Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 09:43 CEST

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige. Den fossila andelen av energitillförseln har minskat stadigt, från 46 procent 1983 till 21 procent under 2018. Den procentuella minskningen har varit störst inom fjärrvärmeproduktionen sedan 80-talet, följt av kategorierna bostäder och service.

575 miljoner kronor till testcenter för el- och laddfordon

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 09:00 CEST

Ett av Europas främsta testcenter för el- och laddfordon är ett steg närmre verklighet. Energimyndigheten beviljar 575 miljoner kronor i stöd till elektromobilitetscentret SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory.

Den viktiga utvecklingen av elektrifierade fordon, fartyg och luftfartyg pågår för fullt. Men det finns kunskapsluckor inom området för el- och laddfordon på både industri- och samhällsnivå. Ny erfarenhet behöver förvärvas inom området och innovativa koncept testas och utvärderas. Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en omfattande satsning på ett testcenter för el- och laddfordon. Bolaget Swedish Electric Transport Laboratory AB är bildat av RISE Research institutes of Sweden och Chalmers tekniska högskola AB, och inom testcentret kommer en stor bredd av aktörer verka.

– Vi räknar med att projektet kommer att ge en rejäl skjuts till klimatomställningen genom sitt fokus på batterier och elektromobilitet. Det är dessutom ett stort steg mot ett hållbarare samhälle och fler gröna jobb. I dessa tider av corona är det särskilt viktigt att vi stödjer denna typ av framåtsyftande insatser som kan bidra till en klimatsmart omstart av samhället, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Aktörer från breda områden möts
Det krävs en avancerad kunskapsutveckling inom elektromobilitetområdet och förutsättningarna för att omsätta nya insikter till innovativa lösningar. För att kunna uppnå det krävs ett tätt samarbete mellan akademi, forskningsinstitut och industri. Innovativa lösningar inom nya områden kan i sin tur resultera i att företag får nya investeringar och kan exportera hållbara lösningar.

– SEEL har goda förutsättningar att bli en världsledande testanläggning för elektromobilitet och därmed mycket viktig för fordonsindustrins omställningsarbete. SEEL kommer att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige även fortsättningsvis ligger i framkant när det gäller innovationer inom transportsektorn, säger Pia Sandvik, VD RISE Research Institutes of Sweden.

– Mycket positivt att ytterligare en pusselbit är på plats. För att kunna leverera världsledande kompetens inom elektrifierade transporter behöver vi nu också säkra förutsättningarna för akademisk forskning och utbildning av högsta internationell klass. Det kräver nya offentliga forskningsresurser inom SEEL:s verksamhetsområde, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

Om Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL
Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL är ett elektromobilitetstestcenter, för el- och laddfordon. Syftet med satsningen är att stärka förutsättningarna för samarbete inom elektromobilitet. Aktörer inom små och medelstora företag i fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden har en gemensam plattform att mötas på. De kan tillsammans dra nyttan av kunskap och det teknikskifte som nu sker. Bolaget Swedish Electric Transport Laboratory är bildat av av RISE Research institutes of Sweden och Chalmers tekniska högskola AB.

Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut kommer genom centret få tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur.

Projektet beräknas vara i drift år 2023.

Om uppdraget
Sommaren 2018 fick Energimyndigheten i uppdrag från regeringen att lämna stöd med 575 miljoner kronor till uppbyggnaden av ett testcenter för elektromobilitet. EU-kommissionen godkände i december 2019 att det statliga stödet till elektromobilitetslabbet SEEL sker inom ramen för ett IPCEI, det vill säga ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, för att bygga upp en europeisk värdekedja för batterier. I projektet ingår 17 deltagare från sju medlemsstater. Budgeten omfattar totalt 3,2 miljarder € i statligt stöd och projektet beräknas pågå till 2031.

För mer information, kontakta

Hans-Olof Dahlberg, Energimyndigheten, telefon 016-544 24 67

Greger Ledung, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 21

Presstjänst Energimyndigheten, telefon 016-544 23 99

Presskontakt Rise: Niklas Jälevik, telefon 010-516 55 48 

Presskontakt Chalmers: Christian Borg, telefon 031-772 33 95

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Ett av Europas främsta testcenter för el- och laddfordon är ett steg närmre verklighet. Energimyndigheten beviljar 575 miljoner kronor i stöd till elektromobilitetscentret SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory.

Läs vidare »

Rekordstor annullering av elcertifikat

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2020 12:00 CEST

Vid årets annullering av elcertifikat annullerades totalt 41,9 miljoner elcertifikat, varav 27,9 miljoner i Sverige. Trots att 2019 blev startskottet för en kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion minskade reserven på elcertifikat.

Innovativt pumpkraftverk för energilagring i gruvmiljö får stöd

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 09:30 CEST

Energimyndigheten har beslutat att ge nästan 13,4 miljoner kronor i stöd till ett demonstrationsprojekt för pumpkraft i nedlagda gruvor. Projektet, som blir ett av de första i sitt slag i världen, kan ge kostnadseffektiv energilagring genom att utnyttja befintlig infrastruktur i gamla gruvmiljöer.

Annullering av 41,9 miljoner elcertifikat

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 16:00 CEST

Den 1 april annullerades totalt 41 925 583 elcertifikat för 2019 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

För el producerad under 2019 utfärdades det totalt 37,9 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven minskade med 4 miljoner elcertifikat till totalt minus 1,9 miljoner elcertifikat. Det negativa resultatet är för beräkningsåret 2019, men eftersom det har utfärdats elcertifikat för januari och februari 2020 så finns det fortfarande omsättningsbara elcertifikat på marknaden.

27,9 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2019 blev 91,5 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 27 895 434 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,9 procent, det vill säga 27 891 879 elcertifikat.

14,miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norge annullerades 14 033 704 elcertifikat. Mer om annulleringen i Norge.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 1 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 122 kr per elcertifikat som inte har annullerats. Kvotpliktsavgiften har beräknats genom att det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2019 till och med 31 mars 2020 multiplicerats med 1,5. Det genomsnittliga priset var 81,85 kr och i det priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge.

Mer information om annulleringen publiceras den 15 april

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att publiceras i ett pressmeddelande onsdag den 15 april klockan 12, om inget annat meddelas.

Kontaktpersoner:

Lena Barrögård, handläggare
016-544 21 37

Ellinor Åhlman, handläggare
016-542 06 64

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Den 1 april annullerades totalt 41 925 583 elcertifikat för 2019 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden.

Läs vidare »

Solcellsstatistik 2019 – nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 09:32 CEST

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Satsning på fossilfritt gruvbrytningssystem

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 09:05 CEST

Energimyndigheten har beviljat 207 miljoner kronor i stöd till ett projekt som ska utveckla koldioxidfri gruvbrytning. Stödet går till fem bolag, LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen. Satsningen är en del i att förverkliga en fossilfri värdekedja för järn- och stålindustrin.

Fyra kommuner med kraftig ökning av förnybara bränslen i fjärrvärme

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 09:45 CET

Användningen av förnybara bränslen till fjärrvärmeproduktionen i Sveriges kommuner ökade från 80 till 90 procent från 2010 till 2018. Mönsterås, Mölndal, Torsby och Perstorp har gått från knappt någon andel förnybart till 88 procent eller högre 2018. Statistiken redovisas i ”Kommunal och regional energistatistik”.

Så här ökar vi takten i omställningen av transportsektorn

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 13:00 CET

Sex myndigheter har tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn. De konstaterar att det krävs krafttag nu och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om minst 70 procents minskade utsläpp till 2030.

Omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Det konstaterar Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen i den gemensamma rapporten Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet.

Transporteffektivt samhälle är viktigt för hållbar omställning
De sex myndigheterna har följt upp omställningen av transportsektorn utifrån de tre områdena 1) förnybara drivmedel, 2) energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster, samt 3) transporteffektivt samhälle. Uppföljningen visar att flera styrmedel med stor potential har kommit på plats under perioden 2016–2019 men att det behövs ökad styrning mot ett transporteffektivt samhälle, och i det en minskad användning med energiintensiva trafikslag, så som personbil, lastbil och flyg.

– En omställning av enbart fordon och drivmedel räcker inte för att nå klimatmålen på ett hållbart sätt. Det viktigaste är att hitta hållbara systemlösningar för att bygga ett mer transporteffektivt samhälle, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

– En hållbar omställning ger också fördelar utöver minskade utsläpp. Det kan bidra till ett effektivare transportsystem, minskad miljöpåverkan och bättre hälsa, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Sju konkreta förslag för att öka omställningstakten nu
För att öka omställningstakten lyfter myndigheterna sju konkreta förslag med stor potential som bör genomföras snarast. En hållbar omställning kräver dock många åtgärder inom alla tre områden. Därför bedömer myndigheterna att genomförandet av hela den strategiska planen är fortsatt viktigt.
Myndigheterna föreslår en översyn av koldioxidskatten och en utredning om långsiktig beskattning inom transportsektorn. Myndigheterna föreslår också en utredning om lämpliga åtgärder och stöd för ökad produktion av förnybara drivmedel, och en utredning om vilka styrmedel och åtgärder som kan främja sjöfartens användning av förnybara drivmedel.

För det särskilda fokuset på transporteffektivt samhälle föreslår myndigheterna att utveckla infrastrukturplaneringen inom klimatmålets ramar, och att klargöra var ansvaret ligger för att genomföra och finansiera åtgärder för effektivare nyttjande av befintlig transportinfrastruktur. Det sista förslaget är en ökad efterlevnad av förmånsbeskattning på subventionerad arbetsplatsparkering.

Uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn
Energimyndigheten har under åren 2016-2019 haft i uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen samordna arbetet med omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Inom uppdraget har myndigheterna tillsammans tagit fram en strategisk plan för transportomställningen. Kontrollstationsrapporten som presenteras idag är en uppföljning av hur omställningsarbetet har gått, och syftar till att synliggöra olika sätt för politiken att öka takten i omställningen av transportsektorn.

För mer information, kontakta
Katarina Händel, telefon 016-544 24 69
Anna Lock, telefon 016-544 23 21

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Sex myndigheter har tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn. De konstaterar att det krävs krafttag nu och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om minst 70 procents minskade utsläpp till 2030.

Läs vidare »

Rekordstort internationellt intresse för svenska lösningar inom smarta städer

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 07:00 CET

Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utländska aktörer till Sverige. Verksamheten inom Smart City Sweden kan idag visa upp över 100 besöksobjekt över hela landet med lösningar inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • prhnesnus@xhenwkerzlgisdmypondcyigkzhedfteqdn.xrseso
  • 016-544 23 99

  • Presskontakt
  • prtbesmus@mmenglercfgignmyvbnddkiglbhenhterrn.bksebz
  • 016-544 23 99

Om Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Adress