Skip to main content

Unga utsätter sig för risker i samband med sex under alkoholpåverkan.

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2017 08:00 CET

En ny enkätundersökning bland unga som besöker ungdomsmottagningar i Stockholms län visar att de är en riskgrupp beträffande alkohol- och drogkonsumtion och relaterade problem. Hälften av de som deltog i undersökningen har under alkoholpåverkan låtit bli att använda skydd när de haft sex, drygt 40 procent har glömt att använda skydd och 40 procent har haft sex som de ångrat efteråt. Kartläggningen är framtagen av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) och visar på behovet av förstärkta alkohol- och drogförebyggande insatser med fokus på sexuell hälsa. 

– Trots minskad alkoholkonsumtion bland unga generellt är alkoholrelaterade problem fortfarande högst aktuellt och ungdomsmottagningarna en viktig arena för att förebygga dem, säger Pia Kvillemo, forskare på STAD och en av dem som står bakom studien.

Enkätundersökningen som genomfördes vid 11 ungdomsmottagningar och besvarades av 328 besökare i åldern 15-27 år visar också att drygt 40 procent har använt någon annan drog än alkohol och att 16 procent haft sex när de varit drogpåverkade.

Arbetet på ungdomsmottagningar är i huvudsak inriktat på sexualitet och samlevnad men mottagningarna gör också viktiga insatser för ungas psykiska hälsa för vilka alkohol och droger kan vara betydande riskfaktorer. Under 2016 genomförde STAD en kartläggning med det långsiktiga målet att utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet i samarbete med ungdomsmottagningar i Stockholms län. Ett flertal ungdomsmottagningar medverkade, dels genom att personalen intervjuades, dels genom att personal i samarbete med STAD genomförde en enkätundersökning bland ungdomsmottagningarnas besökare. Resultaten visar att personalen vid ungdomsmottagningarna ser ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och att utsätta sig för risker i samband med sex, men också att alkohol- och drogkonsumtion och sexuellt riskbeteende kan vara uttryck för en underliggande psykisk problematik.

Utifrån kartläggningens resultat kommer STAD i samarbete med ungdomsmottagningarna att arbeta vidare för att utveckla det förebyggande arbetet med alkohol, droger och sexuell hälsa i fokus. Det menar Johanna Gripenberg, chef för STAD.

– STAD arbetar alkohol-och drogförebyggande på flera arenor, exempelvis på krogar, fotbollsarenor och i primärvården. Ungdomsmottagningarna är en arena som vi ser som mycket viktig i ett förebyggande arbete eftersom man där framför allt når unga kvinnor som i andra sammanhang riskerar att inte uppmärksammas, säger Johanna Gripenberg.

Kartläggningen visar också att det bland ungdomsmottagningarnas personal finns ett intresse för ny kunskap om alkohol och droger och hur man bäst kan arbeta för att stödja ungdomar och unga vuxna som besöker mottagningarna.

– Vi tittar bland annat på möjligheten att ta fram en webbaserad vägledning om alkohol och droger riktad till ungdomsmottagningarnas personal och ett program mot alkoholkonsumtion och sexuellt riskbeteende bland unga, säger Pia Kvillemo.

Studien har finansierats med medel från Folkhälsomyndigheten. 

För mer information

Pia Kvillemo, forskare på STAD 
telefon 070 673 48 64
pia.kvillemo@sll.se

Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD,
telefon 070-484 88 64
johanna.gripenberg@sll.se

STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) grundades 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. www.stad.org

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).