Analys av näringslivets resor och transporter på Södertörn

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 16:55 CEST

Södertörnskommunerna har påbörjat arbetet med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målsättningen är att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Just nu sker stora förändringar i Stockholmsregionen och på Södertörn genom att Citybanan har färdigställts, Förbifart Stockholm byggs och Tvärförbindelse Södertörn planeras. I alla kommuner byggs det nya bostäder och det planeras fler. Näringslivet utvecklas, expanderar och nyetablerar. Norvik hamn byggs, Södertälje hamn utvecklas och flera godsnoder växer.

Med dagens situation som utgångspunkt tar Södertörnskommunerna fram en analys över framtida förändringar kring näringslivets resor och transporter på Södertörn. Analysen ska visa på bl a restider och resmönster för persontrafik och transportvägar för tung trafik. Vi gör ett avstamp i RUFS 2050 och fördjupar sedan den regionala bilden. Resultatet blir ett underlag i Södertörnskommunernas gemensamma arbete med utveckling av infrastruktur och kommunikationer. Målsättningen är att underlätta för befintliga företag att växa och nya att etablera sig.

Tillväxtverket medfinansierar analysen genom bidrag ur ”Tillväxtskapande samhällsplanering” där ett tiotal pilotprojekt fått stöd. Pilotprojekten ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas.

De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 490 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet.

Södertörnskommunerna har påbörjat arbetet med att ta fram en analys över framtida restid- och transportmönster. Målsättningen är att gemensamt kunna bidra till positiv näringslivsutveckling och stärkt regional balans i Stockholmsregionen.

Läs vidare »

Välkommen till Södertörnskommunernas frukostseminarie i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 17:02 CEST

Södertörn driver Stockholmsregionen – om stark näringslivsutveckling & transportbehov Hur ska den starka näringslivsutvecklingen mötas av väl fungerande infrastruktur? Företagen växer på Södertörn och antalet anställda ökar. Omfattande arbetspendling, befolkningsökning och näringslivets transporter ställer höga krav på kapacitet och framkomlighet.

Tvärförbindelse Södertörn prioriterad

Nyheter   •   Jun 05, 2018 16:12 CEST

​Pressinbjudan: Rådslag kring kompetensförsörjning

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 17:41 CET

Den 9 mars 2018 träffas företagare, akademi, kommuner och Handelskammare för att gemensamt anta utmaningen med kompetensförsörjning på Södertörn idag och imorgon. 

Välkommen att ta del av nya rapporter och tankar om samverkan.

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt. Målsättningen med Södertörns rådslagt är att hitta former för samverkan mellan olika aktörer, på lång och kort sikt.

Välkommen att lyssna på Maria Rankka, VD på Stockholms Handelskammaren som inleder med kompetensutmaningen. Ni kommer att få en sneak peak på resultaten i den rapport om Sveriges små företag och deras roll i jobbtillväxten som Företagarna släpper i vår. Södertörnskommunerna presenterar en helt färsk analys över näringslivet på Södertörn.

Deltar gör också Länsstyrelsen Stockholm, Mälardalsrådet, Scania, KTH, Södertörns högskola med flera.

Rådslaget ska bli ett avstamp för att gemensamt finna lösningar för utbildning och kompetensförsörjning för framtiden.

Tid och plats:

Fredag 9 mars kl. 9.00–13.00 Flemingsberg, KTH, Hälsovägen 11C, Stora föreläsningssalen.

Hämta programmet

Anmäl dig här

Läs mer om Södertörnssamarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 480 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet.

Den 9 mars 2018 träffas företagare, akademi, kommuner och Handelskammare för att gemensamt anta utmaningen med kompetensförsörjning på Södertörn idag och imorgon. Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Målsättningen med Södertörns rådslagt är att hitta former för samverkan mellan olika aktörer, på lång och kort sikt.

Läs vidare »

Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 19:14 CET

Södertörnskommunerna uppvaktar trafikutskottet

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 14:27 CET

Tvärförbindelse Södertörn och en robust passage över Södertälje kanal är av nationellt intresse för näringslivet. Tillväxten är stark på Södertörn. Världsledande företag och tillkomsten av en ny hamn i Norvik ställer stora krav på att transporter och arbetspendling fungerar. Tvärförbindelsen gynnar långväga transporter med sjöfart och minskar dito med lastbil.

Stark tillväxt i Stockholms läns södra delar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 23:58 CET

Av de kommuner i Stockholms läns som har den mest snabbväxande företagsamheten ligger fem av de sex bästa på Södertörn, konstaterar Syna i undersökningen Bästa Tillväxt 2017. I Stockholms län dominerar kommunerna i söder med Nykvarn och Botkyrka som etta och tvåa på listan. Mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Även antalet företag och anställda på Södertörn växer snabbt.

​Södertörnsamarbetet anställer ny utvecklingsledare

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 10:08 CEST

Åtta samverkande kommuner på Södertörn har anställt en ny utvecklingsledare, Cecilia Mårtensson. Utvecklingsledarens roll i Södertörnsamarbetet innebär bland annat att initiera, stödja och följa upp de projekt och nätverk som drivs inom ramen för samarbetet. En annan viktig del är kommunikations- och påverkansarbete främst inom infrastrukturområdet som står i särskilt fokus i Södertörnsamarbetet.

​Vinnova stödjer Södertörnsprojekt för hållbara städer

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:59 CEST

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Det är en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, inte bara på Södertörn.

I projektet möts kommunerna, näringsliv och forskning förutsättningslös för att hitta nya sätt att samverka – allt utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna. Modellen ska bidra till attraktiva, hållbara städer och även kunna appliceras nationellt och internationellt.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

I projektet har hittills ingått fyra idégrupper: Ekosystemtjänster, Markåtkomst, Social hållbarhet, medborgardialog och social konsekvensbedömning samt Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande.

Mer information om projektet 

finns på sodertornsmodellen.com och det finns även en video som beskriver modellen.

På sodertornsmodellen.com kan du se flera filmer som beskriver syftet med Södertörnsmodellen:

  • ­ Ekosystemtjänster – en nyckel till hållbar stadsutveckling
  • ”Södertörnsanalysen och lyckoparadoxen” om analysarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 430 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Det är en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, inte bara på Södertörn. Kommuner, näringsliv och akademi i samverkan.

Läs vidare »

Bästa Tillväxt 2016: 7 av 10 toppkommuner finns i södra Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 15:25 CET

7 av Stockholms läns 10 toppkommuner ligger på Södertörn! Nu har Syna presenterat resultaten från undersökningen Bästa Tillväxt 2016 och sammanställt en 10-i-topp-lista för varje län. I Stockholms län är det kommunerna i söder som dominerar topplistan. Nynäshamns kommun står för den största klättringen jämfört med året före, från plats 23 till 6. Södertörnsamarbetet ses som en viktig anledning till regionens framgång.

– Att 7 av 10 kommuner på topplistan ligger på Södertörn är ett kvitto på att vårt samarbete över kommungränserna är rätt väg att gå. Vi samarbetar i tillväxt-, näringslivs- och utvecklingsfrågor och koordinerar satsningar på utbildning och bostäder. Södertörnsamarbetet innebär att vi hjälper varandra till gemensam framgång och inte uppfattar varandra som konkurrenter, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn samt ordförande i styrgruppen för Södertörnsamarbetet.

Stabil tillväxt med många snabbväxande företag

Kommunerna i undersökningens toppskikt har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

– Topplaceringarna visar att vi har en stabil tillväxt i regionens företag. Dessutom visar en analys från Bisnode att Södertörn har snabbare företagstillväxt än Stockholms län som helhet och att mer än vart tredje företag är snabbväxande. Vi ser också ett ökat intresse bland företag att etablera sig här, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Södertörns framgång viktig för hela Stockholm

Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, vidgar perspektivet:

– Kommunerna i södra Stockholm har 100 000 nya arbetstillfällen som mål fram till 2030. Det kommer innebära att färre behöver pendla långt till sina jobb vilket är bra för både trafiksituationen, miljön och människors privatliv. Södertörns framgång är

mycket positiv för de som bor och arbetar här, samtidigt som den gynnar hela Stockholmsregionen.

Topplistan Stockholms län (kommuner på Södertörn i fet stil):

1. Upplands Väsby

2. Huddinge

3. Botkyrka

4. Södertälje

5. Haninge

6. Nynäshamn

7. Nykvarn

8. Sundbyberg

9. Tyresö

10. Vallentuna

Om Syna

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har erbjudit oberoende kreditupplysning sedan 1947.

Synas undersökning Bästa Tillväxt mäter tre värden:

  • Ÿ Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna.
  • Ÿ Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.
  • Ÿ Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom resultatet annars blir missvisande.

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 430 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet

Nu har Syna presenterat resultaten från undersökningen Bästa Tillväxt 2016 och sammanställt en 10-i-topp-lista för varje län. I Stockholms län är det kommunerna i söder som dominerar topplistan. Nynäshamns kommun står för den största klättringen jämfört med året före, från plats 23 till 6. Södertörnsamarbetet ses som en viktig anledning till regionens framgång.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Utvecklingsledare
  • ceteciqslitva.bkmaqgrtwhenisssyoonxh@hvdudzqdiwcngnee.lxsewl
  • 08-535 310 31

Om Södertörnskommunerna

Åtta kommuner samverkar för att gynna utvecklingen på Södertörn .

De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 490 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet.