Skip to main content

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden 31 augusti 2015

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 11:38 CEST

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015

Nyheter i kort;

Delbetänkande ”Koll på anläggningen”Kollektivtrafiken i Skåne är påtagligt beroende av en fungerande järnvägsinfrastruktur. Kvaliteten i tågtrafiken har därför mycket stor betydelse för den samlade kundupplevelsen av Skånetrafikens verksamhet som trafiksystem. Region Skånes tågtrafik har vid olika perioder under de senaste åren drabbats av stora störningar direkt eller indirekt kopplat till orsaker med sitt ursprung i brister i järnvägsinfrastrukturen.


Region Skåne välkomnar därför en djupare analys av Trafikverkets organisation, styrning och kontroll av järnvägsunderhållet och generellt rollen som infrastrukturförvaltare av det statliga järnvägssystemet.


Utredningen pekar på att det finns tydliga brister i Trafikverkets anläggningsregister för järnvägsinfrastrukturen och systemstöd i flera avseende. Likaså instämmer nämnden i förslaget att Trafikverket bör förstärka sin organisation för att kunna utföra mer av tillståndskontrollen i egen regi. Vidare välkomnas utredningens förslag om att Trafikverket bör ta fram en nationell underhållsplan för järnvägsanläggningen och förslagen om en tydligare definition av målstandarden för olika bandelar. Nämnden noterar också att det finns förbättringsområden avseende hur och under vilka förutsättningar underhållet upphandas.
Ärende 4

Förslag för budgetdirektiv för 2016

Nämndens bedömning är att effektiv trafik med hög kundnytta i kombination med god ekonomisk hushållning ska göra det möjligt att få balans i budget för 2016 med ett lägre regionbidrag än som finns upptaget i Trafikförsörjningsprogrammet för 2015.
Det föreslagna regionbidraget på 2 486, 8 miljoner kronor svarar mot förväntat behov för 2016. Nämnden vill samtidigt markera att för de kommande åren 2017 och 2018, är medelsbehoven än de som föreslås i planeringsdirektivet för att kunna fullfölja Trafikförsörjningsprogrammet, då det lägre behovet för 2016 inte är en varaktig sänkning av nivån utan en senareläggning av trafiksatsningar som medför att kostnaden uppstår senare Ärende 5


Motion; Öresundståg AB och den regionala tågtrafiken
Nämnden har till överlämnat ett förslag till regionstyrelsen gällande ett svar på Vänsterpartiets motion angående i vilken regi öresundstågstrafiken ska bedrivas.
Ärende 3

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-8 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se