Avloppsvatten över berg och djupa dalar

Nyheter   •   Jun 21, 2017 10:38 CEST

Branta backar och högt grundvatten kan göra det svårt eller rent av omöjligt att installera avloppsledningar på ett konventionellt sätt. I Kolding kommun i Danmark anlägger man ett omfattande trycksatt avloppsnät som leder bort spillvatten med hjälp av pumpar. Artikeln är en översättning från Maskinmesteren juni 2017 av Signe Lund

NEWS Polska signs contract for distribution off products and solutions for pressure sewer system.

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 12:41 CET

NEWS Polska (former FANN Polska) has been selling and marketing small passive treatment plant (In-Drän). With this new contract, NEWS Polska adds to the assortment, pump and control products from Environment One Corp (US) and LPS low pressure sewer solutions from Skandinavisk Kommunalteknik AB (Sweden).

The NEWS Group is one of the leading company in sewer solutions in the Nordic countries, Sweden, Norway, Finland and Denmark.

NEWS consists of two business units, FANN VA-teknik and Skandinavisk Kommualteknik (SKT).

FANN develop small and mid size treatment plant for domestic sewer.

SKT develop and sell products for LPS pressure sewer system. As such SKT is the exclusive distributor for Environment Eone grinder pumps.

Environment One Corp is a US based company with more than 600.000 pumping stations in service worldwide.

LPS is the trademark for SKT’s sewer solutions for low pressure sewer. >60.000 units installed in Sweden for more than 40 years.

In-Drän is the trademark for FANN’s waste water treatment module. >25.000 installations in service for 30 years.

NEWS Polska, as part of the NEWS group group will now be able to offer the complete range of procucts and services for smart and cost effective solutions for water and waste water.

This means that you have the best possible LPS (e-one) knowhow, sales support and service close to you such as;

  • Consultation
  • Planning
  • Dimensioning
  • Project management
  • Spare parts
  • Service

We will assist you with anything related to LPS on short notice!

Our team with its base in Katowice will do whatever it takes to help you with all aspects of the LPS system. One of our area sales managers will be delighted to visit you with further advice and presentations around the LPS concept.

Please call European Sales Director Karol Sienkiewicz +48 881480266 and you will know more.

Kind Regards
Karol Sienkiewicz
European Sales Director
NEWS Polska.

Skandinavisk Kommunalteknik AB är Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Företaget är specialiserat på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Skandinavisk Kommunalteknik marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS tryckavloppssystem i Skandinavien. LPS är överlägset vid: strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng och vid glesare bebyggelse.

NEWS Polska (former FANN Polska) has been selling and marketing small passive treatment plant (In-Drän). With this new contract, NEWS Polska adds to the assortment, pump and control products from Environment One Corp (US) and LPS low pressure sewer solutions from Skandinavisk Kommunalteknik AB (Sweden).

Läs vidare »

Avloppslösning och fiber för de boende i Örlösa, Söne och Skalunda.

Nyheter   •   Aug 08, 2016 14:31 CEST

Redan år 1994 fanns det en Vattenförening för permanentboende i Örlösa, Söne och Skalunda, områden med både jordbruksareal och närhet till Vänerns strandremsa. Men när sommarstugeområdet fick möjlighet att ansluta sig till Vattenföreningen år 2014, var man förutseende att även lägga med tomslang för bredband och avlopp.

I sommarstugeområdet vid Vänerns strand hade en arbetsgrupp med bland annat Vattenföreningens ordförande Per Larsson och initiativtagare från sommarstugeområdet Anders Andersson redan börjat undersöka möjligheten att anlägga ett minireningsverk som klarade av att ta hand om avloppet från 80 sommarstugor.

Det kändes som om ett minireningsverk var den mest logiska lösningen då vatten var färdigdraget till sommarstugeområdet. Anders och Per gjorde en noggrann utredning hur ett minireningsverk skulle fungera, både vad gäller kontinuerlig skötsel och drift. De hade kommit långt i sin utredning när frågan ställdes på årsmötet hur man skulle göra om fler medlemmar och fastighetsägare ville ansluta sig till projektet. Skulle man då behöva köpa in fler reningsverk för att klara belastningen eller skulle man utvärdera annan teknik för att transportera spillvattnet till kommunal rening?

År 2014 tog man kontakt med kommunen för att se om det fanns möjlighet att koppla på sig på det kommunala avloppsnätet. Eftersom många fastigheter i området hade gamla 3-kammarbrunnar med uttjänta infiltrationsbäddar var intresset stort för att få till en gemensam lösning med sommarstugeområdet. Skulle man fortsätta med egna reningsverk eller göra en lösning med ett gemensamt avloppsledningssystem för anslutning till den kommunala reningen? Hur skulle man lösa problematiken med ledningsdragningen i ett kuperat område med en rullstensås? För att ansluta fastigheterna skulle ledningsnätet bli 7 mil. En självfallslösning hade krävt för många dyrbara mellanstationer och var inte gångbart rent ekonomiskt.

En av anledningarna till att fler sommarstugeägare ville ansluta sig till projektet var att slippa, både den ökade kostnaden och olägenheten att tömma de slutna septiktankarna med jämna mellanrum. För många permanentboende kändes alternativet att slippa att åtgärda de uttjänta 2 och 3-kammarbrunnarna med infiltrationsanläggningarna som ett starkt motiv för att gå med.

Enkel förening eller ekonomisk förening?

Hur skulle man skulle organisera sig när fler ville ansluta sig? Skulle man fortsätta med sin enkla ”Vattenförening” eller ombilda den till en ”Ekonomisk förening”? Vad skulle bli mest gynnsamt för medlemmarna? Vem skulle ta sig an och driva projektet, som nu inte bara bestod i att utvärdera olika system. Lika viktigt blev den administrativa och juridiska delen att behärska skatteregler för investeringar av den här typen, att förstå olika föreningsformer, skriva stadgar som fungerar på lång sikt och formulera anslutningsavtal.

Det var nödvändigt att få in startkapital som skulle finansiera projektet. För att göra allt på rätt sätt anlitades juridisk expertis för att få rätt i de avtal och regler som skrevs, samt att göra det tydligt och enkelt om exempelvis fastigheter bytte ägare i framtiden.

Det bestämdes att alla skulle betala lika oavsett var man befann sig längs med stamledningen eller hur lång grenledning som behövdes.

Föreningen valde Per Larsson och Anders Andersson att driva projektet eftersom de kompetensmässigt kompletterade varandra. Båda hade en stor erfarenhet att driva projekt. Per Larsson hade dessutom en gedigen kunskap om det befintliga vattenledningsnätet i området och var mycket praktiskt kunnig. Styrelsen hade beslutat sig för generalentreprenad vilket betyder att den ekonomiska föreningen var huvudman och byggledare. För att få kontroll på kostnadsmassan, blev det en hel del förhandlingar om priser på material, som föreningen skulle tillhandahålla för projektet, samt upprätta entreprenadkontrakt.

När den ekonomiska föreningen var registrerad och de administrativa bitarna var på plats, började projektledningen göra en mycket grundlig utvärdering av olika tekniska lösningar. De tittade på system från Robota, minireningsverk från Baga och tryckavloppslösningar från Xylem, Grundfos och Skandinavisk Kommunalteknik.

Besök på referensanläggningar

Det florerar en hel del rykten inom VA-området och det gäller att undersöka rykten och bilda sig en egen uppfattning. Projektledningen besökte ett antal genomförda VA-projekt av olika tekniker samt gjorde mellan 15-20 intervjuer av personer som genomfört denna typ av projekt i olika delar av landet. De satte upp ett antal kriterier, poängsatte lösningar och tillslut hade de 3 leverantörer kvar. Nu blev det en ny intervjurunda hos de olika leverantörerna och ytterligare referensbesök.

”Det är en så stor investering för medlemmarna och fastighetsägarna att man måste lägga ner väldigt mycket tid i researchfasen för att eliminera risken för felbeslut”, berättar Anders. ”Man måste våga ställa frågor, ibland obehagliga, för att få rätt underlag för beslut”.

Några faktorer var avgörande för val av leverantör

Ett av kriterierna var att installationen av pumpstationen skulle vara enkel. Pumpen skulle helst vara av enfas eftersom många fastighetsägare, främst sommargästerna inte ville uppgradera sin elcentral och betala mer i abonnemangsavgift. Systemet skulle vara robust. Det skulle också ha få komponenter som kunde behöva underhållas eller servas. Några leverantörer krävde avtal för årlig service och underhåll. Den kostnaden ville man slippa.

Den avgörande faktorn varför man valde Skandinavisk Kommunalteknik var enkelheten både vad gällde själva pumpstationen och det kompletta systemet med en enda typ av pump. Deras lösning krävde inget underhåll. Pumpbrunnen var lätt att sätta. Pumpbrunnens rillor ”nöp” bra i backen och den var lätt att sätta i lod.

Bra entreprenörer skapar lyckade projekt!

Det är ingen hemlighet att duktiga entreprenörer är en förutsättning för lyckade projekt. Gräventreprenörer som har förståelse för hur man gräver schaktgrav för ledningar och fiber som gör så lite åverkan som möjligt för markägaren. Täckdikningar kan förstöras under schaktarbetet och måste lagas på ett bra sätt, innan man fyller igen.


Det är också viktigt att entreprenören förstår hur man installerar pumpbrunnen. Föreningen valde ut två lokala el-entreprenörer som genomgått utbildning av Skandinavisk Kommunalteknik som fastighetsägarna fick välja för installation på egen tomt. Eftersom den ekonomiska föreningen skulle bli ansvarig för service och drift, måste pumpstationerna vara installerade och driftsatta på rätt sätt.

Projektet har fått fler anslutna under resans gång. Just nu är man 300 anslutna. Det positiva med projektet är också att bygden känner större samverkan mellan permanentboende och sommargäster. Det har blivit ett gemensamhetsprojekt för framtiden, avslutar Anders.

Kontaktperson ÖSS 

Anders Andersson
email:anders1948@hotmail.com

Kontaktperson Skandinavisk Kommunalteknik

Svante Hagman
email:svante.hagman@kommunalteknik.se

Vattenförening för permanentboende och fritidsboende i Örlösa, Söne och Skalunda utökar sin verksamhet att även gälla avlopp och fiber. Stort projekt för 300 fastigheter som kopplar upp sig mot kommunens ledningsnät för vatten och avlopp, en tryckavloppslösning.

Läs vidare »

Om man ska kunna få rent vatten i kranen måste avloppet fungera

Nyheter   •   Jun 27, 2016 11:10 CEST

Kommunalt vatten och avlopp, men när? Invånarna i Kungälvs kommun har ökat under de senaste åren. Trots att kommunen gör stor satsning på att bygga ut för vatten och avlopp, hinner man inte med. Glose, Glöskär och Överön skulle inte få vatten och avlopp förrän 2025. Så länge kunde man inte vänta. Här krävdes det att de boende i området tog ett privat initiativ för att lösa problemet.

Ny logotyp för Skandinavisk Kommunalteknik

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 14:58 CEST

Nu genomför Skandinavisk Kommunalteknik den största varumärkesomvandlingen någonsin i företagets historia och byter den logotyp som har varit med sedan starten 1976.

Att dimensionera ett LPS-tryckavloppsnät för över 550 fastigheter och 8 mil ledningsnät kräver samarbetsförmåga och konsten att överblicka…

Nyheter   •   Maj 16, 2017 13:52 CEST

Dugatorp, Skår, Bykärrs, Förlanda, Gällinge by, Gödatorp, Idala och fastigheter på Stockaredsvägen fick sina avloppslösningar granskade av Miljö och Hälsoskydd i Kungsbacka 2012. Cirka 60-70 % av avloppen dömdes ut. Kommunen hade inte möjlighet att utöka sitt verksamhetsområde . Det var startskottet på en lång process för de cirka 550 fastighetsägare i områdena att ta saken i egna händer.

Diplomkurs

Nyheter   •   Nov 14, 2016 14:37 CET

Anslutning till kommunalt VA En specialdesignad kurs för dig som är entreprenör och gör VA-installationer mellan hus och tomtgräns och som vill lära dig mer om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

NEWS utser ny VD

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 15:19 CEST


Karl Sohlberg tar nu över VD-posten för miljöteknikföretaget Northern Environmental and Water Solutions AB. Bolaget, med dotterföretagen Skandinavisk Kommunalteknik AB och FANN VA–teknik AB, är Sveriges största leverantör av avloppslösningar utanför det kommunala VA–näten och har även verksamhet i övriga Norden samt i centrala Europa. Johan Hedin som varit VD under de två år som gått sedan NEWS bildades väljer att sluta av hälsoskäl.

Karl Sohlberg kommer närmast från en befattning som VD för Nordic Water Products AB. För många i branschen är Karl bekant från sin tid på Xylem Water Solutions, där han var i närmare 20 år i olika chefsbefattningar. På Xylem var Karl bl a ansvarig för den svenska verksamheten i många år. Karl, är civilingenjör Maskinteknik från Tekniska Högskolan i Linköping och tillträder som vd för NEWS den 8 augusti i år.

- Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera en person med den kund- och branscherfarenhet som Karl Sohlberg besitter. Under de senaste tio åren har de bägge affärsdrivande bolagen i NEWS i snitt vuxit med dryga 10 % per år och detta med god lönsamhet. Vi ser att Karl har den erfarenhet som krävs för att ta detta vidare”, säger Per-Ingemar Persson, styrelsens ordförande i NEWS.

- Den internationella erfarenhet som Karl har kommer också att komma till god användning då mycket av utmaningen kommande år är att ta expansionen i Europa vidare”, fortsätter Per-Ingemar Persson.

För frågor, vänligen kontakta:
Per-Ingemar Persson
Mobil: +46-70-514 4240

E-post: per-ingemar.persson@peke-konsult.se

Northern Environmental and Water Solutions AB (NEWS) är den marknadsledande miljöteknikaktören i norra Europa inom skräddarsydda och miljöriktiga avloppslösningar. NEWS bildades 2014 genom samgåendet mellan Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) och FANN VA-teknik (FANN). SKT, grundat under slutet av 1970-talet, är idag ledande inom marknaden för trycksatta avloppssystem och FANN, grundat i början av 1990-talet, är ledande inom marknaden för individuella avloppslösningar baserade på i huvudsak passiv reningsteknik. Tillsammans erbjuder SKT och FANN stora avloppssystem. Koncernen har egen tillverkning i affärsområdet Alunda Polyeten med två produktionsanläggningar. Verksamheten bedrivs genom dotterbolag i Sverige, Norge, Finland samt Polen/centrala Europa, samt genom partner i Danmark. Tillsammans har koncernen ca 120 anställda och omsatte 283 miljoner kronor under 2015 med god lönsamhet. NEWS ägs av investeringsfonden Litorina tillsammans med bolagets styrelse och anställda

Skandinavisk Kommunalteknik AB är Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Företaget är specialiserat på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Skandinavisk Kommunalteknik marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS tryckavloppssystem i Skandinavien. LPS är överlägset vid: strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng och vid glesare bebyggelse.

Karl Sohlberg tar nu över VD-posten för miljöteknikföretaget Northern Environmental and Water Solutions AB. Bolaget, med dotterföretagen Skandinavisk Kommunalteknik AB och FANN VA – teknik AB, är Sveriges största leverantör av avloppslösningar utanför det kommunala VA – näten och har även verksamhet i övriga Norden samt i centrala Europa.

Läs vidare »

Måste jag uppgradera elcentralen för en LPS installation?

Blogginlägg   •   Okt 14, 2015 11:24 CEST

Är det nödvändigt att du som fastighetsägare ska förstå skillnaden mellan en 1-fas anslutning eller en 3-fas anslutning? Behöver du känna till hur mycket ”ström” du kan förbruka utan att ”proppen går” när du ska ansluta nya eldrivna apparater till ditt hushåll, från kylskåp via tvättmaskin till en pumpstation för avloppet.

Frostskydd är nyckeln när skärgårdsö får kommunalt vatten och avlopp

Nyheter   •   Sep 30, 2015 11:13 CEST

Telegrafholmen är en ö, granne Sandhamn. Markägaren KSSS har i samarbete med Värmdö Kommun och en extern exploatör låtit bygga 40 små fritidshus utan tomtareal, mitt på ön. Man har anlitat Skandinavisk Kommunalteknik för att lösa avloppsfrågan. LPS tryckavloppsssystem är skapat och ­dimensionerat för att klara tuff belastning på sommaren och lugnare användning på vintern då färre är ute på ön.

Om Skandinavisk Kommunalteknik

Tryggt och säkert! LPS-tryckavloppssystem från Skandinavisk Kommunalteknik.

Skandinavisk Kommunalteknik AB är Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Företaget är specialiserat på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Skandinavisk Kommunalteknik marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS tryckavloppssystem i Skandinavien. LPS är överlägset vid: strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng och vid glesare bebyggelse.

Adress

  • Skandinavisk Kommunalteknik
  • Reprovägen 5, Box 1444
  • 183 14 Täby
  • Sverige