Ny rapport: Elever med funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 07:00 CEST

Flera tar upp att de blivit illa behandlade, otrygghet påverkar studieron negativt och bristande anpassningar skapar stress. Så beskriver 31 elever med funktionsnedsättning sin skolsituation i en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten, som presenteras idag. I rapporten lyfter eleverna förslag på vad som skulle öka trygghet, studiero och motivation för skolarbetet.

Ny studie: Skolledaren avgörande för ett framgångsrikt elevhälsoarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 08:00 CET

När elevhälsoteam och lärare utvecklar elevhälsoarbete tillsammans under ett tydligt skolledarskap blir skolans förebyggande och främjande arbete hållbart. Det visar en ny studie där skolor som deltagit i utbildning för att höja sin kompetens intervjuats om hur de kunnat omsätta sina lärdomar i utvecklingsarbete.

Studien Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten och bygger på intervjuer med skolor minst ett år efter att de har deltagit i myndighetens utbildning ”Att höja skolans elevhälsokompetens”. Utbildningen, där skolors rektorer deltar tillsammans med sina elevhälsoteam, är fokuserad på hur man utvecklar det förebyggande och främjande elevhälsoarbete som är framskrivet i skollagen.

Tidigare studier visar att under året som skolorna deltar i kursen och tiden närmast efter så förbättras skolornas arbete med elevhälsa. Men hur gick det sen? Hur ser situationen ut på skolorna efter avslutad kurs?

Hela skolans utveckling avgörande

Den här studien visar att ett sammansvetsat elevhälsoteam inte räcker. Ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete som håller över tid är beroende av att elevhälsans teamutveckling samordnas med lärares och övrig personals utveckling för att verksamheten ska kunna arbeta förebyggande och främjande på det sätt som skollagen uttrycker det. En drivande rektor är avgörande för denna samordning.​

- Lärarna på de framgångsrika skolorna upplever sig som ett gemensamt team när de arbetar ihop med elevhälsoteamet. De ser de positiva effekterna av det främjande och förebyggande arbetet och upplever att det alltid finns någon att samarbeta med när det behövs. Ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete är ett gemensamt uppdrag för samtliga på skolan, där alla är delaktiga, säger Ingrid Hylander, psykolog och docent i pedagogik, anknuten till Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Det är också en viktig faktor som gör arbetet hållbart över tid, visar intervjuerna med skolorna. Studien visar att det är först när alla som arbetar i skolan har insikten att elevhälsoarbete är en del av kärnverksamheten som man ser att det förebyggande och främjande arbetet etableras. När strukturer blir tydliga och elevhälsoarbetet en naturlig del av helheten kan arbetet fortleva även vid personalomsättning. Annars är bristande kontinuitet en riskfaktor.

- Rektors tydliga ledarskap och drivande av elevhälsoarbetet är utmärkande för de skolor som lyckats hålla liv i arbetssättet, säger Pia Skott, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, som är den andra forskaren bakom studien.

Intervjuerna visar också att bristande förståelse för elevhälsoarbetets roll från skolhuvudmannens sida kan vara den faktor som hindrar att utvecklingsarbetet blir hållbart.

Fakta om elevhälsa​

I och med skollagen som trädde i kraft 2011 infördes en samlad elevhälsa genom att specialpedagogik, elevvård och skolhälsovård slogs ihop. Varje skola ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagogisk kompetens. I skollagen står att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande och den omställningen pågår i skolor över hela landet.

Fakta om kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens"​

Den nätbaserade kursen erbjuder en struktur för att systematiskt utveckla hela skolans elevhälsoarbete. Under ett läsår får deltagarna stöd i att utveckla elevhälsan som team, stärka strukturer för samverkan inom elevhälsoteamet men också mellan elevhälsoteamet, lärare och övrig personal. Upplägget och innehållet ger skolor stöd i att organisera och utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Kursen vänder sig till rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.
Läs mer på spsm.se: https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/ny-mojlighet-att-utveckla-elevhalsan2/

Länk till rapporten: 
https://webbutiken.spsm.se/samordning-for-ett-hallbart-elevhalsoarbete/

Mer information: 
https://www.spsm.se/stod/forskning-och-utveckling/vara-rapporter/

För intervju och mer information

Pia Skott, docent i pedagogik
e-post: pia.skott@edu.su.se, tel 072-147 42 37

Ingrid Hylander leg. psykolog och docent i pedagogik
e-post: ingrid.hylander@ki.se, tel 070-444 24 33.

Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och projektledare,
e-post: sarah.neuman@spsm.se , tel 010-473 51 21.

Erica Sjöberg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och projektledare,
e-post: erica.sjoberg@spsm.se, tel 010-473 53 72.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

När elevhälsoteam och lärare utvecklar elevhälsoarbete tillsammans under ett tydligt skolledarskap blir skolans förebyggande och främjande arbete hållbart. Det visar Specialpedagogiska skolmyndighetens nya studie "Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete" där skolor som deltagit i utbildning för att höja sin kompetens intervjuats om hur de kunnat omsätta sina lärdomar i utvecklingsarbete.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 15:30 CET

Brister i likvärdigheten i svensk skola är en fråga som får stor uppmärksamhet. Hur ser elever i utsatta kommuner och förorter på sin skola och hur ser våra specialpedagogiska rådgivare att förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning påverkas? Välkommen till frukostseminarium där Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med forskare och andra myndigheter belyser likvärdighet ur ett nationellt perspektiv.

Tid: Torsdag 12 mars klockan 08.00 – 09:00 (frukost från kl 07.30)
Plats: Stockholm, Waterfront, Nils Ericons plan 4, konferenslokal C4

Under frukostseminariet presenteras betänkandet ”Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan” som är en bilaga till Långtidsutredningen 2019, och rapporten ”Utanförskap, våld och kärlek till orten – barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter” som Barnombudsmannen gav ut 2018.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, med rådgivningsverksamhet över hela landet, bidrar också med sin bild av hur likvärdigheten ser ut i svensk skola och vilka konsekvenser det får för skolors förutsättningar att möta elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Medverkande:
Björn Öckert, professor vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och en av författarna till Långtidsutredningens betänkande.

Anna-Karin Hildingson Boqvist, jurist och tidigare vikarierande Barnombudsman, nu generalsekreterare på ECPAT.

Åsa Vikström, chef för Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd.

Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anmälan: Skicka din anmälan till press@spsm.se

Frukostseminariet kan även följas via vår livesändning på Youtube,

För frågor och intervju, kontakta Kajsa Thunholm, pressekreterare
010-473 50 51, e-post; press@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

Brister i likvärdigheten i svensk skola är en fråga som får stor uppmärksamhet. Hur ser elever i utsatta kommuner och förorter på sin skola och hur ser våra specialpedagogiska rådgivare att förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning påverkas? Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens frukostseminarium 12 mars i Stockholm där vi belyser likvärdighetsfrågan.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Viktig skolledarkonferens om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 10:02 CET

I årets Rektor med vetande lyfter vi en väldigt aktuell fråga: psykisk hälsa för barn och unga i förskolan och skolan. Vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns för att främja psykisk hälsa hos barn och unga i förskola och skola? Våra föreläsare delar med sig vad forskning och beprövad erfarenhet har visat är viktiga framgångsfaktorer för det hälsofrämjande arbetet i årets konferens.

Osynlig diagnos i skolan – nu finns bättre hjälp

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 07:07 CEST

Språkstörning är så pass vanligt att alla måste ha kunskap om den. Nu lanseras ett nytt studiepaket från Specialpedagogiska skolmyndigheten som hjälper lärare att både uppmärksamma diagnosen och ge stöd.

Fjärrundervisning och digitala tjänster i fokus när utbildningsministern besöker SPSM

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 07:00 CEST

Hur fungerar fjärrundervisning? Hur kan skolor i hela landet få stöd? Den 14 juni besöker utbildningsministern SPSM:s huvudkontor i Härnösand för att se hur digitala tjänster och teknik används för en likvärdig utbildning. Media är välkomna att delta delar av dagen.

Viktig konferens om hälsa och lärande för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:00 CET

Många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) får inte det stöd de har rätt till i skolan, vilket riskerar leda till dåliga skolresultat. Samtidigt råder stor brist på kunskap om hur förskolor och skolor kan anpassa undervisningen för elever med NPF. I årets Rektor med vetande fokuserar vi på hur förskolor och skolor kan ge barn, elever och unga vuxna med NPF goda förutsättningar.

​Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 07:15 CEST

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt stöd. Det visar den nationella kartläggning Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare. - Vi bygger nu ut vårt erbjudande om utbildning och kompetensutveckling för att möta behovet, säger myndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Pressinbjudan: SPSM inviger nytt huvudkontor i Härnösand

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 15:45 CEST

Imorgon inviger Sveriges största skolmyndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), sitt nya huvudkontor i Härnösand. Vi visar våra nya lokaler och berättar om vår verksamhet och planer inför framtiden. Generaldirektör Fredrik Malmberg kommer att presentera hur vi utvecklar vårt arbete för att barn, unga och vuxna ska få det stöd de har rätt till i sin utbildning.

SPSM besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor 3 september

Nyheter   •   Aug 31, 2018 08:46 CEST

Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor måndagen den 3 september.

Furuboda och Valjevikens folkhögskolor är landets största mottagare av statsbidrag till särskilt utbildningsstöd. Bidraget fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är ett viktigt stöd för att bedriva kvalificerade utbildningar för personer med funktionsnedsättning.

Furuboda och Valjevikens folkhögskolor tar vardera emot 15-17 miljoner kronor varje år ur statsbidraget. Medlen används till att finansiera kostnader för utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning.

Fredrik Malmberg, som tillträdde som gd för SPSM för ett år sedan, har inbjudits av folkhögskolorna för att närmare få se verksamheterna och samtala om de framgångsrika arbetssätt som folkhögskolorna står för, men också höra om de utmaningar som finns.

Regeringen beslutade i årets statsbudget att tillskjuta ytterligare medel till folkhögskolor för att täcka de årliga underskott som verksamheterna har fått dras med.

För mer information kontakta Kenneth Drougge, tel 010-473 5387, regionchef för Specialpedagogiska skolmyndigheten, södra regionen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor måndagen den 3 september. Furuboda och Valjevikens folkhögskolor är landets största mottagare av statsbidrag till särskilt utbildningsstöd. Bidraget fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är ett viktigt stöd för att bedriva kvalificerade utbildningar för personer med funktionsnedsättning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Ansvarig för myndighetens externa mediearbete
 • erxyikbsa.kebemzrglxmagsn@cwsplcsmtp.stnejq
 • 010-473 54 07
 • 070-577 08 83
Erika Bergman är pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar myndighetens medieservice... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Ansvarig för myndighetens externa mediearbete
 • kafnjshpa.dothaeuntihokrlmzi@spqpsgxm.xpseov
 • 010-473 58 31
 • 072-558 58 31
Kajsa Thunholm är pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar myndighetens medieservice... Visa mer

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.