Media-no-image

Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 15:57 CET

Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Rapporten som har skrivits av Swedwatch på uppdrag från SIDA, visar på en rad olika brister. Bland annat kränkningar av migrantarbetares rättigheter, t ex att personliga dokument såsom pass eller arbetstillstånd har beslagtagits av arbetsgivare eller rekryteringsföretag, att arbetarna är satta i skuld genom olagliga rekryteringsavgifter och att det förkommer barnarbetare i de fabriker som undersöktes.

- Vi ser mycket allvarligt på de missförhållanden som rapporten beskriver eftersom livsmedelsupphandlingar är av stor vikt för våra ägare, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

Samarbete mellan SKL Kommentus och Landstingen
SKL Kommentus initiativ till uppföljandekontroller av etiska och sociala krav och landstingens samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling har sedan våren 2015 ett samarbete. Det omfattar bland annat informationsdelning och planering av aktiviteter av gemensamt intresse.

Inom ramen för vårt samarbete genomför vi nu en gemensam revision av två livsmedelsleverantörer. Syftet är att se om de krav som ställts på socialt ansvarstagande i leverantörsledet uppfylls eller inte. Revisorn har också i uppdrag att specifikt titta på kycklingprodukter från så kallade högriskländer.

- Det är självklart viktigt för landsting och regioner att agera på missförhållandena och då naturligt att göra det tillsammans med SKL Kommentus som bistår många av landets kommuner kring detta, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare på landstingen.

Ta del av rapporten
Rapporten “Trapped in the kitchen of the world” finns att hämta på Swedwatch webbplats.http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/vingklippta-rattigheter

För mer information: Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 5907 och Pauline Göthberg, nationell samordnare, landstingen. Telefon: 070-089 18 93.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Läs vidare »
Media-no-image

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept för kompetensbaserad rekrytering med Webcruiter

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 14:53 CEST

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Samarbetet med Webcruiter innebär att unik kompetens och erfarenhet tillförs SKL Kommentus. Med nio av Norges tio största kommuner och alla hälsoföretag som kunder, ser vi fram mot att erbjuda tjänsten för offentlig sektor.

- Vi ser fram emot ett positivt samarbete som kompletterar våra tidigare partnersamarbeten med Xtractor och Comaea, säger Nina Sjödin, Affärsområdeschef Mediatjänster.

Webcruiter har i kombination med kringliggande HR-lösningar och kompetensverktyg räknat hem stora vinster för kommuner och hälsoföretag. Både i form av bättre rekryteringar men även i minskad IT-stress för medarbetarna. Vi vet att det ställs stora krav på enkelhet och användbarhet hos användare i denna miljö, eftersom de har andra huvudsakliga uppgifter än att rekrytera. Dock är just kompetensbaserad rekrytering en av de viktigaste uppgifterna.

För mer information: Tommy Eriksson, Produkt- och Affärsutvecklare HR-tjänster, tel: 08-709 59 81 eller tommy.eriksson@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Läs vidare »
Media-no-image

Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 12:19 CEST

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

STIC bildades 2013 på initiativ av Nacka, Täby och Vaxholms kommuner. Syftet var att sänka kostnaderna för skattebetalarna med hjälp av effektivare regionala upphandlingar. På uppdrag av grundarkommunerna drivs verksamheten av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Lidingö, Järfälla och Värmdö har sedan anslutit sig och med den nya medlemmen, Solna stad, omfattas nu 18 procent av länets invånare, 378 000 personer, av den regionala inköpsverksamheten.

Solna stad ser gemensamma upphandlingar på regionnivå som ett naturligt steg för kommunen:

– Solna stad har under senare år utvecklats starkt på upphandlingsområdet och vi ser tydliga ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar i att samverka med övriga medlemskommuner. Jag ser även fram emot erfarenhets- och kompetensutbytet i det regionala samarbetet, säger Jenny Birkestad, avdelningschef och COO i Solna stad.

STIC har redan genomfört regionala upphandlingar vad gäller korttidsboende liksom upphandlande av drift- och underhållsentreprenader. Medlemskommunerna har också gemensamt tagit fram ett underlag för ramavtal om företagshälsovård.

– Vi välkomnar Solna stad till Stockholms Inköpscentral! I takt med att fler kommuner ansluter sig kan vi göra ännu mer kraftfulla regionala upphandlingar för invånarnas bästa. Denna samverkan innebär även att upphandlingsresurserna i respektive kommun kan frigöras för den ökande mängden lokala upphandlingar, säger Gabriella Lundin, regionchef för Stockholms inköpscentral på SKI.

Den regionala inköpscentralen är enkel att ansluta sig till för alla intresserade Stockholms-kommuner.

För mer information: Gabriella Lundin, regionchef på Stockholms inköpscentral (STIC). Telefon: 08-709 5938.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

Läs vidare »
Zvdqak3zxfo2k0qmcd2f

Eva-Lotta Löwstedt Lundell ny VD för SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 14:32 CET

Eva-Lotta Löwstedt Lundell har utsetts till ny VD och koncernchef för SKL Kommentus. Eva-Lotta kommer närmast från posten som VD för Sveriges Radio Förvaltnings AB.

Media-no-image

Enklare posthantering och större utbud med nytt postavtal

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:00 CET

Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga brev- och reklamutskick och även budtjänster. Med det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 ges tillgång till den geografiskt närmaste postoperatören och förmånliga villkor.

Det nya ramavtalet omfattar brev- och reklamsändningar med A- eller B-post, direktreklam och budtjänster. Dessa delar kompletterar det avtal som tecknades i oktober (Postförmedlingstjänster 2013) och tillsammans erbjuder de två avtalen ett helhetsutbud av posttjänster.

De stora förtjänsterna med avtalet är det omfattande utbudet och den administrativa vinningen. Upphandlingar inom området är både tids-och resurskrävande.

- Vi har upphandlat ett avtal där i princip alla typer av försändelser och tjänster ingår. Om man därtill lägger den tidsbesparing det innebär att avropa från vårt avtal så är det ett riktigt attraktivt avtal. Det kommer vara till stor nytta för Sveriges kommuner och landsting, säger Peo Bengtsson, ansvarig projektledare på SKL Kommentus.

Mer info:

- I Sverige finns ett 30-tal aktiva postoperatörer.

- År 2012 skickades 2 645 miljoner brevförsändelser med någon av dessa operatörer.

För mer information, kontakta:
Conny Callin, Marknadschef, telefon 070-536 38 14
Peo Bengtsson, Projektledare, telefon 08-709 59 10

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga brev- och reklamutskick och även budtjänster. Med det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 ges tillgång till den geografiskt närmaste postoperatören och förmånliga villkor.

Läs vidare »
Media-no-image

Avsiktsförklaring angående samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 11:27 CET

Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen mellan SKL Kommentus och Sveriges landsting och regioners samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, kommer att utgöra en grund för samarbete mellan organisationerna vad gäller krav på etiskt och socialt ansvar i offentlig upphandling samt uppföljning av dessa krav.

De båda organisationerna har sedan några år tillbaka startat egna initiativ för att underlätta för landsting, regioner och kommuner att ta etiskt och socialt ansvar i sina upphandlingar.

- Dessa initiativ liknar varandra i mångt och mycket och därför ser vi stora synergieffekter med ett samarbete mellan våra organisationer, säger initiativtagarna Thomas Wedegren, ordförande i Socialt ansvarstagande i Offentlig Sektor, och Thomas Idermark, VD, SKL Kommentus.

Förutom att bygga upp ett systematiskt informationsutbyte mellan organisationerna finns också en strävan att fördjupa och utveckla samarbetet framöver.

För mer information: Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, tel: 08-709 59 07 eller peter.nohrstedt@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen mellan SKL Kommentus och Sveriges landsting och regioners samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, kommer att utgöra en grund för samarbete mellan organisationerna vad gäller krav på etiskt och socialt ansvar i offentlig upphandling samt uppföljning av dessa krav.

Läs vidare »
B1v1ciacllsesgktjrcr

Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 12:53 CET

Peter Nohrstedt har anställts på SKL Kommentus som hållbarhetsansvarig. Som tidigare vice VD och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet var han ansvarig för uppbyggnaden och förvaltningen av det nationella stödet för hållbar och miljöanpassad offentlig upphandling sedan starten 2003.

Media-no-image

Unik möjlighet till effektiv rekryteringsprocess

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 11:19 CET

Rekryteringsprocesser är omfattande och tidskrävande samtidigt som de ska vara effektiva. Här finns nu ett nytt ramavtal där kommuner och landsting får tillgång till alla eller enskilda delar av de 15 olika moment som rekryteringsprocessen kan delas upp i.

Delmomenten omfattar alltifrån urval och intervjuer till tester, återkoppling och uppföljning. Detta bidrar till att göra rekryteringsprocessen smidigare.

-Tack vare att varje del i processen redan är prissatt blir det enkelt att beställa efter behov och samtidigt få bra överblick på kostnaderna, kommenterar SKIs projektledaren Annelie Dufva.

Ramavtalet Rekryteringstjänster 2013 omfattar externt rekryteringsstöd för chefer på förvaltningsnivå, annan chefsnivå och andra specialistfunktioner.

Fakta:

 • Rekryteringsstöd inom sex delområden: Vård & omsorg - Social omsorg & stöd - IT/teknik/engineering - Tillväxt/stadsbyggnad/fastighet/energi - Ekonomi/finans/juridik/HR/administration/kontor/kommunikation/information - Skola & förskola
 • 21 geografiska områden (län) med fyra leverantörer per län


För mer information: Annelie Dufva, projektledare SKI, telefon: 08-709 5912 eller
Conny Callin, marknadschef SKI, Telefon: 070-536 3814.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Rekryteringsprocesser är omfattande och tidskrävande samtidigt som de ska vara effektiva. Här finns nu ett nytt ramavtal där kommuner och landsting får tillgång till alla eller enskilda delar av de 15 olika moment som rekryteringsprocessen kan delas upp i.

Läs vidare »
Media-no-image

Mölndal först ut med e-arkiv på ramavtal

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:54 CET

Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

- Vi ser mycket positivt på att den första affären är klar och vi vet att många kommer att följa Mölndal med stort intresse. Det är mycket aktiviteter på gång runt om hos våra medlemmar och vi tror att vi får se ett antal avrop redan under våren. Vi arbetar för att 2015 blir e-arkivens år, säger Anna Gillquist, programansvarig gemensamma funktioner, CeSam, SKL.

- Vi har fått bra stöd från SKI när vi bestämde oss för att använda ramavtalet. Det är också tydligt att både SKL och SKI tar frågan om e-arkiv på största allvar. Ramavtalet ger oss en god grundtrygghet då vi i det fått många funktioner som uppfyller våra verksamhetskrav, säger Mathias Krusell, arkivarie Mölndals stad.

Ramavtalet ger möjlighet att avropa e-arkiv som tjänst eller produkt på ett kostnadseffektivt sätt. Över 500 kommuner, landsting, regioner med bolag har möjlighet att använda ramavtalet som gäller för fyra år. Totalt beräknas ramavtalet omsätta cirka 250 Mkr.

- Med att Mölndals stad nu valt vårt ramavtal för lösa sina e-arkiv ser vi som en bekräftelse på att vårt engagemang inom e-arkivområdet är riktigt. Med den långa och breda erfarenhet av lösningar inom e-arkiv som Formpipe har ser vi att de krav och mål kommunen satt upp kommer att lösas på ett professionellt sätt, säger Pia Hedenblad, försäljningschef på SKI.

Fakta om ramavtalet Upphandling e-arkiv 2012;
Ramavtalet för e-arkiv säkerställer en långsiktig informationsförsörjning och bidrar till en ökad effektivisering och tillgänglighet till information inom arkiven. Ramavtalet omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv. Genom att införa e-arkiv skapas en modern bas för demokrati och underlättar dessutom tillgången till information. Samtliga femton ramavtalsleverantörer är godkända enligt de krav som finns för Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv.

För mer information: Conny Callin, marknadschef, SKI, 070-536 38 14, Anna Gillquist, programansvarig gemensamma funktioner, CeSam, SKL, 08-452 77 77, Mathias Krusell, arkivarie, Mölndals stad, 031-315 13 23 samt Christian Sundin, VD för Formpipe, 0705-67 73 85.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

Läs vidare »
Media-no-image

SKI tecknar nationellt ramavtal för HPV-vaccin

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 10:20 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat ramavtal för HPV-vaccin med Sanofi Pasteur MSD.Det betyder att samtliga flickor nu även fortsättningsvis kan erbjudas ett bra skydd mot livmoderhalscancer.

- Vi är oerhört glada att vi kunnat genomföra upphandlingen denna gång utan långdragna överprövningsprocesser som förra gången, säger Thomas Idermark, VD SKI.

HPV-vaccin är en samlad nationell upphandling och Sveriges alla landsting och regioner är avropsberättigade till ramavtalet. Ramavtalet träder i kraft 1 oktober 2015, och tar vid där SLLs tidigare nationella ramavtal löper ut. Syftet med ramavtalet är att täcka det samlade behovet av HPV-vaccin i hela landet.

- Expertgruppen för upphandlingen, bestående av några av landets främsta experter inom vaccinområdet och våra upphandlingsexperter, har tillsammans genomfört upphandlingen på ett mycket bra sätt, avslutar Thomas Idermark.

För mer information: Thomas Idermark, VD, 070-533 7430 eller Sahar Göthberg, Projektledare,
070-386 5944.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat ramavtal för HPV-vaccin med Sanofi Pasteur MSD.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informatör
 • SKL Kommentus AB
 • hegtlena.berglund@sklkommerintus.ssqe
 • 08-709 5922
SKL Kommentus AB är ett företag inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). och innefattar dotterbolagen; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral.

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

 • SKL Kommentus AB
 • Hornsgatan 15
 • 117 99 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar