Nytt projekt ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 07:30 CET

Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. De ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. – Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret, säger Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet.

Ökad satsning på grön omställning

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 09:28 CET

Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år.

– Det är glädjande att staten genom Formas nu väljer att satsa ännu mer på Skogforsk tillsammans med branschen, säger institutets styrelseordförande Göran Örlander. Det ligger rätt i tiden – förväntningarna på skogen ökar när vi nu ställer om till en hållbar bioekonomi.

– Vi har skruvat upp ambitionerna i vår nya forskningsstrategi, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson. För att på ett hållbart sätt minska fossilberoendet och tackla klimatförändringarna krävs större internationella samverkansprojekt, och det kräver i sin tur mer resurser. 

– Ökade resurser ger också forskarna större förmåga att agera på akuta behov, som problem med skadegörare och skogsbränder, säger Charlotte Bengtsson. 

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år. – Det är glädjande att staten genom Formas nu väljer att satsa ännu mer på Skogforsk tillsammans med branschen, säger institutets styrelseordförande Göran Örlander. Det ligger rätt i tiden – förväntningarna på skogen ökar när vi nu ställer om till en hållbar bioekonomi.

Läs vidare »

Brandberedskap i skogen gav resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 09:20 CEST

Skogsbranschen är framgångsrik i arbetet mot skogsbränder till stor del tack vare de branschgemensamma riktlinjerna. Trots den extremt torra sommaren orsakades bara en procent av bränderna av skogsmaskiner. Men beredskapen kostade branschen en halv miljard, visar en analys från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Caroline Rothpfeffer ny kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 07:30 CEST

Caroline Rothpfeffer tillträder den 1 februari 2019. Hon är 47 år och kommer närmast från en tjänst som hållbarhetschef med fokus på skogsfrågor och kommunikation kring skog och skogsbruk på BillerudKorsnäs. Tjänsten som kommunikations- och hållbarhetschef är nyinrättad för att integrera kommunikation och hållbarhet, som är prioriterade områden i Skogforsks strategi.

Låg frekvens av tillväxtstörningar i sydsvenska tallföryngringar

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 13:00 CEST

Undersökningar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visar att dubbla eller flera toppskott förekommer i liten omfattning. Detsamma gäller förekomst av höstskott och toppskott med onormalt många knoppar.

Flis av Flis – nytt verktyg i Skogskunskap

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 10:11 CEST

Med webbverktyget Flis av Flis i Skogskunskap kan skogsägare räkna ut hur mycket skogsbränsle som går att ta ut i ett bestånd, men också vilka konsekvenser uttaget får för beståndets tillväxt och ekonomi.

Skogsbränsle har en nyckelroll i omställningen till en fossilfri ekonomi men uttaget är också förenat med konsekvenser. När grenar och toppar tas till vara plockas också värdefulla näringsämnen ut från beståndet. Upprepade uttag av hela träd i röjning och gallring kan ge tillväxtminskningar på 5-15 %. I en studie av helträdsgallring i tallskog minskade stamtillväxten med 15 % under en 30-årsperiod. Minskningen var till och med större än den biomassa som tagits ut som skogsbränsle.

– Det är viktigt att väga in tillväxtförlusterna när man räknar på ekonomin i skogsbränslekedjan, säger forskaren Staffan Jacobson, Skogforsk.

Han står bakom beräkningsverktyget ”Flis av Flis”, som ursprungligen togs fram för dator men nu finns i lättillgängligt webbformat genom Skogforsks hjälpmedel Skogskunskap. Flis av Flis är ett beslutsstöd för skogsägare som står inför valet att leverera skogsbränsle från ett enskilt bestånd. Skogsbränsleuttaget får ekonomiska konsekvenser på flera sätt. På intäktssidan hittar man ersättningen för det levererade skogsbränslet, men också en billigare föryngring om hygget är rensat från grenar och toppar. På utgiftssidan finns risker för tillväxtförluster och ökade körskador när mindre ris täcker marken. Om näringsbortfallet med grenar och toppar ska ersättas med askåterföring eller kompensationsgödsling tillkommer ytterligare kostnader.

– Med verktyget kan skogsägaren själv se konsekvenserna av olika alternativ. Resultatet visas bland annat i form av ett ”break-even”, det pris som skogsbränslet måste ha för att kompensera för kostnaderna.

Verktyget bygger, som många andra i Skogskunskap, på funktioner för trädens tillväxt under olika förhållanden, och dessutom pris- och kostnadsfunktioner för att beräkna virkets värde. Användaren kan själv reglera hur stort uttag som ska göras, och om särskilda åtgärder som askåterföring ska sättas in.

– Det är meningen att Flis av Flis ska öppna ögonen för att skogsbränsleuttag (vid föryngringsavverkning, gallring eller i konfliktbestånd) har fler effekter än att bara leverera energi till värmeverk eller annan industri. Lönsamheten är förstås mycket beroende av aktuellt bränslepris samt, på sikt, vilken kalkylränta man väljer. Detta kan man själv räkna på i verktyget, säger Staffan Jacobson.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Med webbverktyget Flis av Flis i Skogskunskap kan skogsägare räkna ut hur mycket skogsbränsle som går att ta ut i ett bestånd, men också vilka konsekvenser uttaget får för beståndets tillväxt och ekonomi.

Läs vidare »

Ny GIS-modell placerar avläggen rätt

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 11:00 CET

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. Skogforsk har nu utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten i utvärderingar var uppemot 90 procent.

Med hjälp av geodata hittar GIS-modellen platser som passar för avlägg längs skogsbilvägarna. Modellen tar bland annat hänsyn till terrängen och eventuella hinder i form av hus, fornminnen, vattendrag eller hänsyn till trafiken.

– Våra utvärderingar visar att modellen har en stor potential, säger Skogforsks Gustav Friberg som lett projektet. Vi utvärderade den bl.a. genom att testa den mot tidigare avlägg som fungerat bra, och i upp till 88 procent av fallen lyckades modellen identifiera lämpliga platser för avlägg.

Modellen för avläggskartering kan kombineras med ett annat verktyg som Skogforsk utvecklat, Bestway, som används för att optimera skogsmaskinernas huvudbasvägar från avverkningen ut till avlägget. Då kan man samtidigt göra en anpassning till avverkningens virkesvolym för att säkerställa att avlägget rymmer virkesvolymen. Modellen kan användas innan trakten besöks för att minska tiden för planerarens fältarbete.

Dessutom skulle en analys av vägarnas upprustningsbehov kunna kombineras med avläggskarteringen, då för att bedöma om avläggsmöjligheterna längs vägen bör förbättras i samband med upprustningen.

FAKTA

Undermåliga avlägg kan kosta skogsbruket åtskilligt i form av lägre effektivitet och högre kostnader. Det kan handla om att virket inte får plats eller att skotaren tvingas upp på vägen för att lossa, så att vägen behöver lagas. Vanliga följdverkningar är en tillfällig flytt av maskinerna medan åkarna kommer ifatt, eller störningar i virkesflödet.

Det här är en affärsrisk för både entreprenören och kunden. I en färsk intervjustudie från Skogforsk med ett 80-tal skogsentreprenörer anses avläggets utformning och placering vara den vanligaste bristen i traktdirektivet.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. Skogforsk har nu utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten i utvärderingar var uppemot 90 procent.

Läs vidare »

Skogforsk leder utredning som ska ge svar om skadade tallar

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:47 CET

Tallplantor med flera toppskott och ett busklikt utseende har de senaste åren orsakat oro och spekulationer om orsaken. Rapporter kommer främst från östra Götaland. Nu ska Skogforsk med hjälp av andra experter reda ut vad som egentligen har hänt.

Går det att bedriva skogsbruk och bevara höga naturvärden?

Nyheter   •   Dec 18, 2017 09:51 CET

Med en nya 360-film tar vi skogen till staden. Följ med oss till en gammal tallskog där vi söker svar på frågan;går det att bedriva skogsbruk och samtidigt bevara höga naturvärden?

Här har vi avverkat skogen på olika sätt på olika ställen. Olika nivåer av naturhänsyn har lämnats, vilket sätter sin prägel på skogen. Eftersom det är 360-film kan du hela tiden se dig omkring, och få en känsla för hur det är att stå i var och en av skogstyperna.

Resan börjar i den gamla tallskogen där inget modernt skogsbruk har utförts.Vidare ut på det "vanliga hygget" och sedan till områden med högre grad av hänsyn och där vi med maskinernas hjälp aktivt har försökt skapa högre naturvärden.

Filmen är en så kallad 360-film där tittaren ges möjlighet att se sig omkring i filmen för att få en bättre känsla av hur olika skogar kan se ut. Filmen är ett pilotprojekt för att undersöka metoder för att underlättadialogen om skog och skogsbruk. Den är det första steget på vägen mot att använda tekniker som virtualreality (VR) och augmentedreality (AR) för att på förhand demonstrera effekter av olika skogsbruksåtgärder. Genom att visa istället för att förklara är målet att underlätta dialogen om hur skogen kan och bör brukas.

Filmsekvenserna är från Effaråsen väster om Mora. Här har Skogforsk tillsammans Skogsstyrelsen, Stora Enso och markägaren Bergvik Skog utfört olika typer av åtgärder på ett 140 hektar stort område med gammal tallskog.Syftet är att utveckla och vetenskapligt utvärdera effekten av naturhänsyn på den biologiska mångfalden och framtida skogsproduktion, på kort och på lång sikt.

Att tänka på när du ser filmen

På dator; Se till att maximera filmfönstret. Har du ett par virtualreality-glasögon använd dem. Annars går det bra att dra sig runt med hjälp av musen. Se till att ha bra uppkoppling för att kunna se i maximal upplösning.

På mobil eller surfplatta; Lägg mobilen eller telefonen på bredden så att du utnyttjar hela skärmen. Genom att röra telefonen eller surfplattan runt dig kan du nu se dig omkring i de olika skogslandskapen. Har du VR- eller 3D-glasögon av cardboard-typ eller motsvarande, använd gärna dem.

Med en nya 360-film tar vi skogen till staden. Följ med oss till en gammal tallskog där vi söker svar på frågan; går det att bedriva skogsbruk och samtidigt bevara höga naturvärden?  

Läs vidare »

Klonsammansättningen i rotskottsföryngringar med hybridasp förändras över tiden

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 13:00 CET

Antalet kloner av hybridasp minskar med tiden när man bygger nästa generation på rotskott. För att inte drabbas hårt av angrepp som slår särskilt hårt mot några av klonerna bör man använda ett större antal kloner från början. I alla fall om rotskottsföryngring ska användas i flera generationer.

Om Skogforsk

Skogforsk - leder hållbar utveckling

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Adress

  • Skogforsk
  • Skogforsk, Uppsala Science Park
  • 75183 Uppsala
  • Sverige
  • Vår hemsida