Skip to main content

Bokslutskommuniké 2017 för Sörmlands Sparbank

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 13:52 CEST

Sörmlands Sparbank redovisar en god kapitalsituation och ett bra resultat 2017. Rörelseresultatet uppgick till 183 miljoner kronor. Sparbankens totala affärsvolym hade en fortsatt positiv utveckling under 2017 och uppgick till 42,8 miljarder kronor.

Ny vd och en stark lokal sparbank

Sörmlands Sparbank redovisar en god kapitalsituation och ett bra resultat. Det positiva resultatet innehåller återföringar av tidigare reserveringar för de händelser som belastade sparbanken under 2016.

”Det känns bra att komma in i ett läge för banken där vi kan titta framåt och utveckla affären med utgångspunkt i nöjda kunder och med en styrelse som tydligt deklarerat vikten av att driva en stark lokal bankrörelse.” säger Sören Schelander, ny vd som tillträder idag.

Såväl sparande- som utlåningsvolymer förväntas öka de kommande åren i ett Sörmland som präglas av en positiv utveckling. I och med möjligheten till ökande volymer och att Riksbanken i långsam takt förväntas genomföra räntehöjningar, förväntas bankens räntenetto förbättras. Administrationskostnaderna inkluderar kostnader för IT-utveckling och kommer fortsatt att ligga på en hög nivå de närmaste åren för att hantera krav från myndigheter och kunder.

Ekonomiskt sammandrag för 2017

 • Affärsvolymen uppgick 42,8 miljarder kronor (41,5) per den 31 december
 • Rörelseresultatet uppgick till 183 miljoner kronor (-83) januari – december
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (17,4) per den 31 december
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 350 procent (224) per den 31 december

 • Affärsvolym

  Sparbankens totala affärsvolym hade en fortsatt positiv utveckling under 2017. In- och upplåning från allmänheten ökade under året med 495 mkr, vilket motsvarar en ökning med 4,6 procent. Inlåningen uppgick till 11.137 mkr (10.642). Den totala utlåningen till allmänheten ökade under året med 546 mkr, vilket motsvarar en ökning med 5,5 procent. Utlåningen uppgick per årsskiftet till 10.510 mkr (9.964).

  Sparbanken hanterar genom förmedling till olika samarbetspartner, främst Swedbank Hypotek och Swedbank Robur, betydande affärsvolymer som inte framgår av balansräkningen. Under året har sparbanken valt att ställa om sin företagskreditportfölj med fokus på sparbankens huvudsakliga verksamhetsområde samtidigt som en allt större del av kundernas bolån finansierats genom sparbankens egen balansräkning. Förmedlad fastighetsutlåning minskade med 960 mkr och uppgick till 5.981 mkr (6.941). Kundernas volymer i förmedlat långsiktigt sparande ökade med 1.185 mkr och uppgick till 11.496 mkr (10.311).

  Resultat

  Rörelseresultatet uppgick till 183 mkr (-83). I resultatet för såväl 2017 som 2016 ingår en del exceptionella poster. Räntenettot uppgick till 190 mkr (192). Räntenettot påverkades positivt av en ökad utlåning samtidigt som en fortsatt negativ STIBOR 3 månader i kombination med ökad priskonkurrens bidrog negativt. Räntemarginalen uppgick till 1,3 procent (1,4).

  Provisionsnettot uppgick till 146 mkr (89). Den stora skillnaden mot föregående år förklaras av de reserveringar som gjordes 2016. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 23,8 mkr (15,3). Övriga intäkter uppgick till 101 mkr (81) varav 90 mkr avsåg utdelningen på sparbankens innehav i Swedbank.

  De allmänna administrationskostnaderna uppgick till totalt -270 mkr (-299). Övriga rörelsekostnader uppgick till 0 mkr (-66). Kostnadsökningar redovisas för personal- och IT-kostnader samtidigt som kostnadsminskningar jämfört med föregående år beror på återföringar från de reserveringar som gjordes 2016 för bedömda sanktionsavgifter och processkostnader. Årets kreditförluster (netto) uppgick till -6 mkr (-72). Minskningen av kreditförluster jämfört med föregående år beror på de kreditreserveringar som gjordes 2016.

  Kapitalsituation och likviditet

  Kapitalbasen har stärkts med 152 mkr under året och uppgick till 1.714 mkr (1.562). Primärkapitalrelationen uppgår till 20,4 procent (17,4). Sparbanken utvärderar kvartalsvis sitt kapitalbehov i förhållande till de risker sparbanken kan tänkas utsättas för. Utvärderingen har visat att sparbankens kapitalbas med marginal täcker interna och externa krav.

  Likviditetstäckningsgraden (LCR) beräknad i enlighet med kapitaltäckningsregelverket ska med marginal överstiga den regulatoriska gränsen. LCR uppgick per 31 december 2017 till 350 procent (224). Från och med 2018-01-01 gäller att denna kvot minst ska uppgå till 100 procent. Sparbankens likviditetsreserv består av sådana tillgångar att likviditet kan skapas på kort tid till förutsägbara värden. Sparbanken har en god likviditetsreserv.

  Bilaga: Resultat i sammandrag och nyckeltalstabell för 2017

  Årsredovisning 2017

  Ytterligare information

  Sören Schelander, verkställande direktör, telefon +46 70 835 48 35

  Catrina Ingelstam, tf ekonomi- och finanschef, telefon +46 76 119 61 02

  Om Sörmlands Sparbank

  Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde, bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart drygt 180-årig historia.

  Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till det lokala samhället i Sörmland där banken finns.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.