Skip to main content

Nytt stödmaterial för förskolan baserat på kollegialt lärande

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 07:10 CET

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Men att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för alla barn kan vara en utmaning. För att stärka förskolans pedagoger och ledning lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) idag ett kostnadsfritt, webbaserat stödmaterial.

Materialet erbjuder ett upplägg för kollegialt lärande inom ämnena trygga relationer, lek och kommunikation. Här finns också stöd i att utveckla en mer tillgänglig förskola som fungerar för alla barn – den breda basen som är så viktig.

– Modellen för stödmaterialet har testats i olika delar av Sverige med goda resultat. Deltagarna upplever att de har fått en bättre samsyn om förskolans uppdrag. De arbetar också mer förebyggande och hälsofrämjande. Det blir färre så kallade ”brandkårsutryckningar” i barnhälsoarbetet och frågorna man diskuterar är på andra nivåer. Fokus ligger på hur verksamheten ska organiseras för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen, istället för på barnens olikheter till exempel, säger Aya Stehager, projektledare på SPSM.

Ett led i systematiska kvalitetsarbetet
Materialet stöttar det systematiska kvalitetsarbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Det handlar om att skapa förutsättningar för alla barn att kunna ta del av verksamheten i förskolan, såväl i den fysiska miljön, det pedagogiska innehållet som i den sociala gemenskapen.

Upplägget är utformat som ett lämpligt första steg i ett långsiktigt samarbete mellan förskolan och den specialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen. Fortbildningen organiseras lokalt på förskolan av förskolechefen i samarbete med en extern samtalsledare, som kan vara en specialpedagog eller utvecklingspedagog. Materialets utförliga planeringsstöd innehåller allt som behövs för att dessa personer ska kunna strukturera, genomföra och följa upp den gemensamma fortbildningen för arbetslagen.

Innehållet har tre centrala teman, som är relevanta för alla som arbetar med barn:

  • Trygga relationer
  • Lek
  • Kommunikation

I dessa teman finns diskussionsfrågor, reportagefilmer och filmade föreläsningar samt fördjupningar i form av boktips med mera. Innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Stort intresse från förskolor i landet
– Det har varit stort intresse för stödmaterialet under tiden som vi har arbetat fram det, så vi vet att det är efterfrågat. Många har hört av sig och vill börja arbeta med materialet nu direkt när vi lanserar det, men vi råder alla att börja med att grovplaneringen: vilka tider kan avsättas för arbetslagens fortbildning, vem är lämplig att utse till samtalsledare, och så vidare. God planering är avgörande för ett bra resultat, det har vi sett i förstudierna, säger Aya Stehager.

Länk till stödmaterialet:
https://www.spsm.se/stodmaterialforskola

För intervju och mer information:
Aya Stehager, projektledare för stödmaterial Förskolan, tel: 010-473 55 78, e-post: aya.stehager@spsm.se.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se