Skip to main content

Södra regionen: Bidrag till projekt som ökar delaktigheten i skolan för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2013 14:50 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten i Södra regionen delar ut 14,8 miljoner kronor, fördelat på 35 utvecklingsprojekt, för särskilda insatser i skolan (SIS-medel). SIS-medlen delas ut till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som förbättrar lärmiljön för elever med funktionsnedsättning och ökar deras delaktighet i skolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar varje år ut särskilda medel till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd för att göra insatser som utvecklar lärandemiljön och som har målet att alla elever ska känna delaktighet och gemenskap i skolan.

I Södra regionen får till exempel Mörbylånga kommun 420 000 kronor för att utveckla lärandemiljön för särskoleelever med hjälp av IT i lärandet. Syftet är att utveckla och använda IT i såväl särskolan, som för särskoleelever som är inkluderade i grundskolan. Denna målgrupp ska dessutom få individuell anpassning av lämpliga lärverktyg med modern teknik och programvara.

Svalövs kommun får 540 000 kronor för tidiga insatser för elever med språkstörning, eller med risk att utveckla dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Genom projektet får dessa elever bättre förutsättningar att lyckas med läs- och skrivinlärningen. Digitala verktyg blir ett naturligt val i pedagogers och elevers vardag och pedagogernas höjda kompetens ökar förutsättningen för att eleverna ska nå kunskapsmålen.

Apelgårdsskolan i Malmö får 450 000 kronor för att skapa bättre förutsättningar att uppnå skolans kunskapsmål för elever med funktionsnedsättning. Elevernas förmåga till självskattning av sin kunskapsutveckling ska ökas genom en högre grad av elevmedverkan i det egna lärandet. Detta genomförs utifrån aktuell forskning kring synsätt, arbetssätt och formativ bedömning samt genom att
knyta samman de ämnesdidaktiska kunskapsområdena med specialpedagogik.

– Årets ansökningar i Södra regionen har dels varit fler än någonsin, dels haft högre kvalitet än tidigare, vilket är glädjande. Därmed får fler elever med funktionsnedsättningar ökade möjligheter att nå skolans kunskapsmål med hjälp av undervisning och lärverktyg som anpassas efter deras behov, säger regionchefen Christer Fleur.

Södra regionen består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Under 2013 delar Specialpedagogiska skolmyndigheten totalt ut 38,6 miljoner kronor i form av SIS-medel till sammanlagt 87 utvecklingsprojekt i hela landet. Ansvariga för grundskolor, gymnasieskolor,
särskolor och gymnasiesärskolor kan söka SIS-medel.

Specialpedagogiska skolmyndighetens SIS-medel kan sökas av ansvariga för grundskolor, gymnasieskolor, särskolor och gymnasiesärskolor. Nytt från och med i år är att också ansvariga för förskolor och kommunal vuxenutbildning kommer att kunna söka ekonomiskt bidrag från myndigheten. De skolor som vill ansöka om SIS-medel ska komma in med en ansökan senast 31 augusti i år och
formellt beslut meddelas därefter i januari 2014.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker: www.spsm.se/sis

För mer information och intervju kontakta:
Christer Fleur, regionchef Södra regionen, tel 010-473 55 50, christer.fleur@spsm.se

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Se även vår webbplats www.spsm.se