Handboll för social inkludering – familjer bjuds på landskamp

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 09:00 CEST

I samverkan med bland andra Skånes Stadsmission bjuder Sparbanken Skåne in familjer som vanligtvis inte skulle ha möjlighet att se topphandboll till herrmatchen Sverige-Spanien på Malmö Arena i oktober.

Extra viktigt att planera bostadsaffären i höst

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 08:55 CEST

I höst är det många faktorer som kan påverka den skånska bostadsmarknaden. Därför blir det extra viktigt att planera ekonomin i en kommande bostadsaffär. Det menar Anders Hansson, privatekonomisk expert på Sparbanken Skåne.

Arkeologiskola startas i Skåne – 2 000 barn deltar i höst

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:10 CEST

På Uppåkra Arkeologiska Center startas nu en arkeologiskola för barn. Redan i höst kommer över 2.000 femteklassare från olika håll i Skåne att delta. Denna upplevelsedag blir möjlig tack vare sparbanksidén – bakom satsningen står Sparbanken Skåne med ägarstiftelser.

Sparbanken Skåne offentliggör prospekt för MTN-program och säkerställda obligationer

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 12:00 CEST

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt Medium Term Note-program (MTN-program) för obligationer och förlagslån samt sitt program för utgivning av säkerställda obligationer. Finansinspektionen har idag den 7 augusti 2018 godkänt och registrerat två grundprospekt med anledning av detta.

MTN-programmet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro.

Programmet för utgivning av säkerställda obligationer i enlighet med lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer utgör en ram som ger Sparbanken Skåne möjlighet att löpande ta upp lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om 30 miljarder kronor.

– Genom att vara aktiv på kapitalmarknaden kan banken bibehålla en diversifierad upplåning. Detta ger oss styrka och flexibilitet inför framtiden, något som i förlängningen är bra för alla intressenter i banken, säger VD Bo Bengtsson.

Grundprospekten för Sparbanken Skånes MTN-program och program för utgivning av säkerställda obligationer finns tillgängliga i elektronisk form på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 klockan 12.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.

Sparbanken Skåne uppdaterar sitt Medium Term Note-program (MTN-program) för obligationer och förlagslån samt sitt program för utgivning av säkerställda obligationer. Finansinspektionen har idag den 7 augusti 2018 godkänt och registrerat två grundprospekt med anledning av detta.

Läs vidare »

Delårsrapport januari-juni 2018 för Sparbanken Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 09:00 CEST

Den höga aktivitetsnivån fortsätter i Sparbanken Skåne. Andra kvartalet 2018 innebar flera nyheter som skapar mervärde för bankens kunder. Resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt uppgår till 157 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 5 procent från årets första kvartal.

God tillväxt i bland annat bolåneportföljen bidrar till stark utveckling för såväl affärsvolym som räntenetto i Sparbanken Skåne. Rörelsekostnaderna ligger i nivå med föregående kvartal och kreditkvaliteten i banken är fortsatt hög.

– Det har varit ett bra andra kvartal. Både privat- och företagsmarknaden i vårt verksamhetsområde har utvecklats stabilt. Banken står väl rustad för framtiden, med en finansiell styrka som ger många möjligheter, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till 50 mkr (43 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 157 mkr (150 mkr)
 • Räntenettot ökade med 4 procent till 230 mkr (221 mkr)
 • Kostnaderna uppgick till -313 mkr (-311 mkr)
 • Kreditförluster uppgick till -1 mkr (-11 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 3 procent till 193 miljarder kronor (187 miljarder kronor)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 1 2018)

Viktiga händelser kvartal 2 2018

 • Intjäningen i banken utvecklas väl. God tillväxt i bolåneportföljen påverkar räntenettot positivt. Kostnadsdisciplin och kreditkvalitet är hög.
 • Flera nyheter har lanserats under kvartalet som skapar mervärde för kunderna. Bland dessa har introduktionen av maxpris på bolånesidan fått massmedial uppmärksamhet.
 • Samarbetet med UtbildningsForum, ett bolag finansierat av Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser, har en fortsatt viktig roll i arbetet med att utveckla kundernas digitala kompetens och användning av bankens digitala tjänster.
 • Småföretagsbarometern ger positiva besked för Skåne. Exempelvis utvecklas sysselsättningstillväxten bättre i Skåne än i riket som helhet. Sommarens extrema torka skapar speciella utmaningar inom lantbrukssektorn.
 • Banken har fått tillstånd av Finansinspektionen att beräkna kapitalkrav för kreditrisker i enlighet med intern riskklassificeringsmetod för ytterligare en del av bankens utlåningsportfölj. Effekten av detta innebär att bankens kapitalsituation kommer att stärkas under kommande kvartal.
 • Riksgälden har fastställt nya regler för landets mellanstora systemviktiga finansinstitut vad gäller krav på efterställda skulder. Sparbanken Skåne står väl rustad och kommer i god tid att kunna möta kraven som gäller från år 2022.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.

Den höga aktivitetsnivån fortsätter i Sparbanken Skåne. Andra kvartalet 2018 innebar flera nyheter som skapar mervärde för bankens kunder. Resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt uppgår till 157 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 5 procent från årets första kvartal.

Läs vidare »

Sparbanksstöd till jordbruksforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

Forskningsinitiativet Skånes Försöksringar ska stärka konkurrenskraften hos skånska jordbrukare genom ny odlingsteknik. Nu går Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta in med 900 000 kronor för att stödja fältförsöken.

Fortsatt positiv småföretagskonjunktur i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 10:30 CEST

Småföretagskonjunkturen i Skåne är fortsatt positiv, men sedan ifjol har den mattats av. Det visar Småföretagsbarometern 2018 som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Sparbanksbidrag förverkligar skånska projekt

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 10:00 CEST

Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser delar ut 13 miljoner kronor i projektstöd på olika håll i Skåne. Totalt får 300 projekt i föreningar och organisationer bidrag i 2018 års första ansökningsomgång.

Sparbanken Skåne inför maxpris på bolån

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:00 CEST

Som första bank i landet inför Sparbanken Skåne ett dagsaktuellt maxpris för bolånekrediter. Genom ett maxpris blir bolåneerbjudandet mer transparent gentemot konsumenten, än de listpriser som används idag.

Med maxpriset kan kunden tydligt se vad som är bankens högsta pris vid ett givet tillfälle på ett bolån med fastighet eller bostadsrätt som säkerhet, oavsett om det handlar om rörlig eller fast ränta. Vad den slutliga räntan sedan blir för varje enskilt bolån beror på individuella faktorer. Parametrar som bostadens värde, inkomst och lånets storlek spelar in.

Hos Sparbanken Skåne landar räntan i nio fall av tio under maxpriset, visar uppföljningar som banken gjort.

– Genom att berätta om vad vårt maxpris är på bokrediter samt uppmana våra kunder att ta reda på sitt faktiska pris som baseras på varje kunds individuella förutsättningar vill vi ge en tydligare bild av hur vi räntesätter våra bokrediter, säger VD Bo Bengtsson.

Maxpriset varierar med den rörliga marknadsräntan. I kombination med uppgifter om den faktiska genomsnittliga räntan som banken haft på utbetalda krediter har konsumenten ett bra verktyg för att kunna ta ställning till val av bank och typ av lån.

Med maxpriset tar Sparbanken Skåne ytterligare ett steg framåt i arbetet med att etablera sig som den ledande aktören på bomarknaden i sitt verksamhetsområde.

– Många banker talar idag om listpris, men det kan vara svårt som konsument att veta hur man ska förhålla sig till det. Vi är tydliga med att banken alltid har ett aktuellt maxpris och att de allra flesta kan få en ränta under denna nivå när man frågar oss, säger Marcus Nilsson, Marknads- och försäljningschef på Sparbanken Skåne.

Tillsammans med bankens samlade rådgivningskompetens på eget Kundcenter och kontor på 22 orter i Skåne gör maxpriset det enkelt och tryggt att prata boaffär just när kunden har tid. Kundcenter är öppet alla dagar i veckan och även kvällstid på vardagar.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Marcus Nilsson, Marknads- & försäljningschef, 044-13 86 01

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.

Som första bank i landet inför Sparbanken Skåne ett dagsaktuellt maxpris för bolånekrediter. Genom ett maxpris blir bolåneerbjudandet mer transparent gentemot konsumenten, än de listpriser som används idag.

Läs vidare »

Föreningar prisas för nytänkande på barn- och ungdomssidan

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

Fem skånska idrottsföreningar prisas av Sparbanksstiftelserna i Skåne för sitt framåtblickande arbete på barn- och ungdomssidan. Utmärkelsen ”Årets förnyare” på 25 000 kronor delades ut den 16 maj för tredje året i rad på Skånes Idrottsledargala.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • boij.btwengmgtzrssetonoz@saopaesrbvdanuckeywnsalkanyneic.sfzejx
 • 044-13 83 15

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • krtvisiitiezanwd.sfhvebinszxsowkn@lasphxarcdbanjnkfoenyoskyfanpee.bfselo
 • 046-162309

Om Sparbanken Skåne

Hela Skånes sparbank

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder, en bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Som namnet antyder har vi fullt fokus på södra Sverige. Vi jobbar hårt för att lära känna dig, förstå din vardag och möta dina behov. Välkommen till Sparbanken Skåne!

Adress

 • Sparbanken Skåne
 • Byggmästaregatan 4
 • 222 20 LUND
 • Sverige