Skip to main content

Skogsindustridagarna 2019 – allt från skogsbränder till Virtual Reality

Nyhet   •   Apr 03, 2019 10:22 CEST

Andreas Liedberg berättade inspirerat om flera av Valmets leveranser. Foto: Kjell-Arne Larsson

Av Kjell-Arne Larsson

Årets upplaga av Skogsindustridagarna – som arrangeras av Kiwa – bjöd på ett mycket innehållsrikt program och en fullspäckad utställningslokal. De muntliga presentationerna vittnade om en skogsindustri som är på god väg att krypa ur sitt konservativa förflutna. Att siktet numera är inställt på nya tekniker och nya affärsmöjligheter utanför de traditionella råder det ingen tvekan om.

Max Johansson som ansvarar för processäkerhet på Kiwa inledde skämtsamt med att referera till veckans två viktigaste händelser: Brexitförhandlingarna och Skogsindustridagarna. De senares tema var ”En ny syn på världen – en ny syn på skogen”. Det handlade om allt från erfarenheter av skogsbränderna 2018 till användande av ny teknik, som 3D-projektering och VR.

Max Johansson hänvisade också till översikten för årets underhållsstopp, där många stopp kommer att sammanfalla i vissa perioder, särskild i maj. Konkurrensen om konsulter och entreprenörer blir stor. Upphandla därför i tid, och om möjligt rucka på tidplanerna för att lindra konkurrensen om utförarna.

Sedan talade Björn Lyngfelt från SCA om ”Bränder och bränsle – risker och möjligheter i SCA:s skogsbruk och industri”. Han lade också ett nationellt perspektiv på skogbränder. Efter skogsbranden i Västmanland 2014 utvecklade skogsbruket en branschstandard för att minska risken för bränder. Till åtgärderna hör att bland annat att maskinerna vid brandrisk ska arbeta utan band och kedjor. Markberedning är den mest riskfyllda aktiviteten. Verksamhet kan flyttas till områden med lägre brandrisk eller utföras nattetid när brandrisken är mindre. Åtgärderna var framgångsrika. År 2018 brann endast 400 hektar på SCA:s mark.

Totalt i Sverige brann under året 25000 hektar, mest i Jämtland och Gävleborg. Bränderna orsakades av människor som rörde sig i skogen (och slarvade med eld) samt av tåg, i mindre utsträckning av åska.

– Det är viktigt att upptäcka bränderna i tid, påpekade Björn Lyngfelt. Brandflyg ska användas för övervakning. Sedan är tillgången på helikoptrar som kan bära släckutrustning otillräcklig idag. Frågorna kring och ansvaret för brandskydd borde flyttas högre än länsstyrelserna, eftersom samma brand kan drabba flera län. Kanske ett större övergripande ansvar skulle läggas på MSB.

Möjligheter och problem

Harald Säll som till vardags är universitetslektor vid Institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö, gav en bakgrunds- och konsekvensbeskrivning av skogsbruket i sin presentation ”Natur i förändring. Från istid till drönare. Din min eller allas skog?”. I själva verket började han vid Jordens begynnelse för 4,6 miljarder år sedan! Viktiga inslag under de senaste årtusendena var förändringarna av skogslandskapet orsakade av introduktionen av jordbruk och under senare tid bland annat järnbrukens och träindustrins behov av kol och träråvara. Sedan tillkomsten av Skogsvårdslagen 1903 som krävde plantering/återväxt har utvecklingen av mängden skog vänt. Under samma tid har också bland annat älgen återkommit och är nu inte längre utrotningshotad. Harald Säll talade om biologisk mångfald och hänvisade till att enligt SLU Artdatabanken är det granen som hyser flest arter. Han berörde också problemet med att skogsägare som gynnat eller gynnar höga naturvärden tycks bli eller upplever att de kan bli av med ekonomiska värden. En kontenta av allt detta kan vara att ”Utan samtal och dialog går allt åt skogen”.

Morgondagens produkter

Andritz’ medarbetare Mikael Jansson som arbetar med process för kunder inom pappers- och massabranschen talade kring ämnet ”Förädlade produkter från bruket”. Idag produceras som bekant massa, papper, kartong och tallolja. Vissa bruk med energiöverskott kan sälja biobränsle, fjärrvärme och el. Möjligheterna är emellertid stora för fler, ytterligare förädlade och mer vinstgivande produkter. Den globala marknaden för textil är 100 miljoner ton/år. Den väntas öka 2–3 gånger till 2040. Ett svenskt referensbruk skulle kunna tillverka 400 tusen ton texilmassa/år. Textilmassa kallas också dissolvingmassa och är ren cellulosa.

En annan alternativ produkt är nanocellulosa och en ytterligare är lignin. För närvarande finns det ingen marknad för lignin. Teknisk utveckling kan medge att ämnen med ursprung i skogsråvara – bland annat lignin – kan vidareförädlas till kolfibrer, kompositer, kemikalier och insatsvaror för läkemedel.

En huvudbeståndsdel i ved är hemicellulosa. Den kan omvandlas till socker som i sin tur med hjälp av svampar kan bli till protein, vilket går att använda som foder, i exempelvis fiskodlingar. Lågvärdig spillvärme från massabruket kan få temperera vattnet i fiskodlingen.

Spillvärme kan alternativt användas för att värma växthus med grönsaksodlingar. Värt att nämna är att det i massabruket kan uppstå rester av biomaterial som kan användas som biogödsel eller för biogasproduktion. De tänkbara möjligheterna för alternativa produkter är således många.

Ekonomen Henrik Brodin på Södra Innovation & Nya affärer berättade om den anläggning för metanol som ska tas i drift i höst hos Södra Cell Mönsterås. Globalt tillverkas nästan all metanol från naturgas. En stor marknad för metanol finns redan. Södra har tillsammans med Andritz utvecklat en unik anläggning som renar råmetanol från massafabriken. Bränsle till sjöfart är ett av flera tänkbara spår där Södra med partners gjort en utredning som visar att det skulle bli den mest hållbara godssjötransporten i världen. Henrik Brodin avslutade sin presentation med devisen ”Framtiden är gjord av trä”.

Ny AFS – inte enbart kravfyllt

Sanna Sandkvist som är besiktningsingenjör och kursledare på Kiwa sammanfattade AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” som började gälla 1 december 2017. Nya krav är bland andra Fortlöpande tillsyn, Pannoperatörscertifiering och Första kontroll.

– Se inte nya krav enbart som jättejobbiga. Ni kan också få ut mycket gott av detta, sa Sanna Sandkvist. Exempelvis fortlöpande tillsyn ger möjlighet till förlängt intervall för driftprov (max 4 år) och minskad risk för halverat driftprovsintervall.

Fortlöpande tillsyn ger underlag för en säker och väl fungerande anläggning.

Enligt AFS 2017:3 ska den som övervakar en panna vara certifierad.

– En vanlig missuppfattning är att det räcker att gå en kurs för att bli certifierad, fortsatte Sanna Sandkvist. Men det är ett särskilt prov som ska klaras och kraven är väldigt hårda. Man måste bland annat kunna de tekniska grunderna och kunna AFS-en. Denna definierar också kunskapskraven.

Kiwa Inspecta arrangerar kurser, vilket gjordes i anslutning till Skogsindustridagarna. Men inget bolag är hittills ackrediterat för att sedan certifiera operatörer, men detta kommer givetvis att komma, och Kiwa Certifiering har ansökt hos Swedac.

Kraven på Första kontroll enligt AFS-en ska bland annat säkerställa lämplighet och placering av den trycksatta anordningen. Denna ska användas till rätt ändamål, vara placerad i rätt miljö, exempelvis får anordningen inte placeras där temperaturen kan understiga den lägsta temperatur som tillverkaren angivit att kärlet tål. Vid incidenter ska det gå att lämna platsen.

– I och med kraven i AFS 2017:3 sköter du tillsynen och får god koll på din anläggning. Den blir säkrare och bidrar till uppfyllandet av Arbetsmiljölagen. Dessutom lägger det grunden för hög tillgänglighet och att du får ut mer av din anläggning, avslutade Sanna Sandkvist.

3D och VR som hjälpmedel i planering, projektering och uppföljning

Under rubriken ”Omvärldens krav ger teknikutveckling i sulfatfabriken” berättade Urban Lundmark, produktionsavdelningschef kraft på Smurfit Kappa, inledningsvis om skiftande miljöaspekter under olika decennier och hur företaget följt upp dessa i sin fabrik, som förresten togs i drift 1962. Under 1960-talet var perspektivet mest lokalt med hot som eutrofiering, miljögifter och försurning. Under innevarande decennium beaktar vi i stället globala hot, bland annat klimateffekter, ozon och föroreningar i haven. Smurfit Kappa har följt upp med åtgärder mot illaluktande gaser, svavelföroreningar och lututsläpp (från 1972), användande av spillvärme till fjärrvärme (1978), TCF-massa (1996), biobränslepanna (2007) och genom att ersätta tjockolja med bioolja (2009).

Under planering, förstudier och projektering av investeringsprojekt (miljömässiga och andra) använder Smurfit Kappa sedan 2005 ett antal ”verktyg”, nämligen 3D-skanning (har egen skanner) med Faro Focus 3D samt mjukvarorna Cadmatic och Navis i vilka man gör 3D-ritningar och 3D-modeller baserade på importerad skanning. Som referenspunkter vid skanningen har man målsfärer och fixpunkter i fabriken/fabriksområdet, där de äldsta fixpunkterna faktiskt är från 1962!

– Allt detta är jättebra hjälpmedel, menade Urban Lundmark. På många sätt, bland annat att det blir lättare att förstå ritningar.

Nästa investeringsprojekt hos Smurfit Kappa blir ombyggnad i kokeriet, där ett förimpregneringskärl ImpBin kommer att ersätta tre process-steg.

– ImpBin är ett genialt koncept. Mer av sådana grejor, sa Urban Lundmark.

De fysiska åtgärderna i kokeriet, som ska utföras under ett stopp i maj, blir mycket komplexa. Dessutom ska sodapannan modifieras med fler sekundärluftportar och större kvartärluftportar samt helt ny överhettare. Ett nytt elfilter ska också installeras, vilket utgör en mycket betydande åtgärd för att minska stoftutsläppet från Piteåanläggningen.

Efter vårens stopp är det tänkt att fabriken ska vara i drift i 18 månader, innan det blir dags för nästa storstopp.

Efter Urban Lundmarks presentation fortsatte Daniel Forslund och Fredrik Albing från Tikab att under rubriken ”Visualisering av information med VR och 3D” ta användandet av digitala verktyg ytterligare steg vidare. I händelse av att någon inte vet så betyder VR Virtual Reality och presenteras i VR-glasögon. I sammanhanget är också förkortningen BIM viktig, och den står för ByggnadsInformationsModellering.

I arbetet med 3D, animering och visualisering används teknik, metoder och synsätt som har utvecklats inom spelvärden. Där behövs de mest kraftfulla processorerna och där finns också den bästa kompetensen. Tikab:s verksamhet är ett mycket gott exempel på att kompetens från spelvärlden kommer väl till pass i den verkliga världen, bland annat ute i den tunga industrin.

– De två världarna har flera gemensamma aspekter, främst mycket geometri, informationshantering och förmedling av koncept, förklarade Daniel Forslund.

Han visade exempel på 3D-bilder, modeller och animeringar, på bland annat infrastruktur i Sydkorea, rördragning hos Stockholm Vatten och framtidens Slussen i Stockholm.

Virtuellt show-room

– Förutom som hjälpmedel i planering och projektering, har vi om vi lägger till VR ett utmärkt marknadsföringsinstrument, fortsatte Daniel Forslund. Byggherren eller produkttillverkaren kan bjuda in exempelvis arkitekten till ett virtuellt showroom, i stället för att denne ska resa till ett fysiskt sådant.

Tikab visade exempel på en kund som utför byggservice och som önskade ett enkelt verktyg för 3D-modell och VR. Det skulle ge en ”lättare” modell än vanligt, jämfört med en CAD-modell som kan bli påfrestande ”tung”. Tikab konstruerade en modell baserad på en spelmotor. Även tidplanen fanns med i modellen.

– 3D-modeller är bra bland annat för att i förväg se om objekten får plats, det vill säga förebygga kollisioner. Dessutom går det att lägga på flera lager med information, bland annat kopplade till de olika objekten. Då kan man tillämpa en avancerad form av BIM. Vi tror mycket på detta arbetssätt för att effektivisera både planering, förprojekt, projektering och byggproduktion, avslutade Daniel Forslund.

Om man inte har en modell utav sin fabrik eller vill bygga upp en från grunden, är det nödvändigt att först skanna fabriken, eller delar av den. Här skiljer man på fotogrammetriskanning och laserskanning, där den senare ger störst precision.

Kontroll av cisterner

Cisterner är som man säger ett kapitel för sig, både vad gäller regelverk och kontroller. Både Arbetsmiljöverket, Boverket, MSB och Naturvårdsverket ger ut föreskrifter som handlar om cisterner. Magnus Brattberg och Milan Poznic, båda från Kiwa, redde ut vissa begrepp och presenterade metoder för oförstörande provning. Till dessa hör manuell inspektion, ultraljud och virvelström.

Vissa partier av en cistern kan vara mycket svåra att komma åt. Man visade här på mantelns svetsning mot golvet (bottnen). Ultraljudsprovningen har utvecklats till specialbyggda kombinationsprober, med många prober monterade i profil med cisternen. För att komma åt bland annat dolda svetsar kan sedan Phased Array Probe användas. Då skickas vågor ut från en eller flera punkter från en probe som kan vinklas. Med hjälp av detta går det att hitta skador. Ibland är det möjligt att använda SLOFEC som baseras på virvelströmmar och där ”svaret” på dem kan indikera godsförtunning.

Även i anslutning till provning och kontroll kan 3D-modeller vara till hjälp. Då kan provningsdata knytas till objekten i den digitala modellen, i stället för svårtillgängligt i pärmar på gammalt sätt.

När konferensdagarna gick mot sitt slut stod det klart att framtidsfrågor, miljöaspekter och 3D i någon mån präglade alla presentationer och därmed dagens skogsindustri.

//

https://www.nordiskaprojekt.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.