Media no image

Besök oss i Almedalen den 3 juli

Nyheter   •   Jun 26, 2017 17:17 CEST

En cirkulär europeisk ekonomi förutsätter hållbar avfallshantering. När avfall minimerats och material återvunnits ger avfallsförbränning el, värme och andra miljötjänster. En ny rapport visar hur dessa samhällsnyttor kan värderas i syfte att stödja beslutsfattande i politiken och på marknaden.

Avfallsförbränningens samhällsnyttor förbises i mångt och mycket i dagsläget, trots hög resurseffektivitet, större tillgång till förnybar energi, minskad deponi samt minskade totala utsläpp. Genom att istället värdera avfallsförbränning, där miljörisker kontrolleras, utifrån den totala miljönyttan för samhället tydliggörs dess betydelse i den cirkulära ekonomin. I en ny rapport värderas i ett första steg samhällsnyttan med avfallsförbränning ur miljösynpunkt. På seminariet beskrivs möjligheten att tillämpa modellen på fler steg i avfallstrappan och utifrån ett europeiskt perspektiv. Näringslivsföreträdare, politiker och intresseorganisationer diskuterar hur en cirkulär ekonomi kan gynnas om politiken och marknaden bättre tar tillvara på den faktiska miljönyttan i avfallskedjans olika steg.

Ta del av mer info om seminariet här

Hoppas vi ses i Almedalen!

Tillsammans med 2050 genomför vi ett seminarium under rubriken ”Håll Europa rent”. Vi diskuterar nyttan med cirkulär samverkan och hur vi adresserar kostnader, risker och ansvar i avfallstrappan. Välkomna!

Läs vidare »
Media no image

Vår årsredovisning för 2016

Nyheter   •   Apr 28, 2017 09:17 CEST

Söderenergis finansiella resultat, utveckling, nyckeltal och viktiga händelser.

Söderenergis finansiella resultat, utveckling, nyckeltal och viktiga händelser.

Läs vidare »
Udppccb1a8ptqyadpojt

Klimat- och resursbokslut

Nyheter   •   Apr 28, 2017 08:25 CEST

Hur påverkar Söderenergis miljötjänst klimatet och jordens resurser?

Media no image

Söderenergi stoppar bränsleleveranser efter spår av asbest

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 15:39 CET

Söderenergi har under hösten genomfört flera analyser av asbest i avfallsbränslen. Den ökade provtagningen är en konsekvens av att vi i somras upptäckte spår av asbest vid en provtagning. Vi har omedelbart stoppat leveranser och meddelat berörda leverantörer.

– Vi gör en stor samhällsnytta genom att göra värme och el av bland annat stora volymer industriavfall. När bränslet kommer till oss ska det vara utsorterat och fritt från oönskade och farliga ämnen. När vi upptäcker avvikelser tillämpar vi försiktighetsprincipen. Vi arbetar mot en nollvision för asbestfria bränslen. Vi uppmanar nu alla våra leverantörer att förbättra egenkontrollen och kvalitetssäkra sitt arbete för att kunna leverera asbestfria bränslen enligt avtal, säger Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi.

De senaste analyssvaren visar att asbest förekommer i två typer av bränslen som kommer från återvunnet material, returflis och bränslekross. I Sverige har asbest använts i omfattande utsträckning i exempelvis isoleringsmaterial, murbruk, kakelfix, elkablar och golvmaterial.Asbest klassas som farligt avfall och är hårt reglerat och kräver särskild hantering på återvinningscentralerna. De vanligaste typerna av asbest är krokidolit, amosit och krysotil. Krokidolit och amosit bedöms vara de farligaste asbestsformerna. De spår av asbest vi hittat är krysotil. Med anledning av spår av asbest har Söderenergi även gjort stickprovsanalys i askor. Där har vi inte funnit några spår av asbest. Det indikerar att det rör sig om små mängder av asbest eftersom den är eldfast.

– Även om mängden asbest ligger långt under tillåtna gränsvärden vet vi att även små mängder kan skapa otrygghet, säger Jan Steinle. Vi har därför meddelat samtliga leverantörer att vi ser allvarligt på det inträffade. Vi för en kontinuerlig dialog och uppföljning med leverantörerna. Vi genomför aktiviteter med medarbetare och entreprenörer, utökar provtagningar och påtalar vikten av att använda den skyddsutrustning som vi normalt föreskriver vid arbete med bränslen. Rätt använd utgör den ett fullgott skydd mot asbest i vår verksamhet, menar Jan Steinle.


Kontakt:
Jan Steinle, Bränslechef Söderenergi, 076 803 35 73
Per Larhed, Kommunikationschef Söderenergi, 076 803 36 01

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Vi producerar även el som motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Vi energiåtervinner i huvudsak återvunna och förnyelsebara bränslen som annars skulle ha gått förlorade. ISO14001 och OHSAS18001 certifierad. Söderenergi har 140 anställda.

För mer information se www.soderenergi.se

Söderenergi har under hösten genomfört flera analyser av asbest i avfallsbränslen. Den ökade provtagningen är en konsekvens av att vi i somras upptäckte spår av asbest vid en provtagning. Vi har omedelbart stoppat leveranser och meddelat berörda leverantörer.

Läs vidare »
Media no image

Söderenergi överens med kommun om Igelsta strand

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2014 17:09 CEST

Söderenergis styrelse säger ja till överenskommelse med kommunen avseende Igelsta strand. Efter många år av juridiska turer ser nu frågan ut att få en bra lösning.

- Det känns bra att vi kommit till slutpunkt i denna fråga. Det är viktigt att kunna samexistera på ett bra sätt i framtiden, säger Karin Medin, VD på Söderenergi AB.
- Vi har ansträngt oss på båda hållen för att nå en lösning och nu ska vi meddela domstolen att vi på Söderenergi inte längre har några invändningar mot kommunens detaljplan för Igelsta strand. Vi välkomnar nya grannar som förhoppningsvis även blir framtida fjärrvärmekunder till Telge nät.

Överenskommelsen innebär att kommunen står som medfinansiär för de skyddsåtgärder för buller som kan behövas när nya bostäder byggs på Igelsta strand.

Mer information:
Karin Medin, VD Söderenergi AB, tel: 076 803 35 10
Per Larhed, kommunikationschef Söderenergi AB, tel: 076 03 36 01

 

Söderenergi förser mer än 120 000 hushåll, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme och el motsvarande hushållsförbrukningen i 100 000 villor. Över 90 procent av vår produktion är förnyelsebar. I Söderenergi ingår Sveriges största bioeldadekraftvärmeverk, Igelsta kraftvärmeverk. Värmen säljs och distribueras av Telge Nät och Södertörns Fjärrvärme. Vi säljer också värme till Fortum. Söderenergi ägs av kommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge.

Söderenergis styrelse säger ja till överenskommelse med kommunen avseende Igelsta strand. Efter många år av juridiska turer ser nu frågan ut att få en bra lösning.

Läs vidare »
Media no image

Söderenergi får Green Cargos Klimatintyg

Nyheter   •   Sep 05, 2014 10:44 CEST

Kriteriet för att få Green Cargo Klimatintyg är att företagets transporter med Green Cargo medför ett utsläpp med maximalt 10 gram koldioxid per nettotonkilometer.

Läs mer i Green Cargos pressmeddelande

Kriteriet för att få Green Cargo Klimatintyg är att företagets transporter med Green Cargo medför ett utsläpp med maximalt 10 gram koldioxid per nettotonkilometer.

Läs vidare »
Xxeenxdzuijnrrnf1ceb

Kliv in i en 74-tonsbil i Almedalen!

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2014 00:12 CEST

Välkommen att kliva in i en av Sveriges första 74-tonsflisbilar. Skogforsk och Söderenergi demonstrerar bilen och håller på vår unika scen seminarier kring energieffektiva och klimatsmarta bränsletransporter! Se bifogat program Tid och Plats: I Visbys hamn från 14:00 söndag 29 juni till 14:00 onsdag 2 juli. Holmen H614 – snett mittemot Teaterskeppet

Uxcqongczz94gybpmcnj

Sveriges första 74-tons flisbil invigd

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2014 23:26 CEST

I ett strålande väder invigde Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi, Sveriges första 74-tons flisbil idag. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania.

Media no image

Välkommen till invigningen av Sveriges första 74-tons flisbil

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2014 22:12 CEST

I april börjar den nya flisbilen att rulla mellan Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelstaverket. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi kommer att inviga bilen. Vi kommer dessutom att ha ett panelsamtal för att belysa olika aspekter av den nya bilen och ett eventuellt permanent införande av den i Sverige. I samtalet kommer bland annat Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, Jan Kilström, vd för Green Cargo, Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme samt Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig , Åkeriföretagen att medverka. Se bifogat program för mera detaljer kring program och medverkande. 

Tid: Torsdagen den 24.4 klockan 16:00 

Plats: Nykvarns bränsleterminal, Mörbyvägen 22, Nykvarn 

OSA: 23.4 till madeleine@soderenergi.se 

*Forskningsprojektet handlar om att utveckla mer miljövänliga och kostnadseffektiva transporter från skogen och därmed också öka konkurrenskraften för skogsindustrin och transporter av biobränsle. Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton. Den är inte större än en vanlig 60-tonsbil men har flera axlar som innebär att den kan lasta mer. För Söderenergi innebär det att antalet transporter kan minskas med cirka 30 procent. Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Vidare kommer Söderenergis bil att drivas med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar C02-utstläppen ytterligare. 

Mer information: 

Olle Ankarling, logistiker, Söderenergi AB tel: 0768 03 35 72 

Joakim Eriksson, skogssegmentansvarig (Forestry), Scania AB tel: 010 7066000 

Johanna Enström, projektledare, Skogforsk tel: 018 18 85 02 

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi tel: 0768 03 35 06 


Söderenergi AB producerar fjärrvärme för ca 120 000 hushåll i södra Storstockholm samt el motsvarande hushållsbehov för 100 000 hushåll. Söderenergi har bl a Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk och produktionen är till mer än 90 procent förnyelsebar. Bolaget ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. 

I april börjar den nya flisbilen att rulla mellan Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelstaverket. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi kommer att inviga bilen.

Läs vidare »
Media no image

Explosion i svavelsilo snabbt under kontroll

Nyheter   •   Jan 09, 2014 23:44 CET

Under eftermiddagen idag inträffade en explosion i svavelsilon i Igelsta kraftvärmeverk. Säkerhetssystemet fungerade som det skulle vilket innebar att sprängblecket utlöstes. Inga personskador uppstod. Rökutvecklingen upphörde snabbt. Som en ren säkerhetsåtgärd har brandförsvaret fyllt silon med skum. Explosionen inträffade i samband med påfyllning av svavel. Naturligtvis kommer en utredning att ske snarast om vad som orsakat explosionen.Svavlet används i rökgasreningen för att vi ska kunna elda returträ dvs byggavfall vilket är miljömässigt bra samt resurssnålt. Inga avbrott har skett i värme- och elproduktionen. Nu under natten ronderas anläggningen regelbundet.

Vi beklagar ev olägenheter/oro som uppstått i grannskapet på grund av händelsen.

Under eftermiddagen idag inträffade en explosion i svavelsilon i Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Säkerhetssystemet fungerade som det skulle vilket innebar att sprängblecket utlöstes. Inga personskador uppstod. Rökutvecklingen upphörde snabbt. Som en ren säkerhetsåtgärd har brandförsvaret fyllt silon med skum.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder, 3 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • per.larhed@soderenergi.se
  • +46 76 803 36 01
  • +46 8 553 05 500 (vx)

Om Söderenergi AB

El och värme för ett hållbart samhälle

Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent.
Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme I Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket. Vid Igelsta kraftvärmeverk produceras dessutom el. Merparten av vår värmeproduktion säljs och distribueras av, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem. Vi har dessutom ett produktionssamarbete med Fortum Värme.
Vi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Söderenergi är certifierad avseende ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt de internationella standarderna ISO14001 och OHSAS18001.

Adress

  • Söderenergi AB
  • Box 7074, Igelstaverket, Nynäsvägen 43
  • 152 27 Södertälje
  • Vår hemsida

Länkar