Skip to main content

Strömlösa har rätt till ersättning

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:53 CET

Nätföretagen ska räkna med snöoväder och stormar och planera för det. Företagen undkommer inte ersättningsskyldighet med hänvisning till sådana väderförhållanden.

Det konstaterar Energimarknadsinspektionens chefsjurist Charlotte Zackari i en kommentar till de senaste dagarnas diskussion om ersättning till strömlösa elkunder.

Energimarknadsinspektionen anser att det är viktigt att reglerna om avbrottsersättning vid långa elavbrott följs. Inspektionen poängterar att de undantagsregler som finns kan användas i mycket få fall. Återkommande snöoväder och stormar tillhör vad nätföretaget har att räkna med. Kunden riskerar att bli utan ersättning i mycket få fall. Det gäller framför allt händelser av exceptionell karaktär som man inte kunnat planera eller förutse, t.ex. sabotage

En kund som varit utan el under en sammanhängande period om minst 12 timmar har rätt till avbrottsersättning. Avbrottsersättningen beräknas utifrån en procentsats av kundens årliga nätkostnad men är minst 800 kr. Nätföretagen ska betala ut eller avräkna ersättningen på fakturan inom skälig tid. Det ska ske automatiskt.

Om du som kund bor ensligt på landet kan du behöva kontakta nätföretaget för att förvissa dig om att nätföretaget vet att du och dina grannar haft ett långt avbrott.

Det finns dock en jämkningsmöjlighet enligt ellagen. Den innebär att om skyldigheten att betala avbrottsersättning är oskäligt betungande med hänsyn till nätföretagets ekonomiska förhållanden, får ersättningen minskas efter vad som är skäligt. Möjligheten tillkom för att undvika att reglerna om avbrottsersättning får en betydande negativ påverkan på mindre nätföretag.

En kund kan även ha rätt till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Konsumenter ges en särskild rätt enligt ellagen medan näringsidkare får använda sig av reglerna i skadeståndslagen.

Ytterligare information:
Chefsjurist Charlotte Zackari 070-575 95 55
enhetschef Gunilla Åbrandt 070-635 32 62.