Skip to main content

Fastighetsägare ombeds koppla om sina dag- och dräneringsvattenledningar

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 10:00 CET

För att minska belastningen på spillvattennätet i vår kommun har
Sölvesborg Energi 
påbörjat en sanering av såväl ledningar som enskilda
fastigheter. Detta innebär att de fastighetsägare som har sitt dagvatten
kopplat direkt till spillvattenledningen kommer 
behöva koppla om det. 

Under januari månad kommer Sölvesborg Energi börja skicka ut ålägganden till de fastighetsägare som har sina dag- och dräneringsvattenledningar felkopplade samt har fått en förbindelsepunkt upprättad vid sin fastighet. Förbindelsepunkten gör att det är möjligt att koppla om sitt dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattenledning.
– Vi kommer börja skicka åläggandet till fastighetsägare i Hällevik, Hörvik och Krokås men efter hand kommer fastighetsägare i hela kommunen att bli berörda, säger Bodil Werkström VA-strateg Sölvesborg Energi.

Som fastighetsägare i Sölvesborgs kommun har man vissa riktlinjer att förhålla sig till för hur man ska hantera dagvattnet från sin fastighet, i kort innebär detta att man som fastighetsägare är ansvarig för att ta hand om dagvattnet och för hur ledningar för spill- respektive dagvatten är kopplade.

– Genom att koppla om dagvattnet blir belastningen på spillvattennätet mindre vilket medför att vi minskar risken för stopp i avlopp och källaröversvämningar för fastighetsägarna, säger Bodil. Hon avslutar med att det även är en miljöaspekt eftersom man vid hög belastning i spillvattenledningarna kan tvingas släppa ut orenat vatten direkt ut i närliggande vattendrag.

Vad är dagvatten?
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan, det mesta är regn eller smältvatten från snö och is. Dagvattnet tas om hand på olika sätt, beroende på vilka anslutningar som finns i närheten av fastigheten. I bästa fall är det kopplat till ett eget ledningssystem för dagvatten och då rinner vattnet oftast direkt ut till ett vattendrag eller havet utan att renas. Om dagvattnet istället är kopplat direkt till spillvattenledningar (dit vatten från hushållet är kopplat t.ex. tvätt-, disk- och toalettvatten) så förs det med till reningsverket och renas, utan att det egentligen behövs.
Vid stora skyfall eller snabb snösmältning kan det innebära att spillvattenledningarna blir såpass överbelastade att pumpstationer och reningsverk inte hinner med, och man blir då tvungen att ”brädda” för att kunna hantera det stora flödet. Det innebär att orenat spillvatten släpps direkt ut i en å, sjö, ett dike eller havet.

Kontaktuppgifter:

Bodil Werkström
VA-strateg
Tel: 0456-81 68 89
E-post: bodil.werkstrom@solvesborgenergi.se

Jonas Nordh
Abonnentingenjör
Tel: 0456-81 68 91
E-post: jonas.nordh@solvesborgenergi.se

Sölvesborg Energi ser till att du har el och fjärrvärme i ledningarna, rent vatten i kranen och ett säkert fibernät för datatrafik. Men vi laddar också vår plats på jorden med kraft av den andra sorten. Vi bygger ut och rustar våra nät för en framtid med lokal tillväxt och utveckling. Vi stöttar olika lokala initiativ, och vi har alltid miljöförbättring i tankarna. Och när vi tjänar pengar går överskotten tillbaka till orten och oss som bor här, har du tänkt på det? Vi gör helt enkelt vad vi kan för att ge växtkraft, lust och mod till Sölvesborgsområdet och för att det ska vara gott att leva här, hela året.