Smart City Sweden plattformen är redo att dras igång

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 10:00 CET

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. IVL ska gemensamt med regioner och andra aktörer vidareutveckla, koordinera och hålla samman besöksverksamheten inom ramen för en nationell demonstrationsplattform.

124 miljoner ska bidra till framtidens energisystem

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 13:00 CET

Ammoniak som förnybart bränsle och genusanalys med fokus på män i energisektorn – det är några av de projekt som ska ge viktiga kunskaper som har betydelse när framtidens energisystem utvecklas. Tjugosex projekt får nu dela på cirka 124 miljoner kronor.

Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 13:00 CET

Energimyndigheten föreslår ett stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter den 31 december 2030. Syftet med elcertifikatsystemet är att stimulera en marknadsdriven och teknikneutral utbyggnad av förnybar elproduktion, för att kunna nå produktionsmålet till så låg kostnad som möjligt. Ett datumstopp är den stoppmekanism som mest bibehåller dessa funktioner.

Elcertifikatsystemet är Sveriges primära stödsystem för förnybar elproduktion, och sedan systemet infördes 2003 har den förnybara elproduktionen ökat med nästan 32 TWh. Det motsvarar mer än en femtedel av Sveriges elanvändning. Genom systemets teknikneutrala och marknadsbaserade utformning har utbyggnaden skett på ett kostnadseffektivt sätt, till en låg kostnad för slutkonsumenter av el.

Energimyndighetens förslag om ett datumstopp 2030 bygger vidare på systemets kvaliteter och innebär:

  • Att elcertifikatsystemet bibehåller sin kostnadseffektiva funktion där priset på elcertifikat går ner om behovet av stöd för nya anläggningar minskar.
  • En enkel och förutsägbar stoppmekanism.
  • En svensk stoppmekanism som fungerar väl ihop med den norska stoppmekanismen även vid en snabb utbyggnad av förnybar el.

Energimyndighetens bedömning är att målet på 46,4 TWh ny förnybar elproduktion kommer att uppnås utan ingrepp i marknaden. Därför finns inte skäl för en stoppmekanism som syftar till att hålla priset på elcertifikat uppe genom att balansera utbud och efterfrågan på elcertifikaten. En genomsnittlig prisökning med så lite som tio kronor per certifikat (1 öre/kWh) mellan åren 2019 och 2045 skulle motsvara en konsumentkostnad på omkring sju miljarder kronor.

–Vi har tagit oss an uppdraget utifrån ett helhetsperspektiv och anser att förslaget skapar goda förutsättningar för att fortsätta resan mot 100 procent förnybar elproduktion. Elcertifikatsystemet finns till för att målet till 2030 ska nås till lägsta möjliga kostnad för elkonsumenterna, och vi bedömer samtidigt att förslaget inte kommer att påverka framtida investeringar i förnybar kraftproduktion i Sverige, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Under de senaste femton åren har utbyggnaden av förnybar el i stor utsträckning skett tack vare elcertifikatsystemet. Nu sker en mycket snabb utbyggnad av vindkraft där elcertifikatsystemets mål och kvoter inte längre är en ekonomisk förutsättning för investeringarna. Visserligen har möjligheten till fortsatt godkännande inom elcertifikatsystemet skyndat på nuvarande utbyggnad men avgörande för de nya investeringarna är faktorer såsom teknikutveckling, god tillgång på stora vindkraftsprojekt, låg konkurrens om projekten, låga räntor och nya finansieringsavtal. Både det gemensamma utbyggnadsmålet tillsammans med Norge, och Sveriges nya ambition om ytterligare 18 TWh förnybar el, byggs nu mycket tidigare än väntat.

– Vår analys visar att den så kallade reserven av elcertifikat kommer att bli omfattande efter 2020 som följd av den tidiga utbyggnaden av förnybar elproduktion. En trolig prisutveckling, oavsett vilken stoppmekanism som införs, är att priset på elcertifikat blir lågt till dess att reserven har minskat, säger Fredrik Forsberg, projektledare vid Energimyndigheten.

Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) har i sin rapport för kontrollstationsuppdraget 2019 kommit till samma slutsats som Energimyndigheten. NVE förordar att ett datumstopp 2030 ska införas i Sverige.

Om uppdraget

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag till hur stoppmekanismen i elcertifikatsystemet kan utformas. En stoppmekanism beskriver när elcertifikatsystemet stängs för anslutning av nya anläggningar. Stoppmekanismen ska bidra till att produktionsmålet uppfylls, samt skapa förutsättningar för att det finns tydliga regler för aktörerna på marknaden före och efter det nya målåret 2030. Enligt överenskommelsen med Norge ska en stoppmekanism införas i Sverige innan den 31 december 2020.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket.

NVE har fått i uppdrag att analysera konsekvenserna för elcertifikatmarknadens funktion och för olika marknadsaktörer av olika utformningar på en stoppregel i Sverige. NVE har överlämnat underlag för kontrollstation 2019. Deras rapport på finns att ladda ner på NVE:s webbplats.

Myndigheternas rapporter kommer att remitteras av den svenska regeringen och av Olje- og energidepartementet.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Energimyndigheten föreslår ett stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter den 31 december 2030. Syftet med elcertifikatsystemet är att stimulera en marknadsdriven och teknikneutral utbyggnad av förnybar elproduktion, för att kunna nå produktionsmålet till så låg kostnad som möjligt. Ett datumstopp är den stoppmekanism som mest bibehåller dessa funktioner.

Läs vidare »

Hur går omställningen av transportsektorn till fossilfrihet?

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:30 CET

Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tillsammans tagit fram ett paket på 31 indikatorer. Indikatorernager en samlad bild av hur omställningen av transportsektorn går, samt hur andra relevanta samhällsmål och områden utvecklas. På flera områden går utvecklingen åt rätt håll.

Vi är fler, men använder inte mer el

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:35 CET

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990, trots att befolkningsmängden har ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi använde. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Regionala insatser ökar investeringar i solcellsanläggningar

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 10:00 CEST

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Den installerade effekten har ökat med 65 procent i Sverige mellan 2016 och 2017. Det visar Energimyndighetens senaste rapport som analyserar utvecklingen av solcellsinstallationer.

Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 16:40 CEST

Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Uppdraget presenteras idag av Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén tillsammans med Naturvårdsverkets motsvarighet Björn Risinger under ett framträdande på konferensen Vind 2018.

Ny innovationstävling söker världens bästa mobilitetslösningar

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 12:31 CEST

Nu lanseras den internationella innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge. Målsättningen är att hitta hållbara tjänster för vardagsresandet som är så pass attraktiva att behovet av att äga en egen bil minskar. Tävlingen arrangeras av Energimyndigheten och är en av flera initiativ för att minska CO2-utsläppen och bidra till transportsektorn är fossilfri senast år 2045.

Internationell innovationstävling Start Up Energy Transition har öppnat

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 14:24 CEST

Nu har den internationella tävlingen Start Up Energy Transition öppnat och innovationsbolag med energilösningar är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är 19 januari 2019.

Design och beteende ska bidra till energismarta lösningar

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 08:03 CEST

Vi gör dagligen val som påverkar energianvändningen och miljön. Hur kan människor leva hållbart och använda energin mer effektivt – nu och i framtiden? Det ska Energimyndighetens forskningsprogram Design för energieffektiv vardag hitta svaren på.

Kontaktpersoner 44 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • pryzescus@pfentseriagiormyxfndgzigynhehbteirn.xoseso
  • 016-544 23 99

  • Presskontakt
  • prxkesups@idenueerzbgiwqmyeondcaigmvhemetegpn.yfsesl
  • 016-544 23 99

Om Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Adress