Skip to main content

Åsbackaskolan flyttar till Örebro

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:53 CEST

Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth har idag fattat beslut om att Åsbackaskolan ska flytta sin verksamhet från Gnesta till Örebro från och med höstterminen 2014.

– Jag har inför beslutet tagit del av vad både föräldrar, personal och intresseorganisationer anser om förslaget och kan förstå att många är oroliga. Att gå in och göra förändringar i barnens skolmiljö är ju bland det svåraste vi kan göra som beslutsfattare inom skola, säger Greger Bååth. Men vi ser ingen annan lösning för att vi på längre sikt ska kunna ta vårt ansvar för en anpassad utbildningsmiljö för dessa elever. Alternativet är att stå passiva och då riskera en ytterligare minskad efterfrågan av en verksamhet vi vet är viktig.

Minskat elevunderlag
Den främsta orsaken till dagens beslut är den sjunkande efterfrågan. Elevantalet har gradvis minskat de senaste åren och vid läsårsstarten 2014 tyder prognoserna på tolv elever fördelade på tio årskurser. Det ger ingen möjlighet att utveckla kvalitén i skolan och skapa ett erbjudande av intresse för elever och föräldrar.

Åsbackaskolan vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med tidig förvärvad dövblindhet. I Örebro kommer Åsbackaskolan att ligga i lokaler i anslutning till Birgittaskolan, myndighetens regionala specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Eftersom myndighetens skola Ekeskolan också ligger i Örebro så finns redan nu nybyggda anpassade elevhem för barnen. Greger Bååth:

– Jag anser att det på sikt är det kvalitativt bästa alternativet för dessa elevgrupper, att deras skolgång är förlagd tillsammans med en regional skola. I grundsärskolan finns ju idag elever som antingen läser enligt grundsärskolans eller träningsskolans kursplaner.

Nytt uppdrag
Ett särskilt uppdrag ges också i samband med beslutet. Avdelningschefen för Åsbackskolan ska tillsammans med chefen för Mellersta regionen förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att erbjuda en god skol- och boendemiljö i Örebro för de aktuella eleverna.

– Det är ju barn som berörs, och i det här fallet barn som kan vara särskilt känsliga för förändringar i sin omgivning. Naturligtvis kommer vi att upprätta enskilda planer för varje elev tillsammans med deras föräldrar om hur övergången kan göras så smidig som möjligt, avslutar Greger Bååth. 

Ytterligare information:

Greger Bååth, generaldirektör 010-473 60 35, greger.baath@spsm.se
Annika Sundström, informationschef 070-229 43 45, annika.sundstrom@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se