Skip to main content

Moderna Museets personal får arbetslokaler i gamla kanonverkstaden

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 16:19 CET

Statens fastighetsverk angående marin och maritim verksamhet på Skeppsholmen:

Statens fastighetsverk har påbörjat en utredning kring den långsiktiga planeringen för verksamheter på Skeppsholmen i samband med att Moderna Museet flyttar tillbaka från Klarabergsviadukten. Den första slutsatsen från utredningen om den gamla kanonverkstaden är att det är i linje med regeringens riktlinjer att låta Moderna Museets personal sitta i
den fd verkstaden, kallad byggnad 117.

Vi har tittat på vilka verksamheter som ska bedrivas på Skeppsholmen och hur det har sett ut historiskt, säger Anders Ahlberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk. Vi har också inlett arbetet med att ta fram ett vårdprogram för det statliga byggnadsminnet Skeppsholmen. Vårdprogrammet kommer att innehålla förslag till långsiktig disposition av byggnader och miljöer med anledning av trycket från olika
verksamheter som vill etablera sig på Skeppsholmen.

I regeringens riktlinjer för verksamheten på Skepps- och Kastellholmarna, som utarbetades 1978, anges målet ”att genom ett pietetsfullt ianspråktagande av den befintliga miljön förvandla holmarna till en levande stadsdel för mångsidig verksamhet, med tonvikt på kultur och rekreation.” Såväl Moderna Museet som Östasiatiska och Arkitekturmuseet var redan då etablerade på Skeppsholmen. I
riktlinjerna förutsågs på lång sikt en utbyggnad av Moderna Museet.

Marin verksamhet, i bemärkelsen sjöförsvar, lämnade ön i enlighet med ett riksdagsbeslut 1953. Stiftelsen Skeppsholmsgårdens maritima (=sjö) verksamheter,
såsom skolfartyget Shamrock, kurser, hobbyverksamheter etc, betecknades i regeringens riktlinjer som fritidsverksamhet ”väl förenlig med målsättningen för
holmarnas verksamhet.”

SFV har använt sig av de riktlinjer som lades fast av regeringen för tjugofem år sedan och delar uppfattningen att de civila maritima verksamheterna är viktiga för miljön på
Skeppsholmen men anser att det är viktigt att se Skepps- och Kastellholmarna tillsammans med Galärvarvsområdet och Beckholmen som en helhet. Byggandet av större museibåtar, typ Stockholmsbriggen, förläggs därför lämpligen till Beckholmen.

I fråga om byggnad 117, som inte är ett byggnadsminne, kan SFV inte se att en ändrad användning av detta hus strider mot intentionerna bakom skyddsbestämmelserna för Skeppsholmen. SFV kommer därför att fullfölja planerna på att skapa arbetsplatser för Moderna Museet i 117, samtidigt som stor hänsyn kommer att tas till övrig verksamhet i ett långsiktigt program för holmarna.

För mer information läs på www.sfv.se

Kontaktperson:
Anders Ahlberg, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08-696 72 01

Cecilia Molvin, pressekreterare Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm Tel: 08-696 71 87, 070-796 71 87, Fax: 08-696 70 37 E-post: press@sfv.se www.sfv.se

Statens fastighetsverk ansvarar för byggnader, parker, skogar och marker runt om i landet som ägs av staten. De flesta fastigheterna tillhör Sveriges nationella kulturarv och är en väsentlig del av vår historia. Vi förvaltar de kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, äldre delar av huvudstaden, statliga
kulturinstitutioner, äldre befästningsverk, skogar och marker i Norrland, älvsträckor vid de skyddade älvarna, kronoholmar längs hela kusten samt svenska ambassader utomlands.