​Pressinbjudan: Ny kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:15 CET

Stödet till barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning brister och konsekvensen blir en utbildning som inte är likvärdig. Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar tisdag den 27 mars en ny kartläggning, "Villkor för utbildning", där flera rapporter och underlag samlats som beskriver hur utbildningssituationen ser ut för målgruppen.

​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:30 CET

Ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal. - Elevhälsoarbetet behöver vara en gemensam angelägenhet för hela skolan, säger Erica Sjöberg, rådgivare på myndigheten.

Rektor med vetande firar 10 år

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 06:00 CET

​I år firar Rektor med vetande 10 år. Konferensen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första konferensen arrangerades på Malmö högskola den 11 mars 2008. Idag äger Rektor med vetande rum på Malmö universitet och det är femte gången universitetet är värd för konferensen.

Öppet hus på temat tillgänglig lärmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:00 CET

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Specialpedagogen Ulrika Jonson är en av eldsjälarna bakom det uppmärksammade skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Hon har varit en av finalisterna till lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete inom specialpedagogik och it.

Ulrika kommer i sin föreläsning berätta om hur man kan arbeta för att göra undervisning och lärande tillgängligt. Hur kan vi skapa lärsituationer där tekniken får hjälpa oss att bygga språkliga broar? Hur kan vi bygga in it som stöd i planeringen för att effektivisera skolarbetet i en flerspråkig miljö?

Under de senaste åren har Ulrika arbetat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge där fokus legat på det flexibla lärandet. Numera är hon central ikt-pedagog vid utbildningskontoret i Södertälje. UIrika har en lång erfarenhet av att leva och verka i flerspråkiga miljöer. I sitt arbete möter hon elever, vårdnadshavare, lärare, skolledare, och beslutsfattare som ständigt ger henne nya infallsvinklar som speglar gårdagen, ger nya perspektiv på lärande idag och i framtiden.

Miniseminarier

Förutom föreläsningen av Ulrika Jonson så kommer rådgivare från SPSM att hålla tre olika miniseminarier.

  • Hitta läromedel - en digital förflyttning
  • Tillgänglig lärmiljö - Universell design för lärande (UDL)
  • Respekt - barns röster om delaktighet

Representanter från media är välkomna att delta. Förmiddagspasset pågår mellan klockan 9-12 och eftermiddagspasset mellan klockan 13-16.

Kontaktperson
Ann-Louise Eriksson
E-post: ann-louise.eriksson1@spsm.se
Telefon: 010-473 55 24

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Dövas historia och kultur i skolan – om elevers rätt till sitt kulturarv

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:00 CET

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Nu bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Tid: måndag den 12 mars 2018 kl. 9.00­­­­­­­­­­­­-15.30

Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B, 3 våningen, lokal Päronträdet.

Frågan om hur vi tillvaratar de historiska värden som finns i gamla föremål från specialskolorna är viktig för Specialpedagogiska skolmyndigheten som ansvarig myndighet för specialskolorna, och för många personer som är döva.

Av vår myndighets skolor vänder sig sex till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Kristinaskolan i Härnösand, Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan och Åsbacka­skolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund är anrika skolor som i vissa fall har bedrivit undervisning för döva i över 200 år.

Projekt för att bevara historia

Under senare år har de gamla skolbyggnaderna blivit mindre ändamålsenlig, och några av skolorna har flyttat till mer moderna lokaler. I samband med de förändringarna startade myndigheten ett projekt för att dokumentera föremål och material så att historiska värden tillvaratas och att dokumentationen blir tillgänglig för undervisning i specialskolorna och för forskning.

- Dokumentationen har betydelse för att eleverna ska få tillgång till hela den kunskap som läroplanen, andra styrdokument och FN:s konventioner föreskriver. En del av förutsättningarna är att föremål, arkiv, bibliotek med mera finns kvar, ordnade och förtecknade samt att dokumentationen är tillgänglig för skolorna. Som en del av de dövas och teckenspråkigas skolhistoria i Sverige är samlingarna också en del av det nationella kulturarvet, säger Håkan Gustavsson, projektledare med ansvar för frågor om arkiv- och databas.


Om konferensen

Konferensen vänder sig till lärare, skolledare och elevrådsrepresentanter från specialskolorna, intresseorganisationer samt aktörer inom kulturområdet.

Ni kan också följa konferensen på Twitter under hashtag #dövasskolhistoria.

Föreläsare

Diana Chafik, antikvarie och etnolog från Sörmlands museum.

Johanna Mesch, docent i teckenspråk vid institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Håkan Gustafsson och Christer ”Olle” Hovergren, från projektet Dövas historia och kultur i skolan.

Christer Fleur, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Helena Olsson, teckenspråkslärare på Birgittaskolan och Ann-Charlott Öberg, konservator och föremålsansvarig på Vänersborgs museum föreläser under rubriken Språket som skapare av identitet och bärare av kultur.

Konferensen avslutas med ett panelsamtal med representanter från specialskola, forskning, museum och intresseorganisationer.

Obligatorisk anmälan: 
Kommunikatör: Malou Nordlöf Ekström
E-post: malou.nordlof-ekstrom@spsm.se, tel: 010-4735062 eller sms 070-6016824.

För frågor och intervju kontakta;
Håkan Gustafsson, arkivarie och projektledare
E-post: hakan.gustafsson@knowit.se, tel: 076-830 82 27

Anneli Örlegård, projektledare och specialpedagog på Östervångskolan i Lund
E-post: anneli.orlegard@spsm.se, sms eller Facetime: 076-164 35 86

Christer ”Olle” Hovergren, medarbetare i projektet, dokumenterar föremål och material.
E-post: christer.hovergren@spsm.se, sms eller Facetime: 070-384 26 80

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Den 12 mars bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens i Stockholm, som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Forskning visar att känslan av att lyckas respektive känslan av att misslyckas påverkar elevernas lärande. Känslan av att misslyckas utgör en riskfaktor med långvariga konsekvenser. Det är därför viktigt att förskolor och skolor arbetar med att stärka elevernas inre motivation och självkänsla för att de ska kunna lära och må bra i förskola och skola.

Pressinbjudan: Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:30 CET

Den statliga specialskolan Hällsboskolan i Umeå flyttar in i nya lokaler, och bjuder in till invigning den 6 februari. Hällsboskolan tar emot elever med grav språkstörning från hela landet, och undervisningen fokuserar på språk och kommunikation. För att alla elever i skolan ska få bästa möjliga förutsättningar att lära sig är undervisningen anpassad till deras individuella behov.

Bristande tillgång till läromedel för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 08:00 CET

Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. Det visar en översyn som idag överlämnas till regeringen från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Brist på utbud, kunskap och skolornas ekonomiska prioriteringar är de främsta orsakerna.

– Läromedel och kurslitteratur ska vara tillgängligt för alla, det är en demokratifråga att alla ska kunna studera på lika villkor. Här har vi myndigheter en viktig roll att fylla, genom att sprida kunskap, producera läromedel och kurslitteratur samt erbjuda ett nationellt stöd, säger Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM.

Vi föreslår därför att myndigheterna får ett gemensamt ansvar för att samla in och sprida kunskap samt ta fram riktlinjer och standarder för tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur för att stötta aktörer som läromedelsproducenter och skolhuvudmän i deras arbete. Översynen ger även underlag som visar hur både MTM och SPSM kan vidareutveckla sitt arbete med att skapa förutsättning för utbildning på lika villkor för personer med funktionsnedsättning.

– Nu har vi lyssnat in hur tillgången på tillgängliga läromedel ser ut. Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM. Vi fortsätter vårt arbete med att informera, främja och producera läromedel för eleverna utifrån de vägar som kartläggningen visat.

MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Läs mer på www.mtm.se

Länk till rapporten Översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola.

För ytterligare information, kontakta:

Jonny Fjellner, chef på Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelsavdelning, tel: 010 473 50 99,
e-post: jonny.fjellner@spsm.se

Ladda ner högupplöst pressbild på Jonny Fjellner.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

​Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. Det visar en översyn som idag överlämnas till regeringen från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Läs vidare »

Positivt resultat i Birgittaskolans satsning på pulshöjande aktiviteter

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 07:00 CET

Under höstterminen 2016 deltog elever i årskurs 9 och 10 på Birgittaskolan i Örebro i pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Målet med projektet var att se om elevernas kunskapsresultat och hälsa skulle förbättras. Det var första gången den här typen av insats gjordes systematiskt på en specialskola.

– Utvärderingen av projektet visar att de pulshöjande aktiviteterna har lett till att de deltagande eleverna har höjt sitt meritvärde, säger Johan Östman, enhetschef på Forskning och Utveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och som utvärderat projektet.

Eleverna som deltog i de pulshöjande aktiviteterna hade vanliga idrottslektioner två gånger i veckan. De tre övriga skoldagarna hade de en 30–40 min pulshöjande aktivitet, där målet var att eleverna skulle ligga på minst 70 procent av maxpuls. Eleverna med hjälp av pulsband följa sin puls på en tv-skärm under träningen. De pulshöjande aktiviteterna var bland annat olika lekar, konditionsbana och intervaller.

Elevernas betygsresultat i svenska, meritvärde och självskattat välmående jämfördes i början och i slutet av terminen. Resultaten jämfördes även med en kontrollgrupp som fortsatte enligt ordinarie undervisning utan pulshöjande aktiviteter.

Ökad ork och ökat meritvärde

Resultatet av projektet visar att det blev små ökningar både i elevernas betyg i svenska och självskattat välmående. De resultaten är däremot inte statistiskt signifikanta.

Resultatet visar även att pulshöjande aktiviteter gett höjningar på meritvärdet. Det resultatet är dessutom statistiskt signifikant och tyder på att satsningen på pulshöjande aktiviteter har gett en viss positiv effekt på elevernas prestation i skolan.

De pulshöjande aktiviteterna leddes av Birgittaskolans idrottslärare Mikael Kroon som också är initiativtagare till projektet.

– Som idrottslärare märker jag stor skillnad. Tidigare blev många elever trötta väldigt fort men nu orkar de mer. Störst skillnad märks på dem som har varit med sen starten, säger Mikael.

I anknytning till pulsträningen har skolan avsatt extra tid till att arbeta med läsförståelse. Skolbibliotekarien Ingeborg Elpers Bååth, som är ansvarig för organisationen av läslektionerna på Birgittaskolan, märker också skillnad på eleverna.

– Både läslusten och läsförståelsen har ökat. Eleverna är väldigt lugna efter ett träningspass och kan koppla av lättare vid läsning, säger Ingeborg.

Satsningen fortsätter

De flesta eleverna har haft en positiv inställning till projektet och de pulshöjande aktiviteterna fortsätter på Birgittaskolan.

Det kommer läggas till ett dansmoment som hoppas locka även de elever som tidigare inte har varit så intresserade. Mikael ser pulsträningen som väldigt viktigt.

– För få av våra elever rör sig på fritiden, så det gäller att de håller igång i skolan. I längden ser jag det som en livsnödvändig aktivitet, säger Mikael.

Även Roger Holmström, rektor på Birgittaskolan, ser positivt på resultatet av projektet.

– Det är kul att få bekräftat igen att god kondition och goda skolresultat hänger ihop. Nu är det viktigt att vi fortsätter tänka på hur vi lägger in naturliga rörelseaktiviteter i skoldagarna, säger Roger.

Om Birgittaskolan

Birgittaskolan är en regional specialskola inom Specialpedagogiska skolmyndigheten för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Läs mer om skolan på: www.spsm.se/birgittaskolan

För mer information, kontakta:

Mikael Kroon, mikael.kroon@spsm.se 010-473 68 19

Eva Andersson, eva.andersson2@spsm.se 010-473 54 67 (Rapportförfattare)

Länk till rapporten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

Läs vidare »

Pressinbjudan: Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 07:10 CET

En ny kartläggning bland skolhuvudmän i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län beskriver vilket stöd de behöver för att kunna ge elever med språkstörning en fungerande skolgång. Kartläggningen presenteras i ett frukostseminarium den 6 december, där representanter från utbildningsdepartementet, SKL med fler medverkar i ett panelsamtal om elevgruppens behov och rätt till en fungerande skolgång.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Ansvarig för myndighetens externa mediearbete
  • erika.bergman@spsm.se
  • 010-473 50 51
  • 070-577 08 83
Erika Bergman är pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar myndighetens medieservice för... Visa mer

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.