Följ Solna stad på Via TT

Nyheter   •   Sep 23, 2019 15:03 CEST

Sedan våren 2018 publicerar Solna stad pressmeddelanden på Via TT och använder inte längre Mynewsdesk. Följ oss istället på: Via TT - Solna stad

Solna stad har bytt pressrum från MyNewsdesk till Via TT.

Läs vidare »

Stödboende för personer med beroendeproblematik blir permanent

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 14:10 CET

Stödboendet Trampolinen för personer med beroendeproblematik fyller två år. Verksamheten startade som försöksverksamhet den 16 mars 2016, som en del av Vuxenenheten inom Solna stad. Nu blir Trampolinen en permanent verksamhet.

– Trampolinen utgör en viktig länk för många personer med beroendeproblematik, som behöver stöd och motivation för att komma tillbaka till sysselsättning och en drogfri tillvaro. Genom Trampolinen har vi blivit bättre på att stötta människor till ett självständigt och friskare liv säger Arion Chryssafis, ordförande för socialnämnden, Solna stad.

Preventiv behandling och stöd till sysselsättning

Trampolinen startade som en mellanstation för personer som varit en period på behandlingshem eller avgiftning, innan steget till eget boende och självförsörjning. Verksamheten ger möjlighet att komma igång med sysselsättning och erbjuder såväl behandling som motivationshöjande insatser. Preventiv behandling för att minska risken för återfall är en viktig del i verksamhetens arbetssätt. Trampolinen kräver drog- och alkoholfrihet hos de som är inskrivna på verksamheten, och avsteg från detta leder till omedelbar utskrivning.

– Trampolinen har under två år byggt upp en stabil verksamhet som gör stor skillnad för personer med beroendeproblematik, och att vi driver det i egen regi gör att vi minskar behovet av externa placeringar. Antalet personer som skrivits ut på grund av återfall har minskat i takt med att verksamheten utvecklat arbetssätt och metoder under försöksperioden, säger Ann-Charlotte Fager, chef för socialförvaltningen, Solna stad.

Genomsnittlig beläggning sex månader

Sedan invigningen för två år sedan har 31 personer med beroendeproblematik bott på Trampolinen, de flesta av dem i åldersspannet 20-35 år. Sammanlagt har 61 beslut fattats om boende – vilket också kan handla om förlängningar av boende.

Trampolinen har elva lägenheter med pentry och gemensamhetslokal samt kök. Där finns också en övernattningslägenhet för personalen. Hur länge en person stannar är helt individuellt – boendetiden har varierat från en dag till ett år. Den genomsnittliga beläggningen varje månad har varit sex månader, enligt den senaste utvärderingen från augusti 2017.

Verksamheten har initialt inriktats på män med beroendeproblematik, men frågan om att utöka verksamheten till att även omfatta kvinnliga boende utreds för närvarande.

Stödboendet Trampolinen för personer med beroendeproblematik fyller två år. Verksamheten startade som försöksverksamhet den 16 mars 2016, som en del av Vuxenenheten inom Solna stad. Nu blir Trampolinen en permanent verksamhet.

Läs vidare »

Solna stads jämställdhetsarbete syns i lönekuvertet

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:26 CET

Färsk statistik från den lönekartläggning för 2017 som Solna stad genomför varje år visar att kompetens och erfarenhet går före kön, när det gäller medarbetarnas löner. Kvinnor och mäns i Solna stad är mycket jämställda.

Den senaste lönekartläggningen för medarbetare i Solna stad visar att utvecklingen fortsätter gå åt rätt håll: kompetens och erfarenhet går före kön. Ett medvetet jämställdhetsarbete ligger bakom den jämställda löneutvecklingen i kommunen.

De skillnader som förekommer mellan löner i Solna stad styrs av faktorer som utbildningsnivå, erfarenhet och individuella prestationer – inte könstillhörighet. I några av de stora yrkeskategorierna har kvinnorna högre lön än männen.

- Om en organisation har lyckats med ett jämställdhetsarbete, då ska det synas i lönekuvertet också. Det gör det hos medarbetarna i Solna stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Jämställda löner kartläggs varje år

Varje år genomförs en kartläggning av samtliga medarbetares löner i Solna stad – alltså för cirka tvåtusen medarbetare. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare göra en sådan kartläggning varje år och i Solna stad ser vi detta som en bra möjlighet att följa och säkerställa att de jämställda lönerna upprätthålls.

Exempel:

 • Bland socialsekreterare har kvinnorna 98 procent av männens lön
 • Bland lärare i lägre grundskolan har kvinnorna 102 procent av männens lön
 • Bland fritidsledare har kvinnorna 98 procent av männens lön
 • Bland undersköterskor har kvinnorna 100 procent av männens lön

Färsk statistik från den lönekartläggning för 2017 som Solna stad genomför varje år visar att kompetens och erfarenhet går före kön, när det gäller medarbetarnas löner. Kvinnor och mäns i Solna stad är mycket jämställda.

Läs vidare »

Unga arbetslösa möter lokalt näringsliv på unik jobbmässa

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 13:56 CET

I ett unikt samarbete med Unibail-Rodamco, ägare till Mall of Scandinavia, och Arbetsförmedlingen arrangerar Solna stad en jobbmässa den 24 april, för att skapa en mötesplats för unga arbetssökande och näringslivet – med hållbara anställningar som målsättning.

Fler större familjelägenheter byggs i Solna

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:41 CET

2017 var ett år då grunden lades för många viktiga bostadssatsningar i Solna – både med byggstart i närtid och mer långsiktiga planeringsprojekt, med en högre andel stora lägenheter. Samtidigt flyttade Solnabor in i 789 helt nya färdigställda lägenheter, helt enligt bygglöftet på cirka 800 lägenheter.

De kommande åren syns en högre andel större lägenheter i detaljplaner och planuppdrag – alltså lägenheter med fyra rum eller fler, som passar för till exempel familjer med två eller flera barn. Som exempel: när 600 nya lägenheter ska byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen vid Hagalund, enligt principöverenskommelsen med Veidekke, kommer 15 procent att vara större lägenheter.

– För att skapa en levande stadsmiljö behöver vi bostäder i Solna för livets alla faser – därför bygger vi de närmaste åren fler större lägenheter, för till exempel barnfamiljer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Stora hushåll ökar i Solna

Andelen stora hushåll har ökat i Solna de senaste åren. Enligt SCB var andelen hushåll med fyra personer eller fler cirka 12,5 procent 2011. Fem år senare hade motsvarande andel ökat till 14 procent. Antalet ensamhushåll ligger på en stadig nivå, medan andelen har minskat från 48 procent av hushållen 2011 till cirka 44 procent 2016. Källa: SCB

Ny tunnelbanestation möjliggör fler bostäder

Den överenskommelse som Solna stad träffade med Sverigeförhandlingen om medfinansiering av en helt ny tunnelbanestation vid Hagalund är också en avgörande faktor i utvecklingen av Solna till en mer sammanhållen stad med levande stadsgator och utbyggd kollektivtrafik. Totalt har Solna stad åtagit sig att bygga 4 000 nya lägenheter i området kring den nya tunnelbanestationen.

Byggåret i Solna stad 2017

 • 789 nya lägenheter blev färdiga för inflyttning – varav cirka tio procent större lägenheter
 • Samråd om detaljplaner genomfördes för sammanlagt 1 680 nya lägenheter. En högre andel av dessa lägenheter är större, med fyra rum eller fler.
 • Exempel på detaljplaner: nya bostadshus vid Ulriksdals station i Bagartorp, flerbostadshus utmed Råsundavägen i Hagalund, 250 nya lägenheter längs Solnavägen och nya bostäder samt förskola vid Ballongberget, Frösunda.
 • Fem bygglov beviljades för totalt 708 nya lägenheter. Av dem är ett femtiotal stora lägenheter och 27 LSS-lägenheter.
 • Av lägenheterna som beviljades bygglov förra året är cirka 400 hyresrätter.
 • Under 2017 gavs planuppdrag till miljö- och byggnadsförvaltningen som möjliggör ytterligare 950 nya lägenheter. Ungefär var tionde lägenhet klassas som större lägenhet.
 • De nya bostäderna i planuppdragen planeras i Järvastaden och Pampas/Ekelund.

Andelen stora lägenheter kommer att öka i Solna de kommande åren – alltså lägenheter med fyra rum eller fler, som passar för till exempel familjer med två eller flera barn. 2017 stod nästan 800 nya lägenheter färdiga för inflyttning i Solna och samtidigt pågick planering för ytterligare 2600 bostäder, för små och stora hushåll. Bygglov gavs också för att möjliggöra byggnation av 708 nya bostäder.

Läs vidare »

Nya kvarter utvecklar Solnavägen till levande stadsgata

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 08:01 CET

En ny stadsdel med 600 nya bostäder, kontor, butiker och förskola kommer att byggas vid Solnavägen, strax sydost om Solna centrum och i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen i Hagalund. Kommunstyrelsen förväntas den 19 februari fatta beslut om en principöverenskommelse och markanvisning till Veidekke.

Beslut naturreservat kring Råstasjön - Solnas tredje naturreservat inrättat

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 11:29 CET

Igår kväll beslutade kommunfullmäktige i Solna att inrätta ett naturreservat kring Råstasjön. Det blir Solnas tredje naturreservat vid sidan om Igelbäckens naturreservat och Ulriksdals naturreservat.

Syftet med Råstasjöns naturreservat är att bevara och utveckla ett viktigt natur- och rekreationsområde som skapar stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Det ger också utrymme att gynna, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna kring sjön.

- I takt med att Solna växer är det viktigt att utveckla Solnas natur- och rekreationsområden. Det är därför glädjande att vi äntligen har kunnat kunnat komma i mål med att inrätta Solnas tredje naturreservat runt Råstasjön, säger Pehr Granfalk, Kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Beslutet innebär avgränsning, föreskrifter och skötselplan för naturreservatet kring Råstasjön. Utgångspunkten för avgränsningen har varit de naturvärden, som identifierades i den naturinventering av området kring Råstasjön, som staden gjorde under 2016, och den mark som Solna stad förfogar över. Naturreservatet bildar tillsammans med det naturreservat som Sundbyberg bildar för Lötsjön och golfängarna, ett gemensamt natur- och rekreationsområde kring de bägge sjöarna. Förslaget var föremål för samråd under perioden 30 maj – 10 september 2017 och över 100 yttranden över förslaget inkom från fastighetsägare, föreningar, myndigheter och allmänheten.

- De värdefulla synpunkter som kom in under samrådet har bidragit till att förbättra det ursprungliga reservatsförslaget. Jag vill rikta ett stort tack till alla solnabor, föreningar och andra berörda som har medverkat till att skapa ett riktigt bra naturreservat kring Råstasjön, avslutar Pehr Granfalk.

Igår kväll beslutade kommunfullmäktige i Solna att inrätta ett naturreservat kring Råstasjön. Det blir Solnas tredje naturreservat vid sidan om Igelbäckens naturreservat och Ulriksdals naturreservat.

Läs vidare »

Priset Årets unga affärsidé gick till företaget Resteel

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 15:21 CET

Många av Solnas företagare samlades på torsdagsmorgonen på Fjärilshuset Haga för att kora vinnarna av årets företagare, årets unga affärsidé, årets CSR-företag och årets miljöpris. Priserna delas ut av Solna stad till företagare som lyckats särskilt väl inom sitt område.

- Att jobba med näringslivsklimat och främja tillväxt är viktigt för att bryta utanförskap och säkra pengar till skola och omsorg. Sveriges bästa företagsklimat och välmående företag har under många år bidragit till Solnas positiva utveckling. Det har bland annat bidragit till att försörjningsstödet minskat med 73 procent sedan mitten av 2000-talet. Därför är det särskilt roligt att dela ut priser till företag i Solna som lyckats extra bra, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande

Vinnarna till det prestigefyllda priset Årets unga affärsidé blev Julia Östberg och Ebba Bengtsson från företaget Resteel. Företaget tillverkar ett magnetiskt underlägg som gör att man inte behöver använda två händerna för att lyfta till exempel en varm gryta. Produkten kan förenkla vardagen för många, inte minst den som är funktionsnedsatt. Som vinnare fick de ta emot rådgivningscheck från Handelsbanken och PwC och inte minst en prissumma check på 50.000 kronor sponsrad av Fabege.

Solna stads miljöpris tilldelas i år Svenska Brasserier för sitt arbete med Ulriksdals Värdshus. Svenska Brasserier har höga hållbarhetsambitioner och vid Ulriksdals Värdshus satsar de på att skapa ett slutet kretslopp och på att gynna den biologiska mångfalden.

Årets CSR-pris gick till Signalisten och Scandic Järva Krog och priset Årets företagare tilldelades solnaföretaget Hansa Engineering.

Många av Solnas företagare samlades på torsdagsmorgonen på Fjärilshuset Haga för att kora vinnarna av årets företagare, årets unga affärsidé, årets CSR-företag och årets miljöpris. Priserna delas ut av Solna stad till företagare som lyckats särskilt väl inom sitt område.

Läs vidare »

Solna - Sveriges bästa företagskommun – 10 år i rad

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 08:30 CEST

För tionde året i rad är Solna den kommun i landet som har det bästa företagsklimatet. Idag avslöjar Svenskt Näringsliv resultatet av årets rankning som visar att Solna genomgående får höga betyg av företagen och att staden ligger i topp i de statistiska faktorer som också ligger till grund för rankningen.

- Solnas positiva utveckling är beroende av alla små och stora företag som finns och utvecklas här. De skapar jobb och vi kan matcha människor mot den lokala arbetsmarknaden. Att Solna vinner för tionde året i rad är därför fantastiskt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta, utveckla och driva företag. Solna har nu blivit utsedd till Sveriges bästa företagskommun för tionde året i rad.

– Jag vill tacka alla som på olika sätt varje dag är med och bidrar till det här. I dag firar vi och i morgon fortsätter vi jobba för att bli ännu bättre, avslutar Pehr Granfalk.

I motiveringen till förstaplatsen lyfter Svenskt Näringsliv fram att det i Solna finns ett genuint intresse för alla sorters företag som vill etablera sig eller redan finns i staden. Solna skiljer sig från andra kommuner i sin dialog med näringslivet och sitt strukturerade förbättringsarbete.

En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) och UC AB (Upplysningscentralen). 31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker runt om i hela Sverige har tyckt till om företagsklimatet i 2017-års undersökning.

Hela rankinglistan hittas på www.foretagsklimat.se

För tionde året i rad är Solna den kommun i landet som har det bästa företagsklimatet. Idag avslöjar Svenskt Näringsliv resultatet av årets rankning som visar att Solna genomgående får höga betyg av företagen och att staden ligger i topp i de statistiska faktorer som också ligger till grund för rankningen.

Läs vidare »

Prioritet för bussar längs Solnavägen

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 09:58 CEST

Solna är en attraktiv stad som växer, förtätas och byggs samman. En förutsättning för att staden ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt är att bussar, pendeltåg och tunnelbana håller jämna steg och erbjuder effektiva och smarta alternativ för resande.

– Snabbare och effektivare bussförbindelser är ett viktigt komplement till tunnelbana, pendeltåg och tvärbana som förbättrar solnabornas möjligheter att resa inom Stockholmsregionen, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom projektet ”Grönt Ljus stombuss” föreslås ett antal förbättringar i busstrafiken längs sträckan Solna C - Norra Sköndal - Gullmarsplan. För Solnas del innebär de föreslagna åtgärderna att bussarna får ett eget busskörfält längs Solnavägen samt att bussarna prioriteras vid korsningar med ljussignaler.

För att tunnelbana, tvärbana och pendeltåg ska kunna nyttjas som mest effektivt behövs pålitliga och effektiva möjligheter att färdas med buss på hela eller delar av resan. Solna ställer sig bakom att genomföra förbättringarna inom ramen för projektet. Om övriga kommuner gör detsamma kan en resa mellan Solna C och Norra Sköndal kortas med totalt 18 minuter.

Solna är en attraktiv stad som växer, förtätas och byggs samman. En förutsättning för att staden ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt är att bussar, pendeltåg och tunnelbana håller jämna steg och erbjuder effektiva och smarta alternativ för resande.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • ralnsmyvusdw.sgaanaidssfteken@hlsoiwlncoa.casetg
 • +46 (0) 72 583 19 85
 • +46 (0) 8-746 12 00 (Presstelefon)

Om Solna stad

Om Solna

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här kan du läsa mer om Solna, om hur stadens styrs, om stadens organisation, historia och framtidsplaner. Här kan du även läsa hur dina skattepengar används och om andra frågor som är viktiga för Solna.