Fsadvsaw0vvjcoltpjiy

Sparbankstraditionen ger stöd till skånska föreningar

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:00 CET

Den 200 år gamla sparbankstraditionen lever vidare på Sparbanken Skåne. Nu delar bankens ägarstiftelser ut anslag till cirka 250 projekt i föreningar och organisationer runt om i Skåne.

Media no image

Standard & Poor’s uppgraderar kreditbetyget för Sparbanken Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 15:30 CET

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s uppgraderar Sparbanken Skånes kreditbetyg från A- med negative outlook till A- med stable outlook. Betyget stärker ytterligare konkurrenskraften för banken.

I motiveringen skriver Standard & Poor’s bland annat att man förväntar sig att Sparbanken Skåne behåller sin ledande position på den lokala marknaden. Vidare menar institutet att banken kommer förmå vara fortsatt välkapitaliserad, medan balansräkningen utökas de kommande två åren.

Idag emitterar Sparbanken Skåne bland annat säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

– Vi ser givetvis mycket positivt på uppgraderingen av vårt kreditbetyg, vilket bekräftar den finansiella stabilitet vi byggt upp genom ett långsiktigt och målinriktat arbete. Detta förbättrar ytterligare förutsättningarna för banken på kapitalmarknaden och i förlängningen är det något som gagnar våra kunder, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 klockan 15.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s uppgraderar Sparbanken Skånes kreditbetyg från A- med negative outlook till A- med stable outlook.

Läs vidare »
Media no image

Delårsrapport januari-september 2017 för Sparbanken Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 09:00 CET

Tredje kvartalet 2017 var händelserikt för Sparbanken Skåne. En viktig milstolpe nåddes i samband med den första emissionen av säkerställda obligationer. Bankens ekonomi fortsätter utvecklas positivt, med ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 176 miljoner kronor för kvartalet.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till 69 mkr (61 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 176 mkr (168 mkr)
 • Räntenettot ökade med 2 % och uppgick till 219 mkr (215 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 1 % och uppgick till 191 miljarder kronor (189 miljarder kronor)
 • Total kapitalrelation uppgick till 19,9 % (19,3 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2 2017)

Viktiga händelser kvartal 3 2017

 • Fortsatt förbättrat räntenetto, låga kreditförluster och god kostnadskontroll har bidragit till stärkt resultat.
 • Affärsvolymen ökade med 1 procent under kvartalet, vilket primärt förklaras av ökat sparande i fonder och försäkringar samt god tillväxt för både in- och utlåning i banken.
 • En första emission av säkerställda obligationer genomfördes i slutet av september. Obligationerna har en rating på AAA (Standard & Poor’s) och möttes av stort intresse från investerarna.
 • Bankens fem kontorsfastigheter i Kristianstad har sålts till Brinova. I anslutning till affären tecknades långsiktiga avtal med Brinova om att hyra samma fastigheter.
 • Beslut fattat om att förändra kontanterbjudandet. Banken kommer framöver ge kontantservice inom ramen för samarbetet med Bankomat AB samt rutinerna kring serviceboxar för företags- och föreningskunder.
 • Nya Internetbanken är nu standard vid inloggning, vilket innebär att alla kunder har tillgång till detta uppdaterade gränssnitt.
 • Positiva signaler om konjunkturen från småföretagen i Skåne. Även lokala bostadsmarknader visar styrka i senaste mätningen av boindex.

Ekonomiskt sammandrag januari-september 2017

 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 501 mkr (395 mkr)
 • Affärsvolymen uppgick per den 30/9 2017 till 191 miljarder kronor (181 miljarder kronor)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-september 2016)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. 

Tredje kvartalet 2017 var händelserikt för Sparbanken Skåne. En viktig milstolpe nåddes i samband med den första emissionen av säkerställda obligationer. Bankens ekonomi fortsätter utvecklas positivt, med ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 176 miljoner kronor för kvartalet.

Läs vidare »
Media no image

Strokepris sätter nytt ljus på utsatt patientgrupp

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 08:00 CEST

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare är Björn Hansen som studerar en grupp strokedrabbade där många har mycket dålig prognos.

Forskningspriset delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning. I år går priset på 100 000 kronor till Björn Hansen som studerat en grupp strokepatienter som har en mycket dålig prognos. 85 procent av all stroke orsakas av en blodpropp, 5 procent av en blödning från ett pulsåderbråck, och 10 procent av en blödning från ett mindre kärl som skadar hjärnvävnaden. Den senare gruppen, cirka 3 000 personer i Sverige varje år, har hittills inte studerats närmare.

– Det är en grupp som hamnat i skymundan. Dödligheten är hög. Blödning i hjärnan orsakar så mycket som hälften av alla dödsfall i världen efter en stroke, trots att blödningar bara orsakar 15 procent av alla strokefall. De som överlever får ofta funktionsnedsättningar och de har även en ökad dödlighet på sikt, säger Björn Hansen som är forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Björn Hansens studier gör att sjukvården kan fatta bättre beslut om behandling för varje patient, men även att läkare kan bli bättre på att kommunicera till anhöriga och patienter hur prognosen ser ut.

– Stroke är en av vår tids folksjukdomar. Som ägare till Sparbanken Skåne med en bred allmänhet som kundbas känns det viktigt att stödja denna forskning, som kan hjälpa inte bara drabbade utan även deras närstående. Vi vill uppmärksamma de behandlande och rehabiliterande delarna likväl som förebyggande forskning, säger Cisell Eliasson, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Forskningspriset delas ut den 27 oktober vid Strokedagen i Lund - ett öppet seminarium arrangerat av Medicinska fakulteten, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Region Skåne i samband med Världsstrokedagen. Intresserad allmänhet får då en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet.

Sparbanken Skånes ägarstiftelser tar hand om vinstutdelning från banken och ser till att pengarna kommer samhället till godo. Bara under 2016 återinvesterade stiftelserna cirka 60 miljoner kronor i lokal samhällsutveckling genom olika stöd, stipendier och projekt.

För mer information
Björn Hansen, Lunds universitet, bjorn.hansen@med.lu.se
Cisell Eliasson, vice ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, cisell@sparbanksstiftelsenfof.se
Lars Dahlin, prodekan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 040-33 17 24
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare är Björn Hansen som studerar en grupp strokedrabbade där många har mycket dålig prognos.

Läs vidare »
Gnerh42zbadfkazi84p5

Skolor får miljonstöd till nya projekt

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 09:00 CEST

Inom ramen för Positiva Projekt får grundskolor i Skåne möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap bland eleverna. Bakom satsningen står Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826. Tillsammans har stiftelserna nu beviljat bidrag till 75 projekt på skolor runt om i Skåne.

Media no image

Sparbanken Skåne offentliggör prospekt inom MTN-program

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 12:00 CEST

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt Medium Term Note-program (MTN-program) för obligationer och förlagslån. Finansinspektionen har idag den 16 oktober 2017 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av detta.

MTN-programmet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro.

– Inlåning från allmänheten är alltjämt största finansieringskällan för Sparbanken Skåne, men för att diversifiera upplåningen har vi under ett antal år också arbetat med att ge ut obligationer under ett MTN-program, säger bankens finanschef Åsa Grundström.

Grundprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, finanschef, 044-13 82 44

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt Medium Term Note-program (MTN-program) för obligationer och förlagslån. Finansinspektionen har idag den 16 oktober 2017 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av detta.

Läs vidare »
Media no image

Sparbanken Skåne emitterar säkerställda obligationer om 3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 10:30 CEST

Sparbanken Skåne har emitterat säkerställda obligationer om 3 miljarder kronor på den svenska marknaden. Obligationerna har en löptid på 5 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

De aktuella obligationerna emitteras under Sparbanken Skånes program om säkerställda obligationer, med en total ram på 30 miljarder kronor. Obligationerna löper med rörlig ränta och såldes till en spread på 3 månader Stibor + 43 punkter. De väntas få en rating på AAA (Standard & Poor’s). Emissionsdatum är 26 september 2017.

Obligationsemissionen möttes av stort intresse från svenska investerare. Främst var det institutionella investerare som deltog i emissionen. Finansieringen bidrar till att diversifiera upplåningen i Sparbanken Skåne och är ett led i arbetet med att stärka ställningen på skånska bolånemarknaden.

– Vi är naturligtvis glada över det stora intresset för Sparbanken Skåne och vår emission, som inte bara blev fulltecknad utan även övertecknad. Banken har en stark finansiell ställning och denna förbättras nu ytterligare, vilket i förlängningen kommer att kunna gynna våra kunder, säger Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne.

Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 klockan 10.30.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Sparbanken Skåne har emitterat säkerställda obligationer om 3 miljarder kronor på den svenska marknaden. Obligationerna har en löptid på 5 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Läs vidare »
Oebvifghetva0yyijjue

35 000 utbildade i digitala tjänster

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 13:00 CEST

Allt fler funktioner i samhället kräver att du har en elektronisk identitet. Tillsammans tar UtbildningsForum i Skåne och Sparbanken Skåne ansvar för den enskilde individens lärande kring digitala tjänster.

Media no image

Sparbanken Skåne säljer fastigheter till Brinova

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 15:00 CEST

Sparbanken Skåne säljer fem fastigheter i Kristianstad kommun till fastighetsbolaget Brinova. Banken tecknar samtidigt långsiktiga avtal med Brinova om att hyra fastigheterna.

Affären gäller Sparbanken Skånes kontor i Kristianstad, Åhus och Tollarp. Från att ha ägt fastigheterna kommer Sparbanken Skåne nu alltså att bli hyresgäster.

– Våra kontor i Kristianstad kommun kommer att finnas kvar precis som tidigare. Men rent praktiskt blir det mer effektivt för oss att hyra ytorna än att äga husen, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Totalt omfattar affären med Brinova cirka 8 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 135 miljoner kronor. Tillträdet sker den 2 oktober,

Croisette har företrätt Sparbanken Skåne i affären.

För mer information
Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO Sparbanken Skåne, 044-13 82 44
Fredrik Dackheden, transaktionschef Croisette, 0723-84 84 04

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2017 klockan 15.00.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Sparbanken Skåne säljer fem fastigheter i Kristianstad kommun till fastighetsbolaget Brinova. Banken tecknar samtidigt långsiktiga avtal med Brinova om att hyra fastigheterna.

Läs vidare »
Y6kwuggysr2oezet3nk2

Skåne visar stark konjunktur i ny mätning

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 11:00 CEST

Småföretagskonjunkturen i Skåne är starkare, lönsamheten ökar och sysselsättningen utvecklas bättre än i riket som helhet. Men brist på arbetskraft är ett hinder för tillväxt för vart fjärde företag i länet. Det visar rapporten Småföretagsbarometern 2017 som presenteras av Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • bo.befengtssonrakessyw@svzrivuparbanbwaqsmkeefnskacknehn.se
 • 044-13 83 15

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • eikrzlsrisxctian.syjgtvewriehrnsson@dlsparbankenskwoane.se
 • 046-162309

Om Sparbanken Skåne

Hela Skånes sparbank

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder, en bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Som namnet antyder har vi fullt fokus på södra Sverige. Vi jobbar hårt för att lära känna dig, förstå din vardag och möta dina behov. Välkommen till Sparbanken Skåne!

Adress

 • Sparbanken Skåne
 • Byggmästaregatan 4
 • 222 20 LUND
 • Sverige