Skip to main content

Slutrapportering av programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri: Företagen har effektiviserat mer än förväntat

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:27 CET

Slutrapportering av programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri: Företagen har effektiviserat mer än förväntat

Slutresultatet från Energimyndighetens femåriga program för energieffektivisering (PFE) visar att 87 svenska energiintensiva industriföretag har åstadkommit en eleffektivisering på 1,4 TWh. Det motsvarar den årliga elanvändningen för cirka 80 000 eluppvärmda villor eller motsvarande Uppsala kommun. Resultatet är dubbelt så bra som den förväntan på 0,6 TWh som Sverige hade då programmet startades.

De medverkande företagen har uppnått eleffektiviseringen genom dels en rad eleffektiviseringsåtgärder dels förbättrade rutiner för energieffektiva inköp och projekteringar. Tillsammans har företagen inom PFE gjort 1066 åtgärder och investerat sammanlagt 636 miljoner.

– Många internationella aktörer har hävdat att det finns mycket lönsam energieffektivisering som är viktigare att satsa på än att bygga nya kraftverk. PFE-företagen har visat att det inte bara är en teoretisk möjlighet, utan något som går att göra i verkligheten, säger myndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Därtill har företagen genomfört 223 andra typer av energirelaterade åtgärder, exempelvis för värmeeffektivisering, och ökat andelen förnybar energi. Under perioden har företagen också kunnat öka sin egen elproduktion med 0,77 TWh, vilket motsvarar cirka en ökning med 15 procent, genom olika typer av åtgärder för att till exempel frigöra ånga i processen eller effektivisera turbiner.

– Nu ser vi att en myndighet och industrin genom samarbete kan göra stora klimatinsatser och samtidigt förbättra lönsamhet och konkurrenskraft, fortsätter Tomas Kåberger.

Företagens redovisningar visar också att fler företag börjat arbeta strukturerat med energifrågor under sitt deltagande i PFE.

– Om motivationen att gå med i programmet var att få en minskning av energiskatten på el är motivationen idag lönsamheten med att effektivisera sin elförbrukning. En vinst som många företag ser är att de genom att delta i PFE fått argument för att kunna prioritera energieffektiviseringsåtgärder och att de ytterligare strukturerat sitt arbetssätt, säger Thomas Björkman, ansvarig för PFE-programmet, på Energimyndigheten.

Att företagen infört rutiner för inköp och projektering under programperioden möjliggör ett fortsatt systematiskt energiarbete även efter att programmet avslutats. Alla har infört, upprätthållit och vidareutvecklat sitt energiledningssystem och följt upp nyckeltal för sin specifika energianvändning. Programmet har också bidragit till ökad kunskap om energieffektivitet hos företagens anställda.

Läs mer om PFE och slutresultaten, exempelvis snitteffektiviseringen per bransch och vad man effektiviserat på www.energimyndigheten.se/pfe.