Skip to main content

Resursfördelning 2011

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:15 CET

Socialnämnden beslutade att resursfördelningen för 2011 återremitteras till socialförvaltningen. Socialnämnden vill ha alternativa förslag till att minska kostnader. Socialnämnden vill inte att anhörigstödet ska dras ner med 2,7 årsarbetare och att tjänsten syn- och hörselinstruktör dras in.

Budgetförutsättningar för år 2011

  • Fortsatt ramhöjning med 22 mnkr för försörjningsstöd. Eventuellt överskott 2010 placeras i centrala medel som buffert för ökade kostnader (i första hand försörjningsstöd).
  • Hemtjänstbudgeten hålls på samma nivå som år 2010.
  • Eventuell nettoökning av personlig assistans LSS/LASS och daglig verksamhet LSS klaras genom effektiviseringar.
  • Följsamhet till socialnämndens boendeplan 2011-2020. Anslag för fast bemanning på trygghetsboende flyttas fram till 2012.
  • Samtliga verksamheterna får full kompensation för löneökningarna 2010.
  • Verksamheterna får kompensation för avtalsenliga löneökningar 2011.
  • Kompensation för prisökningar fördelas ut till verksamheterna efter behov.

Socialnämnden får ett tillskott på 39,9 mnkr inför 2011 vilket överstiger kommunfullmäktiges tidigare beslutade ramtillskott på 36 mnkr. I tillskottet på 39,9 mnkr ingår medel för anhörigstöd som tidigare finansierats genom särskilda statsbidrag samt anslag för portokostnader som tidigare betalats av fastighetskontoret. För att klara budgeten trots tillskottet behöver socialnämnden minska kostnader.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715