Skip to main content

Regeringsrättsbeslut ger SkiStar 34 MSEK i ökade intäkter

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:13 CEST

Kammarrätten i Sundsvall har i dom i augusti 2004 meddelat att skattesatsen för moms på alpin skidåkning skall vara 6 % och inte 12 %. Regeringsrätten har den 31 mars 2006 upphävt Kammarrättens dom och fastslagit att mervärdesskattesatsen skall vara 12 %.

Efter det att den ursprungliga rättsprocessen inleddes har SkiStar, för att undvika rättsförluster på grund av preskription, även inlett rättsprocesser avseende mervärdesskattesatsen för åren 1997 och 1998. Kammarrätten dömde i dessa mål den 29 juni 2005, alltså efter det att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd i huvudmålet. Skatteverket överklagade Kammarrättens domar till Regeringsrätten och begärde prövningstillstånd även i dessa mål.

Regeringsrätten har i underrättelse nu uppgivit att prövningstillstånd inte meddelats i dessa mål. Kammarrättens domar avseende åren 1997 och 1998 har därför vunnit laga kraft. Detta innebär att SkiStar har rätt att behålla av Skatteverket tidigare utbetalade 34 MSEK, vilka kommer att redovisas som rörelseintäkter och ränteintäkter under innevarande verksamhetsår.

För ytterligare information kontakta:

Mats Årjes, Verkställande direktör, Tel +46 (0)280-880 80
Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör Tel +46 (0)280-880 90

SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Trysil och Hemsedal i Norge.