Nu börjar jakten på ny biskop i Stockholms stift - direktrapportering på nätet

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 15:25 CET

På torsdag den 6 december i Gustav Vasa kyrka kommer röstberättigade församlingsbor, diakoner och präster att plädera för, och nominera, den de vill ska bli Stockholms stifts nionde biskop efter Eva Brunne som går i pension i september nästa år. De nominerade går sedan vidare till själva biskopsvalet den 12 februari 2019.

Torsdagen den 6 december är det nomineringsval i Gustav Vasa kyrka. De som har rösträtt har då möjlighet att plädera för en kandidat. Rösträtt har alla präster och diakoner med tjänst i stiftet samt samma mängd medlemmar i stiftets församlingar, totalt 1122 stycken.

Pläderingarna inleds klockan 13.00 och pågår som längst till klockan 16.00.

Röstningen sker mellan klockan 16.00 och 19.00. De som får minst fem procent av rösterna går vidare till biskopsvalet efter en behörighetsprövning som görs av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Om möjligt ska dock minst fem kandidater tas fram.

Resultat under kvällen
När alla röster är kontrollräknade meddelas resultatet. Klockan 20.00 kommer en uppdatering att göras. Slutresultatet kommer under kvällen.

Överklagandetiden är en vecka. Sedan skickas resultatet till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar som gör en behörighetsprövning av de föreslagna.

Fem procent
De som godkänns och har fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet går vidare till biskopsvalet. Om möjligt ska dock minst fem kandidater tas fram. Oklart när besked om detta kommer.

Nästa steg i biskopsvalsprocessen blir en offentlig hearing med dessa kandidater söndagen den 30 januari klockan 13.00 i Stockholms Conference Center på Norra Bantorget. Allmänheten välkomnas.

Valomgångar
Den första valomgången i biskopsvalet sker tisdagen den 12 februari klockan 11.00–13.00.
Får någon då över 50 procent av rösterna är valet avgjort. Valen sker i respektive kontrakt.

I annat fall genomförs en andra valomgång tisdagen den 5 mars klockan 11.00–13.00. Valet står då mellan de två kandidater som fick flest röster i första valomgången. Valen sker i respektive kontrakt.

Realtid
Följ valet i realtid på https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyheter/nomineringsval-livesandning

samt på Stockholms stifts Facebooksida www.facebook.com/stockholmsstift

Läs mer om biskopsvalet här: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/biskopsval-2019Vad gör en biskop?
Ordet biskop kommer från grekiskans tillsynsman och är den högsta andliga ledaren i stiftet. Arbetsuppgifterna är bland annat att inspirera präster och diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt att viga präster och diakoner. I Svenska kyrkans finns 13 stift. Varje stift leds av en biskop.

Biskopen ska ge råd, lyssna på, och stärka sina medarbetare. Det görs bland annat med regelbundna besök i stiftets församlingar i form av så kallade visitationer. Då tar biskopen del av verksamhet, ge stöd och möta medarbetare i enskilda rådgivande samtal.

Biskopen är också ordförande i stiftets domkapitel och stiftsstyrelse. I domkapitlet sitter förutom biskopen vigda och ordinarie ledamöter och har där en granskande och dömande funktion. I stiftsstyrelsen sitter folkvalda kyrkopolitiker och där handläggs bland annat ärenden om kyrkliga val, frågor om hur församlingar och pastorat ska se vara indelade och man beslutar om ekonomiskt stöd till församlingar och pastorat.

Biskopen har en viktig roll i utbildningen av nya präster och diakoner. Det är biskopen som antar stiftets präst- och diakonkandidater och som viger dem till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtid då kandidaterna avger sina vigningslöften.

Biskopen har även olika uppdrag på Svenska kyrkans nationella nivå och deltar regelbundet i överläggningar med de andra biskoparna i olika frågor i det så kallade biskopsmötet.

Dessutom har biskoparna ofta olika internationella och mer civila uppdrag uppdrag. Biskop Eva är ledamot i Kyrkornas världsråds centralkommitté och i några forskningsstiftelser.

Efter att biskopen avslutat sin tjänst behåller hen titeln biskop emerita/us livet ut.


Biskopslängd
Stockholms stift är landets yngsta och bildades 1942. Idag har stiftet cirka en miljon medlemmar. Tidigare gränsade Uppsala stift och Strängnäs stift ungefär i höjd med Slussen.

Stockholms stift har sedan det bildades haft nio biskopar.

Manfred Björkquist 1942 - 1953

Helge Ljungberg 1954 - 1971

Ingmar Ström 1971 - 1979

Lars Carlzon 1979 - 1984

Krister Stendahl 1984 - 1988

Henrik Svenungsson 1988 - 1998

Caroline Krook 1998 - 2009

Eva Brunne 2009 - 2019

Biskopens valspråk
Biskop Evas valspråk kommer från Jakobs brev i bibeln kapitel 1 vers 2: ”Gör inte skillnad på människor”. Alla svenska biskopar idag har valspråk men eftersom det är relativt nytt så har endast hennes två företrädare valspråk. Biskop Caroline Krook: ”Var brinnande i anden – tjäna herren” och biskop Henrik Svenungsson: ”Min nåd är dig nog”.

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

Globala mål i församlingens liv

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 09:48 CET

Den 22 november deltar drygt 80 förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare i Globala mål i församlingens liv i Stefanskyrkan i Stockholm. Kursdagen är ett led i Stockholms stifts arbete för att främja församlingarnas strategiska och långsiktiga arbete för en hållbar utveckling.

-Stiftsorganisationen har spridit kännedom om FN:s Agenda 2030 sedan hösten 2015. Vi börjar se hur arbetet med inspiration och utbildning bär frukt. Nu är det dags att ta nästa steg genom en mer strategisk implementering av de Globala målen i församlingarnas och stiftsorganisationens arbete, säger Magnus Myrberg, stiftshandläggare för hållbar utveckling och en av två moderatorer för kursdagen.


Under kursdagens förmiddag föreläser Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen och medlem av regeringens 2030-delegation, över ämnet ”Alla länder är utvecklingsländer! Sverige och Agenda 2030/Globala målen för hållbar utveckling”. Deltagarna får även höra prästerna Eva Cronsioe, Claes Hedström och Kristin Molander formulera teologiska inspel om vad som behöver sägas om Gud, människan och kyrkan för en hållbar utveckling.

-Hur kan vi tänka kring och motivera församlingens arbete för hållbar utveckling? För mig har det med församlingens missionsuppdrag att göra, berättar Maria Bergstrand, biskopens adjunkt och den andra moderatorn för kursdagen.


Mitt på dagen vidtar ett lunchmingel på ett utställartorg med UNDP, Svenska FN-förbundet, WWF, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan internationellt arbete, Sensus, SKR och Stockholms stift. Efter lunch möter deltagarna några exempel på hur församlingar har börjat arbeta med Agenda 2030 och de Globala målen. Urban Hermansson och Erika Pihl från Sensus kommer dessutom att leda en workshop där en metod för relevans- och väsentlighetsanalys introduceras.

-Under dagen lanserar vi också ”Tävla för 17”. En tävling där församlingar och lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga kan vinna Globala målen-priser. Första pris är 17 läckra klossar med Globala målen och en glokal aktivitet med biskopen, tillägger Magnus.


Redan idag arbetar ett antal församlingar i Stockholms stift aktivt med FN:s Agenda 2030. I vissa fall handlar det om att lyfta hela agendan eller något av de 17 Globala målen i en verksamhet eller under ett arrangemang. I några församlingar kopplas arbetet med Svenska kyrkans miljödiplomering till de Globala målen. Ytterligare några har börjat se möjligheten att ha med Agenda 2030 i arbetet med revideringen av församlingsinstruktionen.

-Varje församling är en utvecklingsförsamling och behöver analysera vilka Globala mål som är mest väsentliga att arbeta med i sitt glokala sammanhang, avslutar Magnus.

Kontaktperson:

Magnus Myrberg, handläggare hållbar utveckling, Stockholms stift.

E-post: magnus.myrberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 070-508 940 32

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

”Krister Stendahl var min förebild och vägvisare!”

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 09:00 CET

Professor Paula Fredriksen är årets Stendahlföreläsare. Den femte november håller professor Paula Fredriksen årets Krister Stendahl Memorial Lecture, den tionde i ordningen, klockan 15 i Bringsalen på Ersta Konferens, Erstagatan 1 i Stockholm. 

-Titeln på min föreläsning är ”Messy monotheism and interfaith pluralism: Gods and humans in the ancient Mediterraenan” (Rörig monoteism och religiös pluralism: gudar och människor i den antika medelhavsvärlden). I Romarriket var även monoteisterna polyteister, säger professor Fredriksen. 

-Det vill säga att även om judar och, senare, kristna höll Israels Gud i högsta ära, så erkände de fortfarande existensen av andra, lägre gudar. Detta kosmos av många gudar ledde, häpnadsväckande nog, till ömsesidig anpassning, energiskt socialt utbyte och praktisk pluralism. På det sättet befrämjade den antike polyteistiska monoteismen fred!

Krister Stendahl Memorial Lecture hålls på hösten varje år till minne av Krister Stendahl, biskop i Stockholms stift 1984-1988 och tidigare professor i bibelvetenskap och dekanus vid Harvard Divinity School i USA.

Biskop Krister engagerade sig tidigt i religionsdialogen, framför allt dialogen mellan judar och kristna.

Läs mer på:https://blogg.svenskakyrkan.se/crd/ksml/

För mer information kontakta: 

Helene Egnell, Centrum för religionsdialog

telefon 0735-618964

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

Njut av orgeltoner från Bach till Avicii

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 09:40 CEST

Organisationen Interreligiöst råd i Stockholm (IRiS) vädjar till Polismyndigheten

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 10:42 CEST

-Det är uteslutet att en nazistisk organisation får marschera i omedelbar närhet av synagogan på en lördag, då sabbatsgudstjänst firas där.

I ett brev vädjar IRiS till Polismyndigheten att avslå NMR:s ansökan om tillstånd att marschera lördag 1 september på en marschväg som passerar i närhet av Stora synagogan på Wahrensdorffsgatan.

Rådet framhåller att NMR utgör ett hot mot det öppna samhället och skapar genuin fruktan bland medborgarna:

”Från ett interreligiöst perspektiv känner vi alla en legitim fruktan inför NMR:s planerade demonstration. NMR, med sin våldsbejakande extremism, utnyttjar det öppna samhällets fri- och rättigheter. Samtidigt utgör en implementering av NMR:s ideologiska program en negation av de värden som vårt samhälle bygger på."

I Interreligiöst Råd i Stockholm är flera olika judiska, muslimska, kristna, hinduiska, buddhistiska, sikhiska, baha’í och asatroende samfund representerade.


För mer information kontakta:
Helene Egnell, sekreterare, 08-508 940 09
Kaj Engelhart, styrelseledamot, 070-771 12 95
Bahman Tofighian, ordförande, 070-476 62 55.

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

​Ilsket anslag i Svenska kyrkans och Stockholms Stadsmissions gemensamma annonskampanj om medmänsklighet

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 10:39 CEST

Svenska kyrkan och Stockholms Stadsmission gör gemensam sak i en kampanj för medmänsklighet. Kampanjen pågår fram till valet.

Pressinformation gällande begravningsgudstjänst för Eric Torell

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 11:44 CEST

Torsdag 2 augusti blev Eric Torell skjuten till döds, Många människor har berörts av denna fruktansvärda händelse. En motorcykelkortege och minnesstund genomfördes söndag 5 augusti som väckte stor uppmärksamhet.

Begravningsgudstjänst för Eric Torell är offentlig och kommer att hållas i Gustaf Vasa kyrka fredagen 24 augusti kl 14. Kyrkan öppnar kl 13.30.

Begravningsgudstjänsten leds av prästen Pär Friberg som genom Svenska kyrkan, Stockholms stifts, samarbete med polisen bistod vid överlämnandet av dödsbudet och sedan dess har varit stöd för familjen.

Bland övriga medverkande i begravningsgudstjänsten finns Janne Schaffer, gitarr, Stefan Jämtbäck, sång/gitarr, Lars Fredén, orgel.

Minnesstund i kretsen av de allra närmaste.

Info till journalister och fotografer

Ett tält kommer att sättas upp utanför Gustaf Vasa kyrka intill huvudentré (Upplandsgatan) som blir samlingsplats för media innan begravningsgudstjänsten. Media välkomnas att delta under begravningsgudstjänstens första del. 

Klockan 13.15 ges detaljerad information i tältet om gudstjänsten och familjens önskemål.

Vid frågor, kontakta:

Pär Friberg, präst, 08-505 815 09, 070-786 08 50, par.friberg@svenskakyrkan.se


Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Fredag 24 augusti kl 14 hålls begravningsgudstjänst i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm för Eric Torell. Samlingsplats för media upprättas utanför kyrkans huvudentré vid Upplandsgatan för information kl 13.15.

Läs vidare »

Goda samtal i fokus för kyrkan under Järvaveckan

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:43 CEST

Svenska kyrkan satsar stort under Järvaveckan i år. Ärkebiskopen deltar, det erbjuds seminarier, eftersnack i kyrkan och utställningstält med många aktiviteter.

​Nu finns själavård lättillgänglig för den som vårdas i hemmet

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 15:28 CET

Nya vårdformer ställer nya krav på stödsamtal och själavård. Mängden patienter vårdade i hemmet i form av ASIH motsvarar ett nytt sjukhus i Stockholm. Från och med den 1 mars får dessa patienter ett nytt, enkelt och rättvist sätt att träffa någon att prata med.

– Ett helt nytt sjukhus finns numera i Stockholm – det som finns i hemmen, säger sjukhusprästen Helena Nikula, när hon beskriver hur vårdformerna förändrats i Sverige. Alltfler patienter vårdas i hemmet enligt ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och då är det också rimligt att de får det av själavård och stödsamtal på samma villkor som de som ligger på en vanlig sjukhusavdelning.

– När livet förändras och tillvaron gungar kan det vara värdefullt att få prata med någon om tankar och känslor som kommer fram. Ibland blir livet en kris och då kan stödet vara särskilt viktigt.

Vården förändras
Svenska kyrkan har sedan länge erbjudit samtal och besök på sjukhus och vårdinrättningar men i takt med att sjukhusvården i Sverige förändras i form av vård i hemmet så förändras även kraven på Svenska kyrkans själavård.

För den som är patient som vårdas i hemmet eller anhörig finns numera ett samtal med en präst eller diakon inte längre än ett telefonsamtal bort. Där finns Svenska kyrkans koordinator som hjälper till att hitta rätt person i rätt församling. Koordinatorn kan även hjälpa till att nå kontakt med andra samfund eller religioner. Telefonnumret till koordinatorerna är 08-402 36 00 och de nås från och med 1 mars 2018 vardagar mellan klockan 9.00 och 16.00.

Till hjälp för sjukhuspersonal
Så här säger Annika Norman, tf. enhetschef på Stockholms sjukhem om att patienter och närstående får kortare vägar till stöd och praktisk information:

– Vi välkomnar Svenska kyrkans initiativ att införa en koordinator. Det förenklar både för patienterna, deras närstående och för vår personal att få kontakt för stöd i både existentiella och praktiska frågor. Vi är också glada över att koordinatorn också kan förmedla kontakter med företrädare för olika trossamfund och andra religioner.

– Som vårdpersonal inom ASIH kommer vi ofta i kontakt med de stora existentiella frågorna. Ensamheten, som ofta verkar komma tillsammans med insikten om att överlevnaden är begränsad, kan vara stor och inte alltid något den sjuke kan dela, ens med sina närstående, säger Fredrik Sumara som är sjuksköterska på Ersta ASIH.

Han fortsätter:

-Ibland kan vi som vårdpersonal finnas där för samtal, men det kan också vara så att vi - särskilt om vi har känt personen länge - utvecklat "en annan typ av relation" och inte är den som patienten vill anförtro sig åt. Alla vill heller inte ha kontakt med kurator eller psykoterapeut. Här tycker jag att kyrkan har en naturlig roll i det teamarbete som utgör grunden för ASIH-verksamheten. De patienter som haft kontakt med präst eller diakon har ofta varit mycket nöjda och positiva. Minns särskilt en kvinna som sade att "kontakten med prästen blev mitt hopp i hopplösheten", avslutar Fredrik Sumara.Fyra anonyma röster om Sjukhuskyrkan

Emelie:

”För mig betydde det otroligt mycket att få bolla andliga tankar helt öppet, med en präst! Tankar som jag inte vågade/ kunde ta upp med vårdpersonal, när mamma var sjuk. Jag mötte en tillåtande öppenhet, som faktiskt räddat mitt liv!”

Anonym:

”Med min kyrkliga kontakt har jag kunnat prata om ALLT! Allt det svåra, det djupa, det andliga, och min vardag och ensamhet, efter att min hustru dog. Det har gjort att det blivit lättare att vara pappa och morfar, för att jag har en person till att dela det jag inte riktigt kan med någon annan. Att dessutom veta att den kontakten också mötte och kände min hustru, är otroligt värdefullt i våra samtal. Jag behöver inte förklara allt.”

Anonym:

”Att min fru fick ha sin själavårdskontakt, under sista delen av sjukdomstiden, gav hela familjen utrymme att vara i livet men också att våga prata om det allra svåraste. Det hjälpte oss också att stå ut med svåra besked från vården.”

Anonym:

”Min mamma var sjuk och döende och hade en själavårdskontakt. Genom det fick jag, i min stad, i en annan del av landet – en själavårdskontakt. Det var livsviktigt när det skedde! Jag hade så många tankar och känslor att bearbeta. Att röra sig mellan vardagen, sjukdomen, barndomen, tron och livet efter döden. Ja, det fanns, helt enkelt, ingen annan plats där det var möjligt!”

Mer information om koordinatorerna och ASIH:

Telefon: 08-402 36 00 (vard. 9-16)

E-post: stockholmsstift.asih@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/asih

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

​Jubilate 2018 är årets stora kyrkomusikfest

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 15:32 CET

I år står 200 gosskorister på scen i Gustav Vasa kyrka och dessutom framförs musik av Igor Stravinskij, Aaron Copland och Sven-David Sandström. I samband med konserten delas årets Sankta Ceciliapris ut.


- Årets Jubilate ger ett unikt tillfälle att njuta av musik framförd av 200 gosskorister samt blandad kör med orkesterackompanjemang, säger Anna Pihl Lindén, stiftsmusiker.

Jubilate är en årligt återkommande kyrkomusikalisk fest som äger rum i Stockholms stift samband med kyndelsmässodagen. Arrangörer är Gustav Vasa församling, Stockholms stift och Stockholms stifts Kyrkosångsförbund.


PROGRAM

Jubilate 2018

Lördag 3 februari i Gustaf Vasa kyrka

Kl 15.00 Ljus i mörkret - Gosskörskonsert med 200 sångare

Körer från Danderyd, Katarina, Kungsholm, Storkyrkan, Täby och Österåker

Stockholms Gosskör

Karin Skogberg Ankarmo, Magnus Bergman och Gregory Lloyd leder och ackompanjerar

Kl 16.00 Konsert

Igor Stravinsky: Psalmsymfoni för kör och orkester Blås upp!

Matthew Peterson: Lux Aeterna

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man

Sven-David Sandström: Psalm 150

Hägerstens kammarkör, Gustaf Sjökvists kammarkör, Sankt Matteus kör

Orkestern Filialen.

Flygel Mattias Wager och Lars Fredén

Dirigenter Kerstin Börjeson och Sonny Jansson


Sankta Ceciliapriset utdelas under konserten

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • Presskontakt för biskop, stiftskansli och övrig stiftsorganisation
 • padir.ausanondeobevdrgho@seoveinnsbgkafckygxrkoxanfk.scjeys
 • +46 705 94 18 28
 • +46 8 508 940 10

 • Presskontakt
 • Enhetsledare kommunikation
 • Enhetsledare för kommunikationsenheten, Stockholms stift
 • anocnijtcams.tjvimqgmeytrmnwanye@sfiveqknsbvkagekymmrkcpanpy.ssbecz
 • +46 725 15 53 90
 • + 46 8 508 940 62

Om Stockholms Stift

Svenska kyrkan i Stockholms stift

Stockholms stift är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift och bildades 1942. Stiftets uppgift är att stärka de 61 församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan och biskop är sedan 2009 Eva Brunne.

Adress

 • Stockholms Stift
 • Klara Södra Kyrkogata 1
 • Box 16306 103 25 Stockholm
 • Sweden