Skip to main content

Frågor och svar om Stiftelsen Tryggare Sverige

Blogginlägg   •   Maj 17, 2016 13:01 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige bildades år 2008 med målsättningen att bidra till att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamheten bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med bland annat stat, kommun, näringsliv, ideella organisa­tioner och enskilda, alltså privat och offentlig samverkan i nya roller.

Nedan följer några frågor och svar om Stiftelsen Tryggare Sverige.

Vad är Tryggare Sverige?
Tryggare Sverige är partipolitiskt och religiöst obunden tankesmedja/NGO (non governmental orgainzation) som drivs i form av en icke-vinstdrivande allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär.

Vad ska ni göra?
Genom opinionsbildning vill vi medverka till att de som drabbas av brott får sina rättigheter tillgodosedda av stat och kommun. Vi vill även främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens tryggaste länder att bo, vistas och verka i.

Varför ska ni göra det?
Under de senaste 50 åren har den anmälda brottsligheten ökat kraftigt samtidigt som polisen klarar upp allt färre brott. Dessutom får många brottsdrabbade inte sina rättigheter tillgodosedda.

I ett land där de som drabbas av brott upplever att de inte får hjälp, stöd och skydd, där ökar risken för att medborgarna tappar förtroende för samhället i allmänhet och för rättsväsendet i synnerhet.

Den enskilt viktigaste frågan för att motverka en sådan utveckling är att se till att de som drabbas av brott alltid får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Hur ska ni göra det?
Genom att på nationell nivå vara en tankesmedja inom trygghetsområdet och lyfta upp frågor om brottsdrabbades rättigheter respektive brottsförebyggande arbete i den allmänna debatten.

På lokal nivå har vi utvecklat en app (Brottsofferappen.org) där personer som utsatts för brott kan finna information om sina rättigheter i form av hjälp, stöd och skydd. Informationen är anpassad utifrån förutsättningarna i den kommun där man bor och för den typ av brott man utsatts för.

Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Ytterst handlar det om att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Gör inte polisen, socialtjänsten, hälso- och sjukvården etc. redan detta?
Många enskilda tjänstemän inom polisen, socialtjänsten etc. gör ett fantastiskt arbete, men sammantaget blir resultaten ändå många gånger otillfredsställande. Det främsta skälet till detta är att det är dålig samordning mellan olika aktörer och för dålig uppföljning av fattade beslut. Man gör så att säga i bästa fall sin del, men ofta brister någon del i kedjan vilket innebär att den drabbade ändå inte fullt ut får sina rättigheter tillgodosedda.

De anställda inom polisen, socialtjänsten etc. har heller inte alltid fått reella förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Ofta läggs dessa uppgifter på en redan arbetstyngd organisation. Dessutom har man inte alltid rätt kompetens eftersom denna kunskap inte ingår i särskilt stor utsträckning i utbildningen för blivande poliser, socionomer, jurister och andra yrkeskategorier. Det innebär att viktiga aktörer i det brottsförebyggande- och brottsofferstödjande arbetet saknar den förmåga som krävs för att utföra sitt uppdrag.

Hur finansieras verksamheten?
Tryggare Sverige tar inga statsbidrag. Verksamheten finansieras främst av näringslivet och genom bidrag och donationer från enskilda samt genom egen inkomstbringande konsultverksamhet.

Vi arbetar med några av Sveriges ledande företag: Svenska Bostäder, Skanska, mySafety försäkringar, MTR, Coyards, Smartwater, Jure och Axbom innovation.

Varför ska just ni lyckas?
Frågor om brott är för många ett viktigt område som skapar engagemang. Många företag och enskilda vill vara delaktiga i att skapa ett tryggare samhälle men har inte tidigare erbjudits möjlighet.

Vi erbjuder en plattform där näringslivet, enskilda medborgare och andra aktörer bjuds in till att vara med och ta ett socialt ansvar inom detta område.

En av de viktigaste aktörerna för att åstadkomma en förändring är näringslivet som på ett helt nytt sätt måste erbjudas möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att öka tryggheten i samhället.

Ska Tryggare Sverige tjäna pengar på personer som drabbas av brott?
Nej, Tryggare Sverige drivs i form av stiftelse och har därför inget ägarintresse med krav på att generera ett årligt rörelseöverskott eller vinst.

Vilka åtgärder krävs för att skapa ett tryggare Sverige?
Vi menar att det inte främst handlar om bättre lagstiftning, hårdare tag eller ökade resurser, vanliga krav i den politiska retoriken. Det är helt andra åtgärder som måste genomföras för att i praktiken säkerställa att personer som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Det fortsatta utvecklingsarbetet måste därför inriktas mot följande strategiska områden:

 • Skolan - rollen som mönsterbildare för hot och våld måste brytas
 • Kommunerna - problemet med hjälp, stöd och skydd av brottsdrabbade måste få en lösning
 • Rättsväsendet - alla brott måste utreda

För att komma vidare inom dessa områden driver Stiftelsen Tryggare Sverige följande krav:

 • att det finns en lokalt förankrad polis,
 • att arbetet med att stödja de drabbade och förebygga brott hålls ihop,
 • att frågor som handlar om roller, mandat och befogenheter klaras ut på kommunnivå,
 • att den personal som möter brottsdrabbade har rätt kompetens,
 • att skolorna har nolltolerans mot brott,
 • att domstolarna förordnar målsägandebiträde vid alla vålds- och sexualbrott,
 • att åklagarna tar överträdelser av kontaktförbud på allvar,
 • att polisen ser hotbrotten som den självklara utgångspunkten för sitt brottsförebyggande arbete.


  Dessutom anser vi att det är angeläget att:

 • samla all lagstiftning som rör brottsdrabbade i en egen balk,
 • stimulera den viktimologiska forskningen,
 • följa upp myndigheternas trygghetsarbete,
 • inkludera näringslivet i det trygghetsskapande arbetet.

Vem ligger bakom Tryggare Sverige?
Stiftelsen Tryggare Sverige har initierats av forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren och företagsledaren Joakim Fohlman, som blev svårt misshandlad i Uppsala 2005. Styrelsen består av juristen Karl-Åke Pettersson (ordförande), f.d. ordförande för ST Annette Carnhede, f.d. landshövdingen m.m. Anders Björck och Magnus Lindgren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy