Skip to main content

Att känna gemenskap är nödvändigt för att lyckas i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2013 07:00 CET

Det är inte bara pedagogiken och den fysiska miljön som är avgörande för att skapa en tillgänglig utbildning för alla barn och elever. Den sociala tillgängligheten är minst lika viktig.


Att vara en del av en grupp är något alla barn, unga och vuxna har behov av. Utan social tillhörighet och gemenskap blir skolan inte lyckad. Specialpedagogiska skolmyndigheten som stöttar skolhuvudmän och förskolechefer i att forma en tillgänglig utbildning på alla plan har därför i olika utvecklingsprojekt fokuserat på just delaktighet och gemenskap.

Bland annat har vi genomfört ett utvecklingsprojekt om delaktighet för elever med funktionsnedsättning som mynnat ut i FoU-rapporten ”Där man söker får man svar” med referat från elevintervjuer, observationer och reflektioner samt en fördjupad beskrivning av en modell för delaktighet som används för att åskådliggöra olika perspektiv av delaktighet.

Ett annat genomfört forskningsprojekt med fokus på social tillgänglighet bygger på att påverka klassklimatet och delaktigheten på idrottslektioner genom att lyfta fram elevers egen kompetens att vägleda varandra och tillsammans lösa problem. Inom kort går skriften "Lära tillsammans" som lyfter fram lärdomar och framgångsfaktorer från studien att beställa på vår webbplats.

Den trettonde november genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens på temat social tillgänglighet på Conventum i Örebro. Där föreläser bland andra våra rådgivare Tove Söderkvist Dunkers och Lena Hammar, som bägge har haft rollen som projektledare för respektive forskningsprojekt.

På konferensen kommer även andra inbjudna föreläsare att hålla föredrag om olika vägar till social tillgänglighet och gemenskap i skolan. Vår förhoppning är att våra konferenser under temat tillgänglighet ska ge motivation till ett mer offensivt arbete för en ökad tillgänglighet utifrån varje enskild elevs behov.

Vill du komma i kontakt med våra föreläsare och få veta mer om Specialpedagogiska skolmyndighetens utvecklingsprojekt?

Kontakta Åsa Lindström
Utvecklingssamordnare
Telefon: 070 878 29 72
E-post: asa.lindström@spsm.se


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se