Media no image

Ramavtal klart för trygga trygghetslarm

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 16:54 CEST

Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Många kommuner får nu äntligen börja arbetet med att ersätta de analoga larmen med de mer säkra digitala trygghetslarmen.

Trygghetslarm är ett larm som är kopplat till brukarens telefon och används när man oförutsett behöver påkalla hjälp, dygnet runt, vid fall eller sjukdom. Trygghetslarm är i första hand avsedda för personer äldre än 65 år och för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Larmen bidrar till en ökad trygghet för de som bor kvar hemma.

Ramavtalet bidrar till en smidigare övergång i teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm och möter kommunernas mest grundläggande behov i samband med övergången. De nya larmen behövs i takt med att de analoga larmen ska ersättas. De digitala larmen är säkrare än de analoga och kommer också arbetsmässigt avlasta kommunens servicepersonal.

Det nya ramavtalet är en uppgradering av tidigare ramavtal där kvalitén i de leveranser som en av leverantörerna levererade var undermålig. Ramavtalet var planerat att vara klart i februari men stoppades av leverantören Neat som överprövade tilldelningsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Rätten har sedan i beslut den 26 september inte funnit stöd för Neats klagan.

Ramavtalet omfattar följande tjänster:

1. Hela larmkedjan där leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

2. Larmkedjan exklusive kommunikation där leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation.

3. Separata trygghetslarm där kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.

4. Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning) där leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

De tre leverantörer som SKL Kommentus Inköpscentral tecknat ramavtal med är Doro Care AB, Tunstall ABoch Zafe Care Systems AB. Samtliga kommuner har nu rätt att använda ramavtalet för sina köp av trygghetslarm under de kommande tre till fyra åren.

På SKL Kommentus Inköpscentrals pågående ramavtal har 91 kommuner köpt trygghetslarmstjänster för 45 miljoner kronor under första halvåret 2016.

För ytterligare information om trygghetslarm se nedan:

http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/trygghetslarm-och-larmmottagning/

https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa/trygghetservicedelaktighet/trygghetslarm.1743.html

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/halftenavtrygghetslarmenfortfarandeanaloga

För mer information kontakta:

Olle Molander, affärsområdesansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral, 076-798 3992, olof.molander@sklkommentus.se

Conny Callin, marknadschef, SKL Kommentus, 070-536 3814, conny.callin@sklkommentus.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Nytt ramavtal för trygghetslarm för personer med funktionsnedsättningar är nu klart. Många kommuner får nu äntligen börja arbetet med att ersätta de analoga larmen med de mer säkra digitala trygghetslarmen.

Läs vidare »
Pwz8mdtntr5qvh8eem7f

SKL Kommentus och Värmek utvecklar samarbetet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 23:11 CEST

Hållbarhet, teknikutveckling och upphandlingssystem – är några av de områden som SKL Kommentus och Värmek ser stora utmaningar inom och som nu blir föremål för ett mer fördjupat samarbete mellan bolagen.

Fkn6hann8ppw0avfol8s

Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 16:04 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tillhandahåller nu det första i en serie av fem ramavtal som underlättar löpande drift och underhåll av kommunens gator och vägar.

Media no image

SKL Kommentus tar sats in i framtiden!

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 11:49 CEST

SKL Kommentus gör nu en satsning på en stor kundundersökning. Undersökningen genomförs av Kairos Future och tanken har varit att ta del av deras blick mot framtiden.

Vår stora kundundersökning kommer att kombinera en skriftlig del med dialog. Till att börja med har vi skickat ut enkäter med ett antal frågor, inte för omfattande men förhoppningsvis tillräckligt matnyttigt för att fånga det viktiga. Därefter kommer vi att sätta ihop fokusgrupper på fyra olika platser i landet för att spana in i framtiden och prata om vilka utmaningar som väntar oss.

-Allt detta, tillsammans med den kännedom vi redan har och den input vi får dagligen, kommer förhoppningsvis ge oss en tydlig riktning in i framtiden och göra oss till en ännu bättre och värdeskapande samarbetspartner. Det ska bli riktigt spännande att ta del av alla resultat, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus.

Det finns flera mycket påtagliga megatrender som förändrar förutsättningarna på en mängd områden i vår omvärld. En fortsatt urbanisering, allt mer av folkvandring och en accelererande digitalisering utgör exempel på dessa som givetvis påverkar förutsättningarna för offentlig verksamhet i Sverige.

-Vi vill genom detta kartläggningsarbete bidra till att lyfta inköps-, upphandlings- och personalfrågor till strategiska verktyg för kommuner och landsting, säger Mats Olsson, expert inom hälsa, sjukvård och omsorg samt projektledare vid Kairos Future.

För mer information: Conny Callin, marknadschef, tel: 08-709 59 17 eller conny.callin@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus gör nu en satsning på en stor kundundersökning. Undersökningen genomförs av Kairos Future och tanken har varit att ta del av deras blick mot framtiden.

Läs vidare »
Media no image

Region Skåne bedömer att AffärsConcept är den mest kompetenta leverantören av upphandlingstjänster

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 14:53 CEST

AffärsConcept skriver avtal med Region Skåne. I konkurrens med flera duktiga leverantörer blev vi rangordnade etta. Det innebär att AffärsConcept är den leverantör som kunderna ska vända sig till i första hand när de inom olika upphandlingsområden behöver stöd av kompetenta upphandlingskonsulter.

Syftet med upphandlingen och avtalet är att knyta leverantörer, som kan erbjuda kvalificerade upphandlingskonsulter, till Region Skåne. Konsulterna kommer att vara ett komplement till Region Skånes egen upphandlingsverksamhet, och kommer att arbeta på uppdrag av Koncerninköp, Skånetrafiken eller Regionservice.

- Det är mycket spännande att få vara delaktig i upphandlingar som syftar till att utveckla Region Skåne säger Maria de la Motte, Regionchef och ansvarig för AffärsConcepts verksamhet i Region Syd. Samtidigt ställer detta höga krav på oss då Region Skåne har bedömt att vi är den mest kompetenta leverantören av upphandlingstjänster på marknaden. Vi ser fram emot ett intressant och utvecklande samarbete.

För mer information: Maria de la Motte, Regionchef på AffärsConcept för Region Syd. Telefon: 072-530 15 73. Epost: maria.delamotte@affarsconcept.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

AffärsConcept skriver avtal med Region Skåne. I konkurrens med flera duktiga leverantörer blev vi rangordnade etta.

Läs vidare »
Media no image

Resultat av enkät till offentliga upphandlare: Resursbrist gör miljö- och sociala krav till papperstigrar

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 11:08 CEST

Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar.

Men i var tredje upphandling följs kraven inte upp.

– Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på kommunernas och landstingens gemensamma inköpscentral SKL Kommentus.

800 upphandlare på kommuner, landsting och deras bolag fick under mars månad en enkät från SKL Kommentus om uppföljning av ekologiska och sociala krav. En tredjedel svarade.

– Det finns en stor medvetenhet om hur viktig kravställningen är. Över 90 procent svarade att de ställer miljö- och sociala krav i upphandlingarna som den egna organisationen genomför, säger Peter.

Men det är en sak att kryssa för rutor i förfrågningsunderlaget, en annan att leva upp till sina löften. Därför är det viktigt med uppföljning, både för att uppnå önskvärda förbättringar och för att skapa rättvisa konkurrensvillkor för anbudsgivarna.

Enkäten visar att uppföljningar saknas i 37 procent av upphandlingarna. Och när det görs, handlar det i drygt 85 procent av fallen om att man begär in intyg och annan dokumentation från leverantören. Bara en femtedel av avtalen kontrolleras med besök hos tillverkare eller underleverantörer.

Enkäten tyder också på att prioriteringarna många gånger sker utan djupare analys. Vid upphandling av livsmedel upplevs djurskyddsfrågor som viktigast för kött, medan arbetsmiljö och sociala förhållande inte har samma betydelse. För produkter där miljömärkning är etablerat, t ex på frukt, grönt och kaffe, är miljöhänsyn den viktigaste punkten.

– Det saknas djupare kunskap om vilka krav som är relevanta och vilka riskområdena är, konstaterar Peter.

Enligt upphandlarna beror det på att det inte finns riktlinjer, kompetens och resurser för att ställa och följa upp miljö- och sociala krav. Vem som gör uppföljningarna varierar också. Vanligen är det upphandlarna själva eller de som avropar på avtalen. Bara i enstaka fall anlitas extern expertis. – En mindre kommun har inte de personella eller ekonomiska resurser som krävs. Inom vissa riskområden räcker inte ens de största kommunerna och regionerna till, säger Peter.

Upphandling har på senare år blivit ett styrmedel för att uppnå olika politiska mål. Det har drivits fram av insikter om att köpare av olika varor och tjänster, som blundar för miljöförstöring och sociala förhållanden, också är medskyldiga till problemen. Det har utmynnat i ett nationellt stöd som nu Upphandlingsmyndigheten ansvarar för, som bland annat ställer upp kriterier för upphandling inom olika områden.

För mer information: Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, tel: 08-709 59 07 eller peter.nohrstedt@sklkommentus.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar. Men i var tredje upphandling följs kraven inte upp. – Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på kommunernas och landstingens gemensamma inköpscentral SKL Kommentus.

Läs vidare »
Media no image

Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 15:51 CET

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.

Leverantörens uppdrag blir att utföra granskningen utifrån två standardiserade mallar. Mallarna som tagits fram för uppföljning av HVB-hem för barn och unga respektive vuxna baseras på vanliga krav i avtalen mellan kommun och HVB-verksamhet. Arbetssätt och metoder, säkerhet och bemanning är exempel på några av dessa. Undersökningarna ska sätta ljus på eventuella brister. Med facit i hand blir det kortare väg till förbättringar.

– Detta är en helt ny konsulttjänst inom vårt ramavtalsområde Vård och omsorg. Då vi ser en återkommande rapportering i media om HVB-hem som inte lever upp till kravenkommer ramavtalet i rätt tid, säger SKIs projektledare Jenny Åberg.

Som upphandlingskonsult ute i kommunerna vet Sinikka Suutari att hjälpen är välkommen för socialsekreterarna. Dessutom blir det ett effektivt verktyg för granskning av HVB-aktörerna. - När anbudsgivarna i kommande HVB-hemsupphandlingar vet om granskningen utlovar man bara den kvalitet som man kan leverera, menar hon.

– Utöver avlastningen för kommunerna får vi inte glömma bort de positiva följderna för brukarna. Kvalitetssäkringen av hemmen blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som placeras där, avslutar Jenny Åberg.

Fakta:

 • Konsulttjänst inom området Vård och omsorg: granskning och uppföljning av HVB-hem
 • En leverantör i sex geografiska områden


För mer information: Jenny Åberg, projektledare SKI, telefon: 040-661 62 16, Sinikka Suutari, upphandlingskonsult, telefon: 070-232 37 31 eller Conny Callin, marknadschef SKI, telefon: 070-536 38 14.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.

Läs vidare »
Media no image

SKL Kommentus vinner mål om inköpscentralens arbetssätt

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 11:16 CET

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal.

SKL Kommentus VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell välkomnar kammarrättens dom.
– Domen innebär att Sveriges kommuner och landsting tryggt kan fortsätta att använda SKL Kommentus ramavtal. Vi vet av tidigare erfarenhet hur besvärligt det hade blivit att hantera en förlust.

Domen klargör att lagen kräver att de upphandlande myndigheterna, för att få använda ramavtalen, enbart ska vara identifierade i samband med att upphandlingen annonseras. Vidare konstaterar kammarrätten att upphandlingslagstiftningen inte kräver att de avropsberättigade parterna ska ha förpliktat sig att utnyttja ramavtalen. Det ligger i ramavtalens natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges.

SKL Kommentus har – oaktat utfallet i målet – under våren påbörjat ett arbete för att ytterligare förtydliga de affärsmässiga förutsättningarna för anbudsgivarna i samband med upphandling av enskilda ramavtal.


Kontaktpersoner

Åsa Edman, chefsjurist, telefon: 08-709 59 56

Erik Edström, upphandlingsjurist, 08-709 59 21

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal.

Läs vidare »
Media no image

SKL Kommentus på Upphandlingsdagarna: Hållbarhetstänk skapar affärsnytta

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2016 10:24 CET

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Offentlig upphandling är inget undantag. Landstingen och regionerna i Sverige har tillsammans skapat en plattform för socialt ansvarstagande, vidare deltar nästan 90 kommuner i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) system där fokus är att följa upp de sociala krav som ställts i upphandling.

-Våra hållbarhetskrav och uppföljningar bidrar till att göra hållbarhetsfrågan affärskritisk för upphandlingarnas leverantörer, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för initiativet ”Socialt ansvarstagande i Offentlig Upphandling”.

Sara Gripstrand, hållbarhetsrevisor och konsult på Trossa AB, menar att företagen påverkas positivt.

-Vi ser att arbetet med socialt ansvar vid inköp skapar struktur och effektivitet. Man måste ha koll på vilka tillverkare som används, var tillverkningen sker och om de har ordning i sin verksamhet, förklarar hon.

Problem finns dock. Många företag med långa leverantörskedjor har svårt att få fram den information som slutkunderna vill ha.

-Den absolut största utmaningen vi har är att kontrollera efterlevnaden av vår egen och kundernas uppförandekod hos våra underleverantörer i s.k. riskländer. Våra kunders krav och uppföljningar har gjort att vi satsar mer resurser på att säkerställa att leverantörskedjorna är hållbara. Annars skulle vi riskera att förlora affärer, berättar Tomas Ekström, hållbarhetschef Kinnarps AB.

För att offentlig upphandling ska göra skillnad krävs att många ställer relevanta och ambitiösa hållbarhetskrav, helst så standardiserat som möjligt, samt följer upp dessa. SKI arbetar systematiskt med att ställa och följa upp såväl miljö- som sociala krav i ramavtalsupphandlingar där så är relevant.

-Vi nöjer oss inte med att enbart ställa hållbarhetskrav, uppföljning är ju en nödvändighet för förändring. Därför har vi påbörjat ett systematiskt arbete med att följa upp leverantörer som vi tecknar avtal med, avslutar Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus AB.

Är du intresserad av att veta mer eller diskutera hållbar upphandling, besök SKL Kommentus monter på Upphandlingsdagarna eller delta i det parallella seminariet ”Affärsnyttan av hållbarhet, CSR och sociala hänsyn” (28/1 kl. 11.50 – 12.20). Där får du träffa Pauline Göthberg, Sara Gripstrand, Tomas Ekström och Peter Nohrstedt.

För mer information: Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, tel: 08-709 59 07 eller peter.nohrstedt@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Läs vidare »
Media no image

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2015 10:40 CET

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet
Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

– Vi är glada över utfallet och att kammarrätten tydligt slår fast att vi, med de förutsättningar som var i november 2014, hade rätt att avsluta dåvarande samarbete med Tunstall, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

Det var i november 2014 som vi beslöt oss för att endast två av tre leverantörer fick förlängning på ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Avtalet med Tunstall AB förlängdes inte då vi konstaterat brister i deras leveranser. Vi beslöt oss också, av samma anledning, den 6 februari 2015, att häva befintligt ramavtal med Tunstall innan avtalstiden löpte ut.

Ramavtalen med övriga leverantörer fick bestå

Tunstall ansökte om ogiltighet av det förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. I januari 2015 konstaterade Förvaltningsrätten i Stockholm att SKI: s beslut innebar en väsentlig förändring av villkoren i ramavtalet. Det fanns därför skäl att ogiltigförklara de förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. Förvaltningsrätten fann dock att avtalen skulle bestå på grund av hänsyn till ett så kallat tvingande allmänintresse. Både SKI och Tunstall överklagade domen till kammarrätten.

Rätt av avstå förlängning av ramavtal

Kammarrätten fann i sin dom att en upphandlande myndighet, i en situation där det också föreligger grund för hävning av ramavtalet, har rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med en av flera leverantörer på ett ramavtal utan att det är en väsentlig förändring av ramavtalet.

SKI hade alltså rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med Tunstall. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom. Det är alltså fortfarande möjligt att avropa Trygghetslarm och larmmottagning från SKI: s ramavtal.

– Vi är nöjda med kammarrättens dom, men det hade också varit bra om de uttryckt sig tydligare om möjligheten att använda förlängningsoptioner som ett incitament för åstadkomma korrekta leveranser, menar Åsa Edman.

Länk till domen: http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Dom%20i%20m%C3%A5l%201355-15.pdf

Länk till ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning: http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/trygghetslarm-och-larmmottagning/

För mer information: Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 56 eller Erik Edström, upphandlingsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 21.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informatör
 • SKL Kommentus AB
 • helena.berglund@sklkommentus.se
 • 08-709 5922
SKL Kommentus AB är ett företag inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). och innefattar dotterbolagen; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral.

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

 • SKL Kommentus AB
 • Hornsgatan 15
 • 117 99 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar