Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning

Nyheter   •   Jun 26, 2018 06:05 CEST

Mer än var tionde svensk bor inom 500 meter från kusten eller någon av de fyra största sjöarna. Stora fastighetsvärden kan därför påverkas om havsnivån stiger med en meter eller mer. Av det material om framtida havsnivåer som SMHI presenterat under 2017 och 2018 framgår att medelvattenståndet kan höjas med ungefär en meter i södra Sverige, medan norra delarna av landet får mindre effekter.

Isbrytaren Frej avslutar årets isbrytarsäsong i sommarvärme

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 07:35 CEST

Till slut fick vintern ge upp även på Bottenviken. På morgonen torsdagen den 24 maj avslutade statsisbrytaren Frej årets issäsong. De svenska isbrytarna assisterade sammanlagt 1514 fartyg under vintern. - Samtliga isbrytarresurser har varit igång under årets säsong, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Flytande stockar fara för fritidsbåtar

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 15:30 CEST

Sjöfartsverket har fått in en observation om flytande timmerstockar i höjd med Luleå till Malören och nord ut. Sjöfarten uppmanas att vara vaksamma och har varnats via en så kallad navigationsvarning.

- Nu börjar fritidsbåtlivet att komma igång för säsongen och vi ser därför att även allmänheten behöver informeras om att vara vaksamma, säger Anders Dahl, lotsområdeschef i Luleå. Det är svårt att bedöma vart timret dyker upp men navigationsvarningar för Bottenviken går att se på Sjöfartsverkets webbplats.

Timret härrör från en last som Stora Enso via ett transportbolag skulle frakta från norra till södra Finland i december 2017. Lasten lossades till havs utanför Kemi i Finland på grund av hårt väder. Totalt handlar det om 1 500 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 30 lastbilar. Stockarna är cirka 8 till 16 centimeter i diameter och mellan 2 och 5 meter långa. Stora Enso har sedan incidenten haft regelbunden kontakt med den finska kustbevakningen.

- När vi blev varse att det fanns stockar i svenska vatten i området runt Malören skickade vi ut helikoptrar till området för att få en överblick över situationen, säger Satu Harkonen, kommunikationsansvarig på Stora Enso Skog. Besättningen såg att det fanns stockar i vattnet och på land vid kustremsan men hade svårt att uppskatta antalet. En grov bedömning är att det handlar om runt en tiondel av den totala lasten.

Sjöfartsverket uppdaterar löpande navigationsvarningar. De hittas på Sjöfatsverkets webbplats: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjotrafikinformation/Navigationsvarningar/Gallande-svenska-navigationsvarningar/

Det är viktigt att den som iakttar en fara till sjöss rapporterar detta så att en navigationsvarning kan utfärdas och andra sjöfarare därmed varnas. Rapportering av iakttagelser sker lämpligen på telefon 0771-63 06 85 eller på VHF genom att anropa MSI SWEDEN.

Ytterligare upplysningar

Frågor kring navigationsvarningar, Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Frågor kring timmerlasten hänvisas till Satu Harkonen, Stora Enso, +358 40 832 7458.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Sjöfartsverket har fått in en observation om flytande timmerstockar i höjd med Luleå till Malören och nord ut. Sjöfarten uppmanas att vara vaksamma och har varnats via en så kallad navigationsvarning.

Läs vidare »

Sjöfartsverket etablerar reservbas för räddningshelikopter i Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 11:47 CEST

Sjöfartsverket flyttar tillfälligt räddningshelikopterverksamheten från Ronneby till Kristianstad från och med den 1 juli 2018. Beslutet från Länsstyrelsen i Blekinge är ett begränsat miljötillstånd gällande Ronneby. Tillståndet innebär begränsningar i tillgängliga flygtider vilket innebär att Sjöfartsverket inte kan utföra träningsmoment i den utsträckning som behövs.

Ingen överklagan av muddermassors placering i farledsprojekt i Luleå

Nyheter   •   Maj 15, 2018 14:00 CEST

Mark- och miljööverdomstolens beslut om muddermassornas placering i farledsprojekt Malmporten, Luleå, har inte överklagats. Därmed är den juridiska hanteringen av projektet avslutad, men för att Malmporten ska bli verklighet måste projektet komma med i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som presenteras inom en snar framtid.

Isbrytaren Frej rensar upp för färjetrafiken till Holmöarna

Nyheter   •   Apr 20, 2018 16:17 CEST

Vintern har lämnat stora delar av fastlandet, men på Bottenviken och i Kvarken råder fortfarande vinterförhållanden för sjöfarten. Under fredagen den 20 april bröt dock statsisbrytaren Frej upp den västra delen av norra Kvarken, vilket innebär att färjetrafiken mellan fastlandet och Holmöarna kan återupptas efter vinterns uppehåll.

Överprövning av projektet Malmporten avgjord

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 16:38 CEST

Mark- och miljööverdomstolens dom angående farledsprojekt Malmporten i Luleå har avkunnats. Det innebär att muddermassor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn, och att massor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär.

Mark- och miljödomstolens tidigare dom i farledsprojekt Malmporten överklagades av Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, till Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd. Domen i Mark- och miljööverdomstolen innebär inte per automatik att farledsprojektet kan börja byggas. Det måste först komma med i regeringens nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som presenteras senare i vår.

Domen i korthet: Mark- och miljööverdomstolen ger Sjöfartsverket tillstånd att placera de förorenade massorna med en lägre föroreningshalt, under ett tre meter tjockt lager av rena muddermassor i djuphålan utanför Luleå. Sammanlagt rör det sig om cirka 400.000 kubikmeter massor.

Domstolen ger också visst stöd för Havs- och vattenmyndighetens yrkande i deras överklagan om placering av mer förorenade muddermassor vid bygget av nya landområden i Luleå hamn. Det innebär att cirka 200 000 kubikmeter ska tas om hand i samband med landbyggnationen för den nya djuphamnen.

– Nu ska vi läsa och analysera domen samt utvärdera hur den påverkar tiden och kostnaderna för genomförandet, säger Bertil Skoog, projektledare för Malmporten vid Sjöfartsverket.

– När domen vunnit laga kraft återstår fortfarande finansieringen som beslutas av regeringen, kommenterar Linda Wikman, projektledare för Luleå Hamn AB.

Bakgrund

Den 18 april 2017 tillstyrkte Mark- och miljödomstolen farledsprojektet Malmporten i Luleå. Rätten beviljade Sjöfartsverket dispens för att placera cirka 600,000 kubikmeter förorenade muddermassor i en djuphåla vid SV Vitfågelskär utanför Luleå. Enligt plan skulle de förorenade massorna läggas i botten av djuphålan, för att sedan täckas över av tre meter rena muddermassor. Luleå hamn fick tillstånd att skapa nya landytor med enbart rena muddermassor i anslutning till den nya djuphamnen.

Muddermassorna är en följd av Sjöfartsverkets planerade breddning och fördjupning av farleden in till Luleå och Luleå hamns ansökan om att fördjupa hamnen för fartyg med 15 meters djupgående samt bygge av ny djuphamn med upp till tre nya kajlägen. Totalt rör det sig om cirka 22 miljoner kubikmeter massor som ska hanteras, eller nästan 37 fyllda Globen arenor. Projektet är kostnadsberäknat till cirka 3 miljarder kronor totalt som delas på 50 procent vardera mellan staten och Luleå hamn.

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, hävdade att dumpning av avfall i havet var förbjudet och överklagade Sjöfartsverkets dispens för de förorenade muddermassorna. HaV menade att dessa kunde användas tillsammans med rena muddermassor för att bygga nya områden inom Luleå hamn. Därför överklagades hamnens tidigare tillstånd om att bara använda rena muddermassor till nya landytor. MÖD beviljade prövningstillstånd och huvudförhandling ägde rum 30 januari- 1 februari 2018 vid Luleå tingsrätt.

Luleå hamn har status som Core-hamn inom EU – en strategiskt viktig länk i transportsystemet. I dag har cirka 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion anknytning till Luleå hamn. Större fartyg innebär också att bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader minskar med cirka 40 procent och åtgärder planeras för fartygstrafik 24 timmar om dygnet, året runt. Dagens maximala lastkapacitet beräknas öka från cirka 55 000 till ungefär 160 000 ton sommartid. För vintertrafiken beräknas lastkapaciteten öka från cirka 20 000 till ungefär 75 000 ton.

Domen kan överklagas till Högsta Domstolen, HD, till och med 9 maj 2018. HD måste först ge prövningstillstånd innan fortsatt prövning kan ske.

Ytterligare upplysningar

Bertil Skoog, projektledare Malmporten, Sjöfartsverket, 010-478 48 65

Linda Wikman, projektledare Luleå Hamn AB,  070-263 33 75

Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Läs vidare »

Tillfälligt stopp mellan Frihamnspiren och Marieholmsbron

Nyheter   •   Apr 11, 2018 16:08 CEST

Farleden mellan Frihamnspiren och Marieholmsbron stängs av för fartygstrafik från den 11 april kl. 12.00 och längst till och med den 13 april kl. 24.00. Undantag från beslutet gäller för mindre arbetsfartyg.

Omfattande sjöräddningsövning på Vättern 11 april

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 10:13 CEST

På förmiddagen onsdagen den 11 april är färjan Braheborg på ingående till hamnen på Visingsö. Men något går fel och färjan kolliderar med vågbrytaren. Det är inledningen till en omfattande sjöräddningsövning som genomförs på södra Vättern onsdagen den 11 april. Välkommen att följa övningen på plats.

Östersjön blir världsledande inom e-navigation genom ny HELCOM-rekommendation för Sea Traffic Management

Nyheter   •   Apr 10, 2018 07:30 CEST

Helsingforskommissionen, HELCOM, identifierar e-navigation genom Sea Traffic Management som ett viktigt verktyg för att ytterligare minska risken för olyckor till sjöss, och på så vis bidra till de övergripande målen för HELCOM.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • lvkqpwohinyzinfo@sjofalrxkcnrtsvufpeerzjxfrmket.se
  • 010-478 48 40

Om Sjöfartsverket

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Adress

  • Sjöfartsverket
  • Östra promenaden 7
  • 60178 Norrköping
  • Sverige

Länkar