Skip to main content

Stort intresse för rättsfall som påverkar byggbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 09:53 CET

Lokalen var proppfull när Stockholms Byggmästareförening på fredagsmorgonen bjöd på frukostmötet Standardavtal i praktiken. Byggmästareföreningens entreprenadjurister arbetar dagligen med branschens standardavtal och följer ständigt det aktuella rättsläget. Vid dagens frukostmöte presenterades tre av de viktigaste prejudicerande rättsfallen som påverkar byggbranschen för ett 50-tal byggare och jurister. Deltagarna fick också med sig skriften Byggjuridik hem, där Stockholms Byggmästareförening två gånger om året sammanfattar de viktigaste rättsfallen.

 

Takkupemålet – om ansvar för tekniska lösningar

– Det viktigaste prejudikatet under 2009 var det så kallade takkupemålet, en 21 år gammal tvist som äntligen har fått ett avgörande i Högsta domstolen, berättade Daniel Modéus. En byggentreprenör hade anlitats av ett kommunalt bostadsbolag för att uppföra ett antal bostadshus. AB 72 var avtalat och entreprenadformen var utförandentreprenad, vilket innebär att beställaren tillhandahåller färdiga bygghandlingar åt entreprenören. Vid slutbesiktningen upptäcktes fuktgenomslag vid ett antal av husens takkupor. Entreprenören hade i ett tidigt skede föreslagit en ändring av takkupornas konstruktion och tillhandahållit konstruktionsritning för dessa som beställaren intagit i entreprenadkontraktet.

Tvisten bestod i vem som ansvarade för felet – beställaren, eftersom entreprenadformen var utförandeentreprenad, eller entreprenören, som föreslagit konstruktionen och tagit fram konstruktionsritningarna.

Enligt AB 72 kap 1 § 9 (som idag motsvaras av en i princip likadan formulering i AB 04 kap 1 § 6) svarar den part som tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial och handlingar jämte däri angivna konstruktioner för riktigheten av dessa. Men både tingsrätten och hovrätten menade att ansvaret för lösningens riktighet inte är samma sak som ansvar för dess lämplighet och att beställaren övertagit ansvaret för konstruktionen genom att föra in konstruktionsritningen i kontraktet.

Både tingsrätten och hovrätten överraskade branschen, eftersom det är en väl etablerad princip att den som tar fram underlaget för en konstruktion också är ansvarig för den. En förändring på denna punkt skulle komma att få konsekvenser för branschens standardavtal och eventuellt kräva nya revideringar. Högsta domstolens valde dock att följa den traditionella tolkningen av paragrafen och fann att entreprenören hade strikt ansvar för takkupornas ändamålsenliga funktion.

 

Hovrättsdom angående garantitid och fackmässighet

En kommun uppdrog 1997 åt en entreprenör att uppföra gruppbostäder och upptäckte senare att badrumsgolven var fuktskadade på grund av att betongen haft för hög fukthalt för den aktuella konstruktionen med golvvärme. Kommunen upptäckte felet inom garantitiden men reklamerade inte förrän efter ordinarie garantitids utgång.

En dom i hovrätten har klargjort att det inte räcker att ett fel har framträtt under garantitiden, utan det måste också reklameras inom garantitiden för att omfattas av garantin.

– Fuktskadan, som berodde på att fukthalten i betongen var för hög när badrumsgolvet lades in, anses inte heller vara entreprenörens ansvar, eftersom man följt den tabell i Hus AMA 83 som vid tiden var branschpraxis för den typen av golv. Genom att följa AMA och tekniska föreskrifter är inte entreprenören vårdslös, även om resultatet visar sig vara olämpligt, berättade Louise Wibert Uggla.

 

Gar-Bo förbjuds använda villkor

Gar-Bo Försäkring AB hade tidigare ett villkor i sina byggfels- och färdigställandeförsäkringar att försäkringshavaren inte får göra avsteg från gällande byggnormer. Marknadsdomstolen har funnit att detta villkor måste tas bort, eftersom det kan tolkas som att ett felaktigt utfört arbete av en entreprenör inte täcks av försäkringen.

– Vi vill poängtera att vårt syfte med villkoret var att utesluta fel som uppkommit genom att beställaren valt en konstruktion utanför byggnormerna, inget annat, kommenterade Peter Wipp, Senior underwriter på Gar-Bo, från publiken.

– Formuleringen i försäkringsvillkoren om att Gar-Bo förbehöll sig rätten att godkänna den besiktningsman som konsumenten ansågs också oskälig och måste tas bort, avslutade Daniel Modéus.

 

För ytterligare information, kontakta Anneli Albertsson på Stockholms Byggmästareförening, 08-587 147 05 eller 073-616 12 75.

Foto: Rosie Alm

Stockholms Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har ca 870 medlemsföretag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy