Lkdtvo0wczcgpxgk7xd0

Stan är full av glitter

Pressmeddelanden   •   2014-11-22 15:30 CET

Nu tindrar Stockholm lite extra mot dig. Idag tändes julbelysningen. Runt om i city kan omgivning, boende och förbipasserande njuta av 710 708 lampor som tillsammans bildar 35 juliga installationer.

Uaq52ho4kfkcfj3yxud2

Klimatsmart och styrd belysning i Stockholm - Djurgården och Bromma

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 16:30 CET

Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysning helt och hållet kan däremot göra att människor känner sig otrygga. Med hjälp av ljusstyrning och LED-­‐belysning är det möjligt att både tillgodose trafikanternas behov och samtidigt spara energi.

Media-no-image

​Ny leverantör av skolskjuts för ensamåkande barn ska upphandlas

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 16:52 CET

Idag träffades representanter för serviceförvaltningen i Stockholms stad och Samtrans återigen för att diskutera problemen med vissa skolskjutsar. Resultatet blev att Samtrans förlorar rätten att köra ensamåkande barn.

Vid dagens möte framförde serviceförvaltningen att staden gör avdrag på ersättningen till Samtrans. Det innebär att transporterna av ensamåkande barn lyfts ur avtalet och framöver kommer att skötas av en annan leverantör.

– Vi väljer den här åtgärden då vi anser att Samtrans inte fullgör sina åtaganden, det finns fortfarande för stora brister, säger Christer Edfeldt, tillförordnad direktör på serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningen kommer omgående att påbörja en upphandling för att hitta en ny leverantör av skolskjuts för ensamåkande barn. Senast 1 mars 2015 ska ett avtal börja gälla. Cirka 130 barn berörs av dagens åtgärd som accepterats av Samtrans.

Fakta

Samtrans Skol- och handikapptransporter i Stockholm är stadens leverantör av persontransporter från och med 1 juli 2014. Uppdraget omfattar skolskjuts och resor för personer med funktionsnedsättning, för barn i förskolan, elever i grundskolan, vuxna inom daglig verksamhet och äldre inom dagverksamhet. Under hösten har Samtrans haft problem att följa de åtaganden som finns i avtalet vilket resulterat i förseningar av vissa transporter.

Vid frågor, kontakta:

Christer Edfeldt
tillförordnad förvaltningsdirektör 
Telefon: 08-508 11 815/076-12 11 815
E-post: christer.edfeldt@stockholm.se

Idag träffades representanter för serviceförvaltningen i Stockholms stad och Samtrans återigen för att diskutera problemen med vissa skolskjutsar. Resultatet blev att Samtrans förlorar rätten att köra ensamåkande barn.

Läs vidare »
Vof5w9gjdbfistpgh6wu

Nu tändas 700 000 stockholmsljus

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 13:38 CET

På lördag blir Stockholm ljusare. Då tänder staden drygt 700 000 juleljus runt om i city. Jul- och ljusälskare hälsas hjärtligt välkomna till invigningen som sker med pompa och ståt i hjärtat av Stockholm, på Sergels Torg.

Media-no-image

Månadens stockholmare november - Karin Wanngård

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 13:32 CET

Redan från unga år var politiken en självklar del i Karin Wanngårds liv – samhällsfrågor diskuterades ofta vid middagsbord, och hon säger sig alltid haft ett stort rättvisepatos.

–Politik för mig betyder dels bildning, att man ständigt lär sig om hur samhället fungerar, men det handlar också om viljan att förändra, och i mitt tycke förbättra, menar hon. 

Som 19-åring blev Karin Wanngård invald i Stockholms stads kommunfullmäktig, först som ersättare sedan som ledamot.  År 2011 tog hon steget till att bli heltidspolitiker, som socialdemokratiskt oppositionsborgarråd. Efter kommunalvalet 2014 valdes hon till Stockholms finansborgarråd.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som finansborgarråd?

–Det är naturligtvis en stor utmaning eftersom jag har väldigt höga ambitioner för Stockholm; att satsa på skolan, pressa ner arbetslösheten och få bort ungdomsarbetslösheten samt att bygga fler bostäder. Jag vet att det är högt satta mål, men jag kommer göra allt jag kan för att det ska bli verklighet. Vi har väldigt kompetenta medarbetare i den här staden och en effektiv och bra förvaltning, jag känner mig trygg med att vi kommer kunna utveckla Stockholm i en positiv riktning.

Den fråga som ligger Karin Wanngård allra närmast om hjärtat är stadens barn och deras utveckling.

– Dels handlar det om vad vi lämnar över till våra barn och barnbarn när det gäller miljöfrågor och bostäder, men också om deras uppväxtvillkor och rätten till lika möjligheter.

Största utmaningen är att minska segregationen.

– I Stockholm finns både de fattigaste och rikaste stadsdelarna i landet. Alla stockholmare har inte samma möjligheter, det handlar om vilket boende man har, hur man klarar skolan och möjligheterna till att få ett jobb. Det är en jätteutmaning som kommer att ta tid, men det måste ändå vara en stark målsättning för stadens hållbara utveckling.

Läsa hela intervjun på stockholm.se.

 

Redan från unga år var politiken en självklar del i Karin Wanngårds liv – samhällsfrågor diskuterades ofta vid middagsbord, och hon säger sig alltid haft ett stort rättvisepatos. –Politik för mig betyder dels bildning, att man ständigt lär sig om hur samhället fungerar, men det handlar också om viljan att förändra, och i mitt tycke förbättra, menar hon.

Läs vidare »
Media-no-image

Ekarna i Hansta Naturreservat får det bättre

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:54 CET

I Natura-2000-området i Hansta finns en unik ek-och hassellund. Nu vidtar Stockholms stad åtgärder för att säkra ekbeståndets fortlevnad. Samtliga grova, mycket gamla ekar friställs genom gallring av konkurrerande asp och hassel.
Åtgärderna följer Stockholm stads skötselplan för Hansta och Länsstyrelsens bevarandeplan för Natura-2000-området. Skötselåtgärderna utförs under november och december nu i höst.

Arbetet innebär att en del yngre ekar friställs för att kunna utvecklas till framtidens jätteekar. Vissa aspar och yngre ekar ringbarkas för att öka tillgången på torrträd, till gagn för insekter och fåglar. Områdets fornminnen,( gravar, boplatser och stensträngar) röjs fram för att synas bättre.

Dessutom kommer skogsbryn att vårdas genom att lågväxande buskar som slån och hagtorn mm gynnas av en gallring/röjning.

Det mesta av den avverkade stamveden, toppar och  grenar kommer att köras ut från området. På några ställen läggs dock stamved upp som en s.k. faunadepå, där multnar veden långsamt för att gynna den biologiska mångfalden. Eventuella körskador på marken kommer att lagas.

För mer information
Bodil Hammarberg, trafikkontoret telefon: 076 - 12 26 524

I Natura-2000-området i Hansta finns en unik ek-och hassellund. Nu vidtar Stockholms stad åtgärder för att säkra ekbeståndets fortlevnad. Samtliga grova, mycket gamla ekar friställs genom gallring av konkurrerande asp och hassel.

Läs vidare »
Glkousikunrj2hxjbwpj

Hållbara Järva prisas för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 22:00 CET

Stadsförnyelseprojektet Hållbara Järva, i Stockholms stad, vinner första pris för hållbar stadsutveckling i årets Sweden Green Building Awards. Projektet tilldelas priset för att man visat hur man kan halvera energianvändningen för värme och samtidigt skapa delaktighet, ge boende inflytande över renoveringsnivåer, satsa på utbildning, samt skapa arbetstillfällen.

Xuwifsglibx6nb6rrtyl

Tusentals lyktor under samma himmel!

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 10:45 CET

Barnen på Norrmalms kommunala förskolor deltar i en ljusmanifestation och har skapat ljuslyktor som lyser i Observatorielundens spegeldamm torsdagen den 20 november klockan 16-18.

Media-no-image

Stockholm världsbäst på ICT

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 10:02 CET

Återigen prisas Stockholm för sitt arbete med informations- och kommunikationsteknologi, ICT, för hållbar stadsutveckling. I Ericssons rapport The Networked Society City Index 2014 rankas Stockholm som nummer ett av 40 städer i världen.

I rapporten visas ett starkt samband mellan ICT-mognad, till exempel infrastruktur, konkurrenskraft och it-användning och hållbar stadsutveckling. Sambanden för Stockholm är mycket tydliga.

– Stockholm har under lång tid insett att de här frågorna är en strategisk och viktig del i utvecklingen av en hållbar stad. En viktig satsning var etableringen av det kommunala bolaget Stokab. Som neutral part erbjuder staden ett stabilt fibernät till mycket konkurrenskraftiga priser. Staden har arbetat strategiskt och målmedvetet med dessa frågor, och vi ser att det skapar positiva effekter i vår stad. Det säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Stockholm är en av Europas snabbast växande regioner och har ett erkänt gott klimat för nystartade företag, ofta med teknik- och it-inriktning. Här finns många kunskapsintensiva företag inom teknik- och miljösektorn. En hög kunskapsnivå och ett utbrett it-användande är också en förutsättning för stadens omfattande satsningar på e-tjänster. Idag kan stockholmarna använda över 60 webbaserade e-tjänster för att få service från staden dygnet runt. 

Men staden uppmanar också invånare och företag att själva utveckla tjänster med hjälp av all den öppna data som staden publicerar. En tredjedel av all öppna myndighetsdata i Sverige kommer från Stockholms stad.

-  Stadens beslut att tillgängliggöra data som öppna data är viktigt eftersom staden önskar vara öppen, transparent och tillgänglig. Det är också ett sätt att låta andra att med hjälp av vår öppna data utveckla nya smarta lösningar och tjänster, säger Anette Holm, it-direktör i Stockholms stad.

I Stockholms stad pågår flera innovativa projekt där digital teknik och hållbar utveckling förenas. Ett exempel är EU-projektet GrowSmarter som Stockholm leder. Projektet inriktas på tekniska lösningar inom områdena smarta hus, trafiklösningar, integrerad infrastruktur och hållbar mobilitet. Projektet ska leda till en högre energieffektivitet med lägre utsläpp av växthusgaser men också till en hållbar och ökad ekonomisk tillväxt.

Vid frågor kontakta:
Anette Holm, it-direktör/CIO, Stockholms stad
08-508 29 511
anette.holm@stockholm.se

Återigen prisas Stockholm för sitt arbete med informations- och kommunikationsteknologi, ICT, för hållbar stadsutveckling. I Ericssons rapport The Networked Society City Index 2014 rankas Stockholm som nummer ett av 40 städer i världen.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu blir det enklare att dra nytta av naturen

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 08:00 CET

- Efter två års arbete lanserar projektet C/O City verktyg och arbetsmetoder som är
anpassade för att användas av aktörer i olika delar av planeringsprocessen. C/O
Citys projektresultat är ett steg i arbetet att kunna möta städernas framtida
utmaningar
, säger Christina Wikberger, projektledare C/O City, Stockholms stad.

Kraftiga regn, värmeböljor och tät stadsbebyggelse kommer att ställa höga krav på hur vi
planerar våra städer i framtiden. De multifunktionella, urbana
ekosystemtjänsterna har potential att hantera ökande mängder regn och främja
biologisk mångfald samtidigt som de skapar hälsosamma miljöer för stadsbor. Gröna
tak, till exempel, kan minska årsavrinningen av dagvatten med 50-75 procent och
en grön fasad kan minska bullernivån på en innergård med 4 dB.

Förutom konkret handbok i ämnet lanseras nu även andra verktyg som inkluderar en
grönytefaktor för den allmänna marken, indikatorer för uppföljning av
ekosystemtjänster på olika skalor, hur ekosystemtjänster kan integreras i
certifieringssystem och byggnadstekniska aspekter av gröna väggar och tak.

C/O City presenterar lösningarna på ”Building Sustainability Sweden SGBC14” 10-11
november på Stockholm Waterfront.

För mer information kontakta:
Christina Wikberger, christina.wikberger@stockholm.se, 08-508 28 140 

 

 


 


 

C/O City vill lyfta fram värdet av naturen i staden. De ekologiska, sociala och ekonomiska värdena. Vi vill formulera en ny vision om hur framtidens städer ska se ut. Vi vill inspirera och övertyga, skapa nya modeller och verktyg och visa upp konkreta exempel. Vi vill göra det enkelt att planera och bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans.

Projektet är en konstellation av aktörer från olika organisationer och branscher. Vi presenterar alla steg i kedjan från idéer och planer till färdiga byggnader, gator och parker. Vi är experter med lång erfarenhet inom våra respektive områden; arkitektur, byggande, teknik och forskning. Dessutom delar vi ett brinnande engagemang för att skapa något nytt och livskraftigt. Något som kan förbättra livskvaliteten för kommande generationer av stadsbor. En stadsmiljö där människorna tar hand om naturen, så att naturen kan ta hand om människorna.

C/O City har sin utgångspunkt i Stockholms stads arbete med grönytefaktorn i Norra Djurgårdsstaden. Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som styr mot systemlösningar där stadsgrönska och dagvatten på olika sätt används för att stärka ekosystem, motverka negativa effekter av värmeöar och samtidigt forma attraktiva gårdar och utemiljöer.

Det förväntade resultatet av C/O City är vidareutvecklade verktyg och metoder för att arbeta med grönytefaktorn, där kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster är i fokus. Projektet handlar även om att utveckla metoder för deltagande i designen av och finansieringen av grönska som främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald i stadsmiljö. En viktig del av projektet är att kvantifiera ekosystemtjänster och utvärdera byggnadstekniska aspekter av grönytefaktorn, som till exempel gröna tak och väggar.

Det går att minska buller, hantera dagvatten och sänka temperaturen i städer med hjälp av de ekosystemtjänster som träd, parker och vegetation levererar. Nu lanserar projekt C/O City, som leds av Stockholm stad, verktyg som gör det enklare att använda ekosystemtjänster. Lösningarna kommer att presenteras på konferensen Building Sustainability Sweden den 10-11 november.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
  • Presskontakt. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, se "Kontaktpersoner" eller www.stockholm.se/presskontakt
  • asa.maria.jackson@stockholm.se
  • +46 76 12 29 069
Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets... Visa mer

Om Stockholms stad

En stad där alla kan växa

Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun med cirka 900.000 invånare. Stockholm växer snabbt och beräknas vara en miljonstad år 2022. Staden har en långsiktig och samlad vision för Stockholms utveckling "Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass".

Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.
Tjänstemannaorganisationen omfattar 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 bolag.

Tillsammans skapar och förverkligar stadens 38.000 medarbetare det som ska bli ett Stockholm i världsklass.

Läs mer på: www.stockholm.se/omstockholm

Koncern