Skip to main content

Samarbetsprojekt får medel för biosfärområde

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 10:56 CET

Vombsjösänkan har möjlighet att bli ett biosfärområde enligt UNESCOs och svenska MAB-kommitténs kriterie. Klingavälsån ingår i området.

Samarbetsprojekt får medel för biosfärområde

Samarbetesprojektet Biosfärområde i Vombsjösänkan har beviljats medel ur Miljövårdsfonden.

– Vi har fått 210 000 kr som ska gå till en förstudie och till dialogmöten. Kommunerna medfinansierar resten av budgeten. Vi har arbetat länge för det här och det känns fantastiskt roligt att Miljlövårdsfonden tycker vår idé är värd att satsa på, säger Sanna Lynghed som är projekt ägaren Sjöbo kommuns projektledare.

Syftet med projektet är att kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo, boende, markägare, brukare och verksamma i och kring Vombsjösänkan tillsammans utvecklar samarbetsformer och tar fram de underlag som krävs för att skapa en förstudie som belyser förutsättningarna för Vombsjösänkan att bli ett biosfärområde. Området är sedan tidigare riksintresse för natur-, kultur- och friluftsliv.

Idén att utreda Vomsjösänkan som lämpligt biosfärområde härstammar från projektet Lifescape, som handlade om Europeiska landskapskonventionens intentioner på lokal nivå med större deltagande från brukare och boende i området samt en bredare syn på landskapets värden. Projekt område var just Vombsjösänkan.

–Vombsjösänkan har möjlighet att bli ett biosfärområde enligt UNESCOs och svenska MAB-kommitténs kriterier, menar Sanna Lynghed. Området har extremt stora naturvärden. I projektet utreder vi hur människan kan leva, verka och utvecklas samtidigt som inte naturen påverkas negativt. I enlighet med den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 ska vi arbeta för att erbjuda framtidstro och livskvalitet. Vi ska skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer, ta hand om utveckling av våra värdefulla naturområden och värna om dess betydelse för såväl den biologiska mångfalden som för rekreation, friluftsliv och folkhälsa, berättar Sanna Lynghed.

Vombsjösänkan har många unika biologiska värden som kräver extra insatser för att stödja en hållbar utveckling av området, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Bland annat är området en av Sveriges främsta fågellokaler och kronhjortsreservat. Forskning pågår i området; både inom fågelliv och tjockskaliga målarmusslor.

– Det är också ett övningsområde för försvaret. Militärfordon rör om i marken och skapar livsförutsättningar för insekter som bin och skalbaggar.

Projektets genomförs under 13 månader.

Fakta

Ett biosfärområde är ett modellområde för hur hållbar utveckling kan se ut i praktiken. För Vombsjösänkan invånare, flora och fauna handlar det till mångt och mycket om attraktiva boendemiljöer, levande landsbygd, biologisk mångfald, samt ekosystemtjänster där rent dricksvatten är mycket viktigt för hela västra Skånes vattenförsörjning.

Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. I området ska man kombinera bevarande, utveckling och stödjande åtgärder.

Kommunerna Sjöbo, Lund, och Eslöv har genom beslut i respektive kommunstyrelse uttalat en vilja att tillsammans med boende, markägare, brukare och verksamma i och kring Vombsjösänkan utveckla samarbetsformer och tar fram en förstudie som belyser förutsättningarna för området att bli ett biosfärområde. Vombsjösänkan har många unika värden som kräver extra insatser för att stödja en hållbar utveckling av området och området i övrigt har stor utvecklingspotential, vilket har fastställts i en förberedande studie som tagits fram som en del i den politiska förankringen i kommunerna.

Förstudien ska belysa hur hållbarhetsarbetet i Vombsjösänkan ser ut. Synen på naturvården ska breddas och ett landskapsperspektiv ska finnas. För att lyckas med detta ska ett helhetsgrepp för området tas och det befintliga underlagsmaterial som finns för området ska sammanställas.

Det sociala benet i hållbarhetsarbetet ska belysas genom dialoger med boende, brukare och verksamma i området.

Genomgående är det viktigt att arbetet i Vombsjösänkan har ekonomisk bäring. Det är ett område med mycket lant- och skogsbruk och det finns många småföretagare. Kopplingen mellan stad och land är viktig här för att få en levande landsbygd som man kan leva i och av.

Det praktiska arbetet ska utföras av den mellankommunala arbetsgrupp som redan idag är verksam, ledd av en anställd projektledare för detta projekt.

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se