Media no image

Skanska preferred bidder för att bygga ett av Norges största vägprojekt någonsin

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 12:43 CET

Det norska vägverket har idag utsett Skanska till preferred bidder för det första OPS-projektet på över tio år. Det är också det största vägprojektet i Norge någonsin.

Projektet omfattar att bygga en ny väg mellan Løten och Elverum i Hedmarks kommun. OPS-kontraktet är värt cirka 5,5 miljarder norska kronor, cirka 5,5 miljarder svenska kronor, vilket omfattar byggnation, finansiering liksom drift och underhåll i 20 år. Ingen orderbokning eller investering kommer att bokföras förrän financial close, som beräknas till andra kvartalet 2018.

Skanska Norge genomför byggprojektet och Skanska Infrastrukturutveckling ansvarar för OPS-projektet och finansiering.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel +46 10 448 88 08
Audun Brandt Lågøyr, Kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 40 00 64 00
Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Det norska vägverket har idag utsett Skanska till preferred bidder för det första OPS-projektet på över tio år. Det är också det största vägprojektet i Norge någonsin.

Läs vidare »
Eflujkw1rbsowofhfwss
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Skanska säljer kontorsfastighet i Malmö för cirka 1 miljard kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 09:15 CET

Skanska har sålt kontorsfastigheten STUDIO på Universitetsholmen, Malmö, för cirka 1 miljard kronor. Köpare är Kungsleden. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Nordic i det första kvartalet 2018. Tillträdet till fastigheten är planerat till maj 2018.

Media no image

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 15:53 CET

Skanskas årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare, där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm. Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas omkring den 29 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon 010-448 89 00, e-post investor.relations@skanska.se.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Skanskas årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare, där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

Läs vidare »
Pr8hungrt8v4ilxg0t0g

Skanska investerar NOK 566M, cirka 580 miljoner kronor, i nytt kontorsprojekt i Oslo, Norge

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 08:44 CET

Skanska investerar NOK 566M, cirka 580 miljoner kronor i kontorsprojektet Parallell i Oslo, Norge, med en total uthyrningsbar yta om 19 500 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt NOK 418M, cirka 430 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2018.

Media no image
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Skanska investerar EUR 41M, cirka SEK 400 miljoner kronor, i nytt kontorsprojekt i Gdansk, Polen

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 08:37 CET

Skanska investerar EUR 41M, cirka 400 miljoner kronor i den första fasen av ett nytt kontorsprojekt i Gdansk, Polen. Projektets första fas kommer att bli 14 våningar hög med en total uthyrningsbar yta på cirka 23 300 kvadratmeter och två plan med parkering under mark.

Projektet är Skanskas första kontorsutveckling i Gdansk. Det kommer att ligga i stadens affärsdistrikt, mittemot campus för Gdansk Universitet. Komplexet kommer att bestå av två kontorsbyggnader med en total uthyrningsbar yta på cirka 45 500 kvadratmeter.

Projektet förväntas få minst LEED Gold-certifiering (Ledarskap inom energi och miljödesign). Det kommer också att certifieras som ”Building without Barriers” för dess tillgängliga design som är inkluderande för personer med funktionshinder.

Projektets första fas inleddes i mars 2018 och beräknas vara färdigställd under det fjärde kvartalet 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 37 miljarder kronor under 2017 och hade cirka 16 000 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information, kontakta:

Aleksandra Markiewicz, kommunikatör, Skanska Commercial Development Europe, tel: +48 797 229 147

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Skanska investerar EUR 41M, cirka 400 miljoner kronor i den första fasen av ett nytt kontorsprojekt i Gdansk, Polen. Projektets första fas kommer att bli 14 våningar hög med en total uthyrningsbar yta på cirka 23 300 kvadratmeter och två plan med parkering under mark.

Läs vidare »
Media no image

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:43 CET

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 7 april 2018 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag, måste aktieägare vara registrerade i aktieboken senast fredagen den 6 april 2018), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 9 april 2018, helst före kl 12.00.

Anmälan kan ske

 • med brev till adress: Skanska AB (publ), Årsstämman 2018, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 • per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 9.00 – 16.00, eller
 • www.skanska.com/group under rubriken ”Årsstämma”.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 10 april 2018.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. På bolagets hemsida under rubriken ”Årsstämma” finns fullmaktsformulär att ladda ner. Fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, bör begäras i god tid före den 7 april 2018 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Aktiesparprogrammen Seop 1 (2008 – 2010), Seop 2 (2011 – 2013), Seop 3 (2014 – 2016) eller Seop 4 (2017-2019), och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan omregistrering bör snarast möjligt och senast den 29 mars 2018 informera bolaget om detta, via telefon 010‑448 03 83 eller via e-mail: arsstamma@skanska.se, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande.

2) Val av ordförande vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2017.

9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

10) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.

11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

13) Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.

14) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.

 1. val av styrelseledamot: Pär Boman
 2. val av styrelseledamot: Nina Linander
 3. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg
 4. val av styrelseledamot: Jayne McGivern
 5. val av styrelseledamot: Charlotte Strömberg
 6. val av styrelseledamot: Hans Biörck
 7. val av styrelseledamot Catherine Marcus
 8. val av styrelsens ordförande: Hans Biörck

15) Val av revisor.

16) Beslut om instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ).

17) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

18) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier:

 1. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska; samt
 2. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier av serie B i Skanska.

19) Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen består av Helena Stjernholm (AB Industrivärden) ordförande, Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Bo Selling (Alecta), Lars-Åke Bokenberger (AMF) samt Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB (publ).

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dick Lundqvist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 17 april 2018, vilket innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB den 20 april 2018.

Valberedningens förslag under punkterna 12-16

Punkt 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag: Sju styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 13 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 2 040 000 kronor (år 2017: 2 040 000 kronor) och till övriga stämmovalda ledamöter med 680 000 kronor vardera (år 2017: 680 000 kronor).

För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 220 000 kronor (år 2017: 220 000 kronor) till ordförande i revisionskommittén, och 157 500 kronor (år 2017: 157 500 kronor) till var och en av ledamöterna, 110 000 kronor (2017: 110 000 kronor) till ordförande i ersättningskommittén och 105 000 kronor (2017: 105 000 kronor) till var och en av ledamöterna, samt 205 000 kronor (år 2017: 205 000 kronor) till var och en av ledamöterna i projektkommittén inklusive dess ordförande.

Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämmovalda styrelseledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:

 1. Pär Boman omval
 2. Nina Linander omval
 3. Fredrik Lundberg omval
 4. Jayne McGivern omval
 5. Charlotte Strömberg omval
 6. Hans Biörck omval
 7. Catherine Marcus omval

Valberedningens förslag till val av styrelseordföranden:

 1. Hans Biörck omval

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.skanska.com/group.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningens förslag: Omval av EY. EY har upplyst att om EY väljs kommer auktoriserade revisorn Hamish Mabon utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 Beslut om instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ)

Valberedningen föreslår att stämman antar samma instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ) som föregående år, med tillägg av ett sista datum, 31 december, för att valberedningen ska överväga att ta in nya ledamöter i valberedningen vid ägarförändringar.

Styrelsens förslagunder punkterna 17-18

Punkt 17 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare är detsamma som för år 2017 (med undantag för mindre redaktionella ändringar) och innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om styrelsen bedömer att det av något skäl är rimligt.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder eller, i enskilda fall, vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier
Punkt 18 A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier av serie B under Skanskas aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman den 6 april 2016 (Seop 4) föreslår styrelsen att årsstämman 2018 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på följande villkor.

 • Förvärv av aktier av serie B i Skanska får endast ske på Nasdaq Stockholm.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.
 • Högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till Seop 4 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4.
 • Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Punkt 18 B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier av serie B i Skanska

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att högst 700 000 aktier av Serie B i Skanska AB, som har förvärvats enligt tidigare bemyndiganden att förvärva aktier före årsstämman 2019, ska överlåtas för att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 3). Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.

Överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt förslagen under punkterna 18 A och B ovan krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

För en beskrivning av Skanskas övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 37 i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Fullständiga förslag mm

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 17 och 18 på dagordningen, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Warfvinges väg 25, Stockholm, på bolagets hemsida, www.skanska.com/group, från och med den 8 mars 2018, och sänds till aktieägare som så önskar.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor, adress enligt ovan, och på bolagets hemsida www.skanska.com/group senast tre veckor före årsstämman, och sänds till aktieägare som så önskar. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 419 903 072, varav 19 755 414 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 147 658 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick Bolagets innehav av egna aktier till 11 734 687 av serie B, motsvarande 11 734 687 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i mars 2018

Skanska AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63

Caroline Fellenius-Omnell, vice vd, chefsjurist, Skanska AB, tel 010 448 13 63

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Aktieägarna i Skanska AB (publ), org. nr 556000-4615 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 april 2018 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Läs vidare »
Ekrfdtxc3y5b394fevyx
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Skanska investerar EUR 23M, cirka SEK 230 miljoner kronor, i andra kontorsbyggnaden i projekt i Poznan, Polen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 08:50 CET

Skanska investerar EUR 23M, cirka 230 miljoner kronor i den andra kontorsbyggnaden av Nowo Rynek, ett kommersiellt fastighetsprojekt i Poznan, Polen. Den sex våningar höga kontorsbyggnaden kommer att ha en total uthyrningsbar yta på cirka 12 300 kvadratmeter, med två våningsplan med parkeringsgarage under mark.

Maksvdduk7aebrrqcwqc

Skanska bygger nya skolor i Silverdale, USA, för USD 78M, cirka 630 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:08 CET

Skanska har tecknat avtal med Central Kitsap School District om att bygga nya lokaler för ett gymnasium och en mellanstadieskola i Silverdale, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 78M, cirka 630 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2018.

Hidyjclezslb0pwq1yox

Skanska säljer kontorsbyggnad i Lodz, Polen, för EUR 52M, cirka 510 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:08 CET

​Skanska har sålt kontorsbyggnaden Nowa Fabryczna i Lodz, Polen, till Niam för EUR 52M, cirka 510 miljoner kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det första kvartalet 2018. Tillträdet av fastigheten är planerat till det tredje kvartalet 2018.

Lqnoapnnsnhltjfvtctq

Skanska investerar i mark för bostäder i Södra Änggården, Göteborg, för cirka 290 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:51 CET

Skanska har tecknat avtal med Platzer Fastigheter, Ytterbygg samt Vilhelmsson & Carlsson om förvärv av byggrätter för bostäder i den nya stadsdelen Södra Änggården i Göteborg. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 miljoner kronor.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesperson, Skanska Sverige
 • mizhysivpkamtsflbfa.trahn@skvgmuanjlska.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • edvard.lind@skanska.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Adress

 • Skanska AB
 • Warfvinges väg 25
 • 112 74 Stockholm
 • Vår hemsida