Skip to main content

Ny kartläggning av arbetet mot människohandel i Europa - Sverige hamnar långt ned i listan

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 16:23 CEST

I samband med Anti-Trafficking Day den 18 oktober uppmärksammar Stiftelsen Tryggare Sverige arbetet mot människohandel. Stiftelsen har under 2010 deltagit i ett Europeiskt samarbetsprojekt (E-NOTES, European NGO:s Observatory on Trafficking, Exploitation and Slavery) som kartlagt hur de olika länderna lever upp till Europarådets konvention om bekämpning av människohandel.

Rapporten, som omfattar situationen i samtliga 27 medlemsländer, visar att situationen ser väldigt olika ut i de skilda länderna. På vissa punkter arbetar en del länder föredömligt, medan samma länder visar upp en rad brister på andra punkter. Sverige är inget undantag.

- Vi är långt ifrån bäst på bekämpa människohandel i alla dess former utan hamnar ungefär i mitten av de 27 EU-länderna enligt denna kartläggning, berättar Ninna Mörner från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Sverige är bra på att betala ut brottskadeersättning och följa upp om ersättningen verkligen kommer den utsatta till del. I själva verket är det bara 8 av 27 länder som lever upp till detta krav. Vidare ligger den svenska lagstiftningen, till skillnad från Frankrike, Ungern och Spanien, i linje med Europarådets konvention.

Däremot har Sverige, liksom Danmark, Estland, Luxembourg och Nederländerna, enbart fokus på människohandel för sexuella ändamål. Inom EU har 22 av 27 länder särskilda handlingsplaner, varav de flesta bekämpar alla former av människohandel. Den svenska handlingsplanen tar endast upp kampen mot människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

- I Sverige finns alltså ännu ingen handlingsplan för att bekämpa människohandel för andra ändamål än sexuella (tvångsarbete, slaveri, avlägsnande av organ m.m.), konstaterar Ninna Mörner.

Sverige erbjuder utsatta för människohandel möjlighet att stanna i Sverige - om deras medverkan behövs i rättegången. Sådana villkor ställs inte i alla andra länder, där man tvärtom utgår från den utsattas behov att vila och återhämta sig vid bedömningen av om de får stanna i landet, snarare än om de behövs i rättegången.

- Det är i första hand den drabbades behov som ska vara styrande för om personen ska få stanna i Sverige, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Vidare kan noteras att 20 av 27 länder har etablerat ett system för att samordna insatserna för att bekämpa människohandel på olika nivåer och av olika aktörer, ett system i linje med framtagna krav (så kallad National Referral Mechanism). I Sverige har vi en nationell koordinator som arbetar på att åstadkomma detta, åtminstone vad gäller människohandel för sexuella ändamål. Sverige arbetar också på att förbättra rutinerna när man sänder hem utsatta för människohandel. Det handlar om att förbättra hot- och riskbedömningar, följa upp om den utsatta får stöd och minska risken för att personen återigen blir utsatt för människohandel. I andra EU-länder finns avtal mellan länderna för att underlätta hemsändandet.

Det finns mycket att lära av varandra i den gemensamma kampen mot människohandel i alla dess former. Sverige, liksom de flesta andra EU-länder, står inför problem när de ska leva upp till den konvention de anslutit sig till.

- EU-rapporten pekar på att det på operativ nivå är stora skillnader mellan EU-länderna i hur misstänkta fall av människohandel utreds och lagförs, hur de drabbade bemöts och hanteras av myndigheterna samt vilka stödinsatser som erbjuds och vilka skyddsåtgärder som sätts in, sammanfattar Ninna Mörner.

Erfarenheterna från rapporten presenteras den 18 oktober på Pressklubben i Stockholm kl. 17.00 (Vasagatan 50).

Kontakt: Rapportens författare Ninna Mörner 08-555 35 290/076-597 41 99 eller Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren 08-555 35 290/070-510 29 84

 

Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär, utan bakomliggande vinstintresse.

Stiftelsen kämpar för brottsdrabbades rättigheter och för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Stiftelsen väcker opinion och stöder brottsdrabbade i utsatta situationer – i Sverige och världen.

Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Ytterst handlar det om att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. 

Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamheten bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med bl.a. stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och enskilda, alltså privat och offentlig samverkan i nya roller.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera