Media-no-image

Stockholm vann pris i Mayors Challenge: Biokol för att minska klimatförändringarna

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 12:38 CEST

Stockholm vann pris i den internationella innovationstävlingen Mayors Challenge. Bidraget, som tagits fram på Stockholms stads trafikkontor, handlar om möjligheten att producera
biokol av stockholmarnas trädgårdsavfall för att bland annat minska koldioxidutsläppen. 
Förslaget belönades med 1 miljon Euro ( 9-10 miljoner kronor).

Förslaget- ”Biokol - för ett bättre ekosystem i städer” - är projektet där stockholmarnas trädgårdsavfall i framtiden görs till biokol vilket bidrar till att Stockholm blir en renare, friskare och grönare stad.
Biokol framställs från till exempel kvistar och grenar. I framtiden ska de stockholmare som lämnar
trädgårdsavfall till återvinningscentralen erbjudas biokol som ”återbäring”. Det innebär att stockholmarna kan göra staden grönare och mer hälsosam.

Tävlingen, för europiska städer med över 100 000 invånare, hade från början 155 deltagare. Det har varit möjligt att ansöka med innovativa, modiga idéer och projekt som löser viktiga problem för städerna och dess invånare.

Fakta biokol:
Biokol baseras på t.ex. kvistar och grenar och framställs med särskilda krav på hållbar tillverkning och användning. När biokol blandas i jord till träd, parker och rabatter fungerar det som jordförbättrings-medel och hjälper växterna att få ökad tillgång till vatten och näring. Eftersom biokolets stabila struktur gör det mycket svårnedbrytbart ligger det kvar i jorden i upp till tusentals år. På så sätt fungerar biokol
som en kolsänka genom att låsa ned kol från atmosfärens koldioxid i marken. Genom projektet skapar vi förutsättningar för en grönare, friskare och renare stadsmiljö, ökar produktionen av förnybar energi och tar upp kampen mot klimatförändringarna.

Kontaktperson:
Björn Embrén, Trafikkontoret
076–122 6213


Stockholm vann pris i den internationella innovationstävlingen Mayors Challenge. Bidraget, som tagits fram på Stockholms stads trafikkontor, handlar om möjligheten att producera biokol av stockholmarnas trädgårdsavfall för att bland annat minska koldioxidutsläppen. Förslaget belönades med 1 miljon Euro ( 9-10 miljoner kronor).

Läs vidare »
Media-no-image

Hållbara Järva: Solceller på Husbybadet och Tensta simhall

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 08:41 CEST

I dag, torsdag den 25 september, firas målgången i Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” på äventyrsbadet i Husby. Inom projektet har den största solcellssatsningen hittills i norra Europa genomförts. Karin Wanngård, gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms stad, inviger solcellssatsningen.

Projektet omfattar totalt 10 000 kvadratmeter solceller inom Järvaområdet i Stockholm. Bland byggnaderna märks bland annat Husbybadet och Tensta simhall där fastighetskontoret i Stockholms stad placerat ut 955 kvadratmeter solceller till en total kostnad om 3,6 miljoner kronor.

Taken på sim- och idrottsanläggningar är oftast en bra placering för solceller. Det handlar om stora och relativt flacka ytor. Dessutom är elförbrukningen hög i denna typ av byggnader, vilket gör att också besparingen av investeringen blir därefter, säger Ira Lagercrantz, enhetschef på fastighetskontoret.

Stockholms stad har sedan tidigare solceller på bland annat Åkeshovs sim- och idrottshall, Ågesta stall och Kulturhuset/Stadsteatern.

Vi kommer nu att fortsätta att analysera vårt fastighetsbestånd för att hitta ytterligare byggnader som fungerar för placering av solceller, säger Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör i Stockholms stad. Vi hoppas också att det ska bli möjligt att på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt än idag, producera solel på en plats och plocka ut den på en annan. Detta skulle ge ökade incitament för att investera i solceller. Vår bedömning är att solel skulle kunna stå för 20 procent av vår totala elförbrukning, avslutar Juan Copoví-Mena.

Firandet av Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” äger rum torsdagen den 25 september, klockan 15.00 – 19.00 på äventyrsbadet i Husby.

Läs mer på www.stockholm.se/solinvigning

Upplysningar

Juan Copví-Mena, juan.copovi-mena@stockholm.se Telefon: 08-508 270 10

Ira Lagercrantz, ira.lagercrantz@stockholm.se Telefon: 08-508 276 12

I dag, torsdag den 25 september, firas målgången i Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” på äventyrsbadet i Husby. Inom projektet har den största solcellssatsningen hittills i norra Europa genomförts. Karin Wanngård, gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms stad, inviger solcellssatsningen.

Läs vidare »
Ildtuafp9jzay2gueps7

Många ungdomar på Södermalm mår bra

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 14:36 CEST

Media-no-image

Ungdomar på Norrmalm mår bra

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 16:15 CEST

De flesta unga på Norrmalm är trygga, tycker att det är härligt att leva och trivs bra i skolan. Det är fortsatt färre unga som röker eller dricker alkohol och de allra flesta har inte testat narkotika. Det visar resultatet av Stockholmsenkäten för 2014.

Undersökningen görs vartannat år och visar trender över tid. Enkäten besvaras av unga i årskurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet.

– Vi ser en positiv utveckling inom de flesta områden, vilket visar att vårt förebyggande arbete går i rätt riktning. Det är fortsatt viktigt att arbeta långsiktigt för att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika, säger stadsdelsdirektör Johanna Engman.

– Tobaksbruket har minskat över tid hos både unga tjejer och killar, vilket är glädjande. Trenderna med tobak är viktiga av flera anledningar. Dels för att rökning är skadligt i sig, dels då vi ser en koppling mellan bruk av tobak och narkotika. De som röker cannabis har oftast rökt cigaretter tidigare, säger tf. enhetschef Cecilia Oscarsson, fält- och fritidsverksamheten inom Norrmalm.

– Vi ser också att allt fler unga helt väljer att avstå alkohol, men även att antalet som dricker större mängder alkohol minskar. Fler föräldrar är även mer restriktiva och bjuder inte sina ungdomar på alkohol, säger tf. enhetschef Cecilia Oscarsson.

– Det förbyggande arbetet är en viktig del av vårt arbete och vi fortsätter med insatser, aktiviteter och utbildningar för och med ungdomarna, föräldrar och stadens medarbetare, säger tf. enhetschef Cecilia
Oscarsson.

Kontaktpersoner

Cecilia Oscarsson, tf enhetschef, fält- och fritidsenheten, Norrmalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-50809270, e-post: cecilia.oscarsson@stockholm.se

Johanna Hult, avdelningschef, förskole- och fritidsavdelningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning
Telefon: 08-50809310, e-post: johanna.hult@stockholm.se

De flesta unga på Norrmalm är trygga, tycker att det är härligt att leva och trivs bra i skolan. Det är fortsatt färre unga som röker eller dricker alkohol och de allra flesta har inte testat narkotika. Det visar resultatet av Stockholmsenkäten för 2014.

Läs vidare »
Do7omrtnwdiylas1ru2x

Brukarna mer nöjda med socialpsykiatrin

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 11:41 CEST

Personer på Södermalm som har stöd i sitt egna boende eller bor i ett stödboende är snitt nöjdare än tidigare. Det visar årets två brukarundersökningar inom socialpsykiatrin: boendestöd och stödboende. Undersökningen visar att brukarna känner sig väl bemötta av sin boendestödjare. Den visar också att de upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av sitt stöd.

Media-no-image

Förbättrad framkomlighet och säkerhet vid Fridhemsplan

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 11:32 CEST

Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Därför genomförs ett antal åtgärder under perioden 17 september 2014 – sommaren 2015.

Situationen vid Fridhemsplan ska förbättras för alla trafikantgrupper – både när det gäller trafiksäkerheten och framkomligheten.

Alla vänstersvängar i korsningen kommer att tas bort för att förstärka säkerheten för oskyddade trafikanter och ge bättre förutsättningar för busstrafikens framkomlighet. Cyklister får mer utrymme då fler cykelbanor och cykelfält anläggs. Genomgående cykelförbindelser skapas i nord- och sydgående riktning längs S:t Eriksgatan, vilket förbättrar både trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister avsevärt.

Biltrafikens framkomlighet försämras inte, men de som idag använder vänstersvängarna i korsningen måste köra andra vägar.


Bakgrund

Korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan är en av Stockholms mest olycksdrabbade. I mars 2012 godkände Trafik- och renhållningsnämnden ett förslag till inriktning av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen.

Parallellt med studier i korsningen gällande trafiksäkerhetsproblemen bedrev staden i samarbete med SL en studie angående bussframkomligheten. Det resulterade i ett antal planerade åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinjer 1,3 och 4 via korsningen och på det kringliggande nätet.


Mer information

Se bifogad karta. Mer information på stockholm.se/fridhemsplan

Kontaktperson: Erik Johansson, kommunikatör, trafikkontoret.
Telefon: 08-508 261 35
E-post: erik.g.johansson@stockholm.se

 


Framkomligheten och säkerheten ska förbättras på Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Därför genomförs ett antal åtgärder under perioden 17 september 2014 – sommaren 2015.

Läs vidare »
Qesxrnhrhekernvxasgh

Södermalm tredje coolaste stadsdelen i världen

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 14:26 CEST

Södermalm har långa upplysta sommarnätter. I stadsdelen finns minimalistiska fåtöljer och vintagebutiker i toppklass. Cool och Stockholm är i huvudsak synonymt. Så lyder en del av motiveringen för Södermalm i Stockholm då tidsskriften Vogue listar de coolaste stadsdelarna i världen

Media-no-image

Fler offentliga toaletter och cykelpumpar i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 19:33 CEST

Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.

De publika toaletterna blir reklambefriade om nämnden så önskar, vilket underlättar utplaceringen i miljöer där reklam olämplig. Samtliga toaletter kommer också vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.

- Stockholmarna ska få största möjliga nytta för de avtal som kontoret tecknar. Det är glädjande att
det nu tecknade reklamavtalet ger stockholmarna fler toaletter och cyklisterna får fler platser i den offentliga miljön för att pumpa sina cyklar. Det nya avtalet är en bra kombination av reklammöjligheter och fler nyttigheter för stockholmarna i den allmänna miljön, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

 • Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog 2013-06-13 åt trafikkontoret att förbereda tecknande av ett nytt tjänstekoncessionsavtal under upphandlingsliknande former.
 • Trafikkontoret har genomfört en process utifrån LOU:s former för en så kallad förhandlad upphandling. Processen har resulterat i ett tilldelningsbeslut som trafiknämnden fattade beslut om trafiknämnden den 28 augusti 2014.
 • Tilldelningsbeslut innebär i korthet att:
  - Publika toaletter (den så kallade huvudnyttigheten) ökar med cirka 250 procent.
  - Trafiknämnden erhåller cirka 75 cykelpumpar på offentlig plats (mot dagens 17 stycken).
  - Avtalstiden kortas med cirka 50 procent.
 • De publika toaletterna blir dessutom reklambefriade om nämnden så önskar.
 • Samtliga toalettenheter inrymmer också en toalett som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning i enlighet med ”Stockholmsmodellen”.
 • Det vinnande anbudet är JCDecaux Sverige AB.

  Vid frågor eller för ytterligare information kontakta:
  Torkel Kjellman, utredningssekreterare, trafikkontoret, tfn 08-508 26 043,
  e-post torkel.kjellman@stockholm.se 

Stockholms stads trafiknämnd har fattat ett beslut att teckna ett 10- årigt avtal som bland annat innebär att 50 fler offentliga toaletter kommer att byggas runt om i staden. I avtalet ingår även att 70 nya cykelpumpar ska placeras ut.

Läs vidare »
E64bsfelpjyhrdejgzcd

H.M. Drottningen inviger nytt Barnahus i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 07:00 CEST

Onsdagen den 27 augusti inviger H.M. Drottningen Barnahus Stockholm. Barnahuset kommer att vara Europas största barnahus där socialtjänst, polis, landsting och åklagare gemensamt arbetar för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättssäkert bemötande.

Mcnczggrrwol2wwuxssw

Hammarby Sjöstad får utegym

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 11:39 CEST

Nu står ytterligare ett utomhusgym redo för stockholmarna. Tisdagen den 26 augusti klockan 17 inviger Södermalms nämndordförande Christoffer Järkeborn ett utegym i Hammarby Sjöstad. Efter invigningen finns det sammanlagt 38 utegym i Stockholms stad. Journalister är välkomna att delta!

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
 • ascaalovawkma.maiccljwhfria.nrjackdgveson@stqafboccxkhjdmcolbdm.rzztpzse
 • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

Om Stockholms stad

En stad där alla kan växa

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2022. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling "Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass".

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans skapar och förverkligar stadens 38.000 medarbetare det som ska bli ett Stockholm i världsklass.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern