Skip to main content

Tre skolor belönas för framgångsrik verksamhetsutveckling 2013

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 16:00 CET

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delas ut i två nivåer, en högre nivå som är en Utmärkelse och ett Erkännande. I år delar Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) ut tre Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling inom ramen för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. De tre skolorna är:

• Heldagsskolan Rullen i Solna 

• Lucksta förskolor i Matfors 

• Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping 

Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har granskat utvärderingsunderlagen för de fyra finalisterna 2013 och kommit till slutsatsen att i år tilldela ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling till tre skolor.

–  Det är glädjande att tre skolor av så olika karaktär har kommit så långt i sin verksamhetsutveckling att de kan få ett Erkännande. Jag är övertygad om att vi snart får se dem som mottagare till Utmärkelsen, säger en nöjd Jerry Karlsson, VD för SIQ.

Bakom utmärkelsen står SIQ och Skolverket som på uppdrag av Utbildningsdepartementet har utvecklat och driver denna årliga utmärkelse sedan 2006.Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda förebilder, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete.

–  "Det är viktigt att sätta fokus på undervisningens kvalitet. Nu måste målet vara att göra alla skolor till bra skolor och då är det viktigt att det finns goda förebilder" säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Erkännandet för framgångsrik verksamhetsutveckling kommer att delas ut i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola i Linköping 22-23 januari.

Frågor besvaras av Jerry Karlsson, VD för SIQ på Tel. 031-723 17 06,

En detaljerad beskrivning av utvärderingsprocessen finns på www.siq.se.

FAKTA

Domarkommittén 2013 består av

•  Sven-Olof Karlsson (ordf), Jönköpings läns landsting

•  Bertil Östberg, Utbildningsdepartementet

•  Anders Morin, Svenskt Näringsliv

•  Gunilla Schött, Nacka kommun

•  Mattias Hallberg, Sveriges Elevkårer

•  Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner & Landsting

•  Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet

•  Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund

Domarkommitténs motiveringar för Erkännande

Lucksta förskolor – Förskola

Kännetecknande för Lucksta förskolor i Matfors är framförallt allt verksamhetens kundorientering och all personals delaktighet och engagemang. Personalen leds av en erfaren och målmedveten förskolechef som i samverkan med medarbetarna driver och utvecklar förskoleverksamheten. Barnens utveckling och trivsel är i alla avseenden verksamhetens hjärta och har högsta prioritet. Samverkan med föräldrar, både enskilt och genom föräldraråd fungerar på ett utmärkt och föredömligt – ja, kanske ett rent av unikt sätt. Flexibiliteten bland personalen är stor och beroende på personalens egen kompetens och barnens behov, växlar de arbetsplats mellan förskolans båda enheter. Lucksta förskolor har påbörjat ett arbete med att analysera sina resultat och jämföra med andra förskolor i kommunen. Nästa steg blir att analysera trender i resultaten över tid och jämföra med ledande organisationer och konkurrenter. Förskolorna har väl integrerade och systematiska angreppssätt för ledning, styrning och utveckling av verksamheten skapar en helhet där alla är delaktiga i och tar ansvar för alla beslut. Detta gör att Lucksta förskolor är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.

Heldagsskolan Rullen - Grund- och gymnasiesärskola för flerfunktionshindrade

Heldagsskolan Rullen i Solna har ett tydligt ledarskap som kännetecknas av ett mycket starkt personligt engagemang som inspirerar, uppmuntrar och skapar goda förutsättningar för alla medarbetares delaktighet och för ständiga förändringar och utveckling. Skolan genomsyras av en mycket väl integrerat och systematiserat förändringskultur som är väl känd och tillämpad av alla och som utgår från fyra identifierade, definierade och dokumenterade huvudprocesser. Skolan har påbörjat arbetet med att identifiera vilka förbättringsområden som ska utgöra grunden för kommande utvecklingssatsningar. Ett område är förbättringar som ska leda till ökade möjligheter för eleverna att involveras i skolan systematiserade förändringsarbete. Fokuserar skolan på att tydliggöra sina redovisningar av resultat, beskrivningar av arbetssätt och systematik för att följa upp och utvärdera valda processer och skapar systematik i omvärldsbevakningen, kan skolan ta sig till nästa kvalitetsnivå. Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola bedömer att Heldagsskolan Rullen är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Nyköping Strand Utbildningscentrum -  Gymnasieskola och utbildningscentrum

Nyköping Strand Utbildningscentrum visar på att det finns en tydlig och systematisk kundorientering i verksamheten. Den avser kundgrupperna elever, föräldrar, branschen och eftergymnasiala utbildningsanordnare. Skolans ledning är goda föredömen genom ett aktivt och synligt engagemang och ledarskap i verksamheten och värdegrundsarbetet. Den skapar förutsättningar för personalen att vara delaktig i skolans utveckling genom en pågående dialog om målen för verksamheten. Exempelvis genom att vara delaktig i medarbetarkonferenser, ha öppen dörr och ett öppet system i form av Incito. Ett arbete har påbörjats med att identifiera skolans processer. Kan skolan sprida kunskapen om processarbetet till all personal och koppla förbättringsarbetet till skolans processer samt tydliggöra resultatredovisningar och jämförelse med ledande organisationer och konkurrenter, har skolan förbättrat sin kvalitetsmognad ytterligare. Nyköping Strand Utbildningscentrum är väl värda ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Tidigare Utmärkelsemottagare och Erkännandemottagare

År

Utmärkelsemottagare

Erkännandemottagare

2006

Bergtorpsskolan i Täby

Ingen Erkännandemottagare

Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn

Ingen Erkännandemottagare

2007

Ingen Utmärkelsemottagare

Polhemsskolan, Gävle

Sandalidens skola, Umeå

Örkelljunga Utbildningscentrum, Örkelljunga

2008

Nya Elementar Bromma

Ingen Erkännandemottagare

Älta Skola Nacka

2009

Glada Hudikgymnasiet i Hudiksvall

Carlssons Skola, Stockholm

Sandalidens skola Umeå

2010

Optimus och Kristallens förskolor i Nacka

Byle-Kyrkskola

2011

Stora Mellösa skola Örebro

Ingen Erkännandemottagare

2012

Bylseskolan i Täby

Handens förskoleområde, Haninge

Kommentarer från Erkännandemottagare 2013

Anne-Christine Svahn - Rektor Heldagsskolan Rullen

–  Ett erkännande för Rullens verksamhetsutveckling är härligt. Alla medarbetare bidrar ständigt med stort engagemang och entusiasm som leder till ständig utveckling. Att få visa hur kunskapsuppdraget i särskolan kan växa är viktigt och jag är övertygad om att andra skolor kan göra det som vi gjort och få den kvalitetsökning det inneburit. Rullens förankrade syfte är verklighet och bekräftat genom erkännandet – Utveckling för ökad livskvalité. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas!

Ann Catrin Bjurestam - Förskolechef/skolområdeschef Lucksta förskolor

–  Lucksta förskolor har sedan 90 talet arbetat systematiskt och målmedvetet med förskolornas kvalitetsutveckling. Det är med stolthet vi tar emot detta erkännande som visar att vi ligger i framkant vad gäller systematiskt kvalitetsarbete. Jag vill ge en stor eloge till dessa fantastiska medarbetare jag får förmånen att leda, deras otroliga engagemang, förhållningssätt och kunnighet. Vi har fantasiska barn, engagerade föräldrar och ett föräldraråd som verkligen hjälper oss med verksamhetsutveckling.Vi har tillsammans kraften och  viljan att hela tiden bli bättre på att bli bäst. Lucksta förskolor är som pricken över livet.

Hannu Husa – Rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum.

–  Att vi har erhållit SIQ’s prestigefulla erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling är hedrande.  Vi har nu fått ett efterlängtat kvitto på ett mångårigt och metodiskt kvalitetsarbete som präglar vår skola. Sakta men säkert har vi tillsammans, alla medarbetare och elever, byggt upp en värdegrunds- och kulturstyrd organisation och systematisk förbättrat vårt kvalitetsarbete. Detta arbetssätt, som nu genomsyrar skolans hela organisation ligger till grund för skolans framgångar. Vi är oerhört stolta över att få verka i denna fina skola med våra fantastiskt kunniga och engagerade medarbetare samt härliga elever.SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.