Skip to main content

Unikt samarbete kring driftsäkerhet

Nyhet   •   Feb 08, 2011 10:46 CET

Arbetet inom SSG med att skapa en kommitté med fokus på driftsäkerhet och underhållseffektivitet fortskrider. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram förslag och förankra idén ute hos industrin. I mars fattar SSGs styrelse beslut i frågan och under SPCI 2011 kommer resultatet av detta arbete presenteras i samband med en planerad konferens om driftsäkerhet.

Initiativet till kommittén har tagits av SSG Mekankommitté under ledning av den tidigare ordföranden Lennart Thorén, projektledare på SCA Forest Products. Detta ledde till att en arbetsgrupp skapades med representanter från SSG, UTEK, Stora Enso, SCA och Holmen, vilken under våren 2010 tog fram en helt ny standard för underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal – SSG 2001.

– Standarden är ett fantastiskt stöd och hjälpmedel för nyckelpersoner i det ständigt pågående effektivitetsarbetet ute på bruken, säger Lennart Thorén.

En remissutgåva av SSG 2001 presenterades under en välbesökt underhållskonferens i maj förra året.

– Under sommaren och hösten reviderades standarden utifrån synpunkterna från de olika bruken och vid ett kommittémöte den 14 oktober fastställdes den.

Flera bruk har redan börjat arbeta efter SSG 2001 och gjort lokalt förankrade anpassningar till arbetssätt och terminologi.

– Med stöd av standarden har de blivit mer preciserade i sina lokala verksamheter, säger Lennart Thorén.

Nu förankras idéerna

Under hösten 2010 fick Mekankommittén i uppdrag av SSGs styrelse att sondera intresset inom industrin för en SSG-kommitté med fokus på driftsäkerhet och underhållseffektivitet. En ny arbetsgrupp bildades då med uppgift att ta fram en tvåårsplan. Arbetsgruppen består av Henning Ekström och Henrik Olofsson från Stora Enso, Pär Eriksson från SCA Ortviken, Bo Larsson från Iggesund Paperboard, Mats Karlsson och Ulrika Tumfart från SSG.

– Beslutsunderlaget och arbetsgruppens förslag ska presenteras vid SSGs styrelsemöte i mars 2011. Tanken är att vi då ska ha förankrat våra idéer ute bland bruken och dessutom lämna förslag på mål och vision, namn på kommittén och ledamöter, finansiering, rollfördelning och hur vi vill jobba i denna nya sammansättning. Det är viktigt att kommittén får kompetens från drift respektive underhåll, säger Bo Larsson, Iggesund, som är arbetsgruppens ordförande och tillika ny ordförande för SSG Mekankommitté.

En förutsättning är dock att industrin verkligen stödjer bildandet av den nya kommittén och är beredd att gemensamt finansiera de två första åren, liknande så som skedde för fem år sedan vid bildandet av SSG Säkerhetskommitté.

Konferens under SPCI 2011

De frågor som den nya kommittén förslagsvis kommer att arbeta med är bland andra hur operatörsunderhåll ska mätas, riskklassificering på bruken och fortsatt definition av nyckeltal. Kommittén ska även revidera SSG 2000 och ansvara för underhållet och den fortsatta utvecklingen av SSG 2001. Dessutom föreslås den ta fram en tredje standard om dokument- hantering och arbetsorderflöde, skapa en gemensam databas för jämförelse av nyckeltal, driva integration av kompletta underhållssystem med gemensam terminologi och definierade KPI:s.

Om allt går enligt planerna är avsikten att under mässan SPCI 2011 den 16-19 maj informera om det gemensamma arbetet och presentera förslaget till ny driftsäkerhetskommitté. En av tankarna är att skapa ett konferensblock under mässan med fokus på driftsäkerhet.

En enorm potential

- Det är i högsta grad angeläget att SSG med sin samverkande kompetens bidrar till att utveckla underhållsverksamheten och förbättra industrins driftsäkerhet. Det gäller att förvalta och ytterligare förädla de värden vi redan har, säger Lennart Thorén och får stöd av Bo Larsson:

– I detta unika samarbete finns en enorm potential. Det hjälper om fler koncernledningar och underhållschefer pratar samma språk och att hela branschen jobbar mot samma bild om ett leverantörsneutralt underhåll i världsklass. Samarbetet ger oss en ledande position inom underhåll och ska vi ha kvar jobben i Sverige gäller de att vi är oerhört bra på att hålla i de anläggningar som finns här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy