Skip to main content

Förstudie om lokalisering av Nobelmuseum till Skeppsholmen har lämnats till regeringen

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:44 CET

Pressmeddelande 2007-01-31

Ytterligare ett museum på Skeppsholmen med en annan inriktning än de nuvarande, kan bli ett tillskott för Skeppsholmen. Skeppsholmskyrkan, Amiralitetshuset och bergrummen kan bli en bra lösning som Nobelmuseets lokaler. Det är dock en placering som ställer mycket höga krav på verksamheten, många komplexa tekniska lösningar och stor flexibilitet i Nobelmuseets verksamhetsprogram.
Omfattande förstudie

Detta är slutsatsen i Statens fastighetsverks (SFV) förstudie angående Nobelmuseets eventuella nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.

Regeringen har givit SFV i uppdrag att i samråd med Nobelstiftelsen, Stockholms Stad och Riksantikvarieämbetet utreda lokalisering av Nobelmuseet till Skeppsholmen. Undersökningen ska vara ett underlag för senare regeringsbeslut för eventuell flytt av Nobelmuseum.

- Förstudien innefattar väldigt mycket. Vi har gjort geologiska undersökningar av berg och bergrum och arkitektoniska förutsättningar av de föreslagna lokalerna. Vi har genomlyst logistiken till och mellan museets olika byggnader och kommunikationsfrågor som parkeringar och kommunaltrafik. Men vi har även undersökt konsekvenserna för kulturmiljön på Skeppsholmen och olika slags miljöfrågor, säger Torun Hammar, projektledare på SFV.
Om Skeppsholmens förutsättningar

Skeppsholmen som förvaltas av SFV har ett attraktivt läge mitt i Stockholms stadskärna. Ön utgör en källa till rekreation och är ett populärt besöksmål. En aktiv och medveten planering har bidragit till att Stockholm fått en världsunik natur- och kulturmiljö mitt i storstaden.

Trots Moderna museets, Arkitekturmuseets och Konstakademiens stora omfattning dominerar inte dessa ön utan samsas väl med de verksamheter som är inrymda i äldre fastigheter med kulturhistoriska värden. Den varierade helheten är en del av Skeppsholmens karaktär, ett värde som det är SFVs uppgift att utveckla, och även att bevara. Det är öns samlade kvaliteter, exklusiva läge och byggnadernas starka symbolvärde som också sätter vissa begränsningar för ny verksamhet och nya byggnader. SFV har tagit fram ett förvaltningsprogram för utvecklingen på ön (se länk till höger).

- Skeppsholmen står ständigt i fokus för diskussioner kring olika verksamheter och utveckling av dessa. Diskussionerna är ett bevis på vilken viktig plats ön har i det allmänna medvetandet och i svenskarnas och Stockholmarnas hjärtan. Det av SFV framtagna förvaltningsprogrammet är en god grund för den framtida utvecklingen på ön, säger Bo Jonsson, generaldirektör på SFV.
SFV:s slutsatser i förstudien - en sammanställning

* Det är SFV:s bedömning att Skeppsholmskyrkan endast med stark begränsning av Nobelmuseets programönskemål kan fungera som samlings- och föreläsningssal inom ramen för gällande skyddsföreskrifter för det statlig byggnadsminnet. Om begränsningarna inte kan accepteras krävs en detaljerad projektering, genomförd av en bred expertis, för att kunna avgöra i vilken utsträckning den av Nobelmuseet önskade användningen påverkar byggnadsminnet. Ansökan kan sedan göras hos RAÄ. Åtgärderna bedöms av SFV: bli omfattande, främst interiört. Vid avslag på ansökan måste regeringen jämka skyddsföreskrifterna alternativt häva byggnadsminnesförklaringen om ett projekt, av den av Nobelmuseet föreslagna omfattningen, ska kunna genomföras.
* Bergrummen under kyrkan är delvis oflexibla för förändring i storlek, höjd och bredd.
* Invändig kommunikation mellan byggnaderna är omöjlig och det begränsar flexibiliteten mellan verksamheterna.
* Delar av utrymmena i bergrummen kommer att sakna dagsljus och utblick.
* Kommunikation med rulltrappor mellan öns två nivåer bedöms som mycket svårhanterlig. Även andra, utvändiga, hiss- och trapplösningar är krävande men bedöms som mer framkomliga.
* Parkerings- och kommunikationsmöjligheterna är inte bra men det finns några möjliga lösningar.
* Flertalet ändringar i denna miljö kräver tillstånd från Riksantikvarieämbetet.
* Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning kommer att behövas, Skeppsholmen ligger även i Nationalstadsparken och omfattas av dess bestämmelser. Tidsplan för ett kommande projekt måste ta hänsyn till detta.

För mer information:

* Torun Hammar, projektledare, Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm, tel 08 696 70 64 / 0703 29 70 64, fax 08 696 70 01, e-post torun.hammar@sfv.se
* Jenny Svederman, pressekreterare, Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm, tel 08 696 71 87 / 0707 96 71 87, fax 08 696 70 01, e-post jenny.svederman@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Källa: SFV, 2007-01-31