Skip to main content

Swedish Incubators & Science Parks kommentar forskningspropositionen 2016

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2016 10:45 CET

Igår presenterade ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S) regeringens forskningsproposition - Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

– Förändringen av de ekonomiska incitamenten för lärosätenas samverkan med näringslivet innebär en mycket bra möjlighet att, tillsammans med sina inkubatorer och science parks, utveckla ekosystem för innovation som är effektivt för samverkan samt internationellt attraktiva för investeringar, kommenterar Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den ideella branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks, innovationsmiljöer och affärsutvecklingsprocesser med förankring i akademi, näringsliv och offentlig sektor. Denna rikstäckande struktur av regionalt förankrade innovationsmiljöer utgör central del i akademins samverkan, både som fysiska mötesplatser, stora företagsnätverk men också de idag allt viktigare faciliterande tjänsterna såsom innovationsledning och utveckling av innovativa startups.

Den internationella konkurrensen ökar – Sverige måste möta detta med ökad konkurrenskraft samt attraktions- och innovationsförmåga. I dagens kunskapsbaserade samhälle är grundforskning och högre utbildning avgörande grundförutsättning för en sådan utveckling.

Forskningspropositionen tas fram en gång under varje mandatperiod sätter riktlinjerna för prioritering och finansiering av offentligt finansierad forskning. Denna forskningsproposition har ett tioårsperspektiv.

– Forskningspropositionens ökade fokus på samverkan inklusive högskolenära innovationsmiljöerna är varmt välkommet. Givetvis visar all erfarenhet att fri, nyfikenhetsdriven forskning renderar de största upptäckterna. Som ett komplement till samhällets investeringar i forskning och utbildning ser vi potential i större satsningar på samverkan, nyttiggörande i form av kommersialisering samt på forskningsinstituten som redan idag engagerar näringslivet. Därför blir det positivt att lärosätenas incitament för samverkan med näringsliv och nyttiggörande av forskning stärks då detta blir faktor vid fördelningen av basanslag, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Propositionens uttalade förväntan på mer samverkan och nyttiggörande, med en kommande resurstilldelning som även skall baseras på samverkan, inte minst med näringslivet, är en viktig signal samt visar på det omfattande engagemang som de flesta lärosäten idag har i sina inkubatorer och science parks, samt holdingbolag och innovationskontor. SISPs välkomnar också regeringens ambition att se över innovationskontorens roll och utvecking, inklusive deras relation till inkubatorerna, för att säkerställa ett effektivt flöde av idéer.
- Denna avsikt ligger väl i linje med SISPs samverkan med Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) som representerar samtliga holdingbolag i Sverige och i sin verksamhet samlar även alla Innovationskontor för erfarenhetsutbyte och utveckling. SISP och FUHS har nyligen inlett en gemensam utvecklingsprocess och avser i denna samverka med departement och myndigheter för att på bästa sätt bidra till ett effektivt högskolenära innovationssystem, säger Magnus Lundin. ¨

Swedish Incubators & Science Parks har vid ett flertal tillfällen lyft potentialen i ett förstärkt nationellt inkubatorprogram om minst 160 miljoner kronor per år, samt en motsvarande nationell satsning på science parks som högskolenära innovationsmiljöer och innovationsdrivande noder i regionala innovationssystem.

– Det är positivt att regeringens i forskningspropositionen lyfter fram inkubatorer och science parks högskolenära, viktiga roller i de regionala innovationssystemen, samt att regeringen satsar ytterligare medel på vidareutveckla Vinnovas samarbete med inkubatorer och andra relevanta aktörer. Den aktuella satsningen om 20 miljoner kronor 2018 och därefter ytterligare 10 miljoner kronor 2019 per år för inkubatorer är ett steg i rätt riktning men motsvarar inte potentialen i dagens idéflöde eller för att frigöra inkubatorernas fulla potential som kommersialiseringsmotorer, säger Magnus Lundin.

SISP driver sedan fler år ett utvecklingsarbete med fokus på samverkan mellan lärosätesanknutna inkubatorer och science parks respektive forskningsinstitut, bl.a. inom den s.k. Visbyövernskommelsen mellan SISP, RISE, Chalmers och Swedish ICT. Dessa tre centrala funktioner kompletterar varandra mycket väl - inkubatorers affärsutveckling av nya tillväxtföretag, science parks innovationsmiljöer med kluster och utvecklings- och attraktionsprocesser, samt instituten med uppdragsforskning och test- och demonstrationsmöjligheter.
Ett område som alla tre funktioner verkar inom är innovationsledning och facilitering av öppen innovation med befintliga företag, vilket självklart ger stora samarbetsmöjligheter. Just denna aspekt är idag högaktuell då det finns ett stort intresse från näringslivet att samverkan med forskningsnära innovationsekosystem genom öppen innovation

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera