Skip to main content

Sollentuna i stort EU-projekt för bättre vattenkvalitet

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 09:51 CET

Sollentuna kommun satsar på vattenvård och beviljas medfinansiering från EU med cirka 4,7 miljoner kronor för två vattenvårdsprojekt under de kommande åren. Finansieringen sker genom EUs miljöprogram via projektet LIFE IP Rich Waters.

Den 1 januari 2017 startade projektet LIFE IP Rich Waters. LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. Programmet ska leda till att åtgärdsprogram för vatten genomförs så att bland annat mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar.

Sollentuna kommun har beviljats medfinansiering till en summa av cirka 4,7 miljoner kronor för arbete i två delprojekt under de kommande 7,5 åren.

Det ena delprojektet syftar till att förbereda, genomföra och följa upp en behandling av Norrvikens bottensediment för att stoppa den interna belastningen av näringsämnen. Belastningen ger sjön övergödningssymptom och är till stor del en rest av svunna tiders utnyttjande av sjön som mottagare för orenat avloppsvatten.

Det andra delprojektet syftar till att ta fram en vattenplan för kommunen. Vattenplanen ska systematiskt gå igenom nuläget, visioner, och utmaningar gällande kommunens sjöar, vattendrag, havsvik, grundvatten, dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vattenplanen kommer mynna ut i en konkret åtgärdsplan för att bland annat förbättra statusen i kommunens sjöar, vattendrag och havsvik.

Viktiga delar i projektet, förutom de konkreta åtgärderna, är att sprida kunskap om vattenarbetet, förbättra samverkan och stötta teknikutveckling för att snabbare och effektivare kunna uppnå god vattenkvalitet.

-  Vi är mycket glada att vår ansökan om att delta med två projekt i LIFE IP Rich Waters antogs. Projektet utgör ett bra komplement till kommunens redan pågående arbeten med miljö- och vattenfrågor, säger Carina Knorpp (L), ordförande i miljöutskottet i Sollentuna kommun.

I LIFE IP Rich Waters medverkar 35 partners, som kommer att medverka i, eller driva olika delprojekt. De partners som deltar representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå – kommuner, myndigheter, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Koordinator för projektet, som stöds av Havs- och vattenmyndigheten är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön är lokaliserat.

För mer information, kontakta:
Carina Knorpp (L), ordförande i miljöutskottet, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 226 65, e-post: carina.knorpp@sollentuna.se

Towe Holmborn, vattensamordnare, Sollentuna kommun,
Tel: 08-579 217 58, e-post: towe.holmborn@sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy