Media-no-image

Nytt ramavtal på barnvaccinationer gör utbudet komplett!

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 17:24 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

De vacciner som ingår i upphandling B är följande:

1.  Konjugerat pneumokockvaccin 

2.  Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

3.  Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)

4.  Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio & Haemophilus influenzae
     typ B (femvalent  vaccin)

5.  Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ
     B och hepatit B, (sexvalent vaccin)* 

6.  Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Detta avtal träder i kraft senast från och med mars 2015.

Vaccinerna kommer att avropas på rekvisition från ramavtalet vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

- Vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda ett komplett utbud av barnvacciner till Sveriges alla landsting, säger projektledare Sahar Göthberg. Vi har arbetat hårt med att få fram ett avtal som
inte bara erbjuder de vacciner som efterfrågas utan som även tagit säkerhetsaspekter kring distributionen i beaktning och ändå kan erbjuda säkra leveranser, något som jag tycker att vi lyckats mycket bra med, avslutar Sahar.

Bakgrund

ELIS-projektet (Effektiv läkemedelsupphandling i samverkan) har initierat denna nationellt samordnade upphandling av vacciner inom det nationella barnvaccinationsprogrammet. Upphandlingen har prioriterats efter de önskemål på upphandlingsområden som landsting och regioner föreslog under 2012. ELIS-projektet har startats av bland annat Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), samtliga landsting/regioner och NLT-gruppen.

För mer information om ELIS se länkarna som bifogas detta pressmeddelande.

I det fortsatta arbetet med nationellt samordnad upphandling av barnvacciner kommer vi på SKI
genomföra en samordnad nationell upphandling av vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Avtalet är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2015.

*avtalsområde fem kommer signeras inom kort.

Kontaktperson:
Sahar Göthberg, Projektledare, telefon: 08-709 5944


 

 

 

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

Läs vidare »
Media-no-image

OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 14:37 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

-Vi kan därmed lägga tre års arbete med att försvara rätten att driva en inköpscentral och vårt arbetssätt till handlingarna, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

OneMed ansåg bl.a. att de upphandlande myndigheter som har rätt att tillämpa ett ramavtal måste ha förpliktat sig till att köpa hela sitt behov på ramavtalet. SKI har hävdat att en sådan förpliktelse inte kan följa av ett ramavtal där inga volymer garanteras. Förvaltningsrätten säger mycket tydligt i sin dom att det inte kan finns ett sådant upphandlingsrättsligt krav och instämmer därmed i SKI:s tolkning av bestämmelserna.

- Det känns verkligen skönt att även HFD går på förvaltningsrättens linje säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI. Vårt arbetssätt och tolkningen av ramavtalsbestämmelserna har nu prövats ett flertal gånger och vi hoppas att leverantörer i allmänhet nu har förstått en inköpscentrals arbetssätt, avslutar Pia Hedström.

För mer information:
Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25 eller Peter Svensson, Upphandlingskonsult, 08-709 59 46. 

   


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

Läs vidare »
Pwpbwpklcojjxlqqpxz2

Ny bok - Ledarskapet avgörande för att vända skolans utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 16:21 CEST

I Modet att styra – en idébok för ledarskap i skolan, vänder sig författarna i första hand till Sveriges rektorer, i andra hand till förtroendevalda, kommundirektörer och skolchefer, och visar på nya möjliga vägar för styrning och ledning av skolan. Utgångspunkten är att det krävs ett lagarbete där alla har sitt delansvar och alla vill varandras framgång.

Media-no-image

Bättre säkerhet för patienterna när förpackningar byts ut

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 15:49 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.

Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. I och med att den nya upphandlingen träder i kraft kan nya förpackningar med mindre förväxlingsrisk börja användas i den svenska sjukhusvården. Detta utan att kostnaderna för de aktuella läkemedlen har ökat. I vissa fall har till och med lägre priser än tidigare med den gamla förväxlingsbara förpackningen erhållits. Samtliga landsting/regioner har möjlighet att avropa från det nya ramavtalet.

När nu ramavtal tecknats ska de nya förpackningarna formellt godkännas av Läkemedelsverket. Därefter kan tillverkning och leverans av nya säkrare förpackningar till Sveriges landsting och regioner påbörjas

Kontaktpersoner:
Thomas Idermark, VD, telefon: 070-533 7430
Sahar Göthberg, Projektledare, telefon: 08-709 5944


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Få bättre kontroll på din energiförbrukning!

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 11:27 CEST

Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Energikonsulter 2013” får du både bättre
kontroll över verksamhetens energiförbrukning och den miljöpåverkan den har.

17 utvalda leverantörer erbjuder enkla och smidiga beställningar för energideklarationer enligt Lag
(2006:985) om energideklaration i byggnader samt konsulter för genomförande av verksamhets-analyser och kartläggningsuppdrag.

Beställning sker efter förnyad konkurrensutsättning vilket ger stor flexibilitet i kraven på nivåer och omfattning av kartläggning och analys.

- Vi känner oss mycket nöjda med avtalet säger Jan Jäderberg, ansvarig projektledare på SKI.
Vi ser att den modell vi valt för avrop även gynnar mindre aktörer ute i landet då leverantörerna är rangordnade per län, något som också underlättar vid beställning.

Kontaktpersoner:
Jan Jäderberg, projektledare, telefonnummer 08-709 59 14
Conny Callin, marknadschef, telefonnummer 08-709 59 17

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Energikonsulter 2013” får du både bättre kontroll över verksamhetens energiförbrukning och den miljöpåverkan den har.

Läs vidare »
Media-no-image

Kammarrätten bekräftar slutligen inköpscentralers arbetssätt

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 10:52 CEST

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar Kammarrätten den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning till SKI:s arbetssätt.

- Vi kan därmed lägga tre års arbete med att försvara rätten att driva en inköpscentral och vårt arbetssätt till handlingarna, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

OneMed framförde många synpunkter på SKI:s arbetssätt som man ansåg stred mot LOU i olika
avseenden. OneMed ansåg bl.a. att de upphandlande myndigheter som har rätt att tillämpa ett ramavtal måste ha förpliktat sig till att köpa hela sitt behov på ramavtalet. SKI har hävdat att en sådan förpliktelse inte kan följa av ett ramavtal där inga volymer garanteras. Förvaltningsrätten säger mycket tydligt i sin dom att det inte kan finns ett sådant upphandlingsrättsligt krav och instämmer därmed i SKI:s tolkning av bestämmelserna.

- Det är för oss mycket glädjande att Kammarrätten, efter att ha gått igenom allt material, inte finner anledning att lämna prövningstillstånd, säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI, utan instämmer i förvaltningsrättens dom. 

-Vårt arbetssätt och tolkningen av ramavtalsbestämmelserna har nu prövats ett flertal gånger och vi hoppas att leverantörer i allmänhet nu har förstått en inköpscentrals arbetssätt, avslutar Pia Hedström.

För mer information:
Thomas Idermark, VD, 070-533 7430
Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar Kammarrätten den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning till SKI:s arbetssätt.

Läs vidare »
Media-no-image

Gör enkla, snabba och miljösäkrade inköp med SKI:s nya ramavtal Lekmaterial 2013!

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 17:08 CEST

Ramavtalet, som är indelat i tre produktgrupper och lika många geografiska områden, omfattar alltifrån pussel, leklera och kritor till rockringar och basketbollar.

Köp sker via en fastställd rangordning där beställning ska vara möjlig via webbutik, telefon, e-post eller brev och leverans ska kunna ske så snart som möjligt inom tre arbetsdagar.

– Vi är väldigt nöjda med avtalet, de valda leverantörerna erbjuder produkter som efterfrågas i de verksamheter mot vilka avtalet är riktat och man har tagit stor miljöhänsyn vid val av sortiment säger Annelie Dufva, ansvarig Projektledare på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

För mer information, kontakta:
Conny Callin, Marknadschef, telefon 070-536 38 14
Annelie Dufva, Projektledare, telefon 08-709 59 12   

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Ramavtalet, som är indelat i tre produktgrupper och lika många geografiska områden, omfattar alltifrån pussel, leklera och kritor till rockringar och basketbollar.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya läkemedelsförpackningar ökar patientsäkerheten

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 12:51 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en nationell upphandling av antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. Ramavtal kommer att tecknas med Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline och Sandoz. 

Landstingsdirektörerna i Sverige har uppmanat styrgruppen för ELIS-projektet att genomföra en nationell upphandling av cefalosporiner och elektrolyter i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet är att öka patientsäkerheten.

SKI har genomfört upphandlingen. Läkemedelsverket, som ansvarar för att godkänna alla läkemedelsförpackningar, har varit involverat.

Genom den nationellt samordade upphandlingen kan nya förpackningar med mindre förväxlingsrisk börja användas i den svenska sjukhusvården. Detta utan att kostnaderna för de aktuella läkemedlen har ökat. I vissa fall har till och med lägre priser än tidigare med den gamla förväxlingsbara förpackningen erhållits. Samtliga landsting/regioner har möjlighet att avropa cefalosporiner och elektrolyter från det nya ramavtalet.

När nu tilldelningsbeslut meddelats och ramavtal tecknats ska de antagna leverantörerna få sin nya förpackning formellt godkänd av Läkemedelsverket. Därefter ska leverantörerna serietillverka de nya icke-förväxlingsbara förpackningarna. Företagen kan därefter påbörja leveranser i nya säkrare förpackningar till Sveriges landsting och regioner.

Kontaktpersoner:
Thomas Idermark, VD, telefon: 070-533 7430
Sahar Göthberg, projektledare, telefon: 08-709 5944

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en nationell upphandling av antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. Ramavtal kommer att tecknas med Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline och Sandoz.

Läs vidare »
Media-no-image

Upphandling av barnvacciner slutförd

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 14:54 CET

Den första nationellt samordnade upphandlingen av vacciner i det nationella barn-vaccinationsprogrammet, inom ramen för ELIS-projektet, har nu genomförts av SKL Kommentus Inköpscentral, SKI. GlaxoSmithKline AB, GSK, blev ensam leverantör.

Upphandlingen avser leveranser och distribution till landsting/regioner och kommuner i:
 - Östergötlands län
 - Örebro län
 - Värmlands län
 - Sörmlands län
 - Jönköpings län
 - Stockholms län
 - Gotlands län

De vacciner som upphandlats är:
 - Konjugerat pneumokockvaccin
 - Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
 - Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B
 - Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Upphandlingen har genomförts med stöd av en medicinsk expertgrupp bestående av:
 - Sven-Arne Silfverdal (överläkare, Umeå Universitetssjukhus)
 - Leif Ekholm (barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten, Örebro)
 - Ann Lötbom (verksamhetsansvarig skolsköterska, Sollentuna kommun)
 - Åke Örtqvist (smittskyddsläkare, Stockholms läns landsting)
 - Nina Knutsson (verksamhetsutvecklare, Uddevalla sjukhus)
 - Birger Trollfors (professor och överläkare, Östra sjukhuset, Göteborg)
 - Margareta Blennow (barnhälsovårdsöverläkare, Södersjukhuset, Stockholm)
 - Marta Granström (professor i klinisk bakteriologi, Karolinska Institutet)
 - Kristin Lindblom (barnhälsovårdsöverläkare, Landstinget Dalarna)

I det fortsatta arbetet med nationellt samordnad upphandling av barnvacciner ska SKI under 2014:

1. Utföra en upphandling nr två av vacciner inom det nationella vaccinationsprogrammet. Upphandlingen omfattar alla landsting/regioner och kommuner som inte ingått i upphandling nr ett och som inte begärt avsteg från samordnad upphandling av barnvacciner. Avtalet beräknas träda i kraft den 1 september 2014.

2. Genomföra en samordnad nationell upphandling av vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Avtalet ska träda i kraft den 1 oktober 2015.

Kontaktpersoner
Ulrika Sjöholm, ansvarig upphandlare, telefonnummer 08-709 59 35
Conny Callin, marknadschef, telefonnummer 08-709 59 17

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Den första nationellt samordnade upphandlingen av vacciner i det nationella barn-vaccinationsprogrammet, inom ramen för ELIS-projektet, har nu genomförts av SKL Kommentus Inköps-central, SKI. GlaxoSmithKline AB, GSK, blev ensam leverantör.

Läs vidare »
Media-no-image

50-tal kommuner på väg in i nya trygghetslarm

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 13:24 CET

Sverige är en pionjär när 2,6 miljoner larm ska bytas ut inom EU. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) uppmärksammade tidigt bristerna i den nuvarande tekniken och har tillsammans med SKL och Hjälpmedelsinstitutet gjort det möjligt för kommuner att redan idag köpa den nya tekniklösningen för trygghetslarm.

En av de viktigaste faktorerna för att kunna genomdriva teknikskiftet är att kommunerna tar kontrollen över trygghetslarmens kommunikation. I ett teknikskifte är det inte lämpligt att i lägga ansvaret för kommunikationen på användaren som ett egenansvar. Kommuner behöver ta hänsyn till trygghetslarmen när de gör kommunikationsupphandlingar och förstå vilka specifika krav kommunen behöver ställa för trygghetslarmen. Ett 50-tal kommuner har nu påbörjat detta arbete för att fasa ut den gamla analoga tekniken och inför nu digitala trygghetslarm.

- Vi har krävt att samtliga ramavtalsleverantörer ska testa sina produkter, enskilt och mot varandra, i hela larmkedjan gentemot det nya protokollet SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol) för att förebygga kommunikationsproblem och för att upprätthålla en god konkurrenssituation vid inköp. Krav som nu samtliga leverantörer redovisat att man uppfyller, säger Ida Engberg, projektansvarig för trygghetslarm vid SKI.

– Det finns nu fungerande digitala trygghetslarm som är upphandlade och i drift. Det krävs dock att man tar ett helhetsgrepp för alla delar i trygghetskedjan när man byter teknik på det här sättet. Man kan inte lappa och laga utan man måste se till att hela kedjan är digital.

Detta gäller enheterna i hemmet, kommunikationsabonnemangen och larmmottagningen. Det som är bra med SKI:s ramavtal är att det är flexibelt och att man kan avropa så att även kommunikationen ingår, säger Oskar Jonsson, projektledare vid Hjälpmedelsinstitutet.

Kontaktpersoner:
Ida Engberg, ansvarig projektledare för Trygghetslarm och larmmottagning, telefon, 08-709 59 15 Conny Callin, marknadschef, telefon 08-709 59 17

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Sverige är en pionjär när 2,6 miljoner larm ska bytas ut inom EU. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) uppmärksammade tidigt bristerna i den nuvarande tekniken och har tillsammans med SKL och Hjälpmedelsinstitutet gjort det möjligt för kommuner att redan idag köpa den nya tekniklösningen för trygghetslarm.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informatör
  • SKL Kommentus AB
  • znhelenaiduq.berglund@wiwlyivomjzcsklkjktxomwscpmentdmjsfoxdnrjepoktwvowus.sdytue
  • 08-709 5922
SKL Kommentus AB är ett företag inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). och innefattar dotterbolagen; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral.

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

  • SKL Kommentus AB
  • Hornsgatan 15
  • 117 99 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar