Riksbankens Jubileumsfonds utser nya Humboldtstipendiater

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:40 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder sedan 1989 stipendier för gästforskare i respektive land. I Sveriges fall ges framstående tyska forskare möjlighet att arbeta vid en institution i Sverige under fyra till tolv månader.

Rektorerna vid svenska universitet och högskolor nominerar forskare och ordförandena i beredningsgrupperna tillsammans med vd beslutar sedan vem eller vilka av de nominerade forskarna som erbjuds stipendiet.

– Årets stipendiater är välmeriterade och har mycket att tillföra de vetenskapliga miljöer där de ska verka, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond.

Årets stipendiater:

Professor Tanja Thomas, Universität Tübingen, som har bjudits in av institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Tanja Thomas’ forskningsområde: the representation of right-wing populism and violence in Germany, spatial aspects of political protest in Germany and Israel as well as questions of collective memories in and through media.

Professor Jeffrey Wimmer, Universität Augsburg, som har bjudits in av institutionen för informatik och medier, Uppsala universitet. Jeffrey Wimmers forskningsområde: Investigating participation’s multi-directionality in the digital age.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Humboldt-Stiftung i Bonn erbjuder stipendier för gästforskare i respektive land. Årets stipendiater är Tanja Thomas, Universität Tübingen som har bjudits in av institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola och Jeffrey Wimmer, Universität Augsburg, som har bjudits in av institutionen för informatik och medier, Uppsala universitet.

Läs vidare »

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 350 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 18:36 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i dag beslutat om att dela ut drygt 350 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för 50 treåriga Projekt, tre längre Program och åtta Infrastrukturprojekt.

– Vi har nu under många år satsat omkring tre fjärdedelar av den totala budgeten för forskningsfinansiering på forskningsfrågor som forskarna helt fritt definierar. Det finns en styrka i att forskarnas nyfikenhet är den främsta drivkraften i kunskapsutvecklingen säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

För att främja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora finansierar RJ även infrastrukturprojekt. De innebär inte forskning i sig utan bidrar till att förbättra förutsättningarna för framtida forskning, ofta i form av digitalisering av samlingar vid museer och arkiv, nya databaser för stora datainsamlingar eller plattformar för samarbete mellan forskare och andra aktörer.

Utöver infrastrukturprojekt har 50 (förra året 43) treåriga forskningsprojekt fått medel samt tre större forskningsprogram som varar i upp till åtta år:

Kimmo Granqvist (Södertörns högskola): Romernas språkliga repertoarer in en öppen värld (2019–2025) beviljas 43,8 miljoner kronor.

Bo Malmberg (Stockholms universitet): Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige beviljas 40,2 miljoner kronor

Åsa Wikforss (Stockholms universitet): Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel beviljas 50,4 miljoner kronor.

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojekt

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Ansökningarna till RJ:s årliga utlysning skickades in i januari. Nu har styrelsen tagit beslut om vilka av dessa forskningsansökningar som beviljas. Det blir totalt 50 treåriga projekt, tre längre program och åtta infrastrukturprojekt som delar på drygt 350 miljoner kronor.

Läs vidare »

Utlysning av Kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 10:47 CEST

Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt ger forskare medel för att sprida forskning och stärka samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet – detta är den sista utlysningen.

Målet med satsningen har varit att effektivare än hittills möta forskarnas egen initiativförmåga och intresse för samverkan och forskningskommunikation. Nu utlyses den tredje omgången. Totalt utlyses 4 miljoner kronor och RJ ser fram emot lika spännande ansökningar som tidigare.

Läs mer på www.rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond utlyser 4 miljoner kronor till Kommunikationsprojekt. Deadline är den 19 september.

Läs vidare »

Marika Hedin ny vd på Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 09:45 CEST

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett Marika Hedin till vd för stiftelsen. Hon kommer närmast från Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.

Det är med stor glädje och tillförsikt som Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett Marika Hedin till ny vd för fonden. Hedin tillträder i samband med att nuvarande vd Göran Blomqvist går i pension vid årsskiftet efter 12 år som ledare för stiftelsen.

-Detta är en av de viktigare positionerna i Sverige för den som vill påverka forskningen och verka för en stark position för humaniora och samhällsvetenskaperna, nationellt och internationellt. Vi är därför väldigt glada för att hälsa just Marika Hedin välkommen som RJ:s nya vd, säger Maarit Jänterä-Jareborg, ordförande i styrelsen.

Marika Hedin är disputerad historiker och har en lång och bred erfarenhet som ledare för en rad olika museer och institutioner.

-Jag är mycket hedrad av att ha blivit tillfrågad och ser fram emot att få arbeta med och för Riksbankens Jubileumsfond. Riksbankens Jubileumsfond är en viktig strategisk aktör för humaniora och samhällsvetenskap i dagens Sverige, och för mig är det här ett förtroendeuppdrag, säger Marika Hedin.

Läs mer om Riksbankens Jubileumsfond och Marika Hedin: www.rj.se

Marika Hedin tillträder 1 februari 2019.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Läs vidare »

Fem Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:06 CEST

Fem forskare har utsetts till 2018 års Pro Futura-forskare. Det är den trettonde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2018 års Pro Futura-forskare. Fem forskare har valts ut av 33 nominerade. Beredningen av har utförts av Scas i Uppsala. De fem forskarna har sett ut med ledning av kvaliteten i deras forskning samt en bedömning av förmågan att arbeta självständigt och nydanande. Detta är den trettonde omgången av programmet, som blivit en förebild för hur framgångsrik forskning kan organiseras.

Pro Futuras popularitet beror på den utmärkta miljö som forskarna blir en del av vid Scas, samt på den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universiteten, i forskningsråd och akademier, både i Sverige och utomlands.

Björn Wittrock, Scas föreståndare, gläds över att Pro Futura stimulerar högskolor och universitet att rekrytera forskare tidigt i karriären också från andra universitet och länder.

- Programmet har skapat förutsättningar för vetenskaplig gemenskap mellan unga forskare över disciplin- och nationsgränser, säger han.

Urvalsprocessen till Pro Futura är mycket omsorgsfull. En internationellt erfaren beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, som därpå har intervjuats. Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att dessa ambitiösa satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.

- Svenska universitet saknar tyvärr fortfarande en tydlig karriär för unga forskare. Pro Futura visar vi hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

Göran Blomqvist gläder sig därtill mycket åt att lärosätena denna gång verkligen har ansträngt sig att nominera forskare av båda könen, 17 kvinnor och 16 män nominerades.

För att i ytterligare stärka unga och framgångsrika forskare har Riksbankens Jubileumsfond för andra året i rad valt att satsa på ytterligare tre lovande forskare bland dem som lärosätena nominerade. De tilldelas RJ 1 year reseach grant, som ger dem möjlighet och frihet att utveckla sina vetenskapliga idéer.

De fem forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

Fredrik Charpentier Ljungqvist, föreslagen av Stockholms universitet. Hans forskning kommer att handla om att undersöka den relativa betydelsen av klimatmässiga respektive samhälleliga faktorer för hungersnöd i Europa mellan 1500 och 1800.

Eric Cullhed, föreslagen av Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på språket och syftar till att definiera och klassificera det ordförråd som användes i grekiska och romerska estetiska beskrivningar.

Karin Jensen, föreslagen av Karolinska Institutet. Hennes mål är att avgöra hur psykosociala faktorer formar hälsan, och bland annat planerar hon att utföra placeboundersökningar i både terapi och kirurgi.

Sarah Nouwen, föreslagen av universitetet i Cambridge. Hennes projekt handlar om normer i internationella fredsförhandlingar.

Orri Stefánsson, föreslagen av Stockholms universitet. Hans planerade studie avser att se över de analytiska verktyg som används vid bedömningar av miljöpolitiska strategier så att risken för katastrofer också kan tas med i beslutfattandet.

De tre forskare som får RJ 1 year research grant är:

Jenny Pelletier, föreslagen av Göteborgs universitet. Hon kommer att forska om medeltida filosofer som William Ockham, Walter Chatton och Adam Wodeham.

Ann-Kristin Kölln, föreslagen av Göteborgs universitet. Hon planerar att forska om politiska partiers institutionella legitimitet.

Ewan Jones, föreslagen av universitetet i Cambridge. Hans forskning kommer att fokusera på den så kallade systemteorin.

Kontakta Scas för mer information: 018-557085 eller info@swedishcollegium.se

Eller forskningssekreterare AnnaLena Hållner som berett ärendet på Riksbankens Jubileumsfond, annalena.hallner@rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Fem forskare har utsetts till 2018 års Pro Futura-forskare. Det är den trettonde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av de 33 forskare som nominerades har Riksbankens Jubielumsfond dessutom valt att dela ut RJ 1 year research grant till ytterligare tre forskare.

Läs vidare »

Helsingborg stad, Riksteatern och Region Skåne anställer Flexit-forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:10 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare. De nya Flexit-forskarna anställs som in-houseforskare i Helsingborg stad, Region Skåne och Riksteatern.

Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna. Förutom att bedriva forskning tillför de även kompetens till verksamheterna genom att vara delaktiga i det löpande arbetet.

Flexit har pågått sedan 2010 och är en satsning där RJ söker nya vägar mellan forskning och näringsliv, offentlig sektor samt civilsamhälle. Organisationerna definierar områden inom sina verksamheter där de har behov av kunskapsutveckling. Utifrån dessa områden formulerar de sökande forskarna sina forskningsplaner. De antagna forskarna anställs i två år av företaget/organisationen och tillbringar sedan det sista året på en akademisk institution.

Det är inte bara relativt nydisputerade forskare som är intresserade av forskning utanför akademin utan även mer etablerade forskare. Flexit är öppet för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och finansierar tre års forskning vid en verksamhet utanför akademin.

För att förstärka organisationen kring Flexit inrättades en programgrupp 2016, som kommer fortsätta att arbeta framöver. Programgruppen har bland annat ansvarat för uppföljningar av projekten och bidragit med förslag på nya organisationer för Flexit-forskare samt arbetat med hur Flexit kan utvecklas.   

2018 års Flexit-forskare:

  • Dr. Phil. Janet Johansson, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola i samarbete med Riksteatern: Skapa jämlikhet genom att dramatisera dagliga rutiner bakom och framför scenen: ett projekt om sociala innovativa metoder för jämställdhetsstrategi vid Riksteatern.
  • Docent Katja Lindqvist, Institutionen för service management vid Lunds universitet, Campus Helsingborg i samarbete med kulturförvaltningen, Region Skåne: Forskning om utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar: drivkrafter, processer och samspel.
  • Ekon. dr Caroline Wigren-Kristoferson, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Stadsledningsförvaltningen, Helsingborg stad: Forskning om innovativa processer i offentlig upphandling Helsingborg.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett tre nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna. De nya Flexit-forskarna anställs som in-houseforskare i Helsingborg stad, Region Skåne och Riksteatern. Förutom att bedriva forskning tillför de även kompetens till verksamheterna genom att vara delaktiga i det löpande arbetet.

Läs vidare »

Varför inte rösta?

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:22 CEST

Forskare, politiker och experter samtalar om valdeltagande under Järvaveckan.

Välkommen till en diskussion kring hur man kan öka valdeltagandet och intresset för partipolitik. Ungdomar är intresserade av samhällsfrågor men inte i form av partipolitik eller ungdomar i hela landet. Förtroendet för demokratin och det politiska systemet riskerar att urholkas. Vad beror detta på och vad kan göras? Vad säger forskningen och vad gör partierna?

Medverkande:

Susanne Wallman-Lundåsen, universitetslektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet
Erik Amnå, professor i statskunskap, Uppsala universitet
Minéa Frykman, rektor, Höj Röstens
Juan-Pablo Roa, bitr. kommunikationschef (‎S)
Jean-Robert Nino, ledamot Rinkeby-Kista sociala delegation (M)

Moderator: Staffan Dopping

Tid: Fredag den 15 juni klockan 18:00-19:00

Plats: Seminariescen 2, Järvafältet, Spånga idrottsplats. Adress: Solhems hagväg 2, Spånga

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Järvaveckan - Varför inte rösta? Välkommen till en diskussion kring hur man kan öka valdeltagandet och intresset för partipolitik. Ungdomar är intresserade av samhällsfrågor men inte i form av partipolitik eller ungdomar i hela landet. Förtroendet för demokratin och det politiska systemet riskerar att urholkas. Vad beror detta på och vad kan göras? Vad säger forskningen och vad gör partierna?

Läs vidare »

Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till forskning om global ojämlikhet

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 11:41 CEST

Flera av de utmaningar mänskligheten står inför kan bara lösas genom globala insatser. Riksbankens Jubileumsfond har därför tillsammans med en rad internationella stiftelser inlett ett samarbete om forskning på temat Global Issues.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) bidrar med 20 miljoner kronor till satsningen som delvis är en fortsättning på tidigare samarbeten med bland annat Volkswagenstiftung och Wellcome trust, men där nu också spanska La Caixa Foundation, danska Novo Nordisk Fonden och Wallenbergstiftelserna ingår. I årets utlysning som fokuserar på social ojämlikhet deltar RJ, Volkswagen, Novo Nordisk Fonden och Compagnia di San Paolo.

Årets utlysning går fokuserar på social ojämlikhet (Social Inequality), men ingår i det bredare internationella forskningsprogrammet Global Issues – Integrating Different Perspectives, som syftar till att stimulera internationellt forskningssamarbete och skapa nya insikter om tänkta frågor av global relevans. Program är det övergripande temat för olika utlysningar inom skilda områden, som alla återspeglar utmaningar som har identifierats i FN:s hållbarhetsmål.

Satsningen syftar dessutom till att stimulera och stärka samarbetet mellan forskare som är baserade i olika delar av världen. Programmet erbjuder finansieringsmöjligheter för internationella forskargrupper bestående av forskare baserade i höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer utanför Europa. Genom dessa satsningar på internationellt samarbete hoppas RJ och övriga stiftelser att förena olika forskningsfokus och metoder samt  möjliggöra utvecklingen av globala perspektiv på de aktuella frågorna som i bästa fall kan utmana traditionella angreppssätt.

Läs mer om utlysningen, som stänger i oktober, på RJ:s webbplats.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Flera av de utmaningar mänskligheten står inför kan bara lösas genom globala insatser. Riksbankens Jubileumsfond har därför tillsammans med en rad internationella stiftelser inlett ett samarbete om forskning på temat Global Issues. RJ bidrar med 20 miljoner skr till satsningen som delvis är en fortsättning på tidigare samarbeten med bland annat Volkswagenstiftung och Wellcome trust.

Läs vidare »

Riksbankens Jubileumsfond och Region Skåne satsar på forskare på kulturförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 16:27 CEST

Riksbankens Jubileumsfond har utsett Katja Lindqvist vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, till en av tre nya Flexit-forskare. Katja Lindqvist ska undersöka hur regioner i Europa arbetar med att utveckla kulturella och kreativa näringar, samt effekterna av detta, utifrån hennes nya arbetsplats på kulturförvaltning i Region Skåne.

Tolv forskare tilldelas RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 17:09 CEST

Med RJ Sabbatical vill Riksbankens Jubileumsfond ge lektorer och professorer möjlighet att skriva synteser och slutföra långt kommen forskning. Hur tiden läggs upp är till stor del upp till forskarna själva, men avsikten är att forskarna ska få ägna sig åt forskning på heltid under 6 till 12 månader.

Gensvaret från sektorn har varit stort och därför har Riksbankens Jubileumsfond nu beviljat ytterligare ett dussin forskare RJ Sabbatical.

-Responsen och det stora söktrycket har bidragit till att styrelsen skjutit till medel för att kunna bevilja fler projekt, säger AnnaLena Hållner, ansvarig forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond.

Över hundra ansökningar inkom och har bedömts av en internationell expertpanel. Även denna gång kan panelen konstatera att kvaliteten i ansökningarna är hög och att stödformen fyller en viktig funktion i finansieringssystemet.

-Vi är mycket nöjda med både utfallet och utlysningen, säger Göran Blomqvist, vd vid fonden. Just det faktum att de här forskarna verkligen frikopplas från andra uppdrag och därmed får chansen att under en kortare tid, ofta utomlands, fokusera på sin forskning har visat sig ge mycket skjuts i så väl karriären som för forskningen.

De tolv som får finansiering är:

Erik Agner, Stockholms universitet, ”Vad är beteendeekonomin och nudge-programmet?”.

Bo Andersson, Uppsala universitet, ”Aurora von Königsmarcks ’Nordischer weÿrauch’ – en kontextualiserad edition”.

Erik Green, Lunds universitet, ”Etablerandet och expansionen av en bosättarekonomi: Kapekonomin 1657–1840”.

Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet, ”Hällbilder i norra Europa – en ny syntes”.

Magnus Hörnqvist, Stockholms universitet, ”Lusten att straffa – en forskningssyntes”.

Wiebke Kolbe, Lunds universitet, ”Till havet! Tyska havsbad och kustturism 1871–1945”.

Yvonne Leffler, Göteborgs universitet, ”Det svenska romanundret. Svensk 1800-talsroman som världslitteratur”.

Sonja Opper, Lunds universitet, ”Sociala nätverk och entreprenörskap”.

Jenny Gunnarsson Payne, Södertörns högskola, ”Framtidens släktskap: Att teoretisera släktskap i den assisterande befruktningens tidevarv”.

Sharon Rider, Uppsala universitet, ”Universitetens idé: En filosofisk-antropologisk undersökning av högre utbildning”.

Mattias Tydén, Stockholms universitet, ”Rastänkande och politik. Rasismens omvandlingar under svenskt 1900-tal”.

Jenny White, Stockholms universitet, ”Polariseringens dynamik i Turkiet. Inblickar i Turkiets samhällsutveckling under 1970-talet”.

Läs mer om RJ Sabbatical och de forskare som fått medel på www.rj.se under beviljade anslag.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

RJ Sabbatical delas ut för femte gången. 12 forskare ges därmed chansen att fördjupa sig och ägna sig åt sina projekt på heltid. Med RJ Sabbatical vill Riksbankens Jubileumsfond ge lektorer och professorer möjlighet att skriva synteser och slutföra långt kommen forskning. Gensvaret från forskare har varit stort och 12 nya forskare får nu chansen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • Information och kommunikation
  • jeecnnivy.vgbjoyormkkmfbanxv@rgfj.hasefj
  • 08 506 26 433
  • 08 506 26 400

Om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.