Skip to main content

RÅDSSALSEKO 3 OKTOBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 09:40 CEST

Stadsledningskontoret, kommunikationsavdelningen, Telefon: 08-508 29 400, epost lars.wahlberg@stadshuset.stockholm.se

STOCKHOLMS STADS KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 OKTOBER 2005

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Från den övergripande skoldebatten:
• Stadens kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna ska förenklas. Skolor och förskolor har tyckt att insamling av informationen skett osystematiskt, ostrukturerat och onödigt omfattande. Två tidigare system ska nu knytas ihop.

• Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna har analyserat kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd. Redovisningen drogs inför fullmäktige, som godkände den. Den andra delen i detta arbete handlar om metodutveckling och är överlämnad till Kompetensfonden.

• Staden ska vänta med beslut om flexibel skolstart tills konsekvenserna för gymnasieskolan blir klara. Problemet är att elever med flexibel skolstart också får ett flexibelt grundskoleslut.

• Språkcentrum ska vara kvar och tillhöra utbildningsförvaltningen centralt (inte stadsdelsnämnderna). Det har funnits en förhoppning om att språkcentrum inte skulle behövas om undervisning på elevers modersmål blev en naturlig del av skolverksamheten, men fullmäktige såg risker med en indragning. Dels för att modermålsundervisningen hotas och dels att modersmålslärare skulle bli övertaliga.

• Skolpolitikens främsta mål ska vara utjämning av barns olika förutsättningar. Den stora skillnaden mellan skolors resultat i olika stadsdelar sågs som alarmerande. Att pojkar lyckas så pass mycket sämre i grundskolan än flickor är något som behöver analyseras. Det slogs fast när den årliga rapporten Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 2004 presenterades för fullmäktige. Samtidigt konstaterades att elevresultaten hade förbättrats något under året. Allt fler blir behöriga till gymnasieskolan och högskolan.


Övriga beslut
• Stadsbiblioteket på Sveavägen/Odengatan ska byggas ut och det finns tre alternativa utbyggnadsförslag. En arkitekttävling ska utlysas.

• Valkretsindelningen förändras inför valet år 2006. På längre sikt kan det dock vara motiverat att genomföra större ändringar.

• Stockholm ska få ett folkhälsoprogram. Det ska utgå från de nationella hälsomålen men framför allt inrikta sig på barns och ungdomars hälsa. Socialtjänstnämnden ska tillsammans med andra nämnder ta fram ett förslag till program efter kontakter med Stockholms läns landsting. Barn, ungdomar, handikappråd och pensionärsråd ska också vara delaktiga.

• Judiska Sjukhemmet och Judiska Servicehuset går samman.

• Resursfördelningssystemet för socialpsykiatrin har fått en översyn. Föreslagna förändringar börjar gälla 1 januari 2006. Men systemet ska fortsätta att utvecklas.

• Staden ska utveckla och förenkla ett system för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet, Integrerat ledningssystem, ILS.

• Bolaget FB Servicehus AB ändrade namn till Micasa Fastigheter i Stockholm och fick samtidigt en förändrad bolagsordning.

• 450 lägenheter ska byggas på Sabbatsbergsområdet. 290 av dem blir hyreslägenheter.

• Torget mellan kvarteret Fällan och Horsgatan på Södermalm får namnet Bysistorget.

• Vintertullen och Lumatorget i stadsdelen Katarina-Sofia får två nya salutorg.

• Fullmäktige antog ett program för miljöanpassat byggande.