Skip to main content

Ny rapport om inkluderande undervisning i skolans praktik

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2013 12:45 CET

Hur omsätts inkludering i praktisk handling i skolan? Den frågan är i fokus i en ny FoU-rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten ”Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?” presenterar studier om inkludering och för ett resonemang om hur forskning kan förstås och blir relevant i den praktiska skolvardagen.

Vad är inkludering och hur går det till? Vilka problem finns när begreppet ska omsättas i skolans praktik? Hur kan man beforska ett så komplext område? De frågorna lyfts i rapporten av författarna Claes Nilholm professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, och Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik.

Kristina Szönyi, FoU-samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten hoppas att rapporten ska leda till att lärare och skolledare tar sig an diskussionen om hur man skapar en inkluderande skola och undervisning.

– Alla elever har rätt till en meningsfull undervisning. Vår ambition är att den här rapporten ska bidra till en skolutveckling som tar sikte på att alla elever ska nå målen för sin utbildning, och göra det i gemenskap med andra i sin skola, säger hon.

Forskning och beprövad erfarenhet
Utgångspunkten i rapporten är forskningen kring inkludering. Den vänder sig i första hand till skolans praktiker; pedagoger, specialpedagoger, skolledare och även skolpolitiker. Ambitionen är att koppla rapporten till skolans uppdrag att verksamheten ska vila på forskning och beprövad erfarenhet.

– Tanken är att de som läser rapporten ska få en möjlighet att ta till sig forskning i frågan, och koppla det sin egen praktik. Den kan till exempel vara ett studiematerial för ett lärarlag, säger Kristina Szönyi.

FoU-rapporten ” Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen” är framtagen gemensamt av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket.

Beställ rapporten:
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00458

Tidigare FoU-rapporter från Specialpedagogiska skolmyndigheten:
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Forskning-och-utveckling/Utvecklingsarbeten/

För ytterligare information:
Kristina Szönyi, FoU-samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 010-473 54 97, kristina.szonyi@spsm.se


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se