Skip to main content

​Lundabornas åsikter påverkar Lunds nya linjenät

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 08:30 CEST

”Enkelt och bekvämt” samt ”bussarna går ofta och nära där jag bor”. Detta svarar flest på frågan ”Varför väljer du stadsbussarna i Lund?”, en av frågorna i en webbenkät som Skånetrafiken och Lunds Kommun under våren skickat ut till över 2000 lundabor.

- Vi gör just nu en helhetsöversyn av kollektivtrafiken i Lund och målet är att skapa ett linjenät som ska attrahera fler än idag och ge positiva miljöeffekter så som färre bilresor. Då är det självklart viktigt att vi gör detta utifrån de behov lundaborna har, säger Skånetrafikens trafikutvecklare Fredrik Schell som också är projektledare för aktuell trafikutredning.

Utredningen ska mynna ut i ett förslag om ett nytt linjenät med tidshorisonten 2020-2025, där förändringar genomförs i etapper. De första förändringarna blir mindre och genomförs tidigast nästa höst.

Som underlag finns en mängd data, studier och planer; kommunens översiktsplan, utbyggnadsstrategi, spårvägsplanering, nya bostads- och verksamhetsområden, resandestatistik, resvandeundersökning, kundsynpunkter dialog med bussförarna med mera. Detta kompletteras nu med resultat från fokusgrupper och webbenkät som under våren gjorts av SIFO på uppdrag av Skånetrafiken och Lunds Kommun.

Resultat av webbenkät
Syftet med att genomföra fokusgrupper (små diskussionsgrupper) och en webbenkät har varit att fånga attityder och känslor som påverkar ens resvanor och syn på olika färdmedel i Lund. Resultatet av fokusgrupperna användes för att ge skärpa till webbenkätens innehåll. Både de som idag reser med stadsbussarna i Lund och de som sällan eller aldrig gör det ingår i analysen.

Några framträdande resultat:

  • Lundaborna tar sig oftast till jobb, studier och fritidsaktiviteter genom att cykla (48 %), promenera (43%) eller åka bil (34%). Drygt en av tio (11 %) åker stadsbuss till och från jobb, studier eller annan regelbunden aktivitet.
  • De som väljer stadsbussen gör det för att det är bekvämt, enkelt, bussarna går ofta och på grund av vädret. Bland de som brukar åka stadsbuss är sex av tio ganska eller mycket nöjda med stadsbusstrafiken i sin helhet. Endast fem procent är missnöjda.
  • Stadsbussresenärerna är mest nöjda med hur enkelt det är att planera sin resa, avståndet mellan hållplatserna, turtätheten på vardagar samt bussarnas skick. De är minst nöjda med priset, turtätheten kvällar och helger och hur enkelt det är att köpa biljett.
  • På frågan varför man inte reser med stadsbuss/inte reser oftare är de vanligaste svaren; att det är enklare/snabbare/bekvämare med bil/cykel/promenad, att bussresan tar för lång tid och att man vill ha motion/sträckan är för kort.
  • När respondenterna fritt får svara vad de skulle vilja ändra på för att kollektivtrafiken skulle bli mer attraktiv, är några av de vanligaste svaren; ”lägre pris”, ”tätare turer” och ”snabbare resa”.
  • För fyra av tio respondenter är Lund C den viktigaste knutpunkten för deras resor med stadsbusstrafiken. Både Lund C och Botulfsplatsen är viktigast för tre av tio svarande.

Snabb resa eller nära till hållplats?
Resultatet visar två olika läger. Önskemål om ”enkel, bekväm och snabb” resa (svar på öppen fråga kring vad som är attraktiv kollektivtrafik) kontra att man i en valsituation föredrar ”ett linjenät som täcker in mycket av staden med lika nära mellan hållplatserna som idag med följden längre restid” framför ”ett nät med rakare linjer och lite längre mellan hållplatserna, för att få en snabbare resa”.

- När vi tvingat fram ett val mellan två alternativ blir svaret mer subjektivt – alla slår ju vakt om ”sin hållplats”. Nu måste vi göra en helhetsbedömning så att vi på sikt får ett linjenät som attraherar många och även de som aldrig tidigare rest kollektivt, säger Fredrik Schell.

Vad händer nu?
Just nu görs simulerade testkörningar av det nya linjenätet som finns som förslag. Resultatet från webbenkäten jämförs sedan med testerna och därefter görs eventuella justeringar. Ett slutgiltigt förslag på ett framtida linjenät presenteras sedan för politiken i höst.

…………………………………………………

Fakta om trafikutredningen
Utredningen görs gemensamt av Skånetrafiken, Lunds Kommun och Nettbuss Stadsbussarna, som kör stadsbussarna i Lund på uppdrag av Skånetrafiken. Styrande mål, politiskt beslutade genom ”Vision 2020” är ett fördubblat resande med kollektivtrafiken till 2020 jämfört med 2006, en ökad medelhastighet till 22 km/h år 2020 (idag 19 km/h) och att 8 av 10 kunder ska vara nöjda med kollektivtrafiken.

Fakta om fokusgrupper och webbenkät
Fokusgrupperna genomfördes i början av året och bestod av två grupper med 8-9 Lundabor i vardera, med en bred representation vad gäller yrke, ålder, kollektivtrafikerfarenhet (resenärer/bilister). En moderator drev diskussionen efter förvalda frågor/ämnen från trafikutredningsgruppen, som medlyssnade från ett annat rum.

Webbenkäten gick i april ut till 2093 lundabor (folkbokförda i Lunds kommun) utifrån TNS-Sifos onlinepanel. 626 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 36 %.


För mer information kontakta:
Fredrik Schell, projektledare för ”Trafikutredning Lund”, Skånetrafiken
Tel: 0451 – 28 86 02

Skånetrafikens presstjänst
Tel: 0451 - 28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se