Media no image
Kmah39hgby3x4mqy5jpv U520z0hxmspeamqv5wyr

Går det att bedriva skogsbruk och bevara höga naturvärden?

Nyheter   •   Dec 18, 2017 09:51 CET

Med en nya 360-film tar vi skogen till staden. Följ med oss till en gammal tallskog där vi söker svar på frågan;går det att bedriva skogsbruk och samtidigt bevara höga naturvärden?

Här har vi avverkat skogen på olika sätt på olika ställen. Olika nivåer av naturhänsyn har lämnats, vilket sätter sin prägel på skogen. Eftersom det är 360-film kan du hela tiden se dig omkring, och få en känsla för hur det är att stå i var och en av skogstyperna.

Resan börjar i den gamla tallskogen där inget modernt skogsbruk har utförts.Vidare ut på det "vanliga hygget" och sedan till områden med högre grad av hänsyn och där vi med maskinernas hjälp aktivt har försökt skapa högre naturvärden.

Filmen är en så kallad 360-film där tittaren ges möjlighet att se sig omkring i filmen för att få en bättre känsla av hur olika skogar kan se ut. Filmen är ett pilotprojekt för att undersöka metoder för att underlättadialogen om skog och skogsbruk. Den är det första steget på vägen mot att använda tekniker som virtualreality (VR) och augmentedreality (AR) för att på förhand demonstrera effekter av olika skogsbruksåtgärder. Genom att visa istället för att förklara är målet att underlätta dialogen om hur skogen kan och bör brukas.

Filmsekvenserna är från Effaråsen väster om Mora. Här har Skogforsk tillsammans Skogsstyrelsen, Stora Enso och markägaren Bergvik Skog utfört olika typer av åtgärder på ett 140 hektar stort område med gammal tallskog.Syftet är att utveckla och vetenskapligt utvärdera effekten av naturhänsyn på den biologiska mångfalden och framtida skogsproduktion, på kort och på lång sikt.

Att tänka på när du ser filmen

På dator; Se till att maximera filmfönstret. Har du ett par virtualreality-glasögon använd dem. Annars går det bra att dra sig runt med hjälp av musen. Se till att ha bra uppkoppling för att kunna se i maximal upplösning.

På mobil eller surfplatta; Lägg mobilen eller telefonen på bredden så att du utnyttjar hela skärmen. Genom att röra telefonen eller surfplattan runt dig kan du nu se dig omkring i de olika skogslandskapen. Har du VR- eller 3D-glasögon av cardboard-typ eller motsvarande, använd gärna dem.

Med en nya 360-film tar vi skogen till staden. Följ med oss till en gammal tallskog där vi söker svar på frågan; går det att bedriva skogsbruk och samtidigt bevara höga naturvärden?  

Läs vidare »
Mjvtkqbw1p1rzba3o9yx
V4atvivnl0z4hyfz5h6x U520z0hxmspeamqv5wyr

Klonsammansättningen i rotskottsföryngringar med hybridasp förändras över tiden

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 13:00 CET

Antalet kloner av hybridasp minskar med tiden när man bygger nästa generation på rotskott. För att inte drabbas hårt av angrepp som slår särskilt hårt mot några av klonerna bör man använda ett större antal kloner från början. I alla fall om rotskottsföryngring ska användas i flera generationer.

Bzxkevichljfl1z7lvxw
Xuc2c756zb39o0qqqutn U520z0hxmspeamqv5wyr

Ledtiderna för miljöprövning kan kortas

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:00 CET

Långsamma miljöprövningar för bergtäkter kan vara negativa för den regionala utvecklingen, men också för miljön. En tidsgräns och central koordinering kan minska problemet, visar en undersökning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Faqmp4cvjur2umljzxxv
Axftwc0uxzdvev9oi55j U520z0hxmspeamqv5wyr

Entreprenörer upplever brister i traktdirektiven

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:44 CET

Utebliven förröjning och dåligt planerade avlägg utgör de största bristerna inför en avverkning, enligt ett åttiotal intervjuade entreprenörer.

Eosxmadywie48ohlsydu
Tybkxydg7gejyeoqmohu U520z0hxmspeamqv5wyr

Standardmallar kan förbättra traktdirektiven

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:45 CET

Om traktdirektivet följer standardiserade mallar, kan både kvaliteten och prestationen i skogsbruksåtgärderna bli bättre. Det anser Skogforsk efter att ha analyserat 180 traktdirektiv från nio skogsföretag.

Media no image
Tqnwfbalc218hwt3ll7q U520z0hxmspeamqv5wyr

Förädlad tall behöver ny tillväxtfunktion

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:00 CET

De funktioner som skattar höjdtillväxt i ungskog bygger enbart på data från oförädlade träd. Det räcker för granen – men inte för tallen.

Höjdtillväxten i ungskog kan ge skogsägaren en bra bild av hur det framtida beståndet kan komma att se ut. Men dagens funktioner för höjdtillväxt bygger enbart på data från oförädlade träd.

Eftersom andelen förädlade bestånd ökar, och även förädlingsgraden, har forskare från SLU och Skogforsk undersökt om funktionerna klarade av att beskriva höjdtillväxten korrekt.

Tillväxtfunktionen för gran visade sig fungera bra utan någon modifiering. När det gällde tall däremot beskrevs höjdtillväxten bättre om funktionen kompletterades med en komponent som motsvarade den genetiska vinsten.

Studien är ett första steg mot att ta fram volymtillväxtfunktioner för förädlat material under en omloppstid. Sådana funktioner är inte bara intressanta för skogsägarna. De är också viktiga som underlag vid strategiska beslut om hur vi ska bruka skogen i framtiden.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

De funktioner som skattar höjdtillväxt i ungskog bygger enbart på data från oförädlade träd. Det räcker för granen – men inte för tallen.

Läs vidare »
Media no image
Dofvng7ivisgstt091uv U520z0hxmspeamqv5wyr

Skogens beställare ser ljust på entreprenadbranschen

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:00 CET

Skogforsk har kartlagt hur beställarna av skogstjänster ser på entreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar – insikter som delas av skogsentreprenörerna själva.

I det stora hela uppfattar beställarna branschen med positiva förtecken. Samtidigt pekar rapporten på många utvecklingsområden – hos bägge parter.

Entreprenörerna ses som yrkesskickliga, lojala och duktiga problemlösare. När det gäller ekonomin uppger beställarna att det finns stora skillnader mellan de olika entreprenörerna. Dålig ekonomi är vanligt, trots att det enligt beställarna finns förutsättningar för bra lönsamhet. Att det finns stora variationer i ekonomin bekräftas också av en annan ny Skogforsk-studie, som visar att var femte skogsentreprenadföretag redovisar en vinstmarginal på över 15 procent, medan en tredjedel visar röda siffror.

Genom att stärka samverkan mellan parterna och utveckla företagandet tror beställarna att man kan nå ett effektivare och mera uthålligt entreprenadskogsbruk. De anser att en sådan utveckling redan har påbörjats med krav på tätare dialog och förbättrat samarbete mellan beställare och utförare. Ett annat område som ses som viktigt är att integrera entreprenörerna i försörjningskedjan – både vertikalt och horisontellt.

Beställarnas åsikter i rapporten stöds i huvudsak av organisationen Skogsentreprenörernas svar. Men de påpekar också att det är svårt att starta ett nytt entreprenadföretag inom skogsbruket, eftersom det krävs stora investeringar och specifika kunskaper, samtidigt som det kan vara svårt att attrahera arbetskraft utanför branschen.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Skogforsk har kartlagt hur beställarna av skogstjänster ser på entreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar – insikter som delas av skogsentreprenörerna själva.

Läs vidare »
Media no image
U520z0hxmspeamqv5wyr

Gallra i mobilen med Gallringsplan

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 07:00 CET

Med det nya programmet Gallringsplan går det lika bra att räkna på gallringen i skogen som hemma vid datorn. Gallringsplan är en vidareutveckling av programmet Ingvar

– Den mobila tekniken har gått snabbt framåt, och vi behövde utveckla det gamla programmet Ingvar för att underlätta även för privata skogsägare, säger Staffan Jacobsson, produktionsforskare på Skogforsk.

Hela programmet har därför förts över till ett webbformat som fungerar lika bra i mobil och surfplatta som på dator. Verktyget utgör en av ett 50-tal smarta beräkningsverktyg i Skogskunskap.se. Det har samtidigt fått ett nytt namn– Gallringsplan.

–  Namnet säger vad det handlar om. Här kan skogsägaren lägga in uppgifter om sitt bestånd, sedan hjälper programmet till att räkna ut hur det utvecklas, när det är dags att gallra samt möjliga virkesuttag vid slutavverkning. Kort sagt, en plan för gallringar under hela beståndets omloppstid, säger Staffan Jacobsson.

Gallringsplan använder, precis som INGVAR, en beståndssimulator där beräkningar och framskrivningar av beståndet görs. Programmet bygger på aktuella och nyutvecklade funktioner för trädens tillväxt och deras självgallring. Beräkningarna görs i bakgrunden och användaren behöver bara föra in värden för det egna beståndet. Programmets autopilot kan föreslå hur och när gallringar ska utföras, men användaren kan också styra med egna önskemål.

Ursprungsprogrammet, Ingvar (Interaktiv GallringsVariator) lanserades 2007 och har fått en bred spridning i det professionella skogsbruket där det används i företagens egna planeringssystem. Programmet finns gratis nedladdningsbart. Nackdelen är att det kräver en Windowsmiljö och därför inte kan användas på alla mobila enheter.

Nya Gallringsplan har utvecklats med ekonomiskt bidrag från Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning

Om Skogskunskap.se
Skogskunskap.se är ett kunskapssystem om skötsel av skog producerat av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. I Skogskunskap.se finns fakta, praktiska råd, beräkningsverktyg och instruktionsfilmer för hela kedjan av skogliga åtgärder från föryngring till slutavverkning och från naturhänsyn till byggande av skogsbilvägar.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Med det nya programmet Gallringsplan går det lika bra att räkna på gallringen i skogen som hemma vid datorn. Gallringsplan är en vidareutveckling av programmet Ingvar

Läs vidare »
Media no image
U520z0hxmspeamqv5wyr

Skogsbrukets kostnader fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 07:00 CEST

"Under 2016 ökade skogsbrukets kostnader med 2 procent, huvudsakligen i norra Sverige. Den långsiktiga trenden är att skogsbrukets ekonomiska marginal pressas allt mer."

Så kommenterar professor Rolf Björheden Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga kostnadsundersökning.

Kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring förändrades marginellt. Skogsvårdens kostnader ökade med 2 procent och ligger betydligt högre i Götaland än i resten av Sverige. Industrins råvarukostnad minskade med ca 4 procent under året, främst beroende på lägre virkespriser. Även transportkostnaderna sänktes med 4 procent. Av enkätsvaren framgår också att man under året tagit större kostnader för skogsbilvägar i norra Sverige.

– Vi ser en fortsatt hård press i alla råvarubranscher, konstaterar Rolf Björheden. Det här är ett strukturellt problem som skogsbruket lever under. Branschen försöker upprätthålla lönsamheten genom att kapa kostnaderna och genom att öka virkesintäkterna, men den långsiktiga trenden är att realpriserna på virke sjunker och sedan mitten av 90-talet har man inte lyckats sänka kostnaderna annat än temporärt, fortsätter han.

Enkätens avverkningsvolymer omfattade 47 miljoner m3fub.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Under 2016 ökade skogsbrukets kostnader med 2 procent, huvudsakligen i norra Sverige. "Den långsiktiga trenden är att skogsbrukets ekonomiska marginal pressas allt mer", säger professor Rolf Björheden vid Skogforsk.

Läs vidare »
Nqt66dbr85999yqk0git
U520z0hxmspeamqv5wyr

Både samhälle och skogsbruk blir vinnare med mer skogsgödsling

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:00 CEST

Mer skogsgödsling är en bra investering för både samhället och enskilda skogsbrukare. Gödsling av rätt bestånd binder koldioxid och ger god avkastning.

Kontaktpersoner 72 kontaktpersoner

Kommunikationschef på Skogforsk sedan 2008. Har ett förflutet på SCA Skog, Mellanskog och tidningen SKOGEN. Operativt ansvarig för Skogforsks trycksaker, mediakontakter och internkommunikation.

Om Skogforsk

Skogforsk - leder hållbar utveckling

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Adress

  • Skogforsk
  • Skogforsk, Uppsala Science Park
  • 75183 Uppsala
  • Sverige
  • Vår hemsida