Media no image

Förslag om att verksamhetschef kommer tillbaka i ny roll

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 08:00 CET

För drygt en månad sedan beslutade förvaltningschef Jonny Palmkvist att utreda organisation, strukturer och relationer på Katedralskolan i Skara. I samband med detta beslutades också att verksamhetschefen Anette Almqvist inte skulle delta i genomlysningen av Katedralskolan. Nu är förslaget att hon erbjuds en ny central tjänst.

För drygt en vecka sedan beslutade barn- och utbildningsnämnden om en ny ledningsstruktur utan ”mellanchefsnivå”. I den nya organisationen ska förvaltningschef och en biträdande förvaltningschef leda förvaltningen och det finns då ett behov av ytterligare en chef över administration och elevhälsa.

- Mitt förslag är att Anette Almqvist ska ha den tjänsten. Anette har arbetat i Skara kommun i många år och känner till kommunen väl. Hon har en stor social förmåga, lång tid som ledare samterfarenhet som ansvarig för elevhälsoarbete. Detta gör henne till en viktig byggsten i den nya förvaltningsledningen, säger Jonny Palmkvist, förvaltningschef på barn-och utbildning i Skara kommun.

Rollen som chef ”stöd och elevhälsa” blir en av tre centralt placerade chefer förutom förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. Det innebär en nyckelroll för att samordna kontakter såväl internt som externt men också att utveckla administrationen och elevhälsoarbetet.

Under tisdagen informerades berörd personal om förslaget att Anette Almqvist erbjuds tjänsten som chef över administration och elevhälsa. Igår fick de fackliga organisationerna i information i samband med central samverkan och den 14 december är det förhandling.

Kontaktpersoner:
Jonny Palmkvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 072-160 31 94

För drygt en månad sedan beslutade förvaltningschef Jonny Palmkvist att utreda organisation, strukturer och relationer på Katedralskolan i Skara. I samband med detta beslutades också att verksamhetschefen Anette Almqvist inte skulle delta i genomlysningen av Katedralskolan. Nu är förslaget att hon erbjuds en ny central tjänst.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan om satsning till förmån för Musikhjälpen 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 15:41 CET

Kulturlivet i Skara gör en gemensam satsning och erbjuder ett heldagsprogram fredagen den 15 december, till förmån för Musikhjälpen 2017.

Den 15 december mellan klockan 10.00-20.00 är det "öppet hus" med öppen scen på Bladhska galleriet, där olika aktörer, organisationer, föreningar, privatpersoner kan boka in sig med en programpunkt varje halvtimme. För varje akt som bokas in skänks 500 kronor till Musikhjälpens insamling.

Kontaktperson: Diana Hendin Appell, 072-1582345 eller diana.hendinappell@skara.se

Välkommen på pressträff för att höra mer om satsningen och programmet!

Datum och tid: Tisdagen den 12 december, klockan 11.00
Plats: Bladhska huset, Skolgatan 1

Kulturlivet i Skara gör en gemensam satsning och erbjuder ett heldagsprogram fredagen den 15 december, till förmån för Musikhjälpen 2017. Välkommen på pressträff för att höra mer om satsningen och programmet!

Läs vidare »
Msanyhulgmj7zbinh2pb

Pressinbjudan: Informations- och dialogmöte i Varnhem

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:45 CET

Skara kommun är mån om en god medborgardialog. I Varnhem sker detta bland annat genom återkommande informationsträffar om vad som är på gång inom samhällsplanering. Nästa möte hålls den 14 december 2017 med deltagare från Skara kommun, Västergötlands museum, Trafikverket med flera.

Media no image

Fortsatt stark ekonomi i Skara kommun trots stora utmaningar

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 16:27 CET

Den ekonomiska prognosen för Skara kommun ser ljus ut. Resultatet beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Det motsvarar ca 2,4 % av skatter och generella statsbidrag. Detta trots att Skara kommun har fler barn i förskola, grundskola samt att fler äldre är i behov av hemvård och äldreboende.

- Skara kommun har fortsatt en stark ekonomi i jämförelse med andra kommuner som tvingats till drastiska nedskärningar och skattehöjningar. Vi når inte riktigt upp till årets budget men det är ett bra resultat som väl möter upp kommunens långsiktiga ekonomiska resultatmål, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens nämnder redovisar ett underskott i sina verksamheter på -19 mnkr mot budget där omsorgsnämnden svarar för – 17 mnkr, barn och utbildningsnämnden för -7 mnkr och Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott om -1 mnkr. Samtidigt uppvisar kommunstyrelsen överskott med +4 mnkr och nämnden för service och teknik +1,5 mnkr.

Nämndernas underskott är en tydlig signal om ett ökat behov inom de kommunala verksamheterna med fler barn i förskola och grundskola samt ökade behov inom äldreomsorgen. Det är utmaningar som Skara kommun har identifierat och nu kommer att hantera inför för de kommande åren.

- Skolans och omsorgens växande behov vilket för innevarande år inneburit ett underskott innebär att vi redan under 2018 möter en utmaning i att anpassa oss till denna förändring. Det är en utmaning vi är beredda att anta, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

De kommunala bolagens utveckling med positiva resultat fortsätter. Skara Energi AB räknar med ett resultat på närmare 24 mnkr (föregående år 25 mnkr). Centrumbostäder AB förväntar sig att resultatet uppgår till 8 mnkr (7 mnkr) medan Näringsrådhuset i Skara ABs resultat väntas uppgå till 2 mnkr (4 mnkr). Music Factory AB som är under avveckling prognostiserar ett negativt resultat på helåret som uppgår till -2 mnkr (1 mnkr).

- Det är positivt att Skara kommuns bolag kan fortsätta att bygga bostäder, leverera god service och bidra till utbyggnaden av VA och fiber samtidigt som man bidrar till kommunens utveckling genom goda resultat, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Den svenska ekonomin är fortsatt stark vilket också påverkar Skara kommuns ekonomiska utfall. Underskottet i nämnderna uppvägs delvis av ökade statsbidrag och skatteintäkter med 8 mnkr. Dessutom har de senaste årens positiva resultat ökat självfinansieringen av kommunens investeringar, vilket lett till lägre räntekostnader än budgeterat med 2 mnkr.

Den ekonomiska prognosen för Skara kommun ser ljus ut. Resultatet beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Det motsvarar ca 2,4 % av skatter och generella statsbidrag. Detta trots att Skara kommun har fler barn i förskola, grundskola samt att fler äldre är i behov av hemvård och äldreboende.

Läs vidare »
Wxib0ixoysqdz6l7mcfu

Inbjudan: Invigning av utegymmet i Petersburg

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 14:01 CET

Nu är det äntligen dags för invigning av det nya utegymmet i Petersburg. Tisdagen den 28 november är det en högtidlig invigning med start kl. 18.00. • 18.00 Mingel med glögg och tilltugg • 18.30 Invigningstal av Karl-Gustaf Bynke och Martin Johansson • IK Gandvik visar utgymmet och DQ underhåller med sång

Media no image

Skara avvecklar hem för ensamkommande barn och ungdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 17:00 CET

Omsorgsnämnden har beslutat att kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar ska avvecklas under 2018.
Antalet ensamkommande ungdomar till Sverige har minskat kraftigt och Skaras andel förväntas vara mycket låg framöver. Sedan tidigare har två hem avvecklats, dagens beslut innebär att också det tredje hemmet avvecklas. Ungefär 10 personal berörs av avvecklingen.

Det var en enig omsorgsnämnd som fattade beslut om att lägga ned samtliga HVB-hem, hem för vård och boende, i Skara kommun.

- Behovet av platser på HVB-hem är helt annorlunda i dag än för bara två år sedan, konstaterar Michael Karlsson (S), ordförande i nämnden.

I samband med den så kallade flyktingkrisen under hösten/vintern 2015 ökade mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar kraftigt. På mycket kort tid mångdubblades verksamheten. Skara kommun påbörjade sin verksamhet med att ta emot ensamkommande barn och unga 2010 då HVB Kosmos startade med åtta platser. Hösten 2015 anvisades Skara kommun 75 ensamkommande barn och unga och ytterligare två HVB-hem, Stjärnan och Vintergatan, startades. Antalet medarbetare ökade från 12 till 33 och antalet inskrivna ungdomar ökade från ca 20 till drygt 100.

I dag är situationen helt annorlunda. Dels är det färre flyktingar som kommer till Sverige, dels är fördelningsprincipen av ensamkommande barn och unga till kommunerna en annan. Enligt den senaste prognosen är det sannolikt att tre nya barn eller unga placeras i Skara under nästa år. I dag finns också en annan vårdform, stödboendeform, som är mindre personalkrävande än HVB-hemmen som ska tillhandahålla både vård och boende.

- När det gäller personal arbetar vi med att se över möjligheten för andra tjänster och omplaceringar i kommunen, men det kan bli aktuellt med uppsägningar, konstaterar Monica Johansson avdelningschef på individ- och familjeomsorgen.

Statens ersättningsnivåer till kommunen för verksamheten kring ensamkommande har sänkts mycket sedan juli i år. De prognosticerade kostnaderna för 2018 är cirka fem miljoner högre än intäkterna. Beslutet ger kommunen bättre förutsättningar att bedriva verksamhet under den ekonomiska ram som staten tillhandahåller kommunen. Beslutet innebär dock att Skara kommun framöver inte kommer att kunna tillhandahålla HVB-vård i egen regi, utan blir hänvisad till externa aktörer i de fall HVB-vård krävs. Avvecklingen kommer att ske skyndsamt, några få ungdomar finns kvar i HVB-vården och arbetet med att hitta alternativt boende till dem måste påbörjas omgående.

Kontaktpersoner


Michael Karlsson (S)

Ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070 626 93 69

Monica Johansson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0511-325 40

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen Direkttelefon 0511-323 53

Omsorgsnämnden har beslutat att kommunens HVB-verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar ska avvecklas under 2018. Antalet ensamkommande ungdomar till Sverige har minskat kraftigt och Skaras andel förväntas vara mycket låg framöver. Sedan tidigare har två hem avvecklats, dagens beslut innebär att också det tredje hemmet avvecklas. Ungefär 10 personal berörs av avvecklingen.

Läs vidare »
Media no image

Trelleborgsmodellen införs i Skara - ett nytt sätt att arbeta med kommunala arbetsmarknadsinsatser

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 17:00 CET

Omsorgsnämnden har beslutat att införa ett förändrat arbetssätt för personer som uppbär försörjningsstöd. Arbetssättet innebär bland annat att kommunens arbetsmarknadsenhet kommer arbeta mycket närmare det lokala näringslivet och att handläggning av försörjningsstöd ska digitaliseras. Skara är inspirerade av Trelleborgs kommun som redan 2006 påbörjade sin förändringsresa i den här riktningen. Trelleborg uppmärksammas från olika håll för sitt innovativa sätt att ta sig an samhällsutmaningar.

Omsorgsnämnden lämnade i våras uppdrag till förvaltningen att utreda Skaras förutsättningar att införa den sk Trelleborgsmodellen. Utredningen presenterades vid dagens omsorgsnämnd som sedan fattade beslut om att genomföra de förändringar som föreslås.

- Jag har haft kännedom om Trelleborgsmodellen i flera år och ser fram emot att även vi i Skara kommer att arbeta i den riktningen, säger Michael Karlsson (S), ordförande i nämnden.

Skara är en kommun som har förhållandevis många personer som befinner sig i långvarigt försörjningsstödstagande, kommunen har också många nyanlända. Det är precis den här typen av kommuner som har tydlig anledning att ändra sitt arbetssätt i den här riktningen. Modellen handlar om att minska avståndet mellan personer i kommunen som inte har ett arbete och som uppbär försörjningsstöd och den kompetensbrist som arbetsgivare upplever.

Utredningen visar att en hel del arbetstid i dagsläget går åt till administration. Ett exempel är att både socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulent dokumenterar i ärenden vilket innebär ett onödigt dubbelarbete. Vad man också har kommit fram till är att det finns en tröghet i organisationen, som gör att det kan dröja innan försörjningsstödstagare får tillgång till insatser som kan leda till arbete.

- Jag upplever att vår organisation är redo för den här förändringen, det känns spännande och utmanande, berättar Monica Johansson, avdelningschef Individ- och familjeomsorgen

Förändringen som föreslås innebär vissa omorganisationer på individ- och familjeomsorgen, men inte några neddragningar av personal. Under hela utredningen har personalen varit aktivt delaktig och ser nu fram emot att genomföra de planerade förändringarna.

De största förändringarna är att ansökningar av försörjningsstöd kommer kunna ske via e-ansökan och att den arbetsmarknadsinriktade verksamheten blir mer offensiv. Förändringarna kommer påbörjas vid årsskiftet, men planeras pågå under en två-årsperiod och vara helt implementerade inför 2020.

Utredningen visar även på ett behov av att titta på kommunens hela organisation när det kommer till arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor. En fråga som omsorgsnämnden skickar vidare för utredning på ett mer övergripande sätt.

- För att kunna nå målsättningen med att få försörjningsstödstagare att bli en tillgång för den arbetsmarknad som har problem med kompetenstillförsel krävs en synvända som innefattar en helt annan syn på människors resurser och förmåga att ta eget ansvar för sin situation. För att få riktig slagkraft i detta arbetssätt krävs att denna synvända genomsyrar en bredd av myndigheter, näringsliv och involverade delar inom kommunen. säger enhetschef på Arbetsmarknadsenheten, Mattias Marven.

Kontaktpersoner

Michael Karlsson (S)

Ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070 626 93 69

Monica Johansson
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0511-325 40

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen
Telefon 0511-323 53

Omsorgsnämnden har beslutat att införa ett förändrat arbetssätt för personer som uppbär försörjningsstöd. Arbetssättet innebär bland annat att kommunens arbetsmarknadsenhet kommer arbeta mycket närmare det lokala näringslivet och att handläggning av försörjningsstöd ska digitaliseras.

Läs vidare »
Media no image

Placeringar och volymökningar gör att Omsorgsnämnden går mot minus

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 17:00 CET

Omsorgsnämnden går mot ett prognostiserat underskott på 16,7 miljoner kronor med anledning av bland annat placeringar av barn och unga samt volymökningar inom äldreomsorgen. 

- Vi har en prognos som visar att behovet av omsorgsnämndens verksamhet överstiger budgeten, säger Michael Karlsson (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Största anledningen till de höga verksamhetskostnaderna står att finna i individ och familjeomsorgen. Bland annat handlar det om höga placeringskostnader, både av barn och unga och personer med socialpsykiatriska problem. Prognosen för integrationsverksamheten ser fortsatt osäker ut och det pågår ett arbete i förvaltningen för att anpassa verksamheten utifrån lägre ersättningar.

-Vi har höga placeringskostnader på individ- och familjeomsorgen. Dels handlar det om dyra placering av vuxna med socialpsykiatriska problem och skyddsplaceringar för våld i nära relation, förklarar förvaltningschef Pernilla Magnusson.

Under våren 2017 öppnade kommunen ”Röda huset”, där personer med beroendesjukdomar och psykisk ohälsa kan få möjlighet att hyra en lägenhet. Bostadsbristen slår hårt mot denna målgrupp och för att undvika kostsamma placeringar skapade kommunen den här möjligheten. Röda huset är en del i den åtgärdsplan som omsorgsnämnden antog i juni i år. Där går det att läsa om ett mer långsiktigt arbete för att komma i ekonomisk balans. Vissa av de åtgärder som presenteras i planen är kortsiktiga, men syftet med planen är att påverka ekonomin långsiktigt och hållbart. Enligt planen ska förvaltningen bland annat arbeta med att rekrytera, utbilda och behålla egna familjehem för att undvika dyra placeringar i konsulentledda familjehem, effektivare planering inom hemvården och systematiskt uppföljning av beslut inom personlig assistans.

Inom äldreomsorgen redovisar förvaltningen ett underskott på drygt 5 miljoner kronor. En av anledningarna är volymökningar inom hemvården.

-Inom hemvården har antalet beviljade timmar ökat med 4 200 timmar i jämförelse med 2016. De två senaste månaderna har antalet timmar ökat med cirka 1 500 timmar, säger förvaltningschef Pernilla Magnusson.

I början av året hade förvaltningen höga sjukskrivningskostnader och ett förändrat regelverk innebar ökade kostnader för utförsäkrade medarbetare som kommunen betalade under 180 dagar. Under året har förvaltningen arbetat aktivt med rehabilitering för att sänka sjukfrånvaron genom bland annat regelbundna personaluppföljningar och system som ska underlätta för chefer i rehabiliteringsarbetet.

-Under året har vi arbetat aktivt med att sänka antalet sjukskrivningar och detta kommer vi fortsätta arbeta med framöver. Vi kan se att det arbete vi gör ger resultat, förklarar Pernilla Magnusson.

Personlig assistans redovisar ett prognostiserat underskott på drygt 4 miljoner kronor och detta är en ökning från 2016. Den främsta anledningen till detta är att antalet beviljade och utförda timmar ligger högre än de timmar som Försäkringskassan ersätter. 

Kontaktpersoner

Michael Karlsson (S)

Ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070 626 93 69

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef, omsorgsförvaltningen
Telefon 0511-323 53

​Omsorgsnämnden går mot ett prognostiserat underskott på 16,7 miljoner kronor med anledning av bland annat placeringar av barn och unga samt volymökningar inom äldreomsorgen.

Läs vidare »
Media no image

Förslag på ny ledningsstruktur inom barn- och utbildningsförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 11:00 CET

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde på måndag ska politikerna besluta om en ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen.
Förslaget är att ta bort mellanchefsnivån och istället tillsätta en biträdande förvaltningschef.

Det har pågått en översyn av barn- och utbildningsförvaltningens organisation och i samband med den har man utvärderat om förvaltningen ska ha en mellanchefsnivå eller inte. Inledningsvis ansåg förvaltningschefen att det fanns behov av ett mellanchefsled. Men efter återkoppling kring förslaget med verksamhetschefer är den samlade bedömningen att det finns argument för en ny ledningsstruktur. Det främsta argumentet handlar om ökad tillit och det hoppas man uppnå genom en plattare organisation.

- Jag tror och hoppas att kortare beslutsvägar ökar tilliten inom organisationen, säger Jonny Palmkvist, förvaltningschef på barn- och utbildning.

Organisationsöversynen har presenterats för barn- och utbildningsnämnden. Nämndens presidium gav därefter förvaltningschef Jonny Palmkvist i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny ledningsstruktur. Att ta bort mellanchefsledet med verksamhetschefer skulle innebära att förvaltningschefen har ett personalansvar för cirka 30 personer. I det fallet skulle det bli svårt för förvaltningschefen att utöva ett närvarande ledarskap och därför finns det behov av ytterligare en chef för chefer, en biträdande förvaltningschef.

- Jag upplever att förväntan är att förvaltningschefen ska ha koll på dialog och relationer mot förvaltningens skolledare, vilket det nu kommer att ges möjlighet till även om det är ytterligare en chef med personalansvar, säger Jonny Palmkvist.

Förslaget är att mellanchefsledet tas bort. Förskolans och grundskolans chefer leds av en biträdande förvaltningschef, medan gymnasiet, Stureplan och övriga chefer leds av förvaltningschefen. Denna omorganisering skulle innebära att skolledare, förvaltningschef och den biträdande förvaltningschefen har behov av stödfunktioner med central placering. Hur många det rör sig om och med vilken kompetens får bedömas senare om organisationsförändringen blir antagen av barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet den 27 november.

Kontaktpersoner:
Sebastian Clausson (S),
ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Telefon 072- 160 33 49

Jonny Palmqvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 0511-325 17

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde på måndag ska politikerna besluta om en ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen. Förslaget är att ta bort mellanchefsnivån och istället tillsätta en biträdande förvaltningschef.

Läs vidare »
Media no image

Två verksamhetschefer inom förskola och grundskola tjänstefrias

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 11:00 CET

När barn- och utbildnings förvaltningschef Jonny Palmkvist tillträdde sin tjänst i Skara fick han det inledande uppdraget att se över förvaltningens organisation. Ett område som det fokuserats på och som skapat ett stort engagemang har varit frågan om förvaltningen ska ha mellanchefer eller inte. Förvaltningschefens slutgiltiga bedömning är att förvaltningen är i behov av en ny ledningsstruktur utan mellanchefer, men i stället med en biträdande förvaltningschef. Den 27:e november kommer barn- och utbildningsnämnden fatta beslut i ärendet.

-Det finns behov av en ökad dialog och en närmare relation med skolledarna både från deras och min sida. Möjligheterna till detta ökar utan mellanchefer, säger Jonny Palmkvist förvaltningschef på barn- och utbildning.

Från flera håll har det framförts ett behov av att pröva en ny ledningsstruktur utan mellanchefer.Argumenten för detta förslag är kopplat till tidigare ledarskap på verksamhetschefsnivån inom förskola och grundskola.

-När vi går upp med förslaget till politiken om en ny ledningsstruktur så har de berörda verksamhetscheferna ingen roll i den nya förvaltnings-ledningen, konstaterar Jonny Palmkvist.

Nuvarande verksamhetschefer inom förskola och grundskola är därför tjänstebefriade under en period för att det ska ges utrymme för diskussion om deras framtid.

Kontaktpersoner
Jonny Palmqvist,
Förvaltningschef barn- och utbildning
Telefon 0511-325 17

Mellanchefsnivån inom barn- och utbildningsförvaltningen ska, enligt ett förslag till barn- och utbildningsnämnden, tas bort. Det innebär att nuvarande verksamhetschefer in om förskola och grundskola är tjänstebefriade.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 70 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunens övergripande kommunikation
 • petehvr.lablftoklmomto@skadwra.se
 • 0511-320 40

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Varumärke & kommunikation
 • kenwsahanna.vallgrengyldctwnwk@spexrlhvnkaapbnyzqcraha.se
 • 0511-321 98

Om Skara kommun

Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Adress

 • Skara kommun
 • Stortorget 2
 • 532 88 Skara
 • Sverige