P0bhqf4utqxuxgrj747c

SP Processum vann europeiskt innovationspris för protein till fiskfoder

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:20 CEST

Vid en prisceremoni i Bryssel den 15 oktober mottog representanter för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och dotterbolaget SP Processum andrapriset i EARTO Innovation Prize 2014 för projektet GreenFeed, inom vilket metoden att producera protein ur en skogsindustriell procesström för användning i fiskfoder har utvecklats.

Media-no-image

Miljöinnovation i Glasriket

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 13:13 CEST

Vinnova har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat nästan 4,3 miljoner kronor till det drygt treåriga projektet Glasdeponier – från usch till resurs! som Glafo leder. Det går ut på att omvandla ett problem, avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen.

Vinnova gör bedömningen att ett nytt smart koncept för omhändertagande av glasdeponierna är mycket intressant i ett samhällsperspektiv. En stark regional förankring med relevanta behovsägare ger förutsättningar för att forskningsresultaten kan nyttiggöras. På sikt kan kunskapen möjliggöra för nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för svensk industri.

I Glasriket finns en mängd glasdeponier där ett 40-tal klassas som stor risk. En inventering av 22 glasbruk i Kalmar och Kronobergs län visade att bara deponiernas blyinnehåll var ca 1 600 ton!

– Nybro kommun har många förorenade område och det är väldigt positivt att vi nu tar fram ett sätt att ta hand om avfallet och nyttiggöra det, säger Anders Davidsson, myndighetschef för samhällsbyggnad vid Nybro kommun.

I projektet utvecklas en teknik där deponerat kristallglas återanvänds som glasråvara som kan bli nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskilts. Metallerna blir till råvaror som kan säljas.

Saneringen av vissa av områden är prioriterad men blir både dyr och besvärligt med dagens metoder. Jämfört dessa traditionella gräva-och-deponera-metoder finns möjlighet att kraftigt reducera saneringskostnaden för Glasriket och andra delar av landet med motsvarande problem. Det bör resultera i att förorenade områden kan saneras i snabbare takt.

Frågor?
Projektledare Christina Stålhandske, Glafo, 010-516 63 63, christina.stalhandske@glafo.se, www.glafo.se
vd Marianne Grauers, Glafo, 010-516 63 51, marianne.grauers@glafo.se

Projektdeltagare
Glafo – glasforsknings¬institutet (projektägare), Nybro kommun och Målerås glasbruk är huvudaktörer i projektet. Behovsägarna i form av ledningen för alla Glasrikets kommuner, de två regionförbunden i Glasriket samt de två landshövdingarna är referensgrupp.

Om Glafo
Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra material. Glafo ingår i SP-koncernen, www.sp.se.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Vinnova har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat nästan 4,3 Mkr till projektet Glasdeponier – från usch till resurs! som Glafo leder. Det går ut på att omvandla ett problem, avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen. I projektet utvecklas en teknik där deponerat kristallglas kan bli nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskiljts.

Läs vidare »
Rxbfqg4rxxfydf0wrcca

Förskolebarn fångar strömtjuvar

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 10:00 CEST

I dagarna startade den andra testperioden i projektet FörskoleVis där förskolebarn letar efter strömtjuvar i förskolan. Till sin hjälp har de och förskolepedagogerna ett handledningsmaterial och ett digitalt verktyg som hjälper dem att hitta vilka apparater som använder mest el. Läs mer på www.forskolevis.se

Cl8sj3wsjx1usijykqjc

Årets OffshoreVäst-stipendiat utsedd

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 08:58 CEST

Tobias Finn, student vid KTH, har fått pris för bästa examensarbetet inom offshoreområdet. Förutom 15 000 kronor fick han även presentera uppsatsen för industrin vid OffshoreVästs årskonferens i Borås 8 oktober. OffshoreVäst är en satsning på svensk industriutveckling inom offshoresegmentet. Satsningen är en del i Vinnovas Vinnväxprogram och stöds av Västra Götalandsregionen, SP och Chalmers.

Plqqvspqapyhfmvuqt5v

Högspänningshall för forskning och utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:48 CEST

25 september står en ny högspänningshall färdig på SP i Borås. Den ska användas för provning av stora elkomponenter, forskning och utveckling. Upp till 1 miljon volt kan man ta hand om i nya hallen, både likspännings- och växelspänningsapparater. Mätnoggrannheten är hela 0,005 procent. Här kan också genereras spänningsstötar som efterliknar blixtnedslag, för att prova apparaters tålighet.

Gbu2sq5vhsgbs86pm9rd

SP inviger algforskningsstation

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 09:07 CEST

Intresset för alger växer och därför satsar SP på en forskningsanläggning för algodling. Anläggningen ska producera kemikalier och material från alger i tillräcklig mängd för prototyper eller för att testa rening av näringsämnen och metaller i avloppsvatten eller användas för att utveckla metoder för CO2-avskiljning.

F7mlkffqmijdvv5yj0bv

Behovsstyrd ventilation testas i forskningsvilla

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 09:34 CEST

Våren 2014 invigdes en forskningsvilla på SPs område i Borås. Nu blir villan plats för ett nytt forskningsprojekt där en metod för att behovsstyra ventilation ska tas fram. Energimyndigheten finansierar arbetet. Forskningsvillan är byggd tillsammans med trähusföretaget Derome inom ramen för EU-projektet NEED4B.

Bodfgaa6kler0ufzmgay

I kölvattnet av Salabranden

Pressmeddelanden   •   2014-09-06 09:19 CEST

Skogsbranden i Västmanland var den största skogbranden i modern tid i Sverige och är sedan några veckor tillbaka under kontroll. I våras startade EU-projektet CascEff, ett projekt som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut koordinerar, som handlar om att skapa ökad förståelse vad som händer när vissa incidenter utvecklas till allvarliga situationer med stora konsekvenser.

Media-no-image

SP skyndar på utvecklingen av biobaserade produkter

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 10:19 CEST

AERTOs (Associated European Research and Technology Organisations) har startat ett tvåårigt forskningsprojekt för att stimulera utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi i Europa. Projektet syftar till att eliminera ett antal tekniska hinder som finns i några av de mest lovande värdekedjorna.

Fokusområdena i projektet är att utveckla och förfina bioraffinaderiprocesser för lignocellulosa (t.ex. ved) och utveckla metoder för extraktion av olika ämnen ur alger. Mer specifikt är målen att utveckla processer nya produkter från lignin och att kunna utvinna socker ur cellulosa för vidareförädling till biobaserade kemikalier till en konkurrenskraftig kostnad.

Projektet, som heter AERTOS BBE (Bio-based Economy), kommer att stärka samarbetet mellan forskningsorganisationer i Europa. Det kommer att öka den faktiska kunskapen om ämnet, men även möjligheten för forskarna att åka runt till de olika organisationerna och utbyta erfarenheter. Projektet kombinerar teknologi från följande partners: VTT Technical Research Centre of Finland, Tecnalia, Fraunhofer, Sintef, CEA, TNO och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den totala budgeten för projektet är nära 25 miljoner kr (2,6 milj Euro).
– Projektet är en utmärkt möjlighet till nära samarbete inom ett högaktuellt område som bioekonomi och vi är väldigt glada över det, säger Markus Norström, affärsområdeschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Mer information:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Markus Norström, Affärsområdeschef
Markus.norstrom@sp.se, tel. +46 703805884

Associated European Research and Technology Organisations AERTOS
The key actors of AERTOs are seven major research organizations (VTT, TNO, Fraunhofer, CEA, SP, Tecnalia and SINTEF) from six member states (Finland, the Netherlands, Germany, France, Sweden and Spain) and one associated state (Norway). Originally AERTOs was created under the ERA-Net (2008-2012). Since all partners wanted to continue their successful cooperation, the project continues as AERTOs Community.
http://www.aertos.eu/


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

AERTOs (Associated European Research and Technology Organisations) har startat ett tvåårigt forskningsprojekt för att stimulera utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi i Europa. Projektet syftar till att eliminera ett antal tekniska hinder som finns i några av de mest lovande värdekedjorna.

Läs vidare »
Media-no-image

Regenererade organ öppnar för effektivare utveckling av läkemedel och medicinteknik med färre djurförsök

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 09:13 CEST

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier. Tekniken utvecklas nu i ett projekt som koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och finansieras av bland andra Vinnova och Västra Götalandsregionen.
Inom transplantationsforskningen har utvecklingen de senaste åren varit enorm. Med stamceller har man lyckats återskapa flera olika organvävnader i bioreaktorer. Dessa har sedan opererats in i patienter och därmed räddat liv. Till exempel har tre barn nyligen fått nya blodkärl (se länk nedan!).
Behovet av nya läkemedel, behandlingsmetoder och material för implantat ökar. En flaskhals som hindrar nya produkter att nå marknaden har hittills varit utvärderingen av deras funktion och säkerhet.
– I det här projektet ska vi använda tekniker från transplantationsforskningen för att ta fram nya, sofistikerade testsystem för läkemedels- och medtech-industrin, säger Joakim Håkansson på SP.
Forskarna hoppas att de nya testsystemen ska ersätta dagens begränsade utvärderingsmetoder, som till stor del baseras på djurförsök och inte efterliknar den verkliga situationen i människokroppen.  I ett tidigt skede ska man kunna sålla bort dåliga och/eller farliga produktkandidater och på så sätt få snabbare, säkrare och billigare produktutveckling.
– På sikt kommer detta inte bara stärka svensk industri och konkurrenskraft, utan även ge billigare produkter på marknaden och minska antalet djurförsök. Det kommer sjukvården och hela samhället till nytta, säger Joakim Håkansson.
Parterna i projektet kommer från flera olika sektorer:
Institut (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Acreo), akademi (Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, Karolinska Institutet), industri (AstraZeneca, NovaHep, Bactiguard, TATAA Biocenter, Integrum) och offentliga aktörer (Vinnova, Västra Götalandsregionen, Gothia Forum).

För mer information, kontakta Joakim Håkansson eller Kristina Fant, projektledare på SP, joakim.hakansson@sp.se, 070-217 21 97 eller kristina.fant@sp.se, 010-516 58 69

Läs mer på www.sp.se/sv/units/chemistry/MEDICALDEVICE

Här finns mer att läsa på området:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/odlade-organ-kapar-koer-till-transplantation_8687638.svd
http://apps.bt.se/tv/index.php?catid=12647&mid=E9DADC7B
http://www.bt.se/nyheter/boras/unik-metod-gav-isabel-livet-tillbaka(4233345).gm
http://fof.se/tidning/2013/9/artikel/odlade-organ-kapar-koerna-till-transplantation
http://www.expressen.se/gt/isabel-5-lever--tack-vare-odlade-blodkarl/
http://merorgandonation.se/forskare-om-tio-ar-kan-vi-odla-hjartan/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier. Tekniken utvecklas nu i ett projekt som koordineras av SP och finansieras av bl a Vinnova och Västra Götalandsregionen. På sikt väntas detta stärka svensk industri, ge billigare produkter på marknaden och minska antalet djurförsök.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • wgmzulwhstafwrfan.ljtttsung@sp.sjdqle
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • kristktohgxpffer.liwlmnkieubpcidxhnjen@sp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewoia.ynwoldeniuzns@sp.sfzcemmlpe
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.