Skip to main content

Så förverkligar SPSM funktionshinderpolitiken

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 07:00 CEST

Idag, 14 juni, träffar Specialpedagogiska skolmyndigheten representanter från handikapprörelsens organisationer tillsammans med Skolverket och Skolinspektion. På dagordningen står den gemensamma rapporten till regeringen om hur myndigheterna bidrar till att göra skolan mer tillgänglig för elever som har en funktionsnedsättning. Specialpedagogiskt stöd och samverkan med skolhuvudmän är två viktiga komponenter i Specialpedagogiska skolmyndighetens arbete.

SPSM:s specialpedagogiska stöd är en av de viktiga insatserna för att bidra till att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Under 2012 har myndighetens rådgivare sammanlagt haft 3 826 uppdrag i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Det innebär att SPSM gett råd och stöd till skolverksamhet i 287 av landets 290 kommuner. Den stora merparten av dem, 2 742 stycken, har gällt grundskolor.

- Det finns ett stort behov av specialpedagogiskt stöd på flera nivåer, kring elevens lärande, pedagogens arbete och skolan som organisation, säger Ronnie Petterson avdelningschef och SPSM:s ansvarige för rapporten.

En viktig insats är att utveckla lärarnas arbetssätt. Det handlar dels om att öka kunskapen om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande, dels om kunskap om vilka strategiska pedagogiska anpassningar som behöver göras för att eleven ska kunna nå målen.

Myndigheten arbetar också aktivt för att skolhuvudmän, både kommunala och fristående, ska få ett erbjudande om samverkan. Under 2012 fick drygt 500 skolhuvudmän det erbjudandet, varav knappt 200 träffade överenskommelser med SPSM. Majoriteten av dem är kommunala aktörer, därför utvecklar myndigheten nu strategier för att i högre grad nå också de fristående skolhuvudmännen.

SPSM fortsätter också utveckla specialskolan, som myndigheten är huvudman för.

- Den språkliga och kommunikativa miljö vi erbjuder är unik och måste hela tiden utvecklas med elevernas förändrade behov och de krav föräldrar ställer. Våra skolor skapar förutsättningar för kommunikation på lika villkor, säger Ronnie Pettersson.

Andra viktiga satsningar myndigheten gör för att regeringens strategi ska genomföras är att ta fram tydliga indikatorer för vad som gör en skola tillgänglig, utveckla en digital läromedelsarena där lärare ska kunna söka efter läromedel, samt riktade statsbidrag till de olika skolformerna.

-  Att vi tre skolmyndigheter nu får chans att stämma av vår rapport med intresseorganisationerna, och få del av deras synpunkter och kunskaper, är en viktig del i det fortsatta arbetet, säger SPSM:s generaldirektör Greger Bååth.

För mer information och intervju med avdelningschef Ronnie Pettersson
kontakta pressansvarig informatör Erika Bergman: 010-473 50 51.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se