Media-no-image

Skanska utvalt att ingå i Welsh Waters Asset Management Programme i UK

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 09:09 CET

Skanska har, i partnerskap med Hyder Consulting Ltd, blivit utvalt att ingå i Welsh Waters AMP6 programme i Storbritannien.

Kontraktet löper i sin helhet från 2015 till 2020, med möjlighet till fem års förlängning. Värdet för Skanska under de första två åren kommer att vara omkring GBP 46 M, cirka 580 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Arbetena inleds i april 2015, efter en planerings- och utvecklingsfas som involverat alla partner.

Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2014 uppgick till cirka 15 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Kevin Perlmutter, Head of Communications - Infrastructure, Skanska UK, tel +44 (0)1923 423906

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt.Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

​Skanska har, i partnerskap med Hyder Consulting Ltd, blivit utvalt att ingå i Welsh Waters AMP6 programme i Storbritannien.

Läs vidare »
Media-no-image

Uppdatering gällande Skanska Brasilien

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 08:54 CET

Brasiliens konkurrensmyndighet (the Administrative Council of Economic Defence, CADE) och revisionsmyndigheten (Comptroller General, CGU) har meddelat att de kommer att inkludera fler företag i den pågående utredningen kring Petrobras, ett av dem är Skanska do Brasil.

Skanska har nolltolerans mot korruption och ser allvarligt på situationen.

I juli 2014 annonserade Skanska att verksamheten i Latinamerika skulle avvecklas. En ny vd för Skanska Latinamerika utsågs, även flera andra nyckelpersoner har ersatts. Skanska kommer att slutföra de pågående byggprojekten och bjuder inte på nya. Drift- och underhållsverksamheten kommer att avyttras.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt.Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Brasiliens konkurrensmyndighet (the Administrative Council of Economic Defence, CADE) och revisionsmyndigheten (Comptroller General, CGU) har meddelat att de kommer att inkludera fler företag i den pågående utredningen kring Petrobras, ett av dem är Skanska do Brasil.

Läs vidare »
Sgbre36u4lf3ml9my53d

Jennifer Clark ny hållbarhetsdirektör på Skanska

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 10:19 CET

Jennifer Clark har utsetts till hållbarhetsdirektör på Skanska. Jennifer börjar 1 april och efterträder Noel Morrin, som lämnar Skanska för att bli vice VD och chef för koncernens hållbarhetsarbete på Stora Enso. Jennifer kommer att rapportera till Claes Larsson, vice VD på Skanska AB.

Media-no-image

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 10:02 CET

Skanskas årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas omkring den 25 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon
010-448 89 00, e-post investor.relations@skanska.se.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanskas årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska når financial close om sjukhuset New Papworth Hospital i Cambridge, Storbritannien

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 09:34 CET

Skanska har nått financial close om Papworth Hospital NHS Foundation Trust om sjukhuset New Papworth Hospital i Cambridge, Storbritannien. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar ansvar för byggnation, design, finansiering, drift och underhåll. Byggkontraktet är värderat till omkring GBP 140 M, cirka 1,8 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i första kvartalet 2015.

Skanskas andel av investeringen är GBP 5,5 M, cirka 70 miljoner kronor, vilket representerar 50 procent och Equitix står för resterande 50 procent.

Konsortiet består av Skanska tillsammans med OCS, som kommer att ansvara för skötsel och underhåll av fastigheten.

Byggstart förväntas ske omgående och projektet beräknas vara färdigställt i början av 2018.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Franck, Kommunikation, Skanska Infrastructure Development, tel: +44 207 429 4200

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt.Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska har nått financial close om Papworth Hospital NHS Foundation Trust om sjukhuset New Papworth Hospital i Cambridge, Storbritannien. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar ansvar för byggnation, design, finansiering, drift och underhåll.

Läs vidare »
Media-no-image

Årsstämma i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:27 CET

Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 april 2015,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 april 2015, helst före kl 12:00.

Anmälan kan ske

 • med brev under adress:
  Skanska AB, Koncernstab Juridik, 112 74 Stockholm, eller
 • per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 09.00 – 16.00, eller
 • www.skanska.com under rubriken Årsstämma i Skanska.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Ombud

Om deltagande sker genom ombud skall fullmakt utfärdas. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. På bolagets hemsida under rubriken ”Årsstämma” finns fullmaktsformulär att ladda ner. Fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering som kan vara tillfällig bör begäras i god tid före onsdagen den 1 april 2015 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Aktiesparprogrammen, Seop 2008 – 2010, Seop 2011 – 2013 eller Seop 2014 – 2016 och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med omregistrering bör snarast möjligt och senast den 19 mars 2015 informera bolaget om detta, via telefon 010 448 03 83 eller via e-mail: arsstamma@skanska.se, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2014.
 9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
 13. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.
 14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.
 15. Val av revisor.
 16. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier:
  A. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier; samt
  B. beslut om överlåtelse av egna aktier.
 18. Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen består av Carl-Olof By, ordförande och representerande AB Industrivärden, Mats Guldbrand, representerande L E Lundbergföretagen AB, Bo Selling, representerande Alecta, Hans Ek, SEB Fonder & Trygg Liv Försäkring samt Stuart Graham, styrelseordförande i Skanska AB.

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 13 april 2015, vilket innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 april 2015.

Valberedningens förslag under punkterna 12-15

Punkt 12 Valberedningens förslag: Åtta styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1.950.000 kronor (år 2014: 1.875.000 kronor) och till övriga stämmovalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 650.000 kronor vardera (år 2014: 625.000 kronor). För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med 200.000 kronor till var och en av ledamöterna i projektkommittén, 125.000 kronor till var och en av ledamöterna i revisionskommittén och 150.000 kronor till dess ordförande, samt 100.000 kronor till var och en av ledamöterna i ersättningskommittén. Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämmovalda styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Valberedningens förslag:

Omval av Stuart Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Charlotte Strömberg, John Carrig och Nina Linander.

Nyval av Pär Boman och Jayne McGivern.

Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Matti Sundberg och Pär Östberg har avböjt omval.

Pär Boman har ekonom- och ingenjörsexamen och är för närvarande VD och koncernchef i Svenska Handelsbanken. Han har varit anställd i Svenska Handelsbanken sedan 1991 och har haft flera ledande befattningar såsom Vice VD och chef för Handelsbanken Markets 2002-2005, samt Vice VD och chef för Handelsbanken Danmark, 1998-2002. För närvarande innehar han styrelseuppdrag i Handelsbanken, AB Industrivärden och Svenska Cellulosa AktiebolagetSCA. Han är föreslagen som ny styrelseordförande i Svenska Handelsbanken, och kommer att sluta som VD i banken.

Jayne McGivern har internationell erfarenhet från fastighets- och byggbranschen. Hon har tidigare haft flera ledande befattningar i fastighetsbolag såsom VD för Multiplex plc (Europe) 2005-2009, och VD för Anschutz Entertainment Group, Inc. 2001-2005. För närvarande innehar hon styrelseuppdrag i Crossrail, London Legacy Development Company och Croydon Council Urban Regeneration Vechicle. Vidare driver hon Red Grouse, hennes egen privata fond.

Valberedningen föreslår omval av Stuart Graham till ordförande i styrelsen.

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.skanska.com/group.

Punkt 15 Valberedningens förslag: Omval av KPMG. KPMG har upplyst att om KPMG väljs kommer auktoriserade revisorn George Pettersson utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare är detsamma som för år 2014 och innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om styrelsen bedömer det är rimligt av något skäl.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder, eller, i enskilda fall vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

Punkt 17 A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier till deltagare i det aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (”Seop 3” eller ”Seop 2014 – 2016”), föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska AB på en reglerad marknad, på följande villkor.

 • Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2016.
 • Högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 3 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 3, huvudsakligen sociala avgifter.
 • Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Punkt 17 B. Beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2016, överlåtas i syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av det aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (”Seop 2”). Överlåtelse av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Majoritetsregler

För giltigt beslut under punkterna 17 A och 17 B ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktier .

Fulllständiga förslag m m

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 16 och 17 på dagordningen, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Warfvinges väg 25, Stockholm, på bolagets hemsida, www.skanska.com, från och med den 11 mars 2015, och sänds till aktieägare som så önskar.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor adress enligt ovan och på bolagets hemsida www.skanska.com senast tre veckor före årsstämman, och sänds till aktieägare som så önskar. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning, och riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (år 2014), ingår i förvaltningsberättelsen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag .

Totalt antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419.903.072, varav 19.894.715 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400.008.357 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 9 286 290 av serie B, motsvarande 9 286 290 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i mars 2015

Skanska AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska avbokar order i USA värd cirka 440 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 09:09 CET

Skanska aviserar att Louisiana State University (LSU) i Baton Rouge, Louisiana, har annulerat ordern om att bygga Patrick F. Taylor Hall-byggnaden, värd omkring USD 54 M, cirka 440 miljoner kronor. Avbokningen redovisas av Skanska USA Building under första kvartalet 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Pamela Monastra, Skanska USA, tel: +1 404 946 7533

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt.Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska aviserar att Louisiana State University (LSU) i Baton Rouge, Louisiana, har annulerat ordern om att bygga Patrick F. Taylor Hall-byggnaden, värd omkring USD 54 M, cirka 440 miljoner kronor. Avbokningen redovisas av Skanska USA Building under första kvartalet 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska säljer tomträtt i Kista till Hedin-koncernen för 75 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 09:07 CET

Skanska säljer tomträtten Alptanäs 1 i Kista till Hedin-koncernen för 75 miljoner kronor med tillträde 2 mars. Tomträtten, som är belägen mellan Kymlingelänken och Kistavägen, innefattar industri- och kontorslokaler med en total yta om cirka 9 000 kvadratmeter. Fastigheten uppfördes 1981 som huvudkontor till Kone AB och Skanska förvärvade fastigheten 1999.

– Vi har ägt och förvaltat Alptanäs 1 i 16 år och i vår renodling mot kommersiell projektutveckling är denna försäljning ett naturligt steg på vägen, säger Caroline Arehult, VD på Skanska Fastigheter Stockholm.

– Förvärvet av tomträtten passar in i Hedin-koncernens strategi för utveckling av satsningen i Stockholmsregionen, säger Anders Hedin, Koncernchef i Anders Hedin Invest AB.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och Danmark.

För ytterligare information kontakta:

Caroline Arehult, VD Skanska Fastigheter Stockholm, tel 010-448 11 12

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Anders Hedin, koncernchef Anders Hedin Invest AB, tel 070-178 80 00

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt.Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska säljer tomträtten Alptanäs 1 i Kista till Hedin-koncernen för 75 miljoner kronor med tillträde 2 mars. Tomträtten, som är belägen mellan Kymlingelänken och Kistavägen, innefattar industri- och kontorslokaler med en total yta om cirka 9 000 kvadratmeter. Fastigheten uppfördes 1981 som huvudkontor till Kone AB och Skanska förvärvade fastigheten 1999.

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 13:02 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari 2015 har på aktieägares begäran 2 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 955 507.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 894 715 aktier av serie A, och 400 008 357 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien för cirka 3,7 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 09:25 CET

Skanska UK har skrivit kontrakt om att bygga en forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 300 M, cirka 3,7 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Arbetena har påbörjats och planeras vara avslutade under 2017. Kunden kommer att börja använda fastigheterna i slutet av 2016.

Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2014 uppgick till cirka 15 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.

För ytterligare information, kontakta:

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns påwww.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska UK har skrivit kontrakt om att bygga en forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 300 M, cirka 3,7 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman, Skanska Sverige
 • mia.trahn@skanska.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • vsedvard.lind@skansklzrvyzwea.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar