Skip to main content

Kommuniké från årsstämman i Skanska AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 13:02 CEST

Vid Skanska AB (publ)s årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2018 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 8,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 17 april 2018.

Stämman beslutade att utse sju stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter samt omvalde styrelseledamöterna Pär Boman, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Jayne McGivern, Charlotte Strömberg, Hans Biörck och Catherine Marcus.

Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 2 040 000 kronor.
  • Övriga styrelseledamöter: 680 000 kronor.
  • Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 220 000 kronor.
  • Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 157 500 kronor.
  • Ordföranden i styrelsens ersättningskommitté: 110 000 kronor.
  • Övriga ledamöter i styrelsens ersättningskommitté: 105 000 kronor.
  • Ordföranden och ledamöter i styrelsens projektkommitté: 205 000 kronor.

Stämman omvalde EY som revisor, med huvudansvarig revisor Hamish Mabon.

Stämman beslutade att anta samma instruktion för valberedningen i Skanska AB (publ) som föregående år, med tillägg av ett sista datum, 31 december, för att valberedningen ska överväga att ta in nya ledamöter i valberedningen vid ägarförändringar.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 6 april 2016 (2017-2019), Seop 4.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta högst 700 000 aktier av serie B i Skanska som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier, i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av Skankas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (2014-2016), Seop 3.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: https://group.skanska.com under menyn Koncernens styrning/Årsstämma.

Hela detta pressmeddelande bifogas som pdf.

För ytterligare information kontakta:

André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63

Caroline Fellenius-Omnell, vice vd, chefsjurist, Skanska AB tel 010 448 13 63

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.