Skip to main content

Ny undersökning visar att SSG Entre gör skillnad

Nyhet   •   Dec 04, 2013 07:27 CET

Under perioden april-september 2013 genomförde Joel Lööw en utvärdering av SSG Entre, som en del av ett examensarbete för Master of Science in Industrial Design Engineering Department of Business Administration, Technology and Social Sciences vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet har titeln “Nyttan med SSG Entre - en utvärdering av en säkerhetsutbildnings påverkan på entreprenörers hälsa och säkerhet”. Resultatet av undersökningen visar att SSG Entre verkligen gör skillnad genom att skapa nytta bland industri och entreprenadföretag och höja entreprenörernas kompetens om krav, ansvar och roller.

Som grund för undersökningen gjordes djupintervjuer med arbetsmiljöchefer och arbetsledare och en enkätundersökning till de som gjort utbildningen sedan februari 2013, vilken fick cirka 400 svar. Utöver detta har även telefonsamtal med andra kravställande anläggningar samt en NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) utförd 2013 för SSGs räkning, bidragit med data.

“Examensarbetet har gått ut på att undersöka vad de företag som använder Entre tycker om konceptet och vad den upplevda nyttan är”, säger Joel Lööw.

Många positiva svar

Resultaten av undersökningen var mycket positiva. 

“Alla respondenter hade överlag en positiv inställning till det faktum att SSG Entre är en webbaserad utbildning. Till andra fördelar som respondenterna uppgett hör utbildningens smidighet, tillgänglighet och att svar erhålls snabbt, samt möjligheten att själv välja hur och när utbildningen ska utföras, liksom att det underlättar för industrin. Att det underlättar för industrin har respondenterna uppgett bland annat beror på att den administrativa tyngden läggs på entreprenadföretagen i stället för det kravställande företagets egen administration”, säger Joel Lööw.

Stark påverkan på entreprenörernas kunskap

Något som är viktigt, men svårt, att fastställa för säkerhetsutbildningar generellt är utbildningens effekt på kunskap, attityd, beteende och hälsa. 

Vad enkäten visade var att den faktor som SSG Entre påverkade mest var kunskapen om krav, ansvar och roller. På de frågor som berörde just kunskap svarade djupintervjuerna och majoriteten av enkätdeltagarna att de upplevt en positiv förändring till följd av SSG Entre. Utbildningen har alltså ökat kunskapen om bland annat vilka risker som finns i arbetet, hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt och hur man ska agera i en nödsituation. 

I djupintervjuerna svarar många av respondenterna att en av de stora fördelarna med SSG Entre är just möjligheten att dels föra ut viktig information till en stor mängd entreprenörer och dels att de får en grundläggande kunskap om hälso- och säkerhetsområdet.

“Ser man till tidigare forskning har man där kunnat påvisa att en av de bidragande orsakerna till att entreprenörer idag är överrepresenterade inom olycksstatistiken är att de råder oklarheter kring vem som har vilken roll och vem som har ansvar för vad. I och med att SSG Entre så klart påverkar kunskap om ansvar och roller kan detta i förlängning också innebära att utbildningen förbättrar entreprenörers hälsa och säkerhet – en tämligen viktig egenskap hos utbildningen”, skriver Joel Lööw i examensarbetet.

Enligt examensarbetet har SSG Entre dessutom en viss effekt på attityd och beteende, men dessa faktorer har inte påverkats i lika stor utsträckning som de faktorer som relaterar till kunskap. Här uppges utbildningen haft en medverkaneffekt, där den kompletterar ett företags eget arbete med att förändra beteende och attityder.

Tid och ekonomi prioriteras

Vidare finns även en nytta i Entre vad gäller tid och ekonomi. 

“Entreprenadföretag prioriterar ofta ekonomisk överlevnad över hälsa och säkerhet. Om då SSG Entre kan ses som ett sätt att spara pengar och arbeta mer effektivt, kan detta vara väldigt viktigt – om det är detta som krävs för att man ska vilja satsa på området hälsa och säkerhet”, skriver Joel Lööw.

Fördelen finns både hos entreprenadföretagen och de kravställande anläggningarna. Anläggningarna behöver inte spendera pengar och tid på att anordna utbildningstillfällen och anlita personal att hålla i utbildningarna. Även den administrativa belastningen kan minskas. Dessutom slipper de upprepa samma utbildning flera gånger för samma entreprenörer – givetvis är det inget som säger att samma utbildning måste utföras flera gånger för samma entreprenörer, men från intervjuerna har det framgått att det är det som ofta tidigare skett.

I intervjuerna har dessutom det faktum att SSG Entre är datorbaserad återkommande belysts som en fördel. Som en följd av detta benämns utbildningen bland annat som tidseffektiv, smidig och enkel att använda. Även den NKI-undersökning, som SSG utförd tidigare under 2013, visar på liknande resultat. 

“Utan att säga något om vilken metod som de facto är mest effektiv, verkar SSG Entre vara den metod som föredras bland användarna”, skrier Joel Lööw.

Positivt med ständiga förbättringar

Många av de som medverkat i undersökningen har även lyft fram de ständiga förbättringar som genomförs av Entre som en fördel. Dessa förbättringar anses göra utbildningen mer användarvänlig. En annan ofta framhållen fördel är att Entre försäkrar att entreprenörerna besitter någon form av arbetsmiljöutbildning. 

“Det kan mycket väl vara där mycket av nyttan i SSG Entre ligger. Små och enmansföretag, som majoriteten av entreprenadföretagen utgörs av, har sällan samma chanser till utbildning och besitter inte heller samma resurser. SSG Entre ger inte bara möjligheten, utan tvingar också i viss mån företagen till att genomgå en säkerhetsutbildning. I och med att brist på utbildning och kunskap räknas som en av orsakerna till att olyckor sker är detta en tämligen viktig egenskap hos Entre. En utbildning är onekligen bättre än ingen alls”, skriver Joel Lööw.

Problem att hantera

SSG Entre är dock inte utan nackdelar.

“Det finns en risk att Entre endast ses som ett krav istället för en säkerhetsutbildning, att kunskap går förlorad mellan certifieringstillfällen, och att fusk förekommer. Synen på Entre som endast ett krav kan ha konsekvenser vad gäller lärande men också vilken roll den får i företaget. Istället för att användas som en utbildning som kan höja säkerheten hos företagets anställda, får den istället rollen som ett krav som måste uppfyllas, varför effekten av utbildningen kan gå förlorad”, skriver Joel Lööw.

Certifieringstiden kan främst vara ett problem i de lokala utbildningarna, då den ofta använda certifieringstiden på tre år förutsätter att anläggningen inte förändras under den tiden. Certifieringstiden på tre år förutsätter även att den erhållna kunskapen bevaras under denna tid.Ett annat problem är att kunskapsöverföring inte alltid överförs till arbetsplatsen. 

“Jag anser att det finns två orsaker till detta. Den första har att göra med att utbildningstagaren inte ges tillfälle att använda de färdigheter han/hon fått från utbildningen. Den andra förklaringen har med rådande normer företagets säkerhetskultur att göra. Det är här är viktigt att företagen som använder utbildningen – både kravställande anläggningar och entreprenadföretag – bedriver ett arbete med hälsa och säkerhet utöver Entre. Detta kan mycket väl vara varför många av företagen som intervjuats tryckt på att Entre främst ska ses som ett komplement till annat hälso- och säkerhetsarbete”, skriver Joel Lööw.

Fusk ett allt mindre problem

Detta med fusk beskrivs av de som medverkar i undersökningen som ett minskande problem. Systemfusk upptäcks i allt större grad och i allmänhet verkar möjligheten till ett systematiskt fuskande minska i takt med att utbildningen uppdateras och att fler ställer krav på den. 

“Fusk uppgavs vara mer utbrett vid Entres lansering och kan ha berott på att den tidigare utformningen av Entre gav större möjlighet att fuska. I takt med att utbildningen förfinats har fusket minskat. Även att utbildningen blivit mer utbredd verkar också ha minskat fusket då det numera är lättare att numera bli upptäckt. Det fusk som kvarstår är tyvärr det sorts fusk som är svårt att komma åt, som att någon gör en annan persons utbildning eller att svaren till proven hämtas via sökmotorer istället för utbildningsmaterialet. Den bästa lösningen tror jag till stora delar återigen ligger utanför utbildningen i sig. Företagen som använder utbildningen måste förmedla att utbildningen görs för utbildningstagarens egen skull – men att hålla utbildningen relevant torde också vara en bra lösning”, skriver Joel Lööw. 

Förslag på förbättringar

Alla som intervjuats under arbetets gång verkade ha en positiv inställning till SSG Entre som koncept. Många kom också med förslag på hur konceptet kan förbättras och hur de skulle vilja att konceptet ska se ut i framtiden. 

“En uppenbar förändring av SSG Entre som borde vara tämligen enkel att genomföra är kunskapskontroller. Med kunskapskontroller menas att utbildningstagaren i och med genomförandet av utbildningen vid upprepade tillfällen kontrolleras att denna förstått nyligen presenterat material. Detta är något som i forskningen visat förbättra effekterna av interaktiva datorbaserade utbildningar och möjligheten till detta kan ses som en av de större fördelarna med den sortens utbildning”, skriver Joel Lööw.

I dagsläget görs redan sådana kontroller redan i SSG Entre. 

“Problemet är att majoriteten av dessa kontroller inte behöver genomföras för att fortsätta i materialet. Förändringen som i första hand bör genomföras är alltså att dessa kontroller måste klaras innan användaren får fortsätta med materialet”, skriver Joel Lööw.

En annan god idé torde, enligt Joel Lööw, vara att uppmana entreprenadföretagen att utföra utbildningen på arbetstid. Utöver detta bör kunderna uppmuntras att fortsätta arbetet med hälsa och säkerhet även efter utbildningens genomförande. “Utbildningen bör följas upp med en dialog eller diskussion kring innehållet, där eventuella oklarheter kan redas ut eller vissa områden fördjupas”, skriver Joel Lööw.

SSG Entre här för att stanna

Joel Lööw avslutar sitt examensarbete med att konstatera att SSG Entre är här för att stanna.

“Personligen anser jag att SSG Entre är ett steg i rätt riktning när det gäller att minska entreprenörers överrepresentation inom olycksstatistiken – och kanske främst den sorts utbildning som behövs. Det finns förmodligen mer kompletta lösningar, som är mer fokuserade på specifika yrkesgrupper eller industrier, och därav mer effektiva. Men även om de finns så verkar de inte användas. Och från det framgår SSG Entres styrka – utbildningen används. Många faktorer spelar såklart en roll i detta, men dess lättillgänglighet samt de tidsmässiga och ekonomiska fördelar Entre medför, tror jag hör till de viktigare faktorerna”, slutar han.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy