Skip to main content

C2 Management tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:00 CET

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016

Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas i år C2 Management. Det är 25:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ delar ut denna utmärkelse till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete. I år delar SIQ även ut ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling vilket går till Universeum i Göteborg.

- Det är inspirerande att Utmärkelsen Svensk Kvalitet i år tilldelas en organisation vars kärnverksamhet är att hjälpa andra verksamheter att etablera arbetssätt för ständiga förbättringar som ger mätbara resultat. Att C2 Managements uthålliga arbete med kvalitetskulturen inom den egna organisationen bidragit till ett självgående förbättringsarbete, är beviset på att systematiskt kvalitetsarbete är en framgångsfaktor även i mindre organisationer, förklarar Jan Sundling, Ordförande i SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står SIQ som delat ut denna sedan 1992. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

– Vi är fantastiskt glada att erhålla utmärkelsen, säger Lars Nilsson, VD för C2 Management. För oss innebär kvalitetsarbete att genomföra många små, ofta enkla, förbättringar som gör att vi och våra kunder når sina mål. Att erhålla utmärkelsen bekräftar att vår affärsidé håller! Vi har hjälpt våra kunder att förbättra sina verksamheter under många år och utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi lever som vi lär.

SIQ delar i första hand ut en utmärkelse, Utmärkelsen Svensk Kvalitet. I vissa fall kan även ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling delas ut för att belöna organisationer som är på god väg i sitt kvalitetsarbete. I år delas därför även ett Erkännande ut till Universeum i Göteborg.

– Vårt mål är att, med kunden i fokus, öka kvaliteten i alla delar av vårt arbete så att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till en långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid. Vi satsar mycket på att utveckla vår egen kompetens och vår förmåga att leverera detta. Det är härligt att genom detta erkännande få en bekräftelse på att vi utvecklas åt rätt håll, kommenterar Carina Halvord, VD Universeum.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. De deltagande organisationernas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas och verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån en vedertagen fastställd business excellence modell.

Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016 består av:

 • Staffan Zackrisson, tidigare VD Volvo Aero (Ordförande i Domarkommittén)
 • Lars Backström, VD Västtrafik
 • Agneta Jansmyr, Regiondirektör Jönköpings läns landsting
 • Anders Mellberg, Senior Advisor Svedea
 • Margareta Ozolins, chef Sweden Operations, Astra Zenecas produktionsenhet i Södertälje
 • Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Motivering från Domarkommittén till mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016

Domarkommittén beslutade att tilldela C2 Management Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016.

C2 Management praktiserar ett tydligt och engagerat ledarskap. En påtaglig kvalitetskultur finns hos engagerade och delaktiga medarbetare. Eget ansvar, intresse att utvecklas och att bidra till en kreativ och sund arbetsmiljö där teamet lyckas tillsammans, stödjs av såväl etablerade metoder som nytänkande. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Kommunikation och informationsspridning inom organisationen är rak och omedelbar.

Verksamheten är välplanerad och dokumenterad och tar sikte på god samverkan och integration. Angreppssätten tillämpas i de absolut flesta processerna och är såväl systematiska som integrerade. Förebyggande verksamhet fungerar effektivt i processarbetet. Organisationen upprättar årsbokslut på nitton centrala områden. Dessa ger struktur och underlag för planering, genomförande och uppföljning. Denna systematik kombinerad med en stark utvärderingskultur lägger grund för att identifiera möjliga förbättringar. Med en lyckad kombination av enkelhet, flexibilitet och struktur är C2 Managementett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling där en omfattande modell fått hållbart liv i den lilla organisationen.
C2 Management är därmed väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Motivering från Domarkommittén till Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2016

Domarkommittén beslutade att tilldela Universeum ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling

Universeum uppvisar ett målmedvetet kvalitetsarbete som genomsyras av starkt kundfokus och ett stort engagemang bland medarbetarna. De övergripande målen återspeglas i verksamhetsplaneringen och de operationaliseras i handlingsplaner. Det finns en påtaglig och levande kvalitetskultur i stora delar av organisationen där angreppssätten är genomgående systematiska och där verksamheten är välstrukturerad och dokumenterad.

Kvalitetsarbetet visar på god samverkan och integration med såväl kunder, medarbetare som leverantörer och det pågår ett målmedvetet utvecklingsarbete med verksamhetens olika processer. Universeum har genom sitt förtjänstfulla kvalitetsarbete nått höga nivåer i sin verksamhet och är inom många områden ett föredöme för andra organisationer. Därför är Universeum väl värd att erhålla ett erkännande inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

För ytterligare information kontakta:

Mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet senaste fem åren:

 • 2012 Karlskoga lasarett
 • 2013 Glada Hudikgymnasiet och HSB Östergötland
 • 2014 MTR Stockholm AB
 • 2015 Volvo Car Torslanda
 • 2016 C2 Management

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ har uppdrag att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industriforskningsinstituten. SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.