Skip to main content

Ny rapport: Bra ljudmiljö är avgörande för elever med blindhet

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 07:15 CET

Ljudmiljön påverkar i stor utsträckning förutsättningarna för lärande och delaktighet för elever med blindhet. I svåra ljudmiljöer påverkas deras möjligheter att tillgodogöra sig undervisning och vara tillsammans med sina kamrater. Det visar en ny FoU-rapport som Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserar idag. 


 – Forskning och erfarenhet visar att social delaktighet för elever med synnedsättning i skolmiljön är bekymmersam. Den här studiens resultat pekar på att otillgänglig ljudmiljö kan bidra till utanförskap och marginalisering, säger Sara Backström Lindeberg, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och författare till rapporten.

Rapporten ”Med ljudet som omvärld” har ett nytt perspektiv och beskriver hur elever med synnedsättning i grund- och gymnasieskolan använder sig av ljud i olika situationer under skoldagen för att förstå och få tillgång till både sociala och pedagogiska sammanhang. Genom observationer och intervjuer med fem elever fokuserar rapporten på elevernas egen upplevelse av ljudmiljöns roll i skolan. ”Det är ljudet jag går på. För man fångar ju allting på det sättet. Låt oss kalla det en ljudradar, alltså medvetandet som man har omkring sig”, säger Daniel, 18 år.

– Rapporten tar bland annat upp situationer i klassrummet där det ställs krav på eleverna att ha flera auditiva fokus på samma gång, vilket blir svårt. Det kan handla om att samtidigt lyssna på datorns talsyntes, lärarens genomgång och någon som syntolkar, berättar Sara Backström Lindeberg.

Rapporten visar också att de skolmiljöer som är avsedda för socialt samspel, såsom korridorer, fritidshem och matsal, är minst tillgängliga. Höga ljudnivåer med många människor och många parallella aktiviteter gör det svårt för elever med synnedsättning att urskilja kamraters röster, sammanhang och aktiviteter. I sådana situationer blir ljudinformationen anonym, vilket försvårar det sociala samspelet. Motsatsen, en tyst miljö utan verbal information kan också vara ett hinder för samspel.

– Vi behöver mer kunskap om ljudets betydelse i alla situationer i skolan, både pedagogiska och sociala. Att på ett tydligt sätt verbalisera, förklara och strukturera skeenden och aktiviteter i skolan gynnar elever med blindhet såväl som elever med hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever med svenska som andraspråk säger Sara Backström Lindeberg.

Rapporten vänder sig till pedagoger, rektorer och personal i skola och förskola, till studenter och forskare inom pedagogik och specialpedagogik samt andra närliggande forskningsfält. Den är också intressant för alla som är intresserade av skolans ljudmiljöer och dess påverkan.

Länk till rapporten: https://webbshop.spsm.se/med-ljudet-som-omvarld/

För mer information och intervju:

Sara Backström Lindeberg, rapportförfattare och rådgivare, 073-071 16 68, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se

Erika Bergman, pressansvarig, 070-577 08 83, erika.bergman@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se