Fler räddningshelikoptrar krävs för ökad förmåga

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 12:17 CET

Regeringen bör utreda om Sjöfartsverket ska tillföras ytterligare räddningshelikoptrar. Det är en av rekommendationerna som Statens haverikommission (SHK) lämnar i sin temautredning av Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet. - SHK:s rekommendationer är i linje med Sjöfartsverkets ståndpunkt, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Samtliga fem statsisbrytare i drift

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 10:59 CET

På måndagen avgick isbrytaren Oden från Luleå, för att på tisdagen följas av isbrytaren Frej. Därmed är nu samtliga fem statsisbrytare i drift. - Just nu växer isen till snabbt i framförallt Bottenviken, men även längs kusterna i Bottenhavet, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Milstolpe för alternativt positioneringssystem R-mode

Nyheter   •   Jan 22, 2019 08:00 CET

Idag är sjöfarten nästan helt beroende av satellitnavigeringssystem och det kan göra den sårbar för störningar. Ett test på svensk mark har visat att det är möjligt att skicka ut signaler för ett alternativt navigeringssystem, så kallat Ranging Mode, från en DGPS-station utan att störa ut den ursprungliga signalen för DGPS.

Snabb istillväxt i de svenska farvattnen - isbrytaren Ale till Vänern

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 17:12 CET

​I takt med den tilltagande kylan växer nu isen till på de svenska farvattnen. I Bottenviken assisterar isbrytarna Ymer och Thetis sjöfarten, och på måndag den 21 januari anländer isbrytaren Ale till Vänern för att assistera fartygen där. - Vi förväntar oss istillväxt i minst en vecka framåt, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Utökad träning i fjällmiljö för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 11:47 CET

Under elva veckor i vinter kommer Sjöfartsverkets helikopterbesättningar att öva i högalpin terräng i Lapplandsfjällen. Det innebär att Visbybasen tillfälligt kommer att täckas av räddningshelikoptrarna i Kristianstad och Norrtälje. - Vi fortsätter att stärka vår förmåga att agera i fjällen vintertid, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Ytterligare räddningshelikoptrar krävs för att nå förmåga att släcka skogsbränder

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2019 12:59 CET

Efter förra sommarens skogsbränder gav regeringen i uppdrag åt Sjöfartsverket att utreda förutsättningarna för att verkets sju räddningshelikoptrar ska kunna användas för att släcka skogsbränder. Nu har Sjöfartsverket lämnat sin rapport.

Utökat isbrytarsamarbete med Estland och Finland föreslås

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 12:37 CET

Svenska isbrytare kan i framtiden komma att assistera sjöfarten till estniska hamnar och samtidigt som estländska isbrytare kan utföra assistanser på svenskt område. Det kan bli följden av det samförståndsavtal om isbrytarsamarbete som Sjöfartsverket har träffat med motsvarande myndigheter i Estland och Finland.

Allt färre skjuter falska nödraketer

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 09:00 CET

Antalet falsklarm gällande nödraketer fortsätter att minska. Det besparar samhället och sjöräddningsorganisationen stora resurser varje år.

Nu inleds issäsongen för vintersjöfarten

Nyheter   •   Dec 21, 2018 15:46 CET

​I takt med att isen lägger sig utmed kusterna inleds issäsongen för vintersjöfarten. Sedan måndagen den 18 december gäller restriktioner för sjöfarten till och från Karlsborg i Bottenviken. För hamnar längs sträckan Luleå – Haraholmen införs restriktioner från och med lördagen den 22 december. Samtidigt är Sjöfartsverkets isbrytare satta i beredskap för att stötta sjöfarten.

Ny fyrteknik sparar miljö

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:31 CET

En ny typ av fyrlykta har installerats i Luleå farled och syftet med studien är att se om lyktan kan ersätta två fyrar i en traditionell enslinje. Förhoppningsvis kan ny teknik spara stora markområden som annars behövs för nya enslinjer i farledsprojekt Malmporten.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • inldfoth@sjyjorqfauorthwsvqnersakeajt.ojsemj
  • 010-478 48 40

Om Sjöfartsverket

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Adress

  • Sjöfartsverket
  • Östra promenaden 7
  • 60178 Norrköping
  • Sverige

Länkar