Skip to main content

Stockholm genomför historiska satsningar på statsbyggnad

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 09:48 CEST

Stockholms kommunfullmäktige fattar i kväll beslut om två av landets största satsningar på stadsbyggnad och trafiklösningar genom tiderna. Den helt nya stadsdelen Danvikslösen möjliggör bland annat mellan 5 000 och 6 000 nya bostäder och en utbyggnad av gatunätet i Kista möjliggör ytterligare en helt ny stadsdel med 4 000 bostäder och en mängd nya arbetsplatser.

- Staden måste våga investera även när andra aktörer avvaktar. Beslutet om att gå vidare med utbyggnaden i Kista är oerhört viktigt, såväl med tanke på områdets fortsatta positiva utveckling som bostadssituation i Stockholm som helhet. Att länka samman Stockholm och Nacka genom den nya stadsdelen Danvikslösen är något som funnits på den politiska önskelistan sedan slutet av 80-talet. Det är ett jätteprojekt som handlar om såväl stadsmiljö, bostäder som infrastuktur. Nu genomför vi detta, säger Roger Mogert (s), gatu- och fastighetsborgarråd i Stockholm.

- Satsningarna omfattar både de människor som idag bor i dessa områden och de människor som i framtiden bereds möjlighet att bo eller arbeta där. Men det är också strategiska beslut för Stockholms fortsatta utveckling, säger Roger Mogert.

Fakta Kistasatsning

Investeringarna och utvecklingen gäller såväl trafik, bostäder, arbetsplatser och service. Kommunfullmäktige fattar idag beslut att gå vidare och påbörja projekteringen för utbyggnad av infrastrukturen i Kista. Utbyggnad av gatunätet kommer bland annat ske i form av en förlängning av både Norgegatan och Esbogatan, en ny lokal-gata samt om--byggnad och upprustning av Hanstavägen.

Genom beslutet möjliggörs att 4 000 nya bostäder kan skapas i området och dess närhet. Dessutom innebär den fortsatta planeringen att den resterande västra delen av Kista företagsområde kan komma till stånd.

Fakta Danvikslösensatsning

Den sista länken i Hammarby Sjöstad utgör Danvikslösen med 2.500 lägenheter i Stockholms stad som knyter ihop hela området runt Hammarby Sjö till en modern stadsdel. Tvärbanan ska förlängas till Slussen och förhoppningsvis blir det i framtiden också kollektivtrafik till sjöss med biogasdrivna Sjöbussar. Projektet utreds nu av Landstinget.

Danvikslösen inrymmer ytterligare stora områden med sjönära bebyggelse i bästa läge men också ett stadsdelscentrum vid Danvikstull i ett unikt samarbete med Nacka kommun, som också för sina fortsatta utbyggnader med upp emot 3.000 bostäder i Kvarnholmsområdet är beroende av ny trafikplats , vägtunnel och centrum.

Danvikslösenprojektet bygger på att en ny vägtunnel med 400 m längd byggs genom Henriksdalsberget. Saltsjöbanan får då en ny sträckning runt berget och kopplas ihop med Tvärbanan in emot Slussen. Spårvägen ska gå i tunnel under Danvikskanalen. Vägtunnel och trafikplatser kostar ca 1.100 Mkr och förutsättes delvis finansieras med statliga medel bl.a. de delar som ingår i länsvägnätet. En del av investeringen bekostas av utökade exploateringsmöjligheter.

Samtidigt byggs Stockholm Vattens reningsverk i Henriksdal om för 200 Mkr för att undvika luktproblem och klara dagens höga miljökrav.

Gatu- och fastighetsroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308