Media-no-image

SKL Kommentus på Upphandlingsdagarna: Hållbarhetstänk skapar affärsnytta

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 10:24 CET

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Offentlig upphandling är inget undantag. Landstingen och regionerna i Sverige har tillsammans skapat en plattform för socialt ansvarstagande, vidare deltar nästan 90 kommuner i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) system där fokus är att följa upp de sociala krav som ställts i upphandling.

-Våra hållbarhetskrav och uppföljningar bidrar till att göra hållbarhetsfrågan affärskritisk för upphandlingarnas leverantörer, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för initiativet ”Socialt ansvarstagande i Offentlig Upphandling”.

Sara Gripstrand, hållbarhetsrevisor och konsult på Trossa AB, menar att företagen påverkas positivt.

-Vi ser att arbetet med socialt ansvar vid inköp skapar struktur och effektivitet. Man måste ha koll på vilka tillverkare som används, var tillverkningen sker och om de har ordning i sin verksamhet, förklarar hon.

Problem finns dock. Många företag med långa leverantörskedjor har svårt att få fram den information som slutkunderna vill ha.

-Den absolut största utmaningen vi har är att kontrollera efterlevnaden av vår egen och kundernas uppförandekod hos våra underleverantörer i s.k. riskländer. Våra kunders krav och uppföljningar har gjort att vi satsar mer resurser på att säkerställa att leverantörskedjorna är hållbara. Annars skulle vi riskera att förlora affärer, berättar Tomas Ekström, hållbarhetschef Kinnarps AB.

För att offentlig upphandling ska göra skillnad krävs att många ställer relevanta och ambitiösa hållbarhetskrav, helst så standardiserat som möjligt, samt följer upp dessa. SKI arbetar systematiskt med att ställa och följa upp såväl miljö- som sociala krav i ramavtalsupphandlingar där så är relevant.

-Vi nöjer oss inte med att enbart ställa hållbarhetskrav, uppföljning är ju en nödvändighet för förändring. Därför har vi påbörjat ett systematiskt arbete med att följa upp leverantörer som vi tecknar avtal med, avslutar Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus AB.

Är du intresserad av att veta mer eller diskutera hållbar upphandling, besök SKL Kommentus monter på Upphandlingsdagarna eller delta i det parallella seminariet ”Affärsnyttan av hållbarhet, CSR och sociala hänsyn” (28/1 kl. 11.50 – 12.20). Där får du träffa Pauline Göthberg, Sara Gripstrand, Tomas Ekström och Peter Nohrstedt.

För mer information: Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, tel: 08-709 59 07 eller peter.nohrstedt@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Läs vidare »
Media-no-image

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 10:40 CET

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet
Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

– Vi är glada över utfallet och att kammarrätten tydligt slår fast att vi, med de förutsättningar som var i november 2014, hade rätt att avsluta dåvarande samarbete med Tunstall, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

Det var i november 2014 som vi beslöt oss för att endast två av tre leverantörer fick förlängning på ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2012. Avtalet med Tunstall AB förlängdes inte då vi konstaterat brister i deras leveranser. Vi beslöt oss också, av samma anledning, den 6 februari 2015, att häva befintligt ramavtal med Tunstall innan avtalstiden löpte ut.

Ramavtalen med övriga leverantörer fick bestå

Tunstall ansökte om ogiltighet av det förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. I januari 2015 konstaterade Förvaltningsrätten i Stockholm att SKI: s beslut innebar en väsentlig förändring av villkoren i ramavtalet. Det fanns därför skäl att ogiltigförklara de förlängda ramavtalen med övriga leverantörer. Förvaltningsrätten fann dock att avtalen skulle bestå på grund av hänsyn till ett så kallat tvingande allmänintresse. Både SKI och Tunstall överklagade domen till kammarrätten.

Rätt av avstå förlängning av ramavtal

Kammarrätten fann i sin dom att en upphandlande myndighet, i en situation där det också föreligger grund för hävning av ramavtalet, har rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med en av flera leverantörer på ett ramavtal utan att det är en väsentlig förändring av ramavtalet.

SKI hade alltså rätt att avstå från att förlänga ramavtalet med Tunstall. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens dom. Det är alltså fortfarande möjligt att avropa Trygghetslarm och larmmottagning från SKI: s ramavtal.

– Vi är nöjda med kammarrättens dom, men det hade också varit bra om de uttryckt sig tydligare om möjligheten att använda förlängningsoptioner som ett incitament för åstadkomma korrekta leveranser, menar Åsa Edman.

Länk till domen: http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Dom%20i%20m%C3%A5l%201355-15.pdf

Länk till ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning: http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/halso-och-sjukvard-samt-omsorg/trygghetslarm-och-larmmottagning/

För mer information: Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 56 eller Erik Edström, upphandlingsjurist, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 59 21.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

Läs vidare »
Media-no-image

Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 12:48 CET

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

På uppdrag av kommunerna utför antagna leverantörer uppföljningen utifrån en mall som SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tagit fram. Mallen omfattar vanligt förekommande krav i avtal som exempelvis arbetssätt och metoder, säkerhet, bemanning, kompetens samt rutiner.

– Mot bakgrund av medias rapportering och socialtjänstens redan höga arbetsbelastning känns det som att upphandlingen kommer i rätt tid. Kvalitetssäkringen av hemmen blir en säkerhet för de barn och ungdomar som placeras där, säger SKIs projektledare Jenny Åberg.

Undersökningarna kommer ske via enkäter, besök och intervju på plats med hemmets ansvarige. Avtalsstart är februari 2016.

Fakta:

 • Konsulttjänst inom området Vård och omsorg: granskning och uppföljning av HVB-hem
 • Sex geografiska områden med tre leverantörer per län

För mer information: Jenny Åberg, projektledare SKI, telefon: 040-661 62 16 eller Conny Callin, marknadschef SKI, telefon: 070-536 38 14.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

Läs vidare »
Media-no-image

Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 15:57 CET

Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Rapporten som har skrivits av Swedwatch på uppdrag från SIDA, visar på en rad olika brister. Bland annat kränkningar av migrantarbetares rättigheter, t ex att personliga dokument såsom pass eller arbetstillstånd har beslagtagits av arbetsgivare eller rekryteringsföretag, att arbetarna är satta i skuld genom olagliga rekryteringsavgifter och att det förkommer barnarbetare i de fabriker som undersöktes.

- Vi ser mycket allvarligt på de missförhållanden som rapporten beskriver eftersom livsmedelsupphandlingar är av stor vikt för våra ägare, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.

Samarbete mellan SKL Kommentus och Landstingen
SKL Kommentus initiativ till uppföljandekontroller av etiska och sociala krav och landstingens samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling har sedan våren 2015 ett samarbete. Det omfattar bland annat informationsdelning och planering av aktiviteter av gemensamt intresse.

Inom ramen för vårt samarbete genomför vi nu en gemensam revision av två livsmedelsleverantörer. Syftet är att se om de krav som ställts på socialt ansvarstagande i leverantörsledet uppfylls eller inte. Revisorn har också i uppdrag att specifikt titta på kycklingprodukter från så kallade högriskländer.

- Det är självklart viktigt för landsting och regioner att agera på missförhållandena och då naturligt att göra det tillsammans med SKL Kommentus som bistår många av landets kommuner kring detta, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare på landstingen.

Ta del av rapporten
Rapporten “Trapped in the kitchen of the world” finns att hämta på Swedwatch webbplats.http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/vingklippta-rattigheter

För mer information: Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus. Telefon: 08-709 5907 och Pauline Göthberg, nationell samordnare, landstingen. Telefon: 070-089 18 93.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Läs vidare »
Media-no-image

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept för kompetensbaserad rekrytering med Webcruiter

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 14:53 CEST

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Samarbetet med Webcruiter innebär att unik kompetens och erfarenhet tillförs SKL Kommentus. Med nio av Norges tio största kommuner och alla hälsoföretag som kunder, ser vi fram mot att erbjuda tjänsten för offentlig sektor.

- Vi ser fram emot ett positivt samarbete som kompletterar våra tidigare partnersamarbeten med Xtractor och Comaea, säger Nina Sjödin, Affärsområdeschef Mediatjänster.

Webcruiter har i kombination med kringliggande HR-lösningar och kompetensverktyg räknat hem stora vinster för kommuner och hälsoföretag. Både i form av bättre rekryteringar men även i minskad IT-stress för medarbetarna. Vi vet att det ställs stora krav på enkelhet och användbarhet hos användare i denna miljö, eftersom de har andra huvudsakliga uppgifter än att rekrytera. Dock är just kompetensbaserad rekrytering en av de viktigaste uppgifterna.

För mer information: Tommy Eriksson, Produkt- och Affärsutvecklare HR-tjänster, tel: 08-709 59 81 eller tommy.eriksson@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Läs vidare »
Media-no-image

Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 12:19 CEST

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

STIC bildades 2013 på initiativ av Nacka, Täby och Vaxholms kommuner. Syftet var att sänka kostnaderna för skattebetalarna med hjälp av effektivare regionala upphandlingar. På uppdrag av grundarkommunerna drivs verksamheten av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Lidingö, Järfälla och Värmdö har sedan anslutit sig och med den nya medlemmen, Solna stad, omfattas nu 18 procent av länets invånare, 378 000 personer, av den regionala inköpsverksamheten.

Solna stad ser gemensamma upphandlingar på regionnivå som ett naturligt steg för kommunen:

– Solna stad har under senare år utvecklats starkt på upphandlingsområdet och vi ser tydliga ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar i att samverka med övriga medlemskommuner. Jag ser även fram emot erfarenhets- och kompetensutbytet i det regionala samarbetet, säger Jenny Birkestad, avdelningschef och COO i Solna stad.

STIC har redan genomfört regionala upphandlingar vad gäller korttidsboende liksom upphandlande av drift- och underhållsentreprenader. Medlemskommunerna har också gemensamt tagit fram ett underlag för ramavtal om företagshälsovård.

– Vi välkomnar Solna stad till Stockholms Inköpscentral! I takt med att fler kommuner ansluter sig kan vi göra ännu mer kraftfulla regionala upphandlingar för invånarnas bästa. Denna samverkan innebär även att upphandlingsresurserna i respektive kommun kan frigöras för den ökande mängden lokala upphandlingar, säger Gabriella Lundin, regionchef för Stockholms inköpscentral på SKI.

Den regionala inköpscentralen är enkel att ansluta sig till för alla intresserade Stockholms-kommuner.

För mer information: Gabriella Lundin, regionchef på Stockholms inköpscentral (STIC). Telefon: 08-709 5938.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

Läs vidare »
Zvdqak3zxfo2k0qmcd2f

Eva-Lotta Löwstedt Lundell ny VD för SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 14:32 CET

Eva-Lotta Löwstedt Lundell har utsetts till ny VD och koncernchef för SKL Kommentus. Eva-Lotta kommer närmast från posten som VD för Sveriges Radio Förvaltnings AB.

Media-no-image

Enklare posthantering och större utbud med nytt postavtal

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:00 CET

Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga brev- och reklamutskick och även budtjänster. Med det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 ges tillgång till den geografiskt närmaste postoperatören och förmånliga villkor.

Det nya ramavtalet omfattar brev- och reklamsändningar med A- eller B-post, direktreklam och budtjänster. Dessa delar kompletterar det avtal som tecknades i oktober (Postförmedlingstjänster 2013) och tillsammans erbjuder de två avtalen ett helhetsutbud av posttjänster.

De stora förtjänsterna med avtalet är det omfattande utbudet och den administrativa vinningen. Upphandlingar inom området är både tids-och resurskrävande.

- Vi har upphandlat ett avtal där i princip alla typer av försändelser och tjänster ingår. Om man därtill lägger den tidsbesparing det innebär att avropa från vårt avtal så är det ett riktigt attraktivt avtal. Det kommer vara till stor nytta för Sveriges kommuner och landsting, säger Peo Bengtsson, ansvarig projektledare på SKL Kommentus.

Mer info:

- I Sverige finns ett 30-tal aktiva postoperatörer.

- År 2012 skickades 2 645 miljoner brevförsändelser med någon av dessa operatörer.

För mer information, kontakta:
Conny Callin, Marknadschef, telefon 070-536 38 14
Peo Bengtsson, Projektledare, telefon 08-709 59 10

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga brev- och reklamutskick och även budtjänster. Med det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 ges tillgång till den geografiskt närmaste postoperatören och förmånliga villkor.

Läs vidare »
Media-no-image

Avsiktsförklaring angående samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 11:27 CET

Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen mellan SKL Kommentus och Sveriges landsting och regioners samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, kommer att utgöra en grund för samarbete mellan organisationerna vad gäller krav på etiskt och socialt ansvar i offentlig upphandling samt uppföljning av dessa krav.

De båda organisationerna har sedan några år tillbaka startat egna initiativ för att underlätta för landsting, regioner och kommuner att ta etiskt och socialt ansvar i sina upphandlingar.

- Dessa initiativ liknar varandra i mångt och mycket och därför ser vi stora synergieffekter med ett samarbete mellan våra organisationer, säger initiativtagarna Thomas Wedegren, ordförande i Socialt ansvarstagande i Offentlig Sektor, och Thomas Idermark, VD, SKL Kommentus.

Förutom att bygga upp ett systematiskt informationsutbyte mellan organisationerna finns också en strävan att fördjupa och utveckla samarbetet framöver.

För mer information: Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, tel: 08-709 59 07 eller peter.nohrstedt@sklkommentus.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen mellan SKL Kommentus och Sveriges landsting och regioners samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, kommer att utgöra en grund för samarbete mellan organisationerna vad gäller krav på etiskt och socialt ansvar i offentlig upphandling samt uppföljning av dessa krav.

Läs vidare »
B1v1ciacllsesgktjrcr

Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 12:53 CET

Peter Nohrstedt har anställts på SKL Kommentus som hållbarhetsansvarig. Som tidigare vice VD och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet var han ansvarig för uppbyggnaden och förvaltningen av det nationella stödet för hållbar och miljöanpassad offentlig upphandling sedan starten 2003.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informatör
 • SKL Kommentus AB
 • helena.berglund@sklkommentus.se
 • 08-709 5922
SKL Kommentus AB är ett företag inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). och innefattar dotterbolagen; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral.

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

 • SKL Kommentus AB
 • Hornsgatan 15
 • 117 99 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar