Skip to main content

Nytt material för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 07:00 CEST

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever missförstås ibland som problem att lära sig svenska. Det gör att många elever blir utan det stöd de har rätt till. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett kartläggningsmaterial som hjälper lärare att upptäcka vilka flerspråkiga elever som behöver anpassade insatser.

Materialet ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning”, som presenteras på Bokmässan fredag den 26 september, är ett viktigt verktyg för att tidigt upptäcka vilka elever som är i behov av
särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling.

- En flerspråkig elev med dyslexi blir många gånger oupptäckt i skolan, man tar det för svårigheter med andraspråket. Åren går, och eleven hamnar alltmer utanför i skolan. Det är en stor förlust för både individen och samhället, säger Gunilla Salo, rådgivare på SPSM och en av dem som tagit fram kartläggningsmaterialet för svenska skolor.

Modersmålslärarna är viktiga för att kartläggningen ska kunna genomföras. Lärare, specialpedagoger och modersmålslärare behöver samarbeta eftersom kartläggningen bygger på att modersmålsläraren kartlägger på elevens modersmål. Detta i samverkan med specialpedagogen, som i sin tur kan kartlägga elevens läsutveckling på svenska. Materialet kan också användas för att undersöka hur långt elever kommit i sin läsutveckling på sitt modersmål.

- För att förstå vad den flerspråkiga elevens eventuella svårigheter beror på behöver skolan kartlägga elevens alla språk. Därför blir modersmålsläraren en ovärderlig samarbetspartner, konstaterar Elisabeth Lindén, rådgivare på SPSM som också arbetat med kartläggningsmaterialet.

Materialet togs ursprungligen fram i Norge och översätts succesivt under 2014 till svenska och anpassas för svenska förhållanden. Kartläggningsmaterialet har precis kommit på arabiska, under oktober kommer det även på somaliska.

Seminariet på Bokmässan:
Tid: Fredag 26 september, kl 13.00 till 13.20.
Plats: F4
Läs mer om kartläggningsmaterialet och ladda ner eller beställ materialet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten finns i monter C 05:05 på Bok- och Biblioteksmässan. Där berättar vi om vilket stöd myndigheten ger till olika skolformer. Torsdag och fredag visar vi ett webbaserat värderingsverktyg som hjälper förskolor och skolor att bli mer tillgängliga för alla elever oavsett funktionsförmåga och hur man kan använda e-böcker för att göra undervisningen mer tillgänglig.
Läs mer om SPSM på Bok- och Biblioteksmässan.

För mer information och intervju med Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare kontakta:
Erika Bergman, pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten 070-577 0883

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se