846 fall av sjöräddning under maj – augusti 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:30 CEST

Brandbekämpning med äldre helikoptrar möjlig – men med inverkan på nuvarande beredskapsförmåga

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:55 CEST

Det är teoretiskt möjligt att göra en eller två av Sjöfartsverkets avvecklade räddningshelikoptrar av typen Sikorsky S76 operativa för att bekämpa skogsbränder inom ett par månader – men det skulle ge negativ inverkan på beredskapsförmågan för de nuvarande räddningshelikoptrarna. Det visar en utredning som Sjöfartsverket genomfört på uppdrag av regeringen.

Rekordmånga fall av sjöräddning i sommar

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 11:11 CEST

Antalet sjöräddningsfall från maj till juli har uppgått till 651. Det är de högsta siffrorna sedan 2000 då våra mätningar börjar. Juni månads 214 fall är också det högsta den månaden sedan 2000. Juli har dessutom varit årets hittills mest intensiva månad, med 350 sjöräddningsfall. 

Det totala antalet sjöräddningsfall under säsongen maj-juli fortsätter att öka för tredje året i rad, det är 27,8 procent mer än medelvärdet för de föregående fem åren. 

Ökning av drunkningstillbud och båtbränder

70 procent (457 fall) av sjöräddningsfallen från maj till juli rörde fritidsbåtar. 14,6 procent (95 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, till exempel simmare. 7,7 procent (50 fall) rörde handelsfartyg.

Likt tidigare år är de flesta insatserna riktade mot nödställda i fritidsbåtar, men det är bland personer utan farkost vi ser ökningen.

- Antalet ärenden som rör personer utan farkost, till exempel simmare, har nästan fördubblats sedan motsvarande period förra året. I år har vi gjort insatser i 95 ärenden varav 44 har varit drunkningstillbud. Vädret kan ha varit en påverkande faktor till ökningarna men kan inte med säkerhet beläggas, säger Mattias Hyllert, direktör sjö- och flygräddning vid Sjöfartsverket.

För de två föregående åren registrerades under perioden 20 respektive 35 fall av drunkningstillbud inom statligt räddningstjänstansvar. Även antalet fall med båtbränder har ökat i år. Från 17 för två år sedan, 27 ifjol till 35 i år. Siffran gäller endast den statliga räddningstjänsten, ytterligare fall finns inom den kommunala räddningstjänsten.

Samverkan är grundstenen

Sjöfartsverket ansvarar för svensk sjöräddning och den bygger på samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer, yrkessjöfart och grannländer. Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, nyttjar samhällets samlade resurser vid insatser och räddningsledaren gör vid varje enskilt ärende en bedömning av vilka resurser som krävs för insatsen med hänsyn till bland annat avstånd, lämplighet och farans beskaffenhet.

Sjöräddningssällskapet fortsätter att spela en viktig roll som resurs i arbetet med att undsätta nödställda. Under årets fritidsbåtsäsong skickades frivilliga sjöräddare från Sjöräddningssällskapet ut i 81,2 procent av fallen där någon form av räddningsenhet användes.

Sjöräddningssällskapet bekräftar bilden av en ökning i antalet båtbränder och drunkningstillbud och tillägger att larmen från Norrlandskusten ökat i år jämfört med tidigare. Förutom en ökning i antalet sjöräddningsfall har även insatserna i mindre akuta situationer blivit fler. Fler fritidsbåtsägare än någonsin tidigare har bett Sjöräddningssällskapet om hjälp vid incidenter som motorstopp och tamp i propellern, händelser som inte klassas som räddningstjänst.

– Våra räddningsstationer har märkt av en ökning av förebyggande insatser under sommaren. Det har inte varit dåligt väder någonstans i landet, vilket gör att det är fler personer i rörelse även på vattnet, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Larm med helikopter ökar

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och/eller lotsbåtar användes i 32,7 procent av alla sjöräddningsfall där räddningsenheter användes.

Räddningshelikoptrar har larmats i 22,4 procent av alla sjöräddningsfall, 150 gånger. Det är en stor ökning från samma period förra året då motsvarande antal larm var 114 gånger.

92 gånger startade helikoptern och i övriga fall kunde den avlarmas innan start. 73 gånger kom den fram till plats eller sökområde, i övriga fall kunde den återkallas innan den kom fram. Vanligaste orsaken till avlarmning eller återkallning, är att insatsen inte längre bedöms som nödvändig.

Det totala antalet larm från JRCC till SAR-helikopter under perioden har också ökat till 255, från 189 och 219 de två föregående åren. Vid sidan av sjöräddning, larmades under perioden helikopter 43 gånger i fråga om flygräddning, 30 gånger för kommunal räddningstjänst, 18 gånger för akuta sjuktransporter under landstingets ansvar samt 5 gånger som bistånd till sjöräddning i något av Sveriges grannländer.

Kustbevakningen bidrog med fartyg och/eller flygplan i 25,9 procent av sjöräddningsfallen. Enheter från kommuner och landsting larmades av JRCC i 12,3 procent av fallen. Andra resurser, som till exempel försvarsmakten, polisen, yrkessjöfart eller andra frivilligföreningar, deltog i 7 procent av fallen.

Fakta om sjöräddningen i Sverige

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för statlig sjöräddning när någon är i eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller kustområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, men inte hamnområden och kommunalt vatten. Sjöfartsverket ansvarar också för flygräddningstjänsten i Sverige.

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre), i Göteborg leder och samordnar alla sjöräddningsinsatser. Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda insatser vid sjö- och flygräddning. Sjöräddningstjänst bygger på samverkan och Sjöfartsverket ger också stöd till polis, sjukvård och kommunal räddningstjänst, till exempel med resurser som räddningshelikoptrar. En samverkansorganisation som bygger på frivillighet.

Inslaget av samverkan i sjöräddningsarbetet är mycket stort; förutom det ideella Sjöräddningssällskapets resurser i form av personal och fartyg används även Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och fartyg, Kustbevakningen, handelssjöfarten, Polisen, Försvarsmakten och kommunala räddningstjänster. Även samarbete och ömsesidigt utbyte med våra grannländer och andra nationer är en viktig del och förekommer regelbundet.

Kontakt vid frågor

Sjöfartsverkets presstjänst 010-478 48 40

Sjöräddningssällskapets presstjänst 031-761 40 01

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Antalet sjöräddningsfall från maj till juli har uppgått till 651. Det är de högsta siffrorna på över 15 år. Juni månads 214 fall är också det högsta den månaden sedan 2000, då våra mätningar börjar. Juli har dessutom varit årets hittills mest intensiva månad, med 350 sjöräddningsfall.

Läs vidare »

Regeringsuppdrag om Sjöfartsverkets förmåga att bekämpa bränder

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 12:40 CEST

Sjöfartsverket har tagit emot ett utredningsuppdrag av regeringen som består av två delar. Uppdragen går i korthet ut på hur Sjöfartsverket kan bidra med brandbekämpning kortsiktigt och långsiktigt.

- Det är klokt av regeringen att ge oss dessa uppdrag så att det säkerställs att samhällets resurser används på bästa sätt, säger Katarina Norén, Generaldirektör.

Sjöfartsverket har under brandbekämpningen bidragit med personal placerade i ledningsfunktioner vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

- Jag upplever att MSB:s uppfattning är att vår närvaro tillför stor nytta och att vi tillsammans med andra gör skillnad. Jag delar också den bilden, berättar Lars Widell, tjf chef för systemledning vid Sjöfartsverket, som har deltagit i planering och koordineringsarbetet av samhällets resurser vid MSB:s stab i Stockholm.

Med anledning av pågående skogsbränder uttrycks ett behov av en flygande brandsläckningsresurs som staten har rådighet över. Detta behov finns idag, men bedöms även vara aktuellt under månader framöver samt eventuellt även i framtiden.

Sjöfartsverket uppfattar initialt att det finns flera tänkbara lösningar på detta behov för staten, varav utvidgning av Sjöfartsverkets uppdrag eventuellt kan vara ett alternativ bland flera.

- Det är inte självklart att Sjöfartsverket har de bästa möjligheterna och de mest lämpade resurserna och därför måste alternativen utredas, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningen.

Sjöfartsverket har en pågående process för att försälja eller avveckla nuvarande S76-system (räddningshelikopter, reservdelar och verktyg). Med anledning av samhällets uttryckta behov av operativa helikoptrar för brandbekämpning kommer en annan användning för S76 att utredas.

Fakta om sjö- och flygräddningen i Sverige

Sjöfartsverket är ansvarig för nationell koordinering av sjö-och flygräddning samt har ansvaret för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och besättningar är specifikt utrustade och tränade för sjö- och flygräddningsinsatser, att lokalisera och undsätta nödställda människor till sjöss och även över land. Det är en del av Sjöfartsverkets uppdrag – att ansvara för sjö- och flygräddningen i Sverige.

Både sjö- och flygräddningstjänsterna är globala och förväntas fungera på samma sätt i alla världsdelar, med målet att rädda människor i fara till sjöss och i luften. Sverige har därför förbundit sig att följa de regelverk och rekommendationer som fastställts för att vi i samarbete med andra länder ska utföra sjöräddning på samma sätt.

I Sverige finansieras sjö- och flygräddningen till stor del av handelssjöfarten, civila luftfarten och militära luftfarten, genom avgifter till Sjöfartsverket.

Fakta om Sjöfartsverkets helikoptrar

Sjöfartsverket har sju helikoptrar för sjö-och flygräddning som är förberedda för montering av lastkrok. Dessutom har Sjöfartsverket 4 stycken S76 SAR-helikoptrar med varierande teknisk status. Samtliga är idag för försäljning/avveckling då de inte möter dagens krav för flyg- och sjöräddning. De har tekniska förutsättningar för att flyga med till exempel brandtunna.

Kontakt vid frågor

Sjöfartsverkets presstjänst

010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Sjöfartsverket har tagit emot ett utredningsuppdrag av regeringen som består av två delar. Uppdragen går i korthet ut på hur Sjöfartsverket kan bidra med brandbekämpning kortsiktigt och långsiktigt.

Läs vidare »

Sjöfartsverket lotsar haveristen Makassar Highway in mot Oskarshamn. Navigationsvarning utfärdad!

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 21:34 CEST

I morgon, torsdagen den 2 augusti, kl. 04.30 beräknas den bogserade haveristen att anlända till bordningsplats för lots utanför Oskarshamn. Två lotsar från Sjöfartsverket kommer då att åka ut och tillsammans med bärgningsbolaget och Oskarshamns hamnbogserare utföra lotsningen i farleden till kaj.

Den plan som Sjöfartsverkets lotsar tagit fram är att använda en bogserbåt förut för att styra och hålla fart och en akterut för att bromsa. Den tredje kommer att assistera vid behov men är inte kopplad till haveristen.

- För att undvika att haveristen läcker mer olja så kommer hela bogseringen i farleden att gå med lägsta möjliga fart, dock måste tillräcklig fart användas för att säkert hålla haveristen i farleden, säger Tommy Andersson, områdeschef Kalmar lotsområde, Sjöfartsverket.

Beräknad tid för lotsningen är tre timmar och därmed bör haveristen vara väl förtöjd vid kaj kl.09.00.

- Det är viktigt att bogseringen kommer igång i tid så att farleden är fri för passage när Gotlandsfärjan anländer vid 10-tiden, säger Tommy Andersson.

Sjöfartsverket har också sänt ut navigationsvarning om att all sjötrafik avrådes att trafikera farleden under tiden för bogseringen, det vill säga mellan 05.00-09.00 den 2 augusti 2018.

För ytterligare information kontakta

Tommy Andersson, områdeschef Kalmar lotsområde, Sjöfartsverket.

Tel 010-4784959

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Läs vidare »

Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning

Nyheter   •   Jun 26, 2018 06:05 CEST

Mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna. Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer. Av det material om framtida havsnivåer som SMHI presenterat under 2017 och 2018 framgår att medelvattenståndet kan höjas med ungefär en meter i södra Sverige, medan norra delarna av landet får mindre effekter.

Isbrytaren Frej avslutar årets isbrytarsäsong i sommarvärme

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 07:35 CEST

Till slut fick vintern ge upp även på Bottenviken. På morgonen torsdagen den 24 maj avslutade statsisbrytaren Frej årets issäsong. De svenska isbrytarna assisterade sammanlagt 1514 fartyg under vintern. - Samtliga isbrytarresurser har varit igång under årets säsong, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Flytande stockar fara för fritidsbåtar

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 15:30 CEST

Sjöfartsverket har fått in en observation om flytande timmerstockar i höjd med Luleå till Malören och nord ut. Sjöfarten uppmanas att vara vaksamma och har varnats via en så kallad navigationsvarning.

- Nu börjar fritidsbåtlivet att komma igång för säsongen och vi ser därför att även allmänheten behöver informeras om att vara vaksamma, säger Anders Dahl, lotsområdeschef i Luleå. Det är svårt att bedöma vart timret dyker upp men navigationsvarningar för Bottenviken går att se på Sjöfartsverkets webbplats.

Timret härrör från en last som Stora Enso via ett transportbolag skulle frakta från norra till södra Finland i december 2017. Lasten lossades till havs utanför Kemi i Finland på grund av hårt väder. Totalt handlar det om 1 500 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 30 lastbilar. Stockarna är cirka 8 till 16 centimeter i diameter och mellan 2 och 5 meter långa. Stora Enso har sedan incidenten haft regelbunden kontakt med den finska kustbevakningen.

- När vi blev varse att det fanns stockar i svenska vatten i området runt Malören skickade vi ut helikoptrar till området för att få en överblick över situationen, säger Satu Harkonen, kommunikationsansvarig på Stora Enso Skog. Besättningen såg att det fanns stockar i vattnet och på land vid kustremsan men hade svårt att uppskatta antalet. En grov bedömning är att det handlar om runt en tiondel av den totala lasten.

Sjöfartsverket uppdaterar löpande navigationsvarningar. De hittas på Sjöfatsverkets webbplats: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjotrafikinformation/Navigationsvarningar/Gallande-svenska-navigationsvarningar/

Det är viktigt att den som iakttar en fara till sjöss rapporterar detta så att en navigationsvarning kan utfärdas och andra sjöfarare därmed varnas. Rapportering av iakttagelser sker lämpligen på telefon 0771-63 06 85 eller på VHF genom att anropa MSI SWEDEN.

Ytterligare upplysningar

Frågor kring navigationsvarningar, Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Frågor kring timmerlasten hänvisas till Satu Harkonen, Stora Enso, +358 40 832 7458.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Sjöfartsverket har fått in en observation om flytande timmerstockar i höjd med Luleå till Malören och nord ut. Sjöfarten uppmanas att vara vaksamma och har varnats via en så kallad navigationsvarning.

Läs vidare »

Sjöfartsverket etablerar reservbas för räddningshelikopter i Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 11:47 CEST

Sjöfartsverket flyttar tillfälligt räddningshelikopterverksamheten från Ronneby till Kristianstad från och med den 1 juli 2018. Beslutet från Länsstyrelsen i Blekinge är ett begränsat miljötillstånd gällande Ronneby. Tillståndet innebär begränsningar i tillgängliga flygtider vilket innebär att Sjöfartsverket inte kan utföra träningsmoment i den utsträckning som behövs.

Ingen överklagan av muddermassors placering i farledsprojekt i Luleå

Nyheter   •   Maj 15, 2018 14:00 CEST

Mark- och miljööverdomstolens beslut om muddermassornas placering i farledsprojekt Malmporten, Luleå, har inte överklagats. Därmed är den juridiska hanteringen av projektet avslutad, men för att Malmporten ska bli verklighet måste projektet komma med i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som presenteras inom en snar framtid.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • inaqfoao@srcjoghfanjrtwgsvcferavkeuat.pzsees
  • 010-478 48 40

Om Sjöfartsverket

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Adress

  • Sjöfartsverket
  • Östra promenaden 7
  • 60178 Norrköping
  • Sverige

Länkar