Media no image

Sommarskola i digital humaniora, Oxford

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 14:02 CET

Förra årets sommarskola i digital humaniora blev en succé och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu i år på ytterligare en utlysning i samarbete med universitetet i Oxford.

RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan flera olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 2-6 juli.

Utlysningen gäller inte bara för disputerade forskare utan även doktorander kan söka den. Till skillnad från förra året krävs det nu ett ansökningsbrev som definierar behovet av utbildningen och kopplingen till forskningen som den sökande bedriver.

– Förra året skickade vi ut en förfrågan och antalet platser fylldes på några timmar. Vi såg att det fanns ett stort behov av den här sortens kurser och att RJ snabbt kunde göra en insats som förbättrar forskarnas kompetens om digitalisering och möjligheter för humanistisk forskning, säger Robert Hamrén, ansvarig för satsningen på RJ.

Avgörande kraven vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till den forskning som den sökande bedriver.

– Vi vill inte att först till kvarn ska gälla utan erbjuda plats till de som har störst behov och mest nytta av kursen, säger Robert Hamrén.

Ansökan till kursen ska vara inskickad senast den 6 mars klockan 16.00.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Förra årets sommarskola i digital humaniora blev en succé och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu i år på ytterligare en utlysning i samarbete med universitetet i Oxford. RJ bekostar boende, resa och kursavgift. Sommarskolan erbjuder föreläsningar av experter inom området varvat med möjligheten att välja mellan flera olika workshops som löper under en veckas tid. Kursen äger rum 2-6 juli.

Läs vidare »
Media no image

Ny utlysning av RJ Sabbatical – gör det möjligt för forskare att avsluta sin forskning

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 17:07 CET

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ännu en omgång av RJ Sabbatical, medel för lektorer och professorer att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

RJ Sabbaticals har fått starkt positiva omdömen i den utvärdering som har gjorts då satsningen ger etablerade forskare möjlighet att slutföra sina arbeten.

De ansökningar som gäller en period som är längre än sex månader ska även innehålla en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. För kortare forskningsperioder, på upp till sex månader, är forskningsvistelse utomlands inget krav men väl en merit.

Syftet med kravet på en utlandsvistelse är att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter. För att underlätta utlandsvistelser som är längre än tre månader erbjuder RJ stöd för att forskarnas familjer ska kunna följa med.

Under en sammanhållen forskningstid på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig enbart på den egna forskningen. De ska lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander.

Utlysning: https://rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2018/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ännu en omgång av RJ Sabbatical, medel för lektorer och professorer att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning.

Läs vidare »
Media no image

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond söker vd

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:37 CET

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till uppgift att främja och understödja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och religionsvetenskap. RJ arbetar även för internationalisering, förnyelse och ökad synlighet av den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen. Stiftelsen har en egen finansförvaltning, som förvaltar stiftelsekapitalet. För 2017 är 490 miljoner kronor budgeterade till nya forskningsanslag.

Vi söker en vd med doktorsexamen inom RJ:s forskningsområden, som är väl förtrogen med den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen och har dokumenterad erfarenhet av forskningsstrategiskt och forskningspolitiskt arbete och av forskningsadministration. Chefs- och ledarerfarenhet förutsätts. Det krävs stor personlig integritet och en mycket god social och kommunikativ förmåga.

Som vd har du det övergripande ansvaret för stiftelsens verksamhet, nationellt och internationellt, i samarbete med RJ:s styrelse. Till din hjälp har du 17 medarbetare inom kansliet med kompetens inom forskning, finansförvaltning, ekonomi och administration.

Anställningen är tills vidare och tillträds vid årsskiftet 2018/19 eller däromkring.

För mer information om kravprofilen och RJ gå in på www.rj.se eller kontakta Ann-Sofie Rosenberg, ansvarig konsult på Accord Group Executive Search, tel. 070-6337676. Närmare upplysningar kan du även få av styrelsens ordförande professor Maarit Jänterä-Jareborg, tel. 018-320 747 alt. 0761-998 444 (e-post: maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se).

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till uppgift att främja och stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi söker en vd med doktorsexamen inom RJ:s forskningsområden, som är väl förtrogen med humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen och har dokumenterad erfarenhet av forskningsstrategiskt och forskningspolitiskt arbete och forskningsadministration.

Läs vidare »
Media no image

Nya forskartjänster till organisationer och företag

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 15:11 CET

Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Genom Flexit-satsningen vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem. Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget/organisationen. De två första åren är anställningen knuten till företaget/organisationen och det tredje året till ett lärosäte eller annan institution. Under det sista året har de fortsatta kontakter med företaget/organisationen.

Organisationerna har tagit fram ett antal frågeställningar som de har behov av att få belysta, frågor som sedan omformuleras av forskaren till en konkret forskningsplan.

Exempel på frågor: Hur kan teknik och digitaliseringen på bästa sätt möta behoven hos nya grupper läsare? Hur formuleras mål för utvecklingsarbete inom området kulturella och kreativa näringar på kommunal och regional nivå? Hur genomförs verksamhetsstyrning med målet att öka mångfald och jämlikhet på, bakom och framför scenen? Hur har beställare, leverantörer, brukare och andra berörda medborgagrupper påverkats av upphandlingsarbetet?

Flexit är öppet för yngre likväl som äldre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget eller organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Flexit-utlysningen: www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-anstallningar-2018/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

​Välkommen att söka 2018 års Flexit-tjänster. Med Flexit vill RJ förbättra samverkan och förståelsen mellan forskarsamhället och företag och organisationer. De nya tjänsterna finns hos Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg stad, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturförvaltningen i Region Skåne och Riksteatern.

Läs vidare »
Media no image

Serier, filmer och utställningar - 4 miljoner till 11 Kommunikationsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 10:25 CET

I syfte att öka kunskapen om forskning samt för att stärka humanioras och samhällsvetenskaps ställning fattade Riksbankens Jubileumsfond 2017 beslut om att under tre år stödja kommunikationsprojekt inom de ämnen stiftelsen stödjer. Nu har beslut fattats i den andra omgången av satsningen och 11 projekt av beviljats medel.

Totalt inkom 52 ansökningar med många och mycket olika förslag. Bland de beviljade projekten finns alltifrån seriealbum och filmmanus, till onlinearkiv och satsningar på att stärka unga människors förståelse av politiska processer.

- Att stärka forskares möjligheter att själva och i samverkan med andra sprida forskningsresultat och nå dem som forskningen berör är viktigt. Vi märker att forskare är intresserade både av att samverka och sprida sina resultat, säger Jenny Björkman.

Mer om alla projekten kan man läsa i RJ:s projektdatabas.

De projekt som fått medel är:

Johannes T Aalders, Göteborgs universitet:
"Drawing-Conclusions": Att kommunisera en studie om oljeutvinning i Kenya genom kollaborativa serieteckningar

Erik Berggren, Linköpins universitet Campus Norrköping:
Lobby. Kunskapsutbyte och kommunikation om flyktingmottagande och integration genom utställningar och dialog

Maja Bäckvall, Uppsala universitet:
The Rune Cast: en podcast om runologi

Isabelle Dussauge, Uppsala universitet:
Fostret: En animerad historisk kortfilm

Gro Einarsdottir, Statens museer för världskultur:
Att motivera åtgärder genom att associera personliga fördelar med hållbar konsumtion

Robert Marc Friedman, Universitet i Oslo: Lise Meitner: En moralsk forskares kamp. Manus for en animerad film om vetenskap, kön och värden

Sara Kristoffersson, Konstfack:
Ett varumärke för alla. Om det kooperativa förbundets design och reklam

Michele Micheletti, Stockholms universitet:
Fest-i-Val: Ungdomars förståelse och relation till valåret 2018

Nils Olsson, Göteborgs universitet:
NubuWeb – ett nordiskt online-arkiv för avantgarde och experimentell litteratur och konst

Meike Wagner, Stockholms universitet:
Förmodernitet på scen: Rousseaus teater

Johan Östling, Svenska Dagbladet:
Konsten att förmedla kunskap. Under Strecket som en digital resurs i ett nytt medielandskap

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond har beviljat 4 miljoner kronor till 11 kommunikationsprojekt. Det handlar om alltifrån filmprojekt till satsningar på att öka ungas förståelse av demokratiska och politiska processer.

Läs vidare »
Media no image

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 300 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 17:06 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i dag delat ut nästan 320 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

- Vi är en av de viktigaste finansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och har därmed ett stort ansvar för att stödja den bästa forskningen, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

- En avgörande faktor för att säkra kvaliteten är att anlita internationellt erkända forskare i granskningsprocessen. En utmaning som vi hela tiden måste ta oss an och bli bättre på, menar Göran Blomqvist.

De tre större forskningsprogrammen är:

Karl G. Johansson (Universitetet i Oslo): Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur beviljas 44,5 miljoner kronor.

Håkan Johansson (Lunds universitet): Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen beviljas 35,1 miljoner kronor

Gustaf Arrhenius (Institutet för Framtidsstudier): Klimatetik och framtida generationer beviljas 40,9 miljoner kronor.

Utöver de längre programsatsningarna har 43 treåriga forskningsprojekt fått medel. Forskarna, både i form av enskilda forskare och medelstora grupper, ges möjlighet att pröva sina bästa idéer.

Könsaspekterna beaktas noga i granskningsprocessen. De forskare med låg karriärålder, som har avlagt doktorsexamen under senare år, fortsätter att klara sig bra i konkurrensen.

- Att stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är viktigt, inte minst med tanke på nutida händelser där fakta och kunskap ifrågasätts och ickedemokratiska strömningar tilltar i styrka, säger Göran Blomqvist.

För att ytterligare främja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora ger RJ medel till infrastrukturprojekt, i år åtta stycken. Bland dessa kan nämnas digitalisering av historiska flygbilder för att kunna kartlägga globala miljöförändringar, kartläggning av våldet i Syrien samt digitaliseringen av Lövstadbruks bibliotek.

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se (välj år 2017 och stödform).

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

Läs vidare »
Media no image

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 07:37 CEST

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, brittiska Wellcome Trust och tyska Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex internationella forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro.

Sedan ett antal år tillbaka har Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung samarbetat kring en satsning på forskning om globala utmaningar: Europe and Global Challenges. Tanken bakom är att stora globala utmaningar bara kan lösas med gemensamma krafter, därför anmodades de sökande att upprätta samarbeten med forskare över hela världen. Utlysningen har varit mycket lyckad.

- Det här är ett utpräglat europeiskt initiativ. De tre stiftelserna finansierar tillsammans forskning om de stora utmaningarna för Europa och världen. Som finansiärer vill vi ge de sökande stor frihet att ställa de frågor som de finner mest relevanta och intressanta. Däremot har vi ställt stora krav på att forskargrupperna i den här utlysningen ska komma från hela världen. Det har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det har ökat perspektiven och lett bort från eurocentrismen, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

De sex projekt som i år beviljats medel kommer att kunna bidra med ny kunskap om många av de globala problem som världen står inför, menar Göran Blomqvist.

I år var antalet bidrag från svenska forskare större än tidigare. Över 300 ansökningar inkom från forskargrupper runt om i världen. Dessa bedömdes sedan av en internationell panel som utsåg 14 till en tätgrupp och slutligen valde ut sex projekt som beviljades anslag.

Sedan 2009 har totalt 16 forskargrupper beviljats stöd. 2017 års forskargrupper är följande:

Erik Berglöf: The Responsible Deal: Where and How to Best Protect and Integrate Syrian Refugees
London School of Economics and Political Science, 900 000 euro (funded by Riksbankens Jubileumsfond)

Contact:

iga@lse.ac.uk

This inter-regional multidisciplinary project seeks to understand how humanitarian and asylum policies impact refugee decision-making and integration. Focusing on Syrian refugees in frontier host countries (Turkey, Lebanon, Egypt, Iraq and Jordan) and non-frontier host countries (Germany, Sweden and the UK), this project seeks to understand where a particular refugee is most effectively and sustainably protected and integrated, and how agreements between origin and host countries, the EU and globally can be improved. Combining quantitative and qualitative approaches across various disciplines, we address three main questions: (1) How do asylum seekers select initial and ultimate host countries and what is the effect of EU and member state policies on their eventual outcome? (2) How does asylum policy design impact refugee integration? (3) Given our results and current political constraints, how should responsibilities be allocated between EU, national and local levels and across origin, initial, and ultimate host countries?

Till Bärnighausen: The Ethics of Health Policy Experiments: a global framework for design and oversight
Univeritäts-klinikum Heidelberg, 900 000 euro (Wellcome Trust)

Contact: haefner@uni-heidelberg.de

Across the globe, governments implement efficacious health interventions whose success depends on health policy choices: how interventions are financed, organised, and deployed in real-life health systems. Strong causal evidence for these choices requires health policy experiments: large-scale, rigorous tests of alternative approaches to delivery (Tollefson 2015). Yet the ethics of health policy experiments remain uncharted (Bärnighausen, Wikler, and Eyal 2014). We propose to develop a global framework for ethical design and oversight of health policy experiments based on theory and normative reasoning; deliberative interviews with local stakeholders; deliberative workshops with global actors; and feedback from internet users. The final global framework will recommend principles, structures and processes for ethical design and oversight of health policy experiments, which are scientifically rigorous, ethical, and politically and socially widely acceptable. Our investigator team is drawn from Germany, Tanzania, Bangladesh and the US, and brings together expertise in study design, ethics, and qualitative inquiry.

Sarah Hawkes: Identifying and Implementing Appropriate and Effective Public Policy Responses for Improving the Sexual Health of Migrants and Refugees
University College London, 891 000 euro (Wellcome Trust)

Contact: s.hawkes@ucl.ac.uk

Global challenges are complex, interwoven ‘wicked problems’ whose solutions require systemic thinking, cross-disciplinary collaboration, and engagement with a range of stakeholder opinions and positions. In this proposal we will address the interlinked problems of inequalities, migration/refugees and global health. Using the tracer example of sexual health (sexually transmitted infections including HIV) we will explore rigorous evidence for interventions to address upstream determinants driving poor health outcomes for refugees/migrants from West Asia/Middle East North Africa (WA/MENA). Results from systematic reviews, realist reviews and mathematical modelling will be synthesised to identify effective interventions which can be translated into policy (in a range of sectors). These policy options will be assessed and refined to enhance their ‘palatability’ – i.e. their legitimacy, feasibility and acceptability with a range of key stakeholders in countries in the WA/MENA region as well as in pan-EU and national level (UK) health institutions.

Thomas Hale: Strengthening Non-state Climate Action in the Global South
University of Oxford, 757 700 euro (Volkswagen Stiftung)

Contact:thomas.hale@bsg.ox.ac.uk

In parallel to national governments, cities, companies, civil society groups, and other sub/non-state actors increasingly act to address climate change. While this shift represents an important breakthrough for a critical global challenge and for European policy, it also faces a crucial barrier. Most of the world’s future emissions will come from developing countries, which will also experience the worst effects of climate change. Yet most non-state climate action is still concentrated in the Global North and the vast majority of transnational climate governance (TCG) initiatives are led by Northern actors. This balance will have to shift for TCG to realise its potential. Furthermore, we have only a limited understanding of the impact and effectiveness of TCG initiatives, especially in the South. This project aims to map, explain, and narrow this gap. In addition to global-level analysis, the project considers in detail sub/non-state action in India and Kenya. By collecting original, micro-level data in these countries, the project aims to understand the contextual factors that shape the outcomes of TCG ‘on the ground’ in order to understand how sub/non-state actors in developing countries can best contribute to the global challenge of managing climate change.

Anders Levermann: Impact of Intensified Weather Extremes on Europe’s Economy
Potsdam-Institut fûr Klimafolgenforschung, 784 900 euro (Volkswagen Stiftung)

Contact: anders.levermann@pik-potsdam.de

Weather extremes are expected to intensify under future warming. In a globalized world, Europe’s economy will be impacted directly by recurring regional extreme weather events, such as the 2013 flooding or the 2003 heat wave, but also indirectly through its economic connectedness with the rest of the world. This project investigates the impact of intensified weather extremes on Europe's economy under different climatic and socio-economic futures and develops and assesses possible adaptation strategies at the company, the national and the EU level. To this end, the impact of heat waves, floods and tropical storms as well as possible developments of Europe's economy and trade relations through 2050 will be projected. Based on these projections, the direct and indirect effects on Europe’s economy will be assessed using a numerical model of economic loss propagation. The model will be calibrated by hindcasting recent weather extremes. Overall, the project addresses the combined impact of two major global challenges of the 21st century – climate change and economic connectedness – and provides solution strategies with strong global implications.

Jenny Phillimore: Sexual and Gender-based Violence in the Refugee Crisis: Vulnerabilities, Inequalities and Responses
University of Birmingham, 880 000 euro (Riksbankens Jubileumsfond)

Contact: j.a.phillimore@bham.ac.uk

This project uses a social constructivist framework to understand the incidence and nature of sexual and gender-based violence (SGBV) experienced by refugees escaping conflict in the Levant region. SGBV against refugees is a global challenge demanding urgent attention given the scale of forced displacement. It is a problem at the nexus of three global challenges: global health, migration and social inequality. The project is an interdisciplinary collaboration between academics and NGOs from the Levant, Europe and Australia. Retrospective interviews will be undertaken with refugees, and in-depth interviews with service providers, to examine refugees’ experiences conceptualised as a process of SGBV determined across the refugee journey. The research attends to subjective experiences, interactions, and different reception and therapeutic contexts to explore how SGBV impacts refugees’ health and resettlement. Social impacts of the project include: development of a new approach to recording SGBV incidence and policy and practice recommendations shaping more responsive services.

Läs mer om initiativet Europe and Global Challenge på respective finansiärs webbplats www.rj.se, www.volkswagenstiftung.de and wellcome.ac.uk

För mer information kontakta forskningssekreterare Fredrik Lundmark, fredrik.lundmark@rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro. Sedan ett antal år tillbaka har dessa stiftelser samarbetat kring satsningen Europe and Global Challenges. Tanken är att stora globala utmaningar bara kan lösas med gemensamma krafter. Utlysningen har varit mycket lyckad.

Läs vidare »
Ybttkderqegmjilex0e8

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 14:18 CEST

Under hösten introducerar Riksbankens Jubileumsfond ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat! Syftet är att sprida forskning till nya grupper och hitta nya, innovativa sätt att presentera forskning och dess resultat. Under fyra kvällar kommer publiken att få möta forskare och stå-uppare på Bonden bar, Stockholm, som kommer att prata och skämta om fred, fördomar, brott och berusning.

Xuuducfdcnww5vlsbhrp

Hur sekulärt är Sverige?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:07 CEST

I Religionen tur och retur diskuterar en rad forskare från skilda fält alltifrån heliga krig till religionens eventuella kopplingar till evolutionen. Därtill diskuteras reformationen, sekulariseringen i Indien, Iran och Sverige, hur det är att växa upp i så kallade sekter samt mycket mer. Boken kommer bland annat att diskuteras under Almedalen den 4 juli 15-15, Kilgränd 1.

Media no image

Fyra Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:21 CEST

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2017 års Pro Futura-forskare. De fyra forskarna har valts ut bland 27 nominerade. Beredningen av har utförts av SCAS i Uppsala. De fyra forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Detta är den tolfte omgången av det framgångsrika programmet, som tydligt visar både att det går att locka mycket avancerade forskare till Sverige och att det går att bygga elitsatsningar om förutsättningarna är de rätta.

Pro Futuras popularitet beror på den utmärkta miljö som forskarna blir en del av på SCAS samt på den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, inte bara i Sverige. Förra årets Pro Futura-forskare Aryo Makko invaldes till exempel nyligen i Sveriges Unga Akademi.

Urvalsprocessen till Pro Futura är omfattande. En internationellt framstående beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, som sedan dessutom intervjuats. Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att sådana här satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.

-Svenska universitet saknar tyvärr fortfarande en tydlig och transparent karriär för unga forskare. Pro Futura visar hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

Björn Wittrock, föreståndare för SCAS, framhåller att Pro Futura inte bara är ett anslag eller en tjänst.

-Att ingå i Pro Futura är att vara en del av en gemenskap av unga forskare över ämnes- och nationsgränser. Man får uppleva några av de internationellt mest ansedda och livaktiga instituten för avancerade studier.

För att i ytterligare stärka unga och framgångsrika forskare har Riksbankens Jubileumsfond i år valt att göra en satsning på ytterligare två forskare. De tilldelas RJ 1 year research grant.

De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

 • Patrick Jern, nominerad av Åbo Akademi, vars forskning befinner sig i gränslandet mellan psykologi, medicin, genetik och evolutionsbiologi. Han föreslår ett projekt med titeln An Empirical Test of the Erotic Platsicity Theory and Its Implications for Sexual Function. Projektet handlar om stabiliteten i sociosexuell orientering.
 • Sofia Lodén, nominerad av Stockholms universitet, kommer att forska om gränser och landskap i Artursagan. Titeln är The Europeanization of Culture in the Middle Ages: Moving Borders and Landscapes in Arthurian Romance.
 • Ola Wikander, nominerad av Lunds universitet, vars forskning handlar om historisk lingvistik, biblisk exegetik och religionshistoria. Det skisserade projektet har titeln The Word of the Storm Gods: Reconstructing the Common Mytho-Poetic Language of Northwest Semiotic.
 • Nicholas Zair, nominerad av universitetet i Cambridge, avser att studera konservativ stavning i texter från den romerska kejsartiden. Titeln på projektet är Learning to Spell in the Roman Empire.

De två forskare som får RJ 1 year research grant är:

 • Ronald van den Berg, nominerad av Uppsala universitet, som kommer att studera de teorier och modeller som finns för beslutsfattande.
 • Temi Odumosu, nominerad av Malmö högskola, som kommer att studera nordiskt slaveri och kolonisation.

Kontakta forskarna:

Patrick Jern: pjern@abo.fi
Sofia Lodén: sofia.loden@su.se
Ola Wikander: ola.wikander@ctr.lu.se
Nicholas Zair: naz21@cam.ac.uk
Temi Odumosu: tcodumosu@gmail.com
Ronald van den Berg: ronald.vandenberg@psyk.uu.se

För mer information om Pro Futura kontakta SCAS: 018-557085, info@swedishcollegium.se
Frågor kan även ställas till Britta Lövgren som handlagt ärendet på RJ: britta.lovgren@rj.se

Läs mer om Pro Futura på www.rj.se där det bland annat finns uppgifter om tidigare forskare, och annan fakta kring programmet:

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Därtill har Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsett ytterligare två forskare som får RJ 1 year research grant. De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är: Patrick Jern, Sofia Lodén, Ola Wikander och Nicholas Zair.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • Information och kommunikation
 • jenny.bjorkman@rj.se
 • 08 506 26 433
 • 08 506 26 400

Om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.