Skip to main content

Specialpedagogiska skolmyndigheten satsar på ökad dövkompetens

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 08:00 CEST

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) anordnar tillsammans en temadag med fokus på dövstudier, den 6 oktober. Chefer inom myndigheten ska under dagen få fördjupa sina kunskaper om bland annat teckenspråkets betydelse, tvåspråkighet och dövkultur.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit tidigare kritik från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) om bristande dövkompetens hos ledningen på stort allvar. Maria Hermansson, samordnare i tvåspråkighetsfrågor inom myndigheten, har därför fått i uppdrag att anordna en temadag om dövstudier.

Christer Fleur, processägare specialskola inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, tycker att temadagen är viktig.

- Syftet med temadagen är att vår myndighet ska få en ökad förståelse för och insikt i de frågeställningar som personer som är döva anser vara viktiga för att vi ska kunna erbjuda en bra kvalité i all vår verksamhet som riktar sig till målgruppen. Det är viktigt att vi samtalar med de intresseorganisationer som finns inom området döv och hörselnedsättning för att få perspektiv på hur väl vi genomför vårt uppdrag, säger han.

Målet är att alla som deltar i temadagen ska ha en ökad kunskap om vad som menas med dövstudier och fått möjlighet att samtala kring olika aktuella frågor som rör elever inom specialskolan som är döva eller har en hörselnedsättning.

Från myndigheten deltar alla rektorer från de regionala specialskolorna såväl som enhets- och avdelningschefer från olika enheter och regioner. Under temadagen tolkas alla föreläsningar till svenskt tal eftersom alla föreläsningar sker på svenskt teckenspråk.

Med dövkompetens menas kunskap om döva som grupp, teckenspråk, tvåspråkighet, dövas levnadsvillkor, dövkultur och dövhistoria. Deltagarna från SPSM kommer att få ta del av olika föreläsningar, bland annat om vad det innebär att ha teckenspråkig tvåspråkighet som norm i specialskolan och en föreläsning om döva som flerspråkiga människor.

Temadagen kommer att äga rum i Stockholm, och utformningen står Västanviks folkhögskola för i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Stockholms universitet. 

För mer information och intervju:

Christer Fleur, processägare specialskola, mobil: 076-135 09 70,
e-post: christer.fleur@spsm.se

Ytterligare information:

Petra Eklund, kommunikatör, e-post:petra.eklund@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se