Media-no-image

Region Skåne bedömer att AffärsConcept är den mest kompetenta leverantören av upphandlingstjänster

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 14:53 CEST

AffärsConcept skriver avtal med Region Skåne. I konkurrens med flera duktiga leverantörer blev vi rangordnade etta. Det innebär att AffärsConcept är den leverantör som kunderna ska vända sig till i första hand när de inom olika upphandlingsområden behöver stöd av kompetenta upphandlingskonsulter.

Syftet med upphandlingen och avtalet är att knyta leverantörer, som kan erbjuda kvalificerade upphandlingskonsulter, till Region Skåne. Konsulterna kommer att vara ett komplement till Region Skånes egen upphandlingsverksamhet, och kommer att arbeta på uppdrag av Koncerninköp, Skånetrafiken eller Regionservice.

- Det är mycket spännande att få vara delaktig i upphandlingar som syftar till att utveckla Region Skåne säger Maria de la Motte, Regionchef och ansvarig för AffärsConcepts verksamhet i Region Syd. Samtidigt ställer detta höga krav på oss då Region Skåne har bedömt att vi är den mest kompetenta leverantören av upphandlingstjänster på marknaden. Vi ser fram emot ett intressant och utvecklande samarbete.

För mer information: Maria de la Motte, Regionchef på AffärsConcept för Region Syd. Telefon: 072-530 15 73. Epost: maria.delamotte@affarsconcept.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

AffärsConcept skriver avtal med Region Skåne. I konkurrens med flera duktiga leverantörer blev vi rangordnade etta.

Läs vidare »
Media-no-image

Resultat av enkät till offentliga upphandlare: Resursbrist gör miljö- och sociala krav till papperstigrar

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 11:08 CEST

Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar.

Men i var tredje upphandling följs kraven inte upp.

– Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på kommunernas och landstingens gemensamma inköpscentral SKL Kommentus.

800 upphandlare på kommuner, landsting och deras bolag fick under mars månad en enkät från SKL Kommentus om uppföljning av ekologiska och sociala krav. En tredjedel svarade.

– Det finns en stor medvetenhet om hur viktig kravställningen är. Över 90 procent svarade att de ställer miljö- och sociala krav i upphandlingarna som den egna organisationen genomför, säger Peter.

Men det är en sak att kryssa för rutor i förfrågningsunderlaget, en annan att leva upp till sina löften. Därför är det viktigt med uppföljning, både för att uppnå önskvärda förbättringar och för att skapa rättvisa konkurrensvillkor för anbudsgivarna.

Enkäten visar att uppföljningar saknas i 37 procent av upphandlingarna. Och när det görs, handlar det i drygt 85 procent av fallen om att man begär in intyg och annan dokumentation från leverantören. Bara en femtedel av avtalen kontrolleras med besök hos tillverkare eller underleverantörer.

Enkäten tyder också på att prioriteringarna många gånger sker utan djupare analys. Vid upphandling av livsmedel upplevs djurskyddsfrågor som viktigast för kött, medan arbetsmiljö och sociala förhållande inte har samma betydelse. För produkter där miljömärkning är etablerat, t ex på frukt, grönt och kaffe, är miljöhänsyn den viktigaste punkten.

– Det saknas djupare kunskap om vilka krav som är relevanta och vilka riskområdena är, konstaterar Peter.

Enligt upphandlarna beror det på att det inte finns riktlinjer, kompetens och resurser för att ställa och följa upp miljö- och sociala krav. Vem som gör uppföljningarna varierar också. Vanligen är det upphandlarna själva eller de som avropar på avtalen. Bara i enstaka fall anlitas extern expertis. – En mindre kommun har inte de personella eller ekonomiska resurser som krävs. Inom vissa riskområden räcker inte ens de största kommunerna och regionerna till, säger Peter.

Upphandling har på senare år blivit ett styrmedel för att uppnå olika politiska mål. Det har drivits fram av insikter om att köpare av olika varor och tjänster, som blundar för miljöförstöring och sociala förhållanden, också är medskyldiga till problemen. Det har utmynnat i ett nationellt stöd som nu Upphandlingsmyndigheten ansvarar för, som bland annat ställer upp kriterier för upphandling inom olika områden.

För mer information: Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, tel: 08-709 59 07 eller peter.nohrstedt@sklkommentus.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar. Men i var tredje upphandling följs kraven inte upp. – Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på kommunernas och landstingens gemensamma inköpscentral SKL Kommentus.

Läs vidare »
Media-no-image

Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 15:51 CET

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.

Leverantörens uppdrag blir att utföra granskningen utifrån två standardiserade mallar. Mallarna som tagits fram för uppföljning av HVB-hem för barn och unga respektive vuxna baseras på vanliga krav i avtalen mellan kommun och HVB-verksamhet. Arbetssätt och metoder, säkerhet och bemanning är exempel på några av dessa. Undersökningarna ska sätta ljus på eventuella brister. Med facit i hand blir det kortare väg till förbättringar.

– Detta är en helt ny konsulttjänst inom vårt ramavtalsområde Vård och omsorg. Då vi ser en återkommande rapportering i media om HVB-hem som inte lever upp till kravenkommer ramavtalet i rätt tid, säger SKIs projektledare Jenny Åberg.

Som upphandlingskonsult ute i kommunerna vet Sinikka Suutari att hjälpen är välkommen för socialsekreterarna. Dessutom blir det ett effektivt verktyg för granskning av HVB-aktörerna. - När anbudsgivarna i kommande HVB-hemsupphandlingar vet om granskningen utlovar man bara den kvalitet som man kan leverera, menar hon.

– Utöver avlastningen för kommunerna får vi inte glömma bort de positiva följderna för brukarna. Kvalitetssäkringen av hemmen blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som placeras där, avslutar Jenny Åberg.

Fakta:

 • Konsulttjänst inom området Vård och omsorg: granskning och uppföljning av HVB-hem
 • En leverantör i sex geografiska områden


För mer information: Jenny Åberg, projektledare SKI, telefon: 040-661 62 16, Sinikka Suutari, upphandlingskonsult, telefon: 070-232 37 31 eller Conny Callin, marknadschef SKI, telefon: 070-536 38 14.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.

Läs vidare »
Media-no-image

SKL Kommentus vinner mål om inköpscentralens arbetssätt

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2016 11:16 CET

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal.

SKL Kommentus VD Eva-Lotta Löwstedt Lundell välkomnar kammarrättens dom.
– Domen innebär att Sveriges kommuner och landsting tryggt kan fortsätta att använda SKL Kommentus ramavtal. Vi vet av tidigare erfarenhet hur besvärligt det hade blivit att hantera en förlust.

Domen klargör att lagen kräver att de upphandlande myndigheterna, för att få använda ramavtalen, enbart ska vara identifierade i samband med att upphandlingen annonseras. Vidare konstaterar kammarrätten att upphandlingslagstiftningen inte kräver att de avropsberättigade parterna ska ha förpliktat sig att utnyttja ramavtalen. Det ligger i ramavtalens natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges.

SKL Kommentus har – oaktat utfallet i målet – under våren påbörjat ett arbete för att ytterligare förtydliga de affärsmässiga förutsättningarna för anbudsgivarna i samband med upphandling av enskilda ramavtal.


Kontaktpersoner

Åsa Edman, chefsjurist, telefon: 08-709 59 56

Erik Edström, upphandlingsjurist, 08-709 59 21

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

SKL Kommentus på Upphandlingsdagarna: Hållbarhetstänk skapar affärsnytta

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2016 10:24 CET

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Offentlig upphandling är inget undantag. Landstingen och regionerna i Sverige har tillsammans skapat en plattform för socialt ansvarstagande, vidare deltar nästan 90 kommuner i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) system där fokus är att följa upp de sociala krav som ställts i upphandling.

-Våra hållbarhetskrav och uppföljningar bidrar till att göra hållbarhetsfrågan affärskritisk för upphandlingarnas leverantörer, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för initiativet ”Socialt ansvarstagande i Offentlig Upphandling”.

Sara Gripstrand, hållbarhetsrevisor och konsult på Trossa AB, menar att företagen påverkas positivt.

-Vi ser att arbetet med socialt ansvar vid inköp skapar struktur och effektivitet. Man måste ha koll på vilka tillverkare som används, var tillverkningen sker och om de har ordning i sin verksamhet, förklarar hon.

Problem finns dock. Många företag med långa leverantörskedjor har svårt att få fram den information som slutkunderna vill ha.

-Den absolut största utmaningen vi har är att kontrollera efterlevnaden av vår egen och kundernas uppförandekod hos våra underleverantörer i s.k. riskländer. Våra kunders krav och uppföljningar har gjort att vi satsar mer resurser på att säkerställa att leverantörskedjorna är hållbara. Annars skulle vi riskera att förlora affärer, berättar Tomas Ekström, hållbarhetschef Kinnarps AB.

För att offentlig upphandling ska göra skillnad krävs att många ställer relevanta och ambitiösa hållbarhetskrav, helst så standardiserat som möjligt, samt följer upp dessa. SKI arbetar systematiskt med att ställa och följa upp såväl miljö- som sociala krav i ramavtalsupphandlingar där så är relevant.

-Vi nöjer oss inte med att enbart ställa hållbarhetskrav, uppföljning är ju en nödvändighet för förändring. Därför har vi påbörjat ett systematiskt arbete med att följa upp leverantörer som vi tecknar avtal med, avslutar Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus AB.

Är du intresserad av att veta mer eller diskutera hållbar upphandling, besök SKL Kommentus monter på Upphandlingsdagarna eller delta i det parallella seminariet ”Affärsnyttan av hållbarhet, CSR och sociala hänsyn” (28/1 kl. 11.50 – 12.20). Där får du träffa Pauline Göthberg, Sara Gripstrand, Tomas Ekström och Peter Nohrstedt.

För mer information: Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, tel: 08-709 59 07 eller peter.nohrstedt@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Läs vidare »
Media-no-image

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2015 10:40 CET

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet
Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

– Vi är glada över utfallet och att kammarrätten tydligt slår fast att vi, med de förutsättningar som var i november 2014, hade rätt att avsluta dåvarande samarbete med Tunstall, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

Det var i november 2014 som vi beslöt oss för att endast två av tre leverantörer fick förlängning på ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Avtalet med Tunstall AB förlängdes inte då vi konstaterat brister i deras leveranser. Vi beslöt oss också, av samma anledning, den 6 februari 2015, att häva befintligt ramavtal med Tunstall innan avtalstiden löpte ut.

Ramavtalen med övriga leverantörer fick bestå

Tunstall ansökte om ogiltighet av det förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. I januari 2015 konstaterade Förvaltningsrätten i Stockholm att SKI: s beslut innebar en väsentlig förändring av villkoren i ramavtalet. Det fanns därför skäl att ogiltigförklara de förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. Förvaltningsrätten fann dock att avtalen skulle bestå på grund av hänsyn till ett så kallat tvingande allmänintresse. Både SKI och Tunstall överklagade domen till kammarrätten.

Rätt av avstå förlängning av ramavtal

Kammarrätten fann i sin dom att en upphandlande myndighet, i en situation där det också föreligger grund för hävning av ramavtalet, har rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med en av flera leverantörer på ett ramavtal utan att det är en väsentlig förändring av ramavtalet.

SKI hade alltså rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med Tunstall. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom. Det är alltså fortfarande möjligt att avropa Trygghetslarm och larmmottagning från SKI: s ramavtal.

– Vi är nöjda med kammarrättens dom, men det hade också varit bra om de uttryckt sig tydligare om möjligheten att använda förlängningsoptioner som ett incitament för åstadkomma korrekta leveranser, menar Åsa Edman.

Länk till domen: http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Dom%20i%20m%C3%A5l%201355-15.pdf

Länk till ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning: http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/trygghetslarm-och-larmmottagning/

För mer information: Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 56 eller Erik Edström, upphandlingsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 21.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

Läs vidare »
Media-no-image

Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2015 12:48 CET

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

På uppdrag av kommunerna utför antagna leverantörer uppföljningen utifrån en mall som SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tagit fram. Mallen omfattar vanligt förekommande krav i avtal som exempelvis arbetssätt och metoder, säkerhet, bemanning, kompetens samt rutiner.

– Mot bakgrund av medias rapportering och socialtjänstens redan höga arbetsbelastning känns det som att upphandlingen kommer i rätt tid. Kvalitetssäkringen av hemmen blir en säkerhet för de barn och ungdomar som placeras där, säger SKIs projektledare Jenny Åberg.

Undersökningarna kommer ske via enkäter, besök och intervju på plats med hemmets ansvarige. Avtalsstart är februari 2016.

Fakta:

 • Konsulttjänst inom området Vård och omsorg: granskning och uppföljning av HVB-hem
 • Sex geografiska områden med tre leverantörer per län

För mer information: Jenny Åberg, projektledare SKI, telefon: 040-661 62 16 eller Conny Callin, marknadschef SKI, telefon: 070-536 38 14.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

Läs vidare »
Media-no-image

Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 15:57 CET

Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Rapporten som har skrivits av Swedwatch på uppdrag från SIDA, visar på en rad olika brister. Bland annat kränkningar av migrantarbetares rättigheter, t ex att personliga dokument såsom pass eller arbetstillstånd har beslagtagits av arbetsgivare eller rekryteringsföretag, att arbetarna är satta i skuld genom olagliga rekryteringsavgifter och att det förkommer barnarbetare i de fabriker som undersöktes.

- Vi ser mycket allvarligt på de missförhållanden som rapporten beskriver eftersom livsmedelsupphandlingar är av stor vikt för våra ägare, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

Samarbete mellan SKL Kommentus och Landstingen
SKL Kommentus initiativ till uppföljandekontroller av etiska och sociala krav och landstingens samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling har sedan våren 2015 ett samarbete. Det omfattar bland annat informationsdelning och planering av aktiviteter av gemensamt intresse.

Inom ramen för vårt samarbete genomför vi nu en gemensam revision av två livsmedelsleverantörer. Syftet är att se om de krav som ställts på socialt ansvarstagande i leverantörsledet uppfylls eller inte. Revisorn har också i uppdrag att specifikt titta på kycklingprodukter från så kallade högriskländer.

- Det är självklart viktigt för landsting och regioner att agera på missförhållandena och då naturligt att göra det tillsammans med SKL Kommentus som bistår många av landets kommuner kring detta, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare på landstingen.

Ta del av rapporten
Rapporten “Trapped in the kitchen of the world” finns att hämta på Swedwatch webbplats.http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/vingklippta-rattigheter

För mer information: Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 5907 och Pauline Göthberg, nationell samordnare, landstingen. Telefon: 070-089 18 93.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Läs vidare »
Media-no-image

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept för kompetensbaserad rekrytering med Webcruiter

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 14:53 CEST

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Samarbetet med Webcruiter innebär att unik kompetens och erfarenhet tillförs SKL Kommentus. Med nio av Norges tio största kommuner och alla hälsoföretag som kunder, ser vi fram mot att erbjuda tjänsten för offentlig sektor.

- Vi ser fram emot ett positivt samarbete som kompletterar våra tidigare partnersamarbeten med Xtractor och Comaea, säger Nina Sjödin, Affärsområdeschef Mediatjänster.

Webcruiter har i kombination med kringliggande HR-lösningar och kompetensverktyg räknat hem stora vinster för kommuner och hälsoföretag. Både i form av bättre rekryteringar men även i minskad IT-stress för medarbetarna. Vi vet att det ställs stora krav på enkelhet och användbarhet hos användare i denna miljö, eftersom de har andra huvudsakliga uppgifter än att rekrytera. Dock är just kompetensbaserad rekrytering en av de viktigaste uppgifterna.

För mer information: Tommy Eriksson, Produkt- och Affärsutvecklare HR-tjänster, tel: 08-709 59 81 eller tommy.eriksson@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Läs vidare »
Media-no-image

Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2015 12:19 CEST

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

STIC bildades 2013 på initiativ av Nacka, Täby och Vaxholms kommuner. Syftet var att sänka kostnaderna för skattebetalarna med hjälp av effektivare regionala upphandlingar. På uppdrag av grundarkommunerna drivs verksamheten av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Lidingö, Järfälla och Värmdö har sedan anslutit sig och med den nya medlemmen, Solna stad, omfattas nu 18 procent av länets invånare, 378 000 personer, av den regionala inköpsverksamheten.

Solna stad ser gemensamma upphandlingar på regionnivå som ett naturligt steg för kommunen:

– Solna stad har under senare år utvecklats starkt på upphandlingsområdet och vi ser tydliga ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar i att samverka med övriga medlemskommuner. Jag ser även fram emot erfarenhets- och kompetensutbytet i det regionala samarbetet, säger Jenny Birkestad, avdelningschef och COO i Solna stad.

STIC har redan genomfört regionala upphandlingar vad gäller korttidsboende liksom upphandlande av drift- och underhållsentreprenader. Medlemskommunerna har också gemensamt tagit fram ett underlag för ramavtal om företagshälsovård.

– Vi välkomnar Solna stad till Stockholms Inköpscentral! I takt med att fler kommuner ansluter sig kan vi göra ännu mer kraftfulla regionala upphandlingar för invånarnas bästa. Denna samverkan innebär även att upphandlingsresurserna i respektive kommun kan frigöras för den ökande mängden lokala upphandlingar, säger Gabriella Lundin, regionchef för Stockholms inköpscentral på SKI.

Den regionala inköpscentralen är enkel att ansluta sig till för alla intresserade Stockholms-kommuner.

För mer information: Gabriella Lundin, regionchef på Stockholms inköpscentral (STIC). Telefon: 08-709 5938.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informatör
 • SKL Kommentus AB
 • helena.berglund@sklkommentus.se
 • 08-709 5922
SKL Kommentus AB är ett företag inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). och innefattar dotterbolagen; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral.

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

 • SKL Kommentus AB
 • Hornsgatan 15
 • 117 99 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar